Zákon č. 114/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby

Čiastka 24/1990
Platnosť od 23.04.1990 do23.06.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do23.06.1991
Zrušený 229/1991 Zb.

114

ZÁKON

z 19. apríla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby v znení zákona č. 95/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Preambula znie:

„Zrovnoprávnenie všetkých foriem vlastníctva vyžaduje, aby vlastníci mohli v plnom rozsahu užívať svoju poľnohospodársku pôdu a iný poľnohospodársky majetok a aby boli odstránené všetky prekážky, ktoré bránia vo výkone tohto ich práva.

Na dosiahnutie tohto cieľa, posilnenie vzťahu vlastníkov k ich pôde a na ochranu ich vlastníctva sa Federálne zhromaždenie uznieslo na tomto zákone:“:

2. § 1 znie:

㤠1

Poľnohospodárske organizácie, ako aj štátne organizácie, ktoré plnia vedeckovýskumné úlohy a úkoly výuky pre odvetvie poľnohospodárstva (ďalej len „poľnohospodárske organizácie“), užívajú pôdu, ktorú nemajú v družstevnom alebo náhradnom užívaní, ako aj iný poľnohospodársky majetok, ktoré nie sú vlastníctvom štátu, družstiev alebo spoločenských organizácií, na základe práva užívania na zabezpečenie výroby (ďalej len „právo užívania“), pokiaľ toto právo nezanikne (§ 12, 12a).“.

3. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a časove neobmedzené“.

4. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa slovo „najmä“ a v písmene c) sa vypúšťajú slová „,aj obytné domy v rámci podnikovej bytovej výstavby“.

5. § 2 ods. 4 znie:

(4) Ak ide o užívanie stavieb, môže poľnohospodárska organizácia najmä vykonávať na nich úpravy potrebné pre ich účelné využitie, a to iba so súhlasom vlastníka.“.

6. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v záujme spoločnosti a čo najúčinnejšie ich využívať na rozvoj socialistickej poľnohospodárskej veľkovýroby“.

7. § 6 a 7 včítane nadpisu sa vypúšťajú.

8. V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nevhodné pre socialistickú poľnohospodársku veľkovýrobu“ a slová „v tomto poradí“; za slová „patrí právo užívania,“ sa vkladajú slová „a to so súhlasom vlastníka“.

9. V § 9 sa vypúšťajú odseky 2 a 8.

10. § 9 ods. 3 znie:

(3) Poľnohospodárska organizácia môže prenechať do dočasného užívania aj stavby, ku ktorým jej patrí právo užívania, prípadne ich časti, a pozemky, na ktorých sú tieto stavby zriadené.“.

11. § 9 ods. 4 znie:

(4) Dočasné užívanie vzniká písomnou zmluvou. V zmluve o prenechaní pozemku na dočasné užívanie sa môže dohodnúť aj primeraná odplata a spôsob majetkového vyporiadania po skončení dočasného užívania.“.

12. V § 9 ods. 5 sa v prvej a tretej vete pred slová „poľnohospodárskej organizácie“ vkladajú slová „vlastníka a“.

13. V § 9 sa doterajšie odseky 3, 4, 5, 6, 7 a 9 označujú ako odseky 2, 3, 4, 5, 6 a 7.

14. § 10 ods. 1 znie:

(1) Právo užívania môže poľnohospodárska organizácia previesť na inú poľnohospodársku organizáciu písomnou zmluvou, a to so súhlasom vlastníka.“.

15. § 10 ods. 3 sa vypúšťa.

16. § 11 sa vypúšťa.

17. § 11a sa vypúšťa.

18. § 12 znie:

㤠12

(1) Právo užívania zaniká prechodom alebo prevodom užívaného majetku do vlastníctva poľnohospodárskeho družstva alebo štátu; inou zmenou vlastníctva nie je právo užívania dotknuté.

(2) Právo užívania zaniká jeho zrušením (§ 12a ods. 1 a 3).

(3) Právo užívania zaniká uzavretím dohody o dočasnom užívaní pozemku poľnohospodárskou organizáciou (§ 12a ods. 2).“.

19. § 12a znie:

㤠12a

(1) Okresný národný výbor zruší právo užívania pozemku na návrh jeho vlastníka. Poľnohospodárske pozemky možno vrátiť len na poľnohospodárske využitie; doba skončenia práva užívania poľnohospodárskeho pozemku sa určí až po zbere, pokiaľ sa vlastník nedohodne s poľnohspodárskou organizáciou inak. Vracia sa celá výmera pozemku, pokiaľ sa vlastník nedohodne s poľnohospodárskou organizáciou inak.

(2) Okresný národný výbor, pokiaľ nedôjde k dohode, nezruší právo užívania pozemku, ak ide o zastavané pozemky, pokiaľ nejde o stavbu vo vlastníctve občana, o pozemky, na ktorých sú trvalé porasty vzídené v dobe trvania práva užívania, alebo meliorácie zriadené poľnohospodárskou organizáciou, pokiaľ nedôjde k finančnému vyrovnaniu, alebo ak ide o neprístupné pozemky. V tomto prípade je poľnohospodárske družstvo povinné na žiadosť vlastníka vymeniť jeho pozemok za iný vhodný pozemok1) vo vlastníctve družstva a štátna poľnohospodárska organizácia za iný vhodný pozemok1) vo vlastníctve štátu. Ak poľnohospodárska organizácia taký pozemok nemá, je povinná vlastníkovi prenechať iný vhodný pozemok1) na dočasné bezplatné užívanie; pozemok sa prenecháva k 1. 1. bežného roka na žiadosť vlastníka podanú najneskôr 6 mesiacov vopred. Pokiaľ poľnohospodárska organizácia nemôže prenechať vlastníkovi vhodný pozemok na dočasné užívanie, alebo vlastník s prenechaním takého pozemku nesúhlasí, je poľnohospodárska organizácia povinná s vlastníkom uzavrieť dohodu o dočasnom užívaní jeho pozemku za odplatu; jednostranne možno takú dohodu vypovedať k 31. 12. bežného roka s päťročnou výpovednou lehotou. Proti rozhodnutiu, ktorým sa návrh vlastníka na zrušenie práva užívania pozemku zamietol, môže vlastník do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok na súde. Pre konanie platia obdobne ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o preskúmavaní rozhodnutí iných orgánov súdom.2)

(3) Právo užívania hospodárskej budovy alebo inej stavby (ďalej len „hospodárska budova“) zruší okresný národný výbor na návrh vlastníka hospodárskej budovy. Rozhodnutím o zrušení práva užívania hospodárskej budovy sa musí zrušiť aj právo užívania zastavanej plochy s nádvorím, prípadne s priľahlou záhradou.

(4) Ak sa vlastník hospodárskej budovy nedohodne s poľnohospodárskou organizáciou inak, je poľnohospodárska organizácia povinná vrátiť vlastníkovi hospodársku budovu v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu; ak bola hospodárska budova na náklady poľnohospodárskej organizácie zhodnotená, je vlastník povinný poskytnúť poľnohospodárskej organizácii náhradu zodpovedajúcu účelnému a trvalému zhodnoteniu budovy podľa stavu v dobe zrušenia práva užívania.“.


Čl. II

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 95/1988 Zb. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Pri prenechávaní pozemkov poľnohospodárska organizácia postupuje primerane podľa zásad ustanovených v § 17 a 18 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 27/1958 Ú. l., ktorou vydávajú vykonávacie predpisy k vládnemu nariadeniu o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.

2) Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (§ 244 až 250).