Zákon č. 130/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov

Čiastka 26/1990
Platnosť od 27.04.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991
Zrušený 572/1991 Zb.

130

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. apríla 1990

o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Ústredným orgánom štátnej správy vo veciach súkromného podnikania občanov je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").

§ 2

(1) Ministerstvo spolupracuje pri výkone štátnej správy na úseku súkromného podnikania občanov s ústrednými orgánmi štátnej správy, v pôsobnosti ktorých sú odvetvia, v ktorých sa podnikanie vykonáva.

(2) Ministerstvo je oprávnené požadovať od ústredných orgánov štátnej správy uvedených v odseku 1 potrebné stanoviská a vyjadrenia. Tieto orgány poskytujú stanoviská a vyjadrenia v primeranej lehote.

(3) Ministerstvo vydáva povolenie na podnikanie žiadateľovi o registráciu, ktorý nemá trvalý pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.1)

§ 3

(1) Orgánom príslušným na registráciu podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov2) (ďalej len „zákon") je mestský národný výbor I. katergórie3) a okresný národný výbor (ďalej len „národný výbor").

(2) Na registráciu je príslušný národný výbor podľa trvalého miesta podnikateľskej činnosti; ak takého miesta niet, podľa miesta trvalého pobytu podnikateľa.

(3) Národný výbor rozhoduje o registrácii, zmene a zrušení registrácie.4)

§ 4

(1) Národný výbor môže uložiť podnikateľovi, ktorý poruší povinnosti ustanovené v § 10 ods.1, § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 a § 27 zákona, pokutu do 50 000 Kčs.

(2) Pokutu nemožno uložiť podnikateľovi, ktorý bol za to isté porušenie povinností postihnutý podľa iných právnych predpisov.

(3) Pokutu možno uložiť do 3 mesiacov odo dňa, keď sa národný výbor o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa porušenia povinnosti.

§ 5

Ak občania, ktorým boli udelené povolenia podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode a podľa vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 104/1965 Zb. o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov, nepožiadajú o registráciu činnosti na príslušnom národnom výbore najneskôr do 30. septembra 1990, strácajú týmto dňom tieto povolenia platnosť.


§ 6

Zrušujú sa:

1. § 4 ods. 1 písm. b) a d), § 6 až 8 a § 11 zákona č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti;

2. § 3 písm. f), § 7, § 8 a § 10 zákona č. 82/1957 Zb. o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave;

3. § 22c zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 107/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch;

4. § 15, § 17, § 28 a § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon);

5. § 32d zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1984 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach;

6. § 24 až 28 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 108/1988 Zb.;

7. nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 64/1984 Zb. o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru;

8. nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru;

9. vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 104/1965 Zb. o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov;

10. § 51 a § 52 vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 3 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

2) Zákon č. 105/1990 Zb.

3) § 10 ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších zákonov (úplné znenie č. 157/1988 Zb.). Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá, v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 28/1989 Zb.

4) § 7 až 12 zákona č. 105/1990 Zb.