Zákon č. 124/1990 Zb.Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Čiastka 26/1990
Platnosť od 27.04.1990
Účinnosť od 01.05.1990

OBSAH

124

ZÁKON

České národní rady

ze dne 25. dubna 1990

o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Místní národní výbor, v jehož obvodu je nebytový prostor, uděluje souhlas

a) k uzavření smlouvy o nájmu místností určených k provozování obchodu a služeb,1)

b) k výpovědi nájmu, který vznikl z práva užívání nebytových prostor podle předpisů platných před účinností zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor k poskytování služeb zdravotnických, sociálních, spojů, k zabezpečení činnosti politických stran, pracovišť základního výzkumu, umělecké tvůrčí činnosti, k vykonávání divadelní, koncertní a osvětové činnosti.2)

§ 2

Národní výbor hlavního města Prahy, okresní národní výbory, Národní výbor města Brna, Plzně, Ostravy a Ústí nad Labem jsou oprávněny přikázat tomu, kdo vykonává právo hospodaření s národním majetkem, aby pronajal nebytový prostor a uzavřel nájemní smlouvu s určeným nájemcem, je-li třeba umístit státní orgán na území, v němž vykonává národní výbor svou působnost.3)


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

2) § 15 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb.

3) § 4 zákona č. 116/1990 Sb.