Zákon č. 133/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

Čiastka 26/1990
Platnosť od 27.04.1990 do31.12.1996
Účinnosť od 27.04.1990 do31.12.1996
Zrušený 350/1996 Z. z.

133

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. apríla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. l

Zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa odsek 3.

2. § 2 ods.1 znie:

(1) Činnosť Slovenskej národnej rady vychádza zo zásad humanity, demokracie, pluralitného politického systému a zo vzájomného porozumenia politických strán a politických hnutí.“.

3. § 4 písm. h) znie:

h) rokovať o správach Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a o správach generálneho prokurátora Slovenskej republiky o stave zákonnosti v Slovenskej republike,“.

4. V § 16 ods.5 sa slová „ako 15 minút.“ nahrádzajú slovami „ako 10 minút.“.

5. V § 17 ods.2 sa slová „ako 5 minút.“ nahrádzajú slovami „ako 3 minúty.“.

6. § 36 písm. a) znie:

a) zastupuje Slovenskú národnú radu navonok, najmä v styku s vládou Slovenskej republiky, Federálnym zhromaždením a Českou národnou radou,“.

7. § 38 ods.1 znie:

(1) Slovenská národná rada si zo svojich poslancov zriaďuje mandátový a imunitný výbor, ústavnoprávny výbor, výbor pre plán a rozpočet, výbor pre národné výbory, výbor pre národnosti a dalšie výbory pre jednotlivé úseky štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky; výbory za svoju činnosť zodpovedajú Slovenskej národnej rade.“.

8. § 39 ods. 2 písm. f) znie:

f) prerokúvajú správy o stave zákonnosti, ktoré Slovenskej národnej rade predkladajú Najvyšší súd Slovenskej republiky a generálny prokurátor Slovenskej republiky.“.

9. § 39 ods. 2 písm. h) znie:

h) prerokúvajú podnety národných výborov, iných štátnych orgánov, hospodárskych, spoločenských a iných organizácií na upevnenie zákonnosti, ako aj podnety na zlepšenie činnosti v jednotlivých úsekoch štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky,“.

10. § 41 ods. 2 písm. c) znie:

c) podnety poslancov a výborov Slovenskej národnej rady, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Štátnej arbitráže Slovenskej republiky a Výboru ľudovej kontroly Slovenskej republiky na novú právnu úpravu,“.

11. V § 43 v nadpise sa vypúšťajú slová „a národnosti“.

12. V § 43 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a národnosti“.

13. V § 43 sa vypúšťajú písmená c) a d).

14. Za § 43 sa vkladá nový § 43a, ktorý znie:

㤠43

Výbor Slovenskej národnej rady pre národnosti

Výbor pre národnosti najmä:

a) sleduje, ako sa utvárajú možnosti a prostriedky na všestranný rozvoj národností a etnickej skupiny Romov žijúcich v Slovenskej republike,

b) sleduje, ako sa utvárajú predpoklady na národný rozvoj Slovákov žijúcich v zahraničí,

c) prerokúva správy o uplatňovaní zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich postavenie národností v Slovenskej republike,

d) sleduje vzájomné spolunažívanie slovenského národa a národností v Slovenskej republike.“.

15. § 60 ods. 5 znie:

(5) Politický, ekonomický a právny rozbor obsahuje aj spôsob prípravy zásad, najmä ako sa na nej zúčastnili národné výbory, iné štátne orgány, hospodárske, spoločenské, prípadne iné organizácie, ako aj orgány samosprávy a pracovné kolektívy.“.

16. § 88 ods.1 znie:

(1) Slovenská národná rada prerokúva správy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky o stave zákonnosti.“.

17. V § 90 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Prednesenie otázky nemá trvať dlhšie ako 3 minúty.“.

18. § 96 sa vypúšťa.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.