Zákon č. 109/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 162/1989 Zb.

Čiastka 24/1990
Platnosť od 23.04.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1990
Zrušený 528/1990 Zb.

OBSAH

109

ZÁKON

z 19. apríla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 162/1989 Zb.

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 162/1989 Zb. devízový zákon sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 3 sa v prvej vete za slová „právnickej osoby“ dopĺňajú slová „a fyzickej osoby – podnikatelia (ďalej len „podnikateľ)“6a)“. Pod čiarou sa dopĺňa odkaz 6a), ktorý znie:

6a) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.“.

2. V § 12 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nový text, ktorý sa označuje ako písmeno b) a ktorý znie:

b) podnikateľ v rozsahu, ktorý mu môže byť určený vo vykonávacom predpise,“.

3. Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

4. V § 12 ods. 1 písm. c) sa v prvej vete slová „fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „iná fyzická osoba než uvedená v písmene b)“ a sumy „1 000 Kčs“ v prvej a druhej vete sa náhrádzajú sumami „2 000 Kčs“.

5. V § 12 ods. 2 písm. b) sa za slová „právnickej osobe“ dopĺňajú slová „alebo podnikateľovi,“.

6. V § 13 ods. 1 sa v prvej a druhej vete dopĺňajú za slová „právnická osoba“ slová „alebo podnikateľ“.

7. V § 13 ods. 2 sa za slová „inému devízovému tuzemcovi“ dopĺňajú slová „uvedenému v odseku 1“.

8. V § 13 ods. 3 sa za slová „alebo inej osoby“ dopĺňajú slová „uvedenej v odseku 1“ a vypúšťa sa text uvedený na konci ustanovenia v zátvorke.

9. V § 13 ods. 5 sa v druhej vete dopĺňajú za slová „Devízový tuzemec“ slová „uvedený v odseku 1“.

10. V § 14 sa za slová „právnická osoba“ vkladajú slová „alebo podnikateľ,“.

11. V § 23 ods. 1 písm. b) sa za slová „právnická osoba“ dopĺňajú slová „alebo podnikateľ“.

12. V § 23 ods. 1 písm. d) sa za slová „právnickou osobou“ dopĺňajú slová „alebo podnikateľom“.

13. V § 26 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „nehnuteľnostiam a“.

14. V § 26 sa za odsek 3 zaraďuje nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Devízový cudzozemec nemôže nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam devízového tuzemca na území Česko-slovenskej federatívnej republiky s výnimkou dedenia. Vláda Česko-slovenskej federatívnej republiky môže po dohode s vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky nariadením ustanoviť podmienky, za ktorých devízový tuzemec môže výnimočne previesť vlastnícke právo k týmto nehnuteľnostiam na devízového cudzozemca.“.

15. V § 30 ods. 4 sa suma „1 000 Kčs“ nahrádza sumou „2 000 Kčs“.

16. V § 33 ods. 4 sa na konci dopĺňajú slová „a za podmienky, že ich dovezie späť do tuzemska.“.

17. Názov oddielu 11 znie: „Majetková účasť na podnikaní v zahraničí“.

18. V § 34 ods. 1 sa vypúšťajú slová „tuzemskej alebo“ a na konci sa dopĺňajú slová „vydaným po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu.“.

19. V § 34 sa vypúšťa odsek 3.

20. V § 34 sa doterajší odsek 4 prečíslováva a označuje ako odsek 3, v ktorom sa vypúšťajú slová „odsekov 1 a 3“ a náhradzajú sa slovami „odseku 1“.

21. V § 36 sa za odsek 1 zaraďuje nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Príjmy v devízových prostriedkoch plynúce z podnikateľskej činnosti vedie devízový peňažný ústav pre podnikateľov oddelene od ostatných príjmov devízového tuzemca – fyzickej osoby v devízových prostriedkoch. Pre devízový účet zriadený podnikateľovi platia ustanovenia odsekov 1 a 3 obdobne.“.

22. V § 36 sa doterajšie odseky 2 a 3 označujú ako odseky 3 a 4.

23. V § 36 ods. 3 sa za slová „podľa odseku 1“ dopĺňa text „a 2“.

24. § 59 sa vypúšťa.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.