Vyhláška č. 12/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla v znení vyhlášky č. 75/1989 Zb.

Čiastka 3/1990
Platnosť od 12.01.1990 do30.04.1990
Účinnosť od 01.04.1990 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb.

OBSAH

12

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 8. decembra 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla v znení vyhlášky č. 75/1989 Zb.

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla v znení vyhlášky č. 75/1989 Zb sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa vypúšťa odsek 1 a odsek 5 včítane poznámky č. 2a znie:

(5) Odberné miesto tvorí jedno alebo viac odberných tepelných zariadení2a) s jedným druhom nositeľa tepla s rovnakými parametrami.

2a) § 3 ods. 5 zákona č. 89/1987 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe tepla.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

2. V § 3 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

3. § 4 a 5 včítane nadpisu a poznámky č. 3 a 4 sa vypúšťajú.

4. § 6 včítane nadpisu znie:

㤠6

Uzavieranie hospodárskej zmluvy

(1) Hospodárska zmluva na dodávku a odber tepla sa uzaviera pre každé odberné miesto osobitne. Náležitosti potrebné pre vznik zmluvy sú

a) potvrdená prihláška na odber tepla,

b) technické a dodacie podmienky, ktoré sa dojednávajú spravidla bez časového obmedzenia,

c) odberový diagram, v ktorom sa dojednáva predmet plnenia a zmluvné obdobie.

(2) Hospodárska zmluva s maloodberateľmi sa uzaviera na neurčitú dobu a tvorí ju potvrdená prihláška na odber tepla.

(3) Najneskoršie 3 mesiace pred začatím odberu tepla predloží odberateľ dodávateľovi prihlášku na odber a návrh technických a dodacích podmienok na tlačivách, ktoré mu vydá dodávateľ. Dodávateľ sa k predloženým dokladom vyjadrí do 20 dní od ich doručenia.

(4) Najneskoršie 10 dní pred zmluvným obdobím je veľkoodberateľ a stredný odberateľ povinný dojednať s dodávateľom odberový diagram. Ak odberateľ alebo dodávateľ neoznámi písomne v rovnakej lehote, že trvá na dojednaní nového odberového diagramu, predlžuje sa platnosť odberového diagramu na ďalšie zmluvné obdobie; to platí len pre odber tepla pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody.

(5) Zmluvné obdobie je u veľkoodberateľov a stredných odberateľov ročné alebo štvrťročné.

(6) V odberových diagramoch sa dojednáva množstvo tepla a jeho rozdelenie na množstvo určené pre obyvateľstvo a pre ostatnú spotrebu, výška tepelného výkonu a časový priebeh odberu v zmluvnom období. Časový priebeh odberu môže byť hodinový, smenový, denný, mesačný, štvrťročný alebo ročný. Druh odberového diagramu určí dodávateľ po prerokovaní s odberateľom.

(7) Pre odbery tepla na stavenisku môže dodávateľ určiť na obdobie do kolaudácie budovaného odberného tepelného zariadenia2a) osobitné technické a dodacie podmienky a spôsob dojednávania odberových diagramov včítane ustanovení o regulačných opatreniach.“.

5. V § 7 sa vypúšťa odsek 1 a odsek 2 znie:

(2) Dodávka je splnená prechodom dohodnutého množstva tepla zo zariadenia dodávateľa do odberného tepelného zariadenia.2a)“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.

6. § 8 včítane nadpisu a poznámky č. 2b znie:

㤠8

Zmena a zrušenie záväzkov

(1) Zmenu skutočností uvedených v prihláške na odber tepla je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi najneskoršie 10 dní vopred.

(2) Ak nový užívateľ preberá objekt, v ktorom je odberné tepelné zariadenie2a) pripojené na rozvod tepla,2b) je povinný najneskoršie 30 dní pred začatím odberu predložiť dodávateľovi prihlášku na odber a do 3 dní po prevzatí objektu oznámiť stav počítadla merača tepla ku dňu prevzatia.

(3) Ukončenie odberu je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi najneskoršie 30 dní vopred a umožniť mu urobiť konečný odpočet merača tepla, prípadne urobiť ďalšie opatrenia súvisiace s ukončením dodávky a odberu. Ak odberateľ nesplní tieto povinnosti, uhradí dodávateľovi všetko odobrané teplo a odplatu za používanie meracích zariadení až do podania prihlášky novým odberateľom alebo odobrania meracích zariadení.

2b) § 3 ods. 3 zákona č. 89/1987 Zb.“.

7. § 9 ods. 1 včítane poznámky č. 2c/ znie:

(1) Dodávateľ meria dodávku tepla svojím zariadením. Ak to nie je možné, meria dodávku tepla zariadením odberateľa, pokiaľ s tým odberateľ súhlasí. Meracie zariadenie dodávateľ inštaluje, zapojí a udržiava za odplatu podľa cenníka. Spôsob merania, druh a umiestnenie meracieho zariadenia určí dodávateľ v súlade s osobitnými predpismi.2c)

2c) Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 94/1987 Zb. o hospodárení s teplom, pripájacích podmienkach a zmene teplonosnej látky.“.

8. V § 9 sa vypúšťa odsek 2 a odsek 8 včítane poznámky č. 2d znie:

(8) Ak dodávateľ nemôže zabezpečiť meranie dodávky tepla, dohodnú organizácie v zmluve spôsob zisťovania výšky odberu tepla. Sankčné odvody za nemerané teplo určené aspoň z časti pre obyvateľstvo upravujú osobitné predpisy.2d)

2d) Výmer Ústrednej správy energetiky a Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 20 z 9. 7. 1965 v znení výmeru Českého cenové úradu 2646/31/70 a výmeru Slovenského cenového úradu 698-C/70/II.“.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.

9. § 10 ods. 2 znie:

(2) Dodávateľ je povinný zabezpečiť preskúšanie merača tepla do 30 dní od doručenia žiadosti odberateľa alebo od výmeny merača tepla, pokiaľ došlo k preskúšaniu z podnetu dodávateľa.“.

10. V § 10 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadov, keď k preskúšaniu došlo z podnetu dodávateľa“.

11. § 11 ods. 2 písm. c) včítane poznámky č. 8a) znie:

c) pri zmene teplonosnej látky alebo jej parametrov,8a)

8a) § 19 a 20 vyhlášky č. 94/1987 Zb.“.

12. § 12 ods. 1 písm. b) znie:

b) oznámiť odberateľovi zmenu teplonosnej látky alebo jej parametrov v súlade s osobitnými predpismi,8a)“.

13. § 14 ods. 1 písm. c) znie:

c) ak odberateľ neoznámi dodávateľovi zmenu skutočností uvedených v prihláške na odber tepla podľa § 8 ods. 1,“.

14. § 14 ods. 2 včítane poznámky č. 9a znie:

(2) Množstvo tepla neoprávnene odobrané sa pri nemeraných alebo nesprávne meraných odberov zisťuje tak, že sa predpokladá plné zaťaženie všetkých spotrebičov, prípadne plné zaťaženie, ktoré pripúšťa clona alebo limitná dýza, a to po dobu 16 hodín denne, pokiaľ nebola zistená iné doba využitia; mimo vykurovacieho obdobia9a) sa však neprihliada na spotrebiče na vykurovanie. Ak došlo k odberu teplonosnej látky z primárneho okruhu, určí sa odobrané množstvo z maximálneho prietokového množstva, ktoré mohlo byť odobrané odberným potrubím za dobu 24 hodín. Takto určená denná spotreba sa násobí počtom dní neoprávneného odberu; ak nemožno zistiť celé obdobie neoprávneného odberu, určí sa odber za posledné odpočítacie obdobie.

9a) § 4 vyhlášky č. 94/1987 Zb.“.

15. § 15 ods. 1 znie:

(1) Za nedodanie, neodobranie alebo prekročenie dohodnutého množstva tepla určí sa penále takto,

a) ak dodávateľ nedodá, okrem prípadov uvedených v § 11 ods. 2, dohodnuté množstvo tepla, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 100 Kčs za každý nedodaný GJ,

b) ak odberateľ neodoberie, okrem prípadov uvedených v § 13, dohodnuté množstvo tepla, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 50 Kčs za každý GJ,

c) ak odberateľ prekročí dohodnuté množstvo tepla, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 100 Kčs za každý GJ.“.

16. § 15 ods. 2 písm. b) znie:

b) ak odberateľ prekročí výkon v MW, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 500 Kčs za každý MW najvyššieho prekročenia nameraného v hodinovom intervale,“.

17. § 15 ods. 8 znie:

(8) Organizácia, ktorá nedodržala lehotu ustanovenú v § 9 ods. 5, § 10 ods. 2 a § 12 ods. 1 písm. a), je povinná zaplatiť oprávnenej organizácii penále vo výške 50 Kčs za každý deň omeškania, najviac však 1000 Kčs.“.

18. § 17 znie:

㤠17

(1) Organizácie sa nemôžu dohodnúť odchylne od ustanovení § 2, § 3 ods. 1, § 6 ods. 1, 2 a 5, § 11 ods. 2 a § 14.

(2) Ustanoveniami tejto vyhlášky sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. aprílom 1990; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj práva z nich vzniknuté pred 1. aprílom 1990 sa však spravujú doterajšími predpismi.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


Minister:

Prof. Ing. Krumnikl DrSc. v. r.