11

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 8. decembra 1989

o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. a podľa § 26 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje dodávky vykurovacích plynov

a) svietiplynu,

b) naftového zemného plynu a zemného plynu karbónskeho z povrchovej degazácie (ďalej len „zemný plyn“),

c) propánu-butánu

medzi socialistickými organizáciami.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na dodávky do plynovodnej siete a na vývoz a z dovozu.

DRUHÁ ČASŤ

DODÁVKY VYKUROVACÍCH PLYNOV Z PLYNOVODNEJ SIETE

PRVÝ ODDIEL

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 2

Rozdelenie odberateľov

(1) Organizácie odoberajú vykurovacie plyny z plynovodnej siete ako veľkoodberatelia alebo maloodberatelia.

(2) Veľkoodberateľmi sú odberatelia vykurovacích plynov, ktorých plánovaný ročný odber presahuje 120 000 m3 svietiplynu alebo 60 000 m3 zemného plynu pri základných dodacích podmienkach1) pre jedno odberné miesto. Podľa výšky plánovanej spotreby sa delia na:

a) skupinu I s ročnou spotrebou v rozsahu 60 000 – 400 000 m3 zemného plynu alebo 120 000 – 300 000 m3 svietiplynu,

b) skupinu II s ročnou spotrebou vyššou ako 400 000 m3 zemného plynu alebo 300 000 m3 svietiplynu.

(3) Veľkoodberatelia skupiny II sa podľa charakteru spotreby delia na veľkoodberateľov:

a) technologického charakteru,

b) vykurovacieho charakteru.

(4) Maloodberateľmi sú odberatelia vykurovacích plynov v menšom množstve, ako sa uvádza v odseku 2, ako aj odberatelia propánu-butánu.

(5) Za jedno odberné miesto sa považuje objekt, prípadne pozemok tvoriaci samostatný a trvale prepojený celok, v ktorom sa odoberá vykurovací plyn pre jedného odberateľa. V pochybnostiach určí odberné miesto dodávateľ.

§ 3

Podmienky odberu

(1) Po splnení všetkých podmienok ustanovených pre pripojenie odberných plynových zariadení2) uzavrie dodávateľ s odberateľom zmluvu o dodávkach vykurovacích plynov.

(2) Ak organizácia preberá objekty, v ktorých je odberné plynové zariadenie pripojené na plynovodnú sieť, je povinná dodávateľovi oznámiť do 3 dní od prevzatia stav meracieho zariadenia a predložiť mu do 8 dní prihlášku alebo v tej istej lehote písomne oznámiť, že nehodlá vykurovacie plyny odoberať.

(3) Dodávka je splnená prechodom dohovoreného množstva vykurovacieho plynu zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa.

(4) Bez súhlasu dodávateľa nesmie odberateľ prenechať vykurovacie plyny iným odberateľom.

§ 4

Obmedzenie alebo prerušenie dodávky

Dodávateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku vykurovacích plynov

a) pri vykonávaní plánovaných údržbových a revíznych prác vopred prerokovaných s odberateľom; s veľkoodberateľmi vykurovacích plynov treba tieto opatrenia predbežne prerokovať 10 dní pred dojednaním odberového diagramu, najmenej však 90 dní pred prerušením dodávky,

b) ak sa po predchádzajúcom prerokovaní uskutočňuje trvalá zmena menovitého tlaku alebo zmena druhu dodávaného vykurovacieho plynu,3)

c) z dôvodov spôsobených živelnými pohromami,

d) pri vykonávaní regulačných opatrení na podklade odberových stupňov a vykurovacích kriviek pre riadenie dodávky a odberu vykurovacích plynov, ako aj v prípadoch vyžadujúcich miestnu reguláciu,

e) pri poruchách a haváriách,4)

f) v prípade, že odberateľ odoberá vykurovacie plyny aj napriek upozorneniu dodávateľa vo vyššom ako dojednanom alebo určenom množstve,

g) ak orgán dodávateľa alebo štátneho odborného dozoru zistí, že odberné plynové zariadenie nevyhovuje právnym predpisom alebo technickým normám do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť ľudí alebo majetku,

h) ak odberateľ znemožňuje dodávateľovi prístup k meraciemu zariadeniu alebo jeho časti, prípadne k odberným plynovým zariadeniam,

i) ak sa u odberateľa zistil neoprávnený odber (§ 23),

j) ak odberateľ bez súhlasu dodávateľa zmení počet alebo celkový príkon odberných plynových zariadení (spotrebičov),

k) v prípadoch, keď odberateľ neodstráni zistené závady na odbernom plynovom zariadení, ktoré spôsobujú iným odberateľom mimoriadny pokles alebo kolísanie tlaku plynu,

l) ak odberateľ prenechá vykurovacie plyny ďalším odberateľom bez súhlasu dodávateľa (§ 3 ods. 4).

§ 5

(1) O presnom termíne obmedzenia alebo prerušenia dodávky vykurovacích plynov na vykonávanie plánovaných prác prerokovaných podľa § 4 písm. a) a b) je dodávateľ povinný upovedomiť odberateľa vhodným spôsobom, a to veľkoodberateľov najmenej 10 dní, maloodberateľom 24 hodín vopred.

(2) O ostatných prípadoch obmedzenia alebo prerušenia dodávky vykurovacích plynov je dodávateľ povinný upovedomiť odberateľa bez zbytočného odkladu, len čo skutočnosť alebo nevyhnutnosť odôvodňujúca toto opatrenie nastala. Dodávateľ môže u veľkoodberateľov prerušiť dodávku vykurovacích plynov z dôvodov uvedených v § 4 písm. g) až l) iba po predchádzajúcom písomnom upozornení.

§ 6

Odberateľ môže obmedziť alebo prerušiť odber vykurovacích plynov z dôvodov uvedených v § 4 písm. a), c) a e). Je pritom povinný postupovať obdobne ako dodávateľ v § 5.

§ 7

Prerušenú dodávku vykurovacích plynov dodávateľ obnoví po odstránení tých závad alebo príčin, pre ktoré sa dodávka prerušila.

DRUHÝ ODDIEL

HOSPODÁRSKE ZMLUVY S VEĽKOODBERATEĽMI

§ 8

Uzavieranie zmlúv

(1) Predpokladom uzavretia hospodárskej zmluvy s veľkoodberateľom po splnení všetkých podmienok (§ 3 ods. 1) sú:

a) potvrdená prihláška,

b) dojednané technické a dodacie podmienky,

c) u veľkoodberateľov skupiny II regulačný plán, ktorým sa upravuje odber pri vyhlásení odberových stupňov a vykurovacích kriviek.

(2) Hospodárske zmluvy o dodávkach vykurovacích plynov s veľkoodberateľmi sa uzavierajú na ročné obdobie pre každé odberné miesto osobitne. Dojednané ročné množstvo sa upresňuje odberovými diagramami.

(3) S veľkoodberateľmi, ktorí majú dvojpalivové hospodárstva, sa v technických a dodacích podmienkach dohodnú pravidlá použitia druhého paliva.

Dojednávanie diagramov

§ 9

(1) Veľkoodberateľ skupiny II je povinný do 35 dní pred začiatkom štvrťroka doručiť dodávateľovi návrh diagramu pre jednotlivé odberné miesta v mesačnom členení.

(2) Veľkoodberateľ technologického charakteru rozpisuje dodávku plynu v dennom odberovom diagrame.

(3) Dodávka plynu pre veľkoodberateľa vykurovacieho charakteru sa riadi v príslušnom štvrťroku podľa vykurovacej krivky dojednanej regulačným plánom.

(4) Ak dodávateľ s návrhom diagramu nesúhlasí, je povinný zaslať veľkoodberateľovi najneskôr do 10 dní po tom, čo ho dostal, návrh zmien a doplnkov; ak tak neurobí, platí diagram za dojednaný podľa návrhu odberateľa.

(5) Podľa dodávkovej a prevádzkovej situácie na žiadosť veľkoodberateľa môže dodávateľ v odôvodnených prípadoch urobiť zmenu diagramu.

§ 10

Pre novobudované závody a prevádzky, prípadne rekonštruované odberné zariadenia dojednáva dodávateľ s veľkoodberateľom počas ich výstavby a uvádzania do prevádzky osobitné podmienky odberu, najmä spôsob usmernenia odberu v čase vyhlásenia regulačných opatrení a vyhodnocovania spotreby. Trvanie osobitných podmienok odberu sa určí s prihliadnutím na technické možnosti veľkoodberateľa na čas nevyhnutne potrebný. Denný odberový diagram sa dojednáva na predpokladanú hodnotu.

§ 11

Záznamy o odbere

(1) Veľkoodberateľ skupiny I dostane od dodávateľa najneskôr 7 dní pred začatím štvrťroka denný odberový diagram v mesačnom členení. Skutočný odber určený podľa dojednaných technických a dodacích podmienok je povinný zaznamenať na diagrame. Prípadný spôsob prepočtu určí dodávateľ.

(2) Veľkoodberatelia skupiny II sú povinní zaznamenávať v pravidelných denných intervaloch najneskôr o 8. hod. stav meracieho zariadenia a do 14. hod. skutočne odobraté množstvá vykurovacích plynov za predošlý deň, prepočítané na základné dodacie podmienky.

(3) Zistené množstvá odobratých vykurovacích plynov je veľkoodberateľ povinný zaznamenať v dennom odberovom diagrame. Riadne vyplnený a spracovaný formulár za uplynulý kalendárny mesiac doručí odberateľ prvý pracovný deň po skončení mesiaca podľa pokynov dodávateľa.

(4) Diagram s vyhodnotením skutočných odberov je podkladom pre fakturovanie odobratého množstva vykurovacích plynov a pre prípadné vyúčtovanie majetkových sankcií.

(5) Na vyžiadanie dodávateľa, najviac však štyri razy do roka je veľkoodberateľ povinný zaznamenávať a vyhodnocovať hodinový priebeh odberu vykurovacích plynov. Riadne vyplnený výkaz o zázname odberateľ dodávateľovi odošle do 3 dní po sledovanom dni.

(6) Veľkoodberatelia vykurovacích plynov sú povinní na výzvu dodávateľa podávať hlásenia o skutočnom odbere aj za kratšie obdobie ako jeden mesiac. Spôsob hlásenia o skutočnom odbere dohodne dodávateľ s veľkoodberateľom v technických a dodacích podmienkach.

§ 12

Zmena a zrušenie záväzkov

(1) Veľkoodberatelia vykurovacích plynov sú povinní prerokovať s dodávateľom zmenu hospodárskej zmluvy

a) pri rekonštrukcii odberného plynového zariadenia,

b) pri zmene plynových spotrebičov a charakteru odberu,

c) pri zvýšení odberu pre zavedenie viacsmenovej prevádzky.

(2) Skončenie odberu je veľkoodberateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi najneskôr 35 dní vopred a umožniť dodávateľovi vykonať posledný odpočet, prípadne odobrať meracie zariadenie a vykonať ďalšie opatrenia súvisiace so skončením odberu.

TRETÍ ODDIEL

HOSPODÁRSKE ZMLUVY S MALOODBERATEĽMI

§ 13

Uzavieranie zmlúv

(1) Zmluvy o dodávke vykurovacích plynov s maloodberateľmi sa uzavierajú na neurčitý čas potvrdením prihlášky. Ďalej môže zmluva obsahovať dohodu o splátkach za odobratý vykurovací plyn a dohodu o spôsobe vyhodnocovania odberov podľa technických podmienok pripojenia. Vrátením jedného potvrdeného vyhotovenia prihlášky sa dodávateľ zaväzuje na dodávku vykurovacích plynov pre dohodnuté spotrebiče.

(2) Maloodberatelia môžu v jednotlivom odbernom mieste odoberať vykurovací plyn maximálne do výšky odberu podľa § 2 ods. 4.

§ 14

Zmena a zrušenie záväzkov

(1) Maloodberateľ, ktorý chce buď rozšíriť odber použitím iných spotrebičov ako uvedených v prihláške, alebo upraviť spotrebiče tak, že by to vyžadovalo zmenu meracieho zariadenia alebo plynovodnej prípojky, je povinný podať novú prihlášku.

(2) Maloodberateľ je povinný predložiť dodávateľovi návrh na skončenie odberu písomne aspoň 8 dní vopred a umožniť mu vykonanie posledného odpočtu a realizáciu opatrení súvisiacich so skončením dodávky vykurovacích plynov.

(3) Ak maloodberateľ neoznámi skončenie odberu alebo ak neumožní vykonanie odpočtu, je povinný zaplatiť množstvo plynu odobraté až do podania prihlášky nového odberateľa alebo do skončenia dodávky vykurovacích plynov.

ŠTVRTÝ ODDIEL

RIADENIE A VYHODNOCOVANIE DODÁVOK

§ 15

Regulácia dodávok

(1) V záujme plynulého zásobovania všetkých odberateľov vykurovacími plynmi je dodávateľ oprávnený regulovať u veľkoodberateľov odoberané množstvo plynu.

(2) Regulačné opatrenia sa vykonávajú podľa vyhlásených odberových stupňov a vykurovacích kriviek pre dodávku a odber vykurovacích plynov. Výška dodávky v jednotlivých odberových stupňoch je vyjadrená v percentách dojednaného odberu alebo množstvom plynu.

(3) Veľkoodberatelia sú povinní sledovať pravidelné správy v hromadných oznamovacích prostriedkoch o vyhlásených odberových stupňoch a vykurovacích krivkách platných pre odber vykurovacích plynov; sú povinní zaznamenávať na predpísanom tlačive vyhlásenie a odvolanie jednotlivých odberových stupňov a vykurovacích kriviek a okamžite realizovať opatrenia na ich dodržanie.

§ 16

(1) Odberové stupne sú:

a) základný - odber podľa dojednaného diagramu,

b) obmedzujúci - zníženie dojednaného množstva odberu až na bezpečnostné minimum,

c) havarijný - úplné prerušenie dodávky vykurovacích plynov.

(2) Vykurovacie krivky sú:

1. krivka - základný dojednaný odber podľa hospodárskej zmluvy,
2. krivka - odber znížený na zmluvne dohodnuté množstvá, toto sa netýka najmä zdravotníctva, školstva a bytového fondu,
3. krivka - odber znížený na zmluvne dohodnutú úroveň bezpečnostného a technického minima. Zníženie sa netýka nevyhnutných zdravotníckych služieb, denného zásobovania obyvateľstva základnými životnými potrebami a osobitných poľnohospodárskych prevádzok.

(3) Pri dodávkach a odberoch vykurovacích plynov sú povolené pre veľkoodberateľov skupiny II tieto odchýlky v množstve (ďalej len „tolerancia“):

a) u veľkoodberateľov technologického charakteru (§ 2 ods. 3) v odberových stupňoch
základnom + 3 % až - 5 %,
obmedzujúcich a havarijnom + 0 % až - neob-medzené,
b) pre veľkoodberateľov vykurovacieho charakteru (§ 2 ods. 3)
1. krivka + 5 % až - 10 %,
2. a 3. krivka + 0 % až - neob-medzené.

(4) U veľkoodberateľov skupiny I sa podmienky odberu pre zníženie spotreby na úroveň bezpečnostného minima a pri havarijnom stupni určujú v technických a dodacích podmienkach.

Vyhodnocovanie

§ 17

Vyhodnocovanie veľkoodberateľov skupiny I sa uskutočňuje porovnaním súčtu mesačných skutočností za kalendárny rok s ročnou hranicou odberu určenou ustanovením § 2 ods. 2 písm. a).

§ 18

(1) Veľkoodberatelia skupiny II sú

a) pri vyhlásení základného odberového stupňa a 1. alebo 2. vykurovacej krivky vyhodnocovaní kumulatívne, a to porovnaním súčtu denných nárokov včítane tolerancií a schválených zmien so súčtom skutočných denných odberov počas ich platnosti, najdlhšie však za mesiac,

b) pri vyhlásení obmedzujúcich stupňov a 3. vykurovacej krivky vyhodnocovaní porovnaním denného nároku včítane tolerancie a schválených zmien s dennou skutočnou spotrebou.

(2) S veľkoodberateľmi skupiny II môže dodávateľ dohodnúť v rámci hospodárskej zmluvy denné vyhodnocovanie spotreby počas platnosti všetkých odberových stupňov a vykurovacích kriviek.

PIATY ODDIEL

AKOSŤ A MERANIE DODÁVOK

§ 19

Akosť vykurovacích plynov

(1) Akosť vykurovacích plynov musí zodpovedať technickým normám a technickým podmienkam akosti5) alebo dojednaným technickým podmienkam dodávky.

(2) Pre určenie akostných znakov vykurovacích plynov sú záväzné údaje zistené dodávateľom rozborom alebo meraním podľa technických noriem alebo dojednaných technických podmienok dodávky v uzlových bodoch plynovodnej siete pre určitú oblasť. Dodávatelia sú povinní oboznámiť veľkoodberateľov s uzlovým bodom rozhodným pre príslušnú oblasť.

(3) Na žiadosť odberateľa je dodávateľ povinný oznamovať mu výsledky rozborov.

(4) Pri nedodržaní akostných znakov dodávaných plynov podľa technických noriem alebo technických podmienok poskytne dodávateľ odberateľovi zrážku z ceny vo výške a za podmienok určených v cenníku.6)

Meranie dodávok

§ 20

(1) O druhu, mieste a spôsobe umiestnenia meracieho zariadenia rozhoduje dodávateľ.

(2) Akékoľvek zmeny umiestnenia meracieho zariadenia smie vykonávať iba dodávateľ.

(3) Odberateľ je povinný sledovať správny chod meracieho zariadenia a do 3 dní hlásiť dodávateľovi všetky závady a neobvyklosti v meraní, ako aj zjavné poruchy na zariadení pred miestom merania. Je rovnako povinný zabezpečiť meracie zariadenie spôsobom určeným dodávateľom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

(4) Pri registračných meracích prístrojoch je veľkoodberateľ povinný sledovať ich trvalý chod a záznam a vykonávať bežnú obsluhu (dopĺňanie registračných pások a pod.) v rozsahu určenom dodávateľom.

(5) V prípade poruchy elektronického meracieho systému je veľkoodberateľ povinný vykonávať prepočet odobratého množstva podľa technickej normy7) a spôsobom určeným v technických a dodacích podmienkach.

§ 21

(1) Veľkoodberateľ je povinný zriadiť na svoje náklady okolo meracieho zariadenia obtok s uzáverom opatreným plombou dodávateľa. Obtokový uzáver smie otvoriť iba dodávateľ. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže uzáver otvoriť odberateľ, musí to však bezodkladne oznámiť dodávateľovi.

(2) Maloodberateľ, u ktorého by prerušenie dodávky vykurovacích plynov, prípadne porucha meracieho zariadenia mohli spôsobiť značné škody, si zriadi so súhlasom dodávateľa okolo meracieho zariadenia obtok s uzáverom opatreným plombou dodávateľa. Obtokový uzáver smie otvoriť iba dodávateľ.

§ 22

(1) Dodávateľ je povinný na žiadosť odberateľa zabezpečiť preskúšanie meracieho zariadenia8) do 15 dní od prijatia žiadosti, a ak je zariadenie chybné, vymeniť ho za správne.

(2) Žiadosť o preskúšanie nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote splátku alebo faktúru za odobratý vykurovací plyn.

(3) Ak sa pri preskúšaní vykonanom na základe neodôvodnenej žiadosti odberateľa zistí, že meracie zariadenie udáva hodnotu v medziach prípustných odchýlok, uhradí odberateľ náklady spojené s preskúšaním.

(4) Ak sa pri preskúšaní zistí, že meracie zariadenie udáva hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty než pripúšťa technická norma9) alebo technická podmienka, uhradí zvýhodnená organizácia sumu zodpovedajúcu odchýlke v údajoch, a to odo dňa keď závada vznikla; ak deň vzniku závady nemožno určiť, uhrádza túto sumu odo dňa posledného odpočtu. Náklady spojené s preskúšaním a výmenou meracieho zariadenia uhrádza dodávateľ.

(5) V prípade, že meracie zariadenie nezodpovedalo technickej norme, určí sa spotreba za čas nesprávneho merania dohodou.

(6) Pokiaľ k dohode nedôjde, určí sa spotreba porovnaním spotrieb pred a po preskúšaní, prípadne vypočítaním spotrieb s prihliadnutím na odchýlku zistenú pri preskúšaní. Ak spotrebu takto nemožno určiť, určí sa podľa spotreby predchádzajúceho roka upravenej podľa plánovaného vývoja odberu.

(7) Ak ide o nový odber alebo o zmenu v odberových pomeroch, môže dodávateľ určiť spotrebu plynu podľa priemerných spotrieb nameraných v ďalších obdobiach.

(8) Za čas, keď veľkoodberateľ v prípade uvedenom v § 21 ods. 1 odoberá nemerané množstvo plynu, vyfakturuje sa jeho spotreba v množstve vopred dojednanom alebo sa určí a vyfakturuje podľa priemeru za predchádzajúce 3 mesiace.

(9) Za čas, keď maloodberateľ v prípade uvedenom v § 21 ods. 2 odoberá nemerané množstvo plynu, vyfakturuje sa jeho spotreba v množstve vopred dojednanom alebo podľa denného priemeru v uplynulom odpočtovom období s prihliadnutím na prípadné rozšírenie spotreby.

ŠIESTY ODDIEL

NEOPRÁVNENÝ ODBER

§ 23

(1) Za neoprávnený odber sa považuje,

a) ak odberateľ odoberá vykurovacie plyny bez zmluvy s dodávateľom okrem prípadov, keď sa zmluva neuzavrela pre okolnosti na strane dodávateľa,

b) ak odberateľ odoberá vykurovacie plyny, ktoré nemerajú meradlá dodávateľa, bez jeho súhlasu,

c) ak odberateľ odoberá vykurovacie plyny na iné účely ako dojednané alebo určené v rozhodnutí o pridelení palivovej základne,10)

d) ak odberateľ urobil také opatrenia, aby meracie zariadenie buď nezaznamenávalo spotrebu, alebo ju zaznamenávalo nesprávne na škodu dodávateľa, alebo ak odberateľ takto upravené zariadenia používa,

e) ak odberateľ nesplnil povinnosti uložené mu v § 20 ods. 3,

f) ak otvoril obtokový uzáver bez dovolenia dodávateľa podľa § 21 ods. 1,

g) ak sa odberateľ nepodriadil regulačným opatreniam dodávateľa podľa § 4 písm. d) a § 15,

h) skreslenie spotreby vyplývajúcej zo záznamu o tlaku a teplote pre prepočet vykonané odberateľom nesprávnym spôsobom v neprospech dodávateľa.

(2) Množstvo neoprávnene odobratých vykurovacích plynov pri nemeraných alebo nesprávne meraných odberoch sa určí súčtom plných výkonov všetkých plynových spotrebičov s nemeraným alebo nesprávne meraným odberom zistených u odberateľa počas najmenej 8 hodín denne, v prípade smenovej prevádzky až 24 hodín denne, násobeným počtom dní za celý čas takého odberu. Ak celkové obdobie neoprávneného odberu vykurovacích plynov nemožno zistiť, fakturuje sa odber za čas od posledného riadneho odpočtu, prípadne u veľkoodberateľov od poslednej kontroly plynárenským podnikom.

(3) Suma za neoprávnený odber sa zníži o sumy zaplatené za odber v čase neoprávneného odberu.

(4) Odberateľovi sa vyúčtovávajú náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu, najmenej však 500 Kčs.

SIEDMY ODDIEL

MAJETKOVÉ SANKCIE

§ 24

(1) Ak dodávateľ veľkoodberateľovi nedodá množstvo vykurovacích plynov dojednané v diagrame, je povinný zaplatiť mu penále vo výške 10 % z ceny nedodaného množstva plynu; právo na toto penále nevzniká za množstvo plynu zodpovedajúce obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky podľa § 4.

(2) Za neoprávnený odber podľa § 23 ods. 1 písm. a) je odberateľ povinný zaplatiť za každý takto odobratý m3 plynu penále vo výške päťnásobku ceny plynu.

(3) Za neoprávnený odber podľa § 23 ods. 1 písm. b) až f) a h) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 5000 Kčs za každý zistený prípad.

(4) Za nedodržanie povinností a lehôt uvedených v § 9 ods. 1, v § 11 ods. 1, 2, 3, 5 a 6, v § 12 ods. 2 a v § 20 ods. 3 až 5 je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 200 Kčs za každý deň omeškania alebo za každý prípad.

§ 25

Veľkoodberatelia skupiny I

(1) Za prekročenie hranice ročnej spotreby 400 000 m3 zemného plynu a 300 000 m3 svietiplynu, ktoré nevyvolali mimoriadne okolnosti, zaplatí odberateľ dodávateľovi penále vo výške ceny plynu odobratého nad určenú hranicu.

(2) Pri nedodržaní odberov dojednaných v technických a dodacích podmienkach pre prípad zníženia spotreby na technické a bezpečnostné minimum a pri havarijnom stupni zaplatí dodávateľovi penále vo výške päťnásobku ceny plynu za celé prekročené množstvo v období vyhlásenia regulácie.

Veľkoodberatelia skupiny II

§ 26

(1) Ak veľkoodberateľ neodoberie množstvo vykurovacích plynov dojednané v diagrame, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 10 % z ceny všetkého neodobratého množstva plynu; právo na toto penále nevzniká za množstvo plynu zodpovedajúce obmedzeniu alebo prerušeniu odberu podľa § 6 alebo pri dohodnutom znížení odberu.

(2) Ak veľkoodberateľ prekročí množstvo vykurovacích plynov dojednané v diagrame, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále

a) pri základnom odberovom stupni a 1. vykurovacej krivke vo výške 50 % z ceny plynu za celé prekročené množstvo,

b) pri obmedzujúcich stupňoch a 2. vykurovacej krivke vo výške ceny za celé prekročené obdobie,

c) pri technickom a bezpečnostnom minime v havarijnom odberovom stupni a v 3. vykurovacej krivke vo výške päťnásobku ceny za celé prekročené množstvo.

§ 27

Pre veľkoodberateľov s denným vyhodnocovaním podľa § 18 ods. 2 platia rovnaké sankcie pri nedodržaní dohodnutého odberu vyplývajúceho z príslušných odberových stupňov a vykurovacích kriviek v denných hodnotách.

§ 28

Maloodberatelia

Pri prekročení hranice spotreby ustanovenej v § 2 ods. 4 za ročné odpočtové obdobie zaplatia maloodberatelia dodávateľovi penále vo výške 50 % z ceny za celé prekročené množstvo.

TRETIA ČASŤ

DODÁVKY PROPÁNU-BUTÁNU V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH

§ 29

Uzavieranie zmlúv

(1) Zmluvy o dodávke vykurovacieho plynu propánu-butánu sa uzavierajú na neurčitý čas potvrdením prihlášky na odber.

(2) Odberatelia, ktorých ročný odber vykurovacieho plynu propánu-butánu presahuje 10 t, a odberatelia požadujúci dodávky autocisternou predkladajú dodávateľovi najneskôr 35 dní pred začiatkom roka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť, návrh rozpisu požadovaného množstva na jednotlivé štvrťroky roka.

(3) Dodávky vykurovacieho plynu propánu-butánu sa uskutočňujú na základe štvrťročných odvolávok, ktoré odberatelia predkladajú najneskôr 35 dní pred začiatkom štvrťroka.

(4) Prihlášku na odber je povinný predložiť aj nový užívateľ objektu, v ktorom je tlaková stanica na propán-bután, ak chce toto zariadenie používať.

Dodacie podmienky

§ 30

(1) Odberateľom sa dodáva vykurovací plyn propán-bután v tlakových nádobách, a to z výrobní, plniarní alebo výdajní. Druh tlakových nádob a dodávajúce miesto dohodne dodávateľ s odberateľom pri uzavieraní zmluvy. Tlakové nádoby s hmotnosťou náplne 5 kg a väčšie dodávateľ odberateľovi požičiava po zložení zábezpeky v určenej výške.

(2) Plné fľaše alebo sudy sa vydávajú len po predchádzajúcom alebo súčasnom vrátení rovnakého počtu prázdnych fliaš alebo sudov s výnimkou odberu novým odberateľom alebo dohodnutého zvýšenia odberu.

(3) Odberateľ, ktorý podá návrh na zrušenie zmluvy podľa § 29, ako aj odberateľ, ktorého odber vykurovacieho plynu propánu-butánu sa skončí z dôvodu prevedenia na iný vykurovací plyn, prípadne z iného dôvodu, je povinný pri skončení odberu vrátiť dodávateľovi všetky požičané tlakové nádoby po vrátení zloženej zábezpeky.

§ 31

(1) Dodávateľ môže prerušiť dodávku, ak

a) odberové plynové zariadenie nevyhovuje právnym predpisom alebo technickým normám11) do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť ľudí alebo majetku,

b) odberateľ nesplní príkaz dodávateľa alebo štátneho odborného dozoru, aby odstránil závady na odbernom plynovom zariadení,

c) odberateľ umožní používať propán – bután inej organizácii alebo osobe, ktorá nie je prihláseným odberateľom.

(2) Prerušenie dodávky vykurovacieho plynu propánu-butánu podľa odseku 1 je dodávateľ povinný bez meškania oznámiť odberateľovi.

(3) Prerušenú dodávku vykurovacieho plynu obnoví dodávateľ po odstránení závad alebo príčin, pre ktoré sa dodávka prerušila.


ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 32

Fakturovanie a platenie

Fakturovanie a platenie dodávok vykurovacích plynov upravuje osobitný predpis.12)

§ 33

Organizácie sa nemôžu dohodnúť v zmluve odchylne od ustanovení § 3, 11, 15, 16, 19, 20 a 21 tejto vyhlášky.

§ 34

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 172/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu v znení vyhlášky č. 74/1988 Zb.

§ 35

Ustanoveniami tejto vyhlášky sa spravujú i právne vzťahy vzniknuté pred 1. aprílom 1990; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj práva z nich vzniknuté pred 1. aprílom 1990 sa však spravujú doterajšími predpismi.

§ 36

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


Minister:

Prof. Ing. Krumnikl DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Podľa cenníka veľkoobchodných cien odbor 108 – plynné palivá, ev. č. 1/4/1989.

2) § 20 a 21 vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona.

3) § 25 vyhlášky č. 175/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 18/1986 Zb.

4) Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu č. 110/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení. Výnos FMPE č. 6/1988, ktorým sa vydávajú pravidlá pre prevádzku plynárenských zariadení (reg. v čiastke 1/1989 Zb.).

5) ČSN 38 6112 Svietiplyn.
ČSN 38 6100 Akosť a skúšanie svietiplynu.
ON 38 6110 Akosť zemného plynu naftového z nízkotlakových, strednotlakových a vysokotlakových plynovodov.
ON 38 6111 Akosť zemného plynu naftového na chemické spracovanie.
TPJ 1-31/76 Zemný plyn karbónsky z povrchovej ťažby dodávaný z vysokotlakovej a miestnej siete.

6) Časť I ods. 6 cenníka veľkoobchodných cien, odbor 108 – plynné palivá, ev. č. 1/4/1989.

7) ČSN 01 1301 Veličiny a jednotky vo vede a technickej praxi.
ČSN 38 5510 Vyjadrenie objemu prírodných a vyrábaných vykurovacích plynov.

8) ČSN 25 7860 Plynomery. Základné ustanovenia.
ČSN 27 7866 Plynomery s otáčavými piestami.
Pri meracích zariadeniach, pre ktoré nie je vydaný predpis, sa spôsob preskúšania určí v technických podmienkach hospodárskej zmluvy.

9) Zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe v znení zákona č. 57/1975 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania v znení vyhlášok č. 102/1967 Zb. a č. 93/1988 Zb.

10) Vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 104/1985 Zb. o palivových a energetických základniach.

11) Napr. ČSN 38 6460 Predpisy pre inštaláciu a rozvod propánu-butánu v obytných budovách.

12) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.