Zákon č. 108/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani

Čiastka 24/1990
Platnosť od 23.04.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenie článku I nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a použije sa po prvý raz pre zdaňovacie obdobie roka 1990. Ustanovenie článku II nadobúda účinnosť 1. januára 1991.

108

ZÁKON

z 19. apríla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 odst. 1 písm. g) znie:

g) ostatné organizácie, ktorých vzťah ku štátnemu rozpočtu neupravujú iné všeobecne záväzné právne predpisy, a fyzické osoby prevádzkujúce súkromné podnikanie zapísané do podnikového registra;3a) “.

Slová „v písmenách c), i) a j)“ sa nahrádzajú slovami „v písmenách c) a i)“.

2. Poznámka 3a) znie:

„3a) § 13 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.“.

3. § 2 odst. 1 písm. i) znie:

i) subjekty so sídlom v cudzine a fyzické osoby prevádzkujúce súkromné podnikanie zapísané do podnikového registra,3a) ktoré majú bydlisko v cudzine.“.

4. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena j).

5. V § 2 odst. 2 písm. a) znie:

a) ústredné, krajské a okresné orgány a im na roveň postavené orgány spoločenských organizácií s výnimkou politických strán a politických hnutí, podniky a hospodárske zariadenia priamo napojené na rozpočty ústredných orgánov týchto organizácií;“.

6. V § 2 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „socialistické“.

7. § 3 ods. 4 novo znie:

(4) V bytových družstvách, ktoré sa zaoberajú prevažne činnosťami pre iných odberateľov než pre bytové družstvá, ktoré sú vlastníkmi družstevného bytového fondu, je predmetom dôchodkovej dane všetka činnosť a príjmy z nej plynúce, okrem príjmov z úhrad za užívanie družstevných bytov, ktoré sú v správe týchto družstiev.“.

8. V § 3 ods. 6 sa na začiatku slová „U subjektov so sídlom v cudzine“ nahrádzajú slovami „U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. i)“.

9. V § 4 ods. 1 sa v úvodnej vete slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až h)“.

10. V § 4 ods. 1 sa vo vete následujúcej za písmenom d) slová „v § 2 ods. 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „v § 2 ods. 1 písm. a), b) a g)“.

11. V § 4 ods. 3 sa slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až h)“.

12. V § 4 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. i)“.

13. V § 4 ods. 5 sa slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až h)“.

14. V § 4 sa vypúšťa odsek 6. Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 6.

15. V § 4 ods. 7 úvodná veta znie:

(7) Základom dôchodkovej dane u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. i) sú:“.

16. V § 4 ods. 7 písm. d) sa za slovami „Česko-slovenskej federatívnej republiky“ nahrádza čiarka bodkou a koniec vety sa vypúšťa.

17. V § 4 sa vypúšťa odsek 8.

18. V § 5 ods. 1 písm. c) sa slová „f), g) a i)“ nahrádzajú slovami „f a g)“.

19. V § 5 ods. 1 písm. e) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

20. V § 5 ods. 1 písm. f) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

21. V § 5 ods. 1 písm. g) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

22. V § 5 ods. 1 písm. h) sa slová „v organizáciách“ nahrádzajú slovami „u daňovníkov“.

23. V § 6 ods. 1 sa za slová „bytovým družstvám uvedeným v § 3 ods. 4“ vkladajú slová „iným družstvám, fyzickým osobám prevádzkujúcim súkromné podnikanie uvedeným v § 2 ods. 1 písm. g), s výnimkou tých, pre ktoré je ustanovená sadzba dôchodkovej dane v § 5 ods. 1 písm. h),“.

24. § 7 ods. 2 znie:

(2) Daňovníkmi dane z objemu miezd podľa odseku 1 nie sú bytové družstvá a ich zväzy s výnimkou bytových družstiev uvedených v § 3 ods. 4, cirkvi, cirkevné organizácie, náboženské spoločnosti, nadácie, daňovníci uvedení v § 2 ods. 2 písm. b), umelecké zväzy, kultúrne fondy a organizácie zastupujúce autorov alebo výkonných umelcov, podniky a hospodárske zariadenia ústredných odborových orgánov a ďalšie podniky a hospodárske zariadenia ústredných orgánov spoločenských organizácií s nakladateľskou a vydavateľskou činnosťou, ktoré sú oslobodené od dôchodkovej dane podľa § 2 ods. 2 písm. a), a podnik Sazka.“.

25. V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slová „Ústredí slovenskej advokácie,“ vkladajú slová „v podnikoch a hospodárskych zariadeniach ústredných orgánov spoločenských organizácií s nakladateľskou a vydavateľskou činnosťou,“, slová „vyšších orgánov“ sa nahrádzajú slovami „ústredných orgánov“, slová „Českej socialistickej republiky“ a „Slovenskej socialistickej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Českej republiky“ a „Slovenskej republiky“ a vypúšťa sa slovo „socialistickými“.

V § 9 ods. 1 písm. c) doplniť za slová „hospodárskych zariadeniach zväzov invalidov“ slová „ako aj u fyzických osôb, prevádzkujúcich súkromné podnikanie“.

26. V § 10 ods. 1 doplniť za slová „hospodárskych zariadení zväzov invalidov“ slová „ako aj fyzických osôb prevádzkujúcich súkromné podnikanie, ktoré zamestnávajú prevažne občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,“.

27. V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo od svojho zápisu do podnikového registra.3a)“.

28. V § 11 ods. 4 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

29. V § 14 ods. 7 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

30. V § 18 ods. 4 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“ a na konci sa pripája táto veta: „U fyzických osôb prevádzkujúcich súkromné podnikanie, ktoré sa stali daňovníkmi podľa § 2 ods. 1 písm. g) a i) v priebehu zdaňovacieho obdobia, určí platenie preddavkov orgán vykonávajúci správu dane.“.

31. V § 19 ods. 1 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

32. V § 19 ods. 4 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

33. V § 19 ods. 6 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

34. V § 19 ods. 7 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

35. V § 20 ods. 6 sa slová „Českej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Českej republiky“ a slová „Slovenskej socialistickej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

36. V § 26 ods. 2 sa v úvodnej vete nahrádzajú slová „a j)“ slovami „a i)“, slová „Českej socialistickej republiky“ slovami „Českej republiky“ a slová „Slovenskej socialistickej republiky“ slovami „Slovenskej republiky“.

37. V § 26 ods. 3 sa slová „v § 2 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „v § 2 ods. 1 písm. i)“.

Čl. II

Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 2 znie:

(2) Od dôchodkovej dane sú oslobodené:

a) zariadenia zabezpečujúce výberovú rekreáciu a podnik Sazka;

b) umelecké zväzy, kultúrne fondy a organizácie zastupujúce autorov alebo výkonných umelcov, podniky a zariadenia prevádzkované týmito zväzmi, fondami a organizáciami.“.

2. § 3 ods. 3 znie:

(3) Trvalou hospodárskou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumejú:

a) v spoločenských organizáciách všetka činnosť smerujúca k dosahovaniu zisku, pokiaľ z nich plynúce hrubé príjmy a výnosy prevyšujú v zdaňovacom období v úhrne sumu 500 000 Kčs. Do príjmov z trvalej hospodárskej činnosti sa nezapočítavajú príjmy z činnosti, ktoré sa obmedzujú na plnenie ich základného poslania;

b) v organizácii s medzinárodným prvkom3) všetky činnosti smerujúce k dosahovaniu zisku, pokiaľ z nich plynúce hrubé príjmy a výnosy prevyšujú v zdaňovacom období v úhrne sumu 250 000 Kčs. Do príjmov z trvalej hospodárskej činnosti sa nezapočítavajú príjmy z činnosti, ktoré sa obmedzujú na plnenie ich základného poslania;

c) v bytových družstvách a ich zväzoch všetky činnosti s výnimkou výstavby, prevádzky a udržiavania družstevného bytového fondu a družstevných garáží včítane opráv vykonávaných v bytoch členov bytových družstiev, pokiaľ z nich plynúce hrubé príjmy a výnosy prevyšujú v zdaňovacom období v úhrne sumu 250 000 Kčs. Do príjmov z trvalej hospodárskej činnosti sa nezahŕňajú príjmy z úhrad za užívanie družstevných bytov, ktoré sú v správe bytových družstiev, a v ľudových bytových družstvách ani príjmy z prenájmu nebytových priestorov.“.

3. § 5 ods. 1 písm. c) znie:

c) nepresahujúceho 200 000 Kčs 20 % a zo sumy presahujúcej túto sumu 55 % u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) až g). Výnimku tvoria daňovníci, pre ktorých platí sadzba dôchodkovej dane uvedená pod písmenami a), d) a h).“.

4. § 5 ods. 1 písm. d) znie:

d) nepresahujúceho 200 000 Kčs 20 % a zo sumy presahujúcej túto sumu 40 % u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. e), u ktorých podiel zahraničného účastníka (účastníkov) na základnom imaní je viac ako 30 %, a u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. h);“.

5. V § 6 ods. 3 sa za slová „Výrobným družstvám invalidov“ vkladajú slová „a podnikom a hospodárskym zariadeniam zväzov invalidov, ako aj fyzickým osobám prevádzkujúcim súkromné podnikanie uvedeným v § 2 ods. 1 písm. g) sa dôchodková daň znižuje o ...“.

6. § 7 ods. 2 znie:

(2) Daňovníkmi dane z objemu miezd podľa odseku 1 nie sú bytové družstvá a ich zväzy s výnimkou bytových družstiev uvedených v § 3 ods. 4, cirkvi, cirkevné organizácie, náboženské spoločnosti, nadácie, zariadenia zabezpečujúce výberovú rekreáciu, umelecké zväzy, kultúrne fondy a organizácie zastupujúce autorov alebo výkonných umelcov.“.

7. V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a v podnikoch Sazka“.


Čl. III

1. Ustanovenie článku I nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a použije sa po prvý raz pre zdaňovacie obdobie roka 1990.

2. Daňovníci, u ktorých sa podľa článku I zrušilo oslobodenie od dôchodkovej dane a dane z objemu miezd, zaplatia preddavky na dôchodkovú daň a daň z objemu miezd splatné od začiatku roka najneskôr do jedného mesiaca odo dňa vyhlásenia tohto zákona.

3. Ustanovenie článku II nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.

4. S účinnosťou od 1. januára 1991 sa zrušuje § 2 a § 3 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 193/1989 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.