Zákon č. 129/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov

Čiastka 26/1990
Platnosť od 27.04.1990 do10.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do10.12.1991
Zrušený 500/1991 Zb.

OBSAH

129

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. apríla 1990

o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Miestny národný výbor, v ktorého obvode je nebytový priestor, udeľuje súhlas

a) na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru určeného na prevádzkovanie obchodu a služieb,1)

b) k výpovedi nájmu uzavretého na dobu neurčitú za účelom poskytovania služieb zdravotníckych, sociálnych, spojov, na zabezpečenie činnosti politických strán, pracovísk základného výskumu, umeleckej tvorivej činnosti, na vykonávanie divadelnej, koncertnej a osvetovej činnosti.2)

§ 2

(1) Ak je potrebné umiestniť štátny orgán, miestny národný výbor je oprávnený prikázať vlastníkovi nebytového priestoru, alebo tomu, kto vykonáva právo hospodárenia, aby prenajal nebytový priestor a uzavrel nájomnú zmluvu s určeným nájomcom.3)

(2) Nájom podľa odseku 1 možno dohodnúť len na dobu určitú, najviac na 5 rokov.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


R. Šuster v. r.

M. Čič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

2) § 15 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb.

3) § 4 zákona č. 116/1990 Zb.