Zákon č. 126/1990 Zb.Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky

Čiastka 26/1990
Platnosť od 27.04.1990
Účinnosť od 01.05.1990

OBSAH

126

ZÁKON

České národní rady

ze dne 25. dubna 1990

o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, a zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky, a zákona České národní rady č. 93/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky, se doplňuje takto:

V § 12 odst. 3 se za slova „veřejně prospěšné služby“ vkládají slova „soukromé podnikání občanů“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.