Ústavný zákon č. 14/1990 Zb.Ústavný zákon o odvolaní poslancov zastupiteľských zborov a voľbe nových poslancov národných výborov

Čiastka 4/1990
Platnosť od 23.01.1990
Účinnosť od 01.04.1990
Redakčná poznámka

Články I a II strácajú účinnosť 31. marcom 1990.

OBSAH

14

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 23. januára 1990

o odvolávaní poslancov zastupiteľských zborov a voľbe nových poslancov národných výborov

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Národný výbor môže doplniť počet svojich členov voľbou na návrh predložený Občianskym fórom v Českej socialistickej republike a hnutím Verejnosť proti násiliu v Slovenskej socialistickej republike po vzájomnej dohode s politickými stranami a s príslušným orgánom Národného frontu.


Článok III

(1) Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

(2) Články I a II strácajú účinnosť 31. marcom 1990.


V. Havel v. r.

A. Dubček v. r.

M. Čalfa v. r.