Ústavný zákon č. 13/1990 Zb.Ústavný zákon o zmene v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky

Čiastka 4/1990
Platnosť od 23.01.1990 do18.07.1990
Účinnosť od 01.02.1990 do18.07.1990
Zrušený 296/1990 Zb.

13

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 23. januára 1990

o zmene v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Z doterajšieho Federálneho ministerstva dopravy a spojov zriadeného ústavným zákonom č. 42/1988 Zb. o zmenách v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky, sa zriaďujú Federálne ministerstvo dopravy a Federálne ministerstvo spojov.

Čl. II

Pokiaľ doterajšie zákony a iné právne predpisy zverujú pôsobnosť doterajšiemu Federálnemu ministerstvu dopravy a spojov, vykonáva túto pôsobnosť v oblasti dopravy Federálne ministerstvo dopravy a v oblasti spojov Federálne ministerstvo spojov.

Čl. III

(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú z doterajšieho Federálneho ministerstva dopravy a spojov na federálne ministerstvá, ktorá z neho boli zriadené týmto ústavným zákonom.

(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré zanikli do dňa rozdelenia Federálneho ministerstva dopravy a spojov, preberá Federálne ministerstvo dopravy zriadené týmto ústavným zákonom.


Čl. IV

Zrušuje sa čl. I ods. 1 ústavného zákona č. 42/1988 Zb. o zmenách v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky.

Čl. V

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1990.


V. Havel v. r.

A. Dubček v. r.

M. Čalfa v. r.