Zákon č. 113/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb.

Čiastka 24/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 01.05.1990

113

ZÁKON

z 19. apríla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb.

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slovami „zriaďovanie organizačných zložiek československých“ vypúšťa slovo „právnických“.

2. V § 4 sa vypúšťajú písmená c), d) a e).

3. V § 5 sa vypúšťajú odseky 1 až 3; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov. Začiatok textu zostávajúceho odseku znie:
„Štát riadi a kontroluje zahraničnohospodársku činnosť iba na základe zákona tak, aby sa podnikateľská činnosť.....“.

4. § 6 ods. 1 písm. a) znie:

a) vývoz vecí z Česko-slovenskej federatívnej republiky a dovoz vecí do Česko-slovenskej federatívnej republiky za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia alebo využitia vo výrobe alebo pri poskytovaní služieb alebo výkone povolania, ako aj vývoz z Česko-slovenskej federatívnej republiky a dovoz do Česko-slovenskej federatívnej republiky pri ich inej hospodárskej činnosti (obchodný vývoz a dovoz);“.

5. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena f).

6. § 6 ods. 2 písm. a) znie:

a) vývoz vecí z Česko-slovenskej federatívnej republiky a dovoz vecí do Česko-slovenskej federatívnej republiky za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia alebo využitia vo výrobe alebo pri poskytovaní služieb alebo výkone povolania, ako aj vývoz z Česko-slovenskej federatívnej republiky a dovoz do Česko-slovenskej federatívnej republiky pri ich inej hospodárskej činnosti (obchodný vývoz a dovoz);“.

7. V § 6 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

8. V § 6 ods. 4 sa v úvodnej vete tohto odseku nahrádza slovo „odsekoch“ slovom „odseku“ a slová „a 3“ sa vypúšťajú.

9. V § 6 ods. 5 sa v ustanovení písmena c) slová „v oblasti advokácie“ nahrádzajú slovami „osobami na to oprávnenými podľa česko-slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov;“.

10. V § 6 ods. 5 sa vypúšťa ustanovenie písmena e).

11. Nadpis oddielu 2 v časti II hlave 2 znie:

„Registrácia a povoľovanie zahraničnoobchodnej činnosti“.

12. § 7 znie:

㤠7

(1) Zahraničnoobchodnú činnosť môžu vykonávať iba

a) česko-slovenské osoby zapísané v podnikovom registri – na základe registrácie, pokiaľ nejde o prípady, keď sa podľa tohto zákona registrácia nevyžaduje, a pokiaľ nejde o prípady, keď sa podľa tohto zákona vyžaduje na takú činnosť povolenie;

b) zahraničné osoby – na základe udeleného povolenia, pokiaľ nejde o prípady, keď sa povolenie nevyžaduje.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na osoby, ktorým iný právny predpis priznáva oprávnenie vykonávať zahraničnohospodársku činnosť s tým, že toto ich oprávnenie môže byť obmedzené iba zákonom, prípadne iba v prípadoch a za podmienok ustanovených zákonom.

(3) Povolenie na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti sa vyžaduje u česko-slovenských osôb, pokiaľ

a) predmetom dovozu sú veci iné než určené na využitie vo výrobe osoby uskutočňujúcej dovoz, prípadne iné než určené na výkon povolania takej osoby alebo predmetom vývozu sú veci iné než z vlastnej výroby osoby uskutočňujúcej ich vývoz; vecami z vlastnej výroby sa rozumejú výrobky, pri ktorých technologický postup spracovania znamená podstatnú zmenu kvality a úžitkovosti nakupovaných surovín, materiálov a polotovarov a v ktorých kalkulácii presahuje pridaná hodnota vlastnej výroby (priame mzdy, réžia, priame a odbytové náklady a zisk) 30 percent hodnoty ceny veci;

b) predmetom tejto činnosti je sprostredkovanie pracovnej činnosti česko-slovenskej fyzickej osoby v zahraničí alebo zahraničnej fyzickej osoby v Česko-slovenskej federatívnej republike;

c) ide o vývoz alebo dovoz vecí alebo vykonávanie aj iných činností ustanovených nariadením vlády Česko-slovenskej federatívnej republiky;

d) česko-slovenská osoba nespĺňa podmienky registrácie uvedené v § 7c.

(4) Registrácia alebo povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť sa nevyžaduje

a) u zahraničných osôb na uzavretie zmlúv, ktoré uzavierajú vo svojom mene s česko-slovenskými osobami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť, a na plnenie týchto zmlúv;9a)

b) v ďalších prípadoch, keď z hľadiska záujmov národného hospodárstva Česko-slovenskej federatívnej republiky nie je účelné viazať vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti na povolenie ani na registráciu, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 9.“.

13. Za § 7 sa vkladajú nové § 7a, 7b a 7c, ktoré znejú:

㤠7a

Zahraničnoobchodnú činnosť česko-slovenských osôb registruje, registráciu zrušuje a povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť udieľa, mení a odníma Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.

§ 7b

(1) Pred podaním návrhu na registráciu zahraničnoobchodnej činnosti je navrhovateľ povinný zložiť na osobitne na ten účel zriadený vinkulovaný účet v banke alebo sporiteľni9b) (ďalej len „peňažný ústav“) peňažnú sumu uvedenú v odseku 4 (ďalej len „kaucia“). Ak z rozhodnutia urobeného podľa odseku 2 nevyplynie inak, má navrhovateľ právo na vrátenie kaucie do 15 dní odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o zrušení registrácie jeho zahraničnoobchodnej činnosti alebo rozhodnutie o odmietnutí registrácie.

(2) Ak navrhovateľ pri vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti poruší opätovne alebo závažným spôsobom povinnosti ustanovené pre vykonávanie takej činnosti vo všeobecne záväznom právnom predpise alebo v opatrení orgánu hospodárskeho riadenia alebo ak navrhovateľ, ktorý je česko-slovenskou osobou, ohrozí opätovne alebo závažným spôsobom dobré meno česko-slovenských podnikateľov, prípadne iných česko-slovenských subjektov vyvíjajúcich hospodársku činnosť vo vzťahu k zahraničiu, môže Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií rozhodnúť, že navrhovateľ právo na vrátenie kaucie alebo jej časti stráca. Finančné prostriedky, na ktorých vrátenie navrhovateľ stratil právo, prevedie Federálne ministerstvo zahraničného obchodu do štátneho rozpočtu. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže v súvislosti s ukončením zahraničnoobchodnej činnosti navrhovateľom na jeho žiadosť rozhodnúť, že kaucia alebo jej časť sa navrhovateľovi vráti ešte predo dňom ukončenia tejto činnosti, a kauciu alebo jej časť vrátiť. Pri strate kaucie alebo jej časti je navrhovateľ povinný, ak pokračuje v zahraničnoobchodnej činnosti, doplniť kauciu na pôvodnú výšku.

(3) Pre vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti na základe povolenia platia ustanovenia odsekov 1 a 2 obdobne.

(4) Kaucia je

a) 20 000 Kčs u česko-slovenskej fyzickej osoby,

b) 100 000 Kčs u inej osoby.

(5) Peňažná suma zložená ako kaucia podľa ustanovenia odseku 1 sa úrokuje v prospech vkladateľa za rovnakých podmienok ako iné dlhodobé vklady.

§ 7c

(1) Návrh na registráciu obsahuje, pokiaľ ide o

a) právnickú osobu, jej názov, sídlo, právnu formu, štatutárne orgány, identifikačné číslo organizácie a jej predmet činnosti, ako aj kópiu dohody s česko-slovenskou osobou, ktorá na registráciu navrhovanú zahraničnoobchodnú činnosť pre navrhovateľa dosiaľ vykonáva, o spôsobe vyporiadania pohľadávok alebo iných práv a povinností voči zahraničným osobám súvisiacich s majetkoprávnymi vzťahmi vzniknutými pri vykonávaní tejto činnosti medzi navrhovateľom a touto česko-slovenskou osobou, alebo vyhlásenie, že predmetná zahraničnoobchodná činnosť pre neho dosiaľ vykonávaná nie je a nebola;

b) fyzickú osobu, jej meno a priezvisko, názov, pod ktorým podniká, identifikačné číslo, bydlisko, rodné číslo a hospodársku činnosť, na ktorú je oprávnená na základe osobitných predpisov.

(2) Návrh ďalej obsahuje

a) druh a rozsah navrhovanej zahraničnoobchodnej činnosti a pri vývoze vecí tiež vyznačenie nomenklatúry podľa colného sadzobníka;

b) označenie rozhodnutia o vydaných povoleniach podľa osobitných predpisov na vykonávanie hospodárskej činnosti na území Česko-slovenskej federatívnej republiky, pokiaľ navrhovanú zahraničnoobchodnú činnosť nemožno vykonávať bez takých povolení;

c) výpis z podnikového registra o zápise česko-slovenskej osoby do tohto registra včítane jej predmetu činnosti.

(3) Údaje uvedené v odseku 1 a v odseku 2 písm. b) doloží navrhovateľ príslušnými dokladmi.

(4) Česko-slovenská osoba ďalej predloží overenú informáciu o finančnej spôsobilosti na navrhovanú činnosť, ako aj doklad o zložení kaucie.

(5) Ak návrh na registráciu neobsahuje údaje podľa odsekuv 1 a 2 alebo ak nie je doložený dokladmi podľa odseku 3 a informáciou podľa odseku 4, Federálne ministerstvo zahraničného obchodu registráciu odmietne, a to do 15 dní po tom, čo dostalo návrh.

(6) Ak sa v priebehu registrácie alebo po registrácii zmenia skutočnosti uvedené v návrhu na registráciu, je česko-slovenská osoba povinná tieto zmeny oznámiť Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu do 15 dní odo dňa, keď sa o týchto zmenách dozvedela.

(7) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže registráciu zrušiť, ak česko-slovenská osoba opätovne alebo závažným spôsobom porušuje povinnosti ustanovené na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti všeobecne záväzným právnym predpisom alebo opatrením orgánu hospodárskeho riadenia,9c) ako aj v prípade, že nesplní povinnosť ustanovenú v odseku 6. Platí, že po dobu jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie urobeného podľa predchádzajúcej vety nie sú splnené podmienky registrácie tej istej činnosti pre dotknutú česko-slovenskú osobu. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu zruší registráciu na žiadosť navrhovateľa, ak tento ukončil vykonávanie zaregistrovanej zahraničnoobchodnej činnosti. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže registráciu zrušiť, ak zistí, že zaregistrovanú činnosť česko-slovenská osoba dlhšie ako dva roky nevykonáva. Zrušenie registrácie oznamuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu peňažnému ústavu česko-slovenskej osobe.

(8) Na konanie o registrácii, s výnimkou jej zrušenia a konania o odvolaní proti rozhodnutiu o odmietnutí alebo zrušení registrácie, sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (správny poriadok). Registrácia sa nepovažuje za opatrenie orgánu hospodárskeho riadenia.9c) O riadnom návrhu na registráciu sa musí rozhodnúť bezodkladne, najdlhšie však do 15 dní od jeho doručenia. Rozhodnutie o registrácii obsahuje presné vymedzenie druhu a rozsahu zaregistrovanej zahraničnoobchodnej činnosti, konštatovanie, že táto činnosť bola zaregistrovaná, pridelené registračné číslo, označenie osoby, pre ktorú sa táto činnosť zaregistrovala, poučenie o možnosti odvolania, dátum registrácie, označenie pracovníka, ktorý registráciu vykonal, a jeho podpis; rozhodnutie o registrácii, ktorým sa úplne nevyhovie návrhu na registráciu, obsahuje tiež výrok o odmietnutí časti návrhu a odôvodnenie odmietnutia registrácie. Obdobné náležitosti má rozdhodnutie, ktorým sa plne odmieta návrh na registráciu. Proti odmietnutiu registrácie sa môže česko-slovenská osoba odvolať k ministrovi zahraničného obchodu do 15 dní odo dňa, keď jej bolo odmietnutie registrácie doručené. Rozhodnutie o registrácii, ktorým sa plne vyhovuje návrhu na registráciu, možno vykonať vyznačením na kópii návrhu na registráciu, ktorú dostane navrhovateľ, konštatovania o zaregistrovaní, prideleného registračného čísla, dátumu vykonania registrácie a pripojením označenia pracovníka, ktorý registráciu vykonal, a jeho podpisu.

(9) Návrh na registráciu predkladá navrhovateľ Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu vo dvoch vyhotoveniach.“.

14. V § 8 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

15. V § 8 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „ktorá je socialistickou organizáciou“.

16. V § 8 ods. 1 sa v tretej vete slovo „Iným“ nahrádza slovom „Zahraničným“.

17. V § 8 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „právnická osoba“.

18. V § 8 ods. 2 druhá veta znie: „Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže česko-slovenskej alebo zahraničnej osobe povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť odňať alebo obmedziť, ak sa zmenili okolnosti rozhodné pre jeho udelenie podľa odseku 1.“.

19. § 8 ods. 3 znie:

(3) Zahraničnoobchodná činnosť, jej zmena a odňatie sa zapisuje u česko-slovenských osôb do podnikového registra.“.

20. V § 9 sa slová „vyžadujúce povolenie podľa tohto zákona sa môžu vykonávať bez tohto povolenia, za akých podmienok a v akom rozsahu.“ nahrádzajú slovami „vyžadujúce registráciu alebo povolenie podľa tohto zákona sa môžu vykonávať bez registrácie alebo bez povolenia, za akých podmienok a v akom rozsahu.“.

21. V § 10 sa vypúšťajú odseky 1 a 2 a v odseku 3 sa vypúšťa slovo „právnické“; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

22. § 11 sa vypúšťa.

23. V § 12 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

24. V § 12 ods. 3 sa vypúšťa slovo „právnických“ a slová „ktorým na túto činnosť bolo udelené povolenie alebo ktoré môžu túto činnosť vykonávať bez povolenia (§ 7 ods. 2).“ sa nahrádzajú slovami „ktoré túto činnosť vykonávajú na základe registrácie alebo udeleného povolenia alebo ktoré môžu túto činnosť vykonávať bez registrácie alebo povolenia (§ 7 ods. 4).“.

25. V § 12a ods. 3 sa za slovo „nahrádza“ vkladajú slová „registráciu, prípadne“.

26. V § 13 ods. 3 v tretej vete sa za slovo „sídlo“ vkladajú slová „identifikačné číslo“ a za poslednú vetu odseku sa pripája veta „Návrh na zápis podniku do podnikového registra podáva Federálne ministerstvo zahraničného obchodu, ktoré k takému návrhu pripojí

a) zakladaciu listinu,

b) súhlas príslušného orgánu štátnej správy s predmetom podnikania, pokiaľ osobitný predpis taký súhlas vyžaduje.“.

27. V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vykonáva voči podniku zahraničného obchodu funkciu orgánu hospodárskeho riadenia za podmienok a v rozsahu ustanovenom zákonom a v tomto postavení kontroluje hospodársku a sociálnu činnosť podniku.“.

28. § 13a znie:

㤠13a

(1) Štát vytvára podmienky pre podnikateľskú činnosť podniku zahraničného obchodu a túto činnosť reguluje predovšetkým právnymi predpismi.

(2) Činnosť a územnú pôsobnosť podniku možno obmedzovať alebo do nej zasahovať za podmienok a spôsobom ustanoveným zákonom.“.

29. § 14 znie:

㤠14

(1) Na čele podniku zahraničného obchodu je generálny riaditeľ, ktorý ako jediný vedúci riadi činnosť podniku, je za ňu a jej výsledky zodpovedný Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu; ako štatutárny orgán koná v mene podniku. Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva minister zahraničného obchodu. Generálny riaditeľ vymenúva a odvoláva svojich námestníkov, ktorí sú štatutárnymi orgánmi podniku zahraničného obchodu. Generálny riaditeľ a jeho námestníci sa zapisujú do podnikového registra ako štatutárne orgány podniku zahraničného obchodu. Spôsobilosť konať v mene podniku zahraničného obchodu nadobúda generálny riaditeľ a jeho námestníci dňom vymenovania. Účinky ukončenia ich funkcie voči tretím osobám nastávajú odo dňa zápisu zmien do podnikového registra.

(2) Vnútorná organizácia podniku zahraničného obchodu a organizácia vnútorného riadenia je vo výhradnej pôsobnosti podniku. Vnútornú organizáciu podniku zahraničného obchodu upravuje organizačný poriadok, prípadne iný podnikový organizačný predpis. V označení vnútornej organizačnej jednotky podniku zahraničného obchodu sa nesmie použiť slovo „podnik“ alebo „organizácie“. Podnik zahraničného obchodu môže určiť, ktoré vnútorné organizačné jednotky sa zapíšu do podnikového registra ako odštepné závody. Vedúci odštepného závodu sa zapisuje do podnikového registra a je oprávnený robiť v mene podniku všetky právne úkony týkajúce sa tohto odštepného závodu.

(3) Podnik zahraničného obchodu je povinný sa starať o to, aby sa jeho majetok plne, účelne a hospodárne využíval a chránil. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou bankou česko-slovenskou všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o hospodárení s majetkom podnikov zahraničného obchodu.

(4) Podnik zahraničného obchodu vedie predpísaným spôsobom účtovníctvo, zostavuje ročnú účtovnú závierku a poskytuje ju príslušným orgánom štátnej správy. Preskúmavanie ročnej účtovnej závierky podniku zahraničného obchodu vykonáva odborník, prípadne skupina odborníkov určená Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu alebo overovateľ (audítor). Náklady spojené s preskúmavaním uhrádza podnik.

(5) Podnik zahraničného obchodu je povinný spolupracovať vo svojej hospodárskej a sociálnej činnosti s príslušnými národnými výbormi a podieľať sa na komplexnom hospodárskom a sociálnom rozvoji ich územných obvodov spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom. Je tiež povinný úzko spolupracovať s príslušným národným výborom pri realizácii opatrení na ochranu životného prostredia.“.

30. V § 15 ods. 1 sa v prvej vete slová „druhá veta“ nahrádzajú slovami „prvá a druhá veta. K opatreniu podľa predchádzajúcej vety sa vyjadruje príslušný odborový orgán.“ a na konci odseku sa pripájajú vety: „Rozdelený podnik zaniká a jeho majetok a záväzky a práva prechádzajú v rozsahu určenom Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu na novovzniknuté, prípadne preberajúce podniky zahraničného obchodu. Zlučovaný podnik zaniká a jeho majetok, práva a záväzky prechádzajú na preberajúci podnik zahraničného obchodu. Pri splynutí podnikov doterajšie podniky zahraničného obchodu zanikajú a ich majetok, práva a záväzky prechádzajú na novovzniknutý podnik zahraničného obchodu.“.

31. V § 15 ods. 2 sa na konci pripája veta: „Návrh na zápis podáva Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.“.

32. § 15 ods. 4 znie:

(4) Pri zrušení podniku zahraničného obchodu Federálne ministerstvo zahraničného obchodu rozhodne o prevode práv a záväzkov zrušovaného podniku zahraničného obchodu na inú česko-slovenskú právnickú osobu alebo o vykonaní jeho majetkovej likvidácie. Na rozhodnutie o prevode práv a záväzkov zrušovaného podniku zahraničného obchodu na inú česko-slovenskú právnickú osobu než na podnik zahraničného obchodu je potrebný predchádzajúci súhlas preberajúce osoby.“.

33. Za § 15 sa vkladajú nové § 15a až 15e, ktoré znejú:

㤠15a

(1) Účelom majetkovej likvidácie (ďalej len „likvidácia“) podniku je vyporiadať majetkové pomery zrušovaného podniku.

(2) Podnik zaniká po vykonanej likvidácii výmazom podniku z podnikového registra.

§ 15b

(1) Podnik navrhuje zápis svojej likvidácie a likvidátora, prípadne likvidátorov (ďalej len „likvidátor“), ktorého vymenoval, do podnikového registra. Po dobu likvidácie používa svoj názov s dodatkom „v likvidácii“.

(2) Dňom, ku ktorému bol likvidátor zapísaný do podnikového registra, zanikajú orgány podniku. Likvidátor je oprávnený konať v mene podniku vo veciach spojených s likvidáciou.

§ 15c

(1) Ku dňu začatia likvidácie podnik zostaví účtovnú závierku a odovzdá ju likvidátorovi a príslušným orgánom.

(2) Likvidátor zostaví do tridsiatich dní po svojom zápise do podnikového registra úvodnú súvahu ku dňu začatia likvidácie a odovzdá ju Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu spolu s likvidačným plánom, rozpočtom likvidácie a s inventarizačnou zápisnicou o mimoriadnej inventarizácii hospodárskych prostriedkov vykonanej ku dňu začatia likvidácie.

(3) Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný najmä

a) sústrediť peňažné prostriedky v jednom česko-slovenskom peňažnom ústave,

b) dokončiť bežné záležitosti,

c) vyrovnať dane a poplatky,

d) vyporiadať záväzky a pohľadávky,

e) speňažiť majetok podniku najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom alebo s ním inak naložiť podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

f) podávať Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu štvrťročné a ročné hlásenia o priebehu likvidácie doložené štvrťročnou a ročnou závierkou.

§ 15d

(1) Likvidátor zostaví účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a predloží ju Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu na schválenie spolu s konečnou správou o celom priebehu likvidácie.

(2) Likvidátor po preverení a schválení účtovnej závierky Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a po splnení daňových povinností

a) naloží s konečným zostatkom likvidácie podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

b) postará sa o bezpečné uloženie spisového materiálu a účtovných písomností,

c) oznámi skončenie likvidácie súdu s návrhom na výmaz podniku z podnikového registra.

§ 15e

Likvidácia podniku pri jeho predlžení sa spravuje osobitnými predpismi.9d)“.

34. V § 17 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „právnickými“.

35. V § 17 ods. 2 sa za ustanovenie písmena b) vkladá ustanovenie písmena c), ktoré znie:

c) predaj tovaru a poskytovanie služieb na území Česko-slovenskej federatívnej republiky za devízové prostriedky (ďalej len „predaj za devízové prostriedky“).“.

36. Nadpis oddielu 2 v hlave 3 časti II znie: „Registrácia a povoľovanie zahraničnohospodárskych služieb“.

37. § 18 ods. 1 znie:

(1) Zahraničnohospodárske služby môžu poskytovať iba

a) česko-slovenské právnické osoby založené na ten účel so súhlasom podľa § 19 ods. 3;

b) iné česko-slovenské osoby na základe registrácie, pokiaľ nejde o prípad, keď sa registrácia nevyžaduje, a pokiaľ nejde o služby uvedené v § 17 ods. 2 písm. c), ktoré sa smú poskytovať len na základe a v medziach udeleného povolenia;

c) zahraničné osoby na základe udeleného povolenia, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.“.

38. V § 18 ods. 2 sa slová „Povolenie na poskytovanie“ nahrádzajú slovami „Registrácia alebo povolenie na poskytovanie“.

39. V § 18 ods. 2 písm. b) sa slová „udelenie povolenia“ nahrádzajú slovami „registráciu alebo na udelenie povolenia“.

40. § 19 znie:

㤠19

(1) Poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb registruje, registráciu zrušuje a povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb udieľa, mení a odníma v oblasti

a) uskutočňovania železničnej, leteckej, riečnej a riečno-námornej dopravy Federálne ministerstvo dopravy;

b) spojov Federálne ministerstvo spojov;

c) cestnej dopravy a pohrebníctva ministerstva vnútra republiky; v prípade povolenia po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy;

d) kultúry Ministerstvo kultúry republiky;

e) školstva ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy republiky;

f) poisťovníctva ministerstvo financií, cien a miezd republiky; v prípade povolenia po dohode s Federálnym ministerstvom financií;

g) zdravotníctva ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí republiky;

h) bankovo-finančnej Štátna banka česko-slovenská; v prípade povolenia po dohode s Federálnym ministerstvom financií;

i) predaja za devízové prostriedky Federálne ministerstvo financií po dohode so Štátnou bankou česko-slovenskou a s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu.

(2) Pokiaľ podľa odseku 1 prislúcha rozhodovanie ministerstvu republiky, rozumie sa tým ministerstvo republiky, v ktorej má česko-slovenský poskytovateľ služby sídlo, prípadne bydlisko alebo zahraničný poskytovateľ služby sídlo svojej organizačnej jednotky.

(3) Česko-slovenskú právnickú osobu, ktorej predmet podnikania zahŕňa zahraničnohospodárske služby, možno založiť alebo tento jej predmet činnosti podnikania meniť len so súhlasom orgánu príslušného obdobne podľa odseku 1.

(4) Orgán, ktorý poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb zaregistroval alebo registráciu zrušil, udelil na ich poskytovanie povolenie alebo také povolenie zmenil alebo odňal, alebo udelil, zmenil alebo zrušil súhlas so založením právnickej osoby podľa odseku 3, je povinný doručiť o tom do 10 dní oznámenie Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vedie centrálnu evidenciu týchto registrácií, povolení a súhlasov na základe prideleného centrálneho evidenčného čísla zahraničnohospodárskej činnosti.

(5) Pre udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb platia obdobne ustanovenia § 7b a 8. Ustanovenia § 7b a § 7c ods. 8 platia obdobne aj pre registráciu týchto služieb. Ustanovenie § 8 ods. 1 platí v prípade predaja za devízové prostriedky, však s tým, že povolenie nemožno udeliť, ak by jeho udelenie bolo nežiadúce s ohľadom na česko-slovenskú menu.“.

41. V § 20 sa vypúšťa odsek 1.

42. V § 20 ods. 2 sa vypúšťa slovo „právnické“; zároveň sa zrušuje číslovanie odseku.

43. V § 21 ods. 1 prvej vete sa za slovo „ktoré“ vkladajú slová „túto činnosť zaregistrovali alebo“. Tretia veta tohto ustanovenia sa vypúšťa.

44. § 22 znie:

㤠22

V oblasti

a) uskutočňovania železničnej, leteckej, riečnej a riečno-námornej dopravy Federálne ministerstvo dopravy;

b) spojov Federálne ministerstvo spojov;

c) cestnej dopravy Federálne ministerstvo dopravy po dohode s ministerstvami vnútra republík;

d) kultúry ministerstvá kultúry republík;

e) školstva ministerstvá školstva mládeže a telesnej výchovy republík;

f) poisťovníctva ministerstvá financií, cien a miezd republík po dohode s Federálnym ministerstvom financií;

g) zdravotníctva ministerstvá zdravotníctva a sociálnych vecí republík;

h) bankovo-finančnej Štátna banka česko-slovenská po dohode s Federálnym ministerstvom financií;

i) pohrebníctva ministerstvá vnútra republík;

j) predaja za devízové prostriedky Federálne ministerstvo financií po dohode so Štátnou bankou česko-slovenskou

upraví po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu všeobecne záväzným právnym predpisom

1. náležitosti návrhu na registráciu zahraničnohospodárskych služieb, prípady, keď možno ich registráciu odmietnuť alebo zrušiť, a ktoré služby, za akých podmienok a v akom rozsahu sa môžu poskytovať bez registrácie;

2. podrobnosti postupu pri udieľaní, zmene a odnímaní povolenia na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb, a ktoré služby, za akých podmienok a v akom rozsahu sa môžu poskytovať bez tohto povolenia;

3. postup česko-slovenských osôb pri poskytovaní zahraničnohospodárskych služieb a organizovanie a kontrolu tejto činnosti; v prípade predaja za devízové prostriedky môže sa, popri podmienkach uskutočňovania takého predaja, upraviť aj jeho právna forma.

45. § 23 až 36 včítane nadpisov hlavy 4, 5 a 6 časti II sa vypúšťajú.

46. V § 37 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Zahraničná osoba môže zriadiť svoje obchodné zastupiteľstvo a prevádzkovať jeho činnosť len na základe registrácie, pokiaľ nejde o prípad, keď sa registrácia nevyžaduje.

(3) Registrácia sa nevyžaduje, ak z hľadiska záujmov národného hospodárstva Česko-slovenskej federatívnej republiky nie je účelné viazať zriadenie obchodného zastupiteľstva zahraničnej osoby na registráciu, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 39.“.

47. § 38 znie:

㤠38

(1) Zriadenie obchodného zastupiteľstva registruje a registráciu zrušuje v oblasti

a) uskutočňovania medzinárodnej železničnej, leteckej, riečnej a riečno-námornej dopravy Federálne ministerstvo dopravy;

b) uskutočňovania cestnej dopravy ministerstvo vnútra republiky, na ktorej území má obchodné zastupiteľstvo vyvíjať činnosť;

c) bankovo-finančnej Štátna banka česko-slovenská;

d) poisťovníctva ministerstvo financií, cien a miezd republiky, na ktorej území má obchodné zastupiteľstvo vyvíjať činnosť.

(2) Zriadenie obchodného zastupiteľstva v ostatných oblastiach registruje a registráciu zrušuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.

(3) Orgán, ktorý zriadenie obchodného zastupiteľstva zaregistroval alebo takú registráciu zmenil alebo zrušil, je povinný doručiť o tom do 10 dní oznámenie Federálnemu ministerstvu financií, ak ide o obchodné zastupiteľstvo v oblasti uvedenej v odseku 1 písm. a) a b), aj Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu. Federálne ministerstvo financií vedie centrálnu evidenciu registrácií obchodných zastupiteľstiev na základe prideleného centrálneho evidenčného čísla.“.

48. § 39 znie:

㤠39

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Federálnym ministerstvom dopravy, Federálnym ministerstvom spojov a Štátnou bankou česko-slovenskou upraví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob a rozsah činnosti obchodných zastupiteľstiev a podrobnosti o vykonávaní registrácie a jej zrušenia, ako aj o tom, kedy sa registrácia nevyžaduje.“.

49. V nadpise časti IV sa vypúšťa slovo „právnických“.

50. V § 40 ods. 1 sa vypúšťa slovo „právnická“, slová „udeleného povolenia“ sa nahrádzajú slovami „jej registrácie“ a slovo „povolenie“ sa nahrádza slovom „registrácia“.

51. V § 40 ods. 2 sa slovo „Povolanie“ nahrádza slovom „Registrácia“, slovo „právnickej“ sa vypúšťa a slová „udelenie povolenia“ sa nahrádzajú slovom „registráciu“.

52. § 41 znie:

㤠41

Organizačnú zložku česko-slovenskej osoby v zahraničí registruje a registráciu zrušuje

a) v oblasti uskutočňovania medzinárodnej železničnej, leteckej, riečnej a riečno-námornej dopravy Federálne ministerstvo dopravy;

b) v oblasti cestnej dopravy ministerstvo vnútra republiky, na ktorej území má česko-slovenská osoba sídlo, prípadne bydlisko;

c) v bankovo-finančnej oblasti Štátna banka česko-slovenská;

d) v ostatných oblastiach Federálne ministerstvo zahraničného obchodu.“.

53. § 42 znie:

㤠42

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Federálnym ministerstvom dopravy a Štátnou bankou česko-slovenskou všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o náležitostiach návrhu na registráciu organizačných zložiek a o tom, kedy možno registráciu organizačných zložiek odmietnuť alebo zrušiť.“.

54. V § 43 ods. 2 sa vypúšťa slovo „právnické“. Text odseku 3 znie:

(3) Sídlom Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory je Praha. Jej oblastné orgány môžu pôsobiť v rôznych oblastiach Česko-slovenskej federatívnej republiky podľa záujmov svojich členov.“.

55. V § 49 ods. 1 sa vypúšťajú slovo „právnické“ a slová „ktoré sú socialistickými organizáciami“.

56. V § 49 ods. 3 sa vypúšťajú slovo „právnické“ a slová „ktoré sú socialistickými organizáciami“.

57. V § 56 sa vypúšťa slovo „výnimočne“ a za slová „Federálne ministerstvo zahraničného obchodu“ sa vkladajú slová „všeobecne záväzným právnym predpisom“ a celé ustanovenie sa označuje ako odsek 1.

58. Do § 56 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Spôsob zverejnenia zoznamu položiek tovaru a služieb, ktoré podliehajú vydaniu úradného povolenia alebo predloženiu určených dokladov, určí Federálne ministerstvo zahraničného obchodu v predpise vydanom podľa odseku 1.“.

59. V § 57 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ktorú riadi“ a text v zátvorke znie: „(ďalej len „kontrolná organizácia“).“.

60. § 57 ods. 2 znie:

(2) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu je oprávnené ustanoviť povinnosť česko-slovenskej osoby dodávajúcej tovar na vývoz obstarať si kontrolné osvedčenie pri niektorých druhoch tovaru.“.

61. V § 63a sa vypúšťajú odseky 2 a 3; súčasne sa zrušuje číslovanie odsekov.


Čl. II

(1) Oprávnenia alebo povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a na zahraničnohospodárske služby, ako aj na zriadenie obchodného zastupiteľstva a na prevádzkovanie jeho činnosti a na zriadenie organizačných zložiek česko-slovenských právnických osôb v zahraničí, udelené podľa doterajších predpisov, sa považujú za povolenia, prípadne registrácie podľa tohto zákona.

(2) Federálne ministerstvo pridelí centrálne evidenčné číslo osobám, ktorým sa vydalo oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť alebo na zahraničnohospodárske služby do doby účinnosti tohto zákona; orgány štátnej správy uvedené v § 19 sú povinné oznámiť Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu do 30 dní po dni účinnosti tohto zákona zoznam osôb, ktorým sa vydalo oprávnenie na zahraničnohospodárske služby, a obsah vydaného oprávnenia.

(3) Všeobecne záväzné právne predpisy13) vydané podľa § 11 sa považujú za všeobecne záväzné právne predpisy vydané podľa § 22. Povolenia na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) sa považujú za povolenia na vykonávanie zahraničnohospodárskych služieb podľa § 19 ods. 1 písm. i).

(4) Na vývozy a dovozy vykonávané česko-slovenskou osobou, ktoré by táto osoba bola oprávnená vykonávať bez povolenia podľa § 7 ods. 2 písm. b) doterajšieho znenia zákona, ak sa uskutočňujú na splnenie záväzku na dodávku vzniknutého zmluvou o výrobnej kooperácii (§ 23 doterajšieho znenia zákona), platne uzavreté ešte pred účinnosťou tohto zákona alebo záväzku na dodávku vzniknutého pred účinnosťou tohto zákona na základe takej zmluvy o kooperácii, sa po dobu troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona nevyžaduje povolenie ani registrácia.

(5) Orgány socialistickej samosprávy podniku zahraničného obchodu zanikajú a volebné obdobie generálneho riaditeľa podniku zahraničného obchodu sa končí dňom, ktorým nadobúda tento zákon účinnosť; generálny riaditeľ však plní svoju funkciu až do dňa, keď nadobudne spôsobilosť konať v mene podniku zahraničného obchodu generálny riaditeľ vymenovaný ministrom zahraničného obchodu (§ 14 ods. 1).

(6) Pokiaľ sa v zákone č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. používa pojem Československá socialistická republika, rozumie sa tým Česko-slovenská federatívna republika.

Čl. III

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, ako vyplýva zo zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

9a) § 600 až 624 Zákonníka medzinárodného obchodu.

9b) Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

9c) § 26a a nasl. Hospodárskeho zákonníka.

9d) § 352 až 354 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení predpisov ho meniacich a dopĺňajúcich.

13) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií č. 8/1981 Zb. o odberných poukazoch PZO Tuzex a vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií č. 83/1988 Zb. o podmienkach predaja tovaru a poskytovaní služieb za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky.