Zákon č. 107/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu

Čiastka 23/1990
Platnosť od 23.04.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1992
Zrušený 222/1992 Zb.

107

ZÁKON

z 19. apríla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Článok I

Zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Daň z obratu (ďalej len „daň“) je nástrojom rozdelenia a znovurozdelenia národného dôchodku.“.

2. § 2 znie:

㤠2

Platitelia dane

(1) Platitelia dane1) sú:

a) štátne podniky, štátne hospodárske organizácie, združenia s právnou subjektivitou, akciové spoločnosti, obchodné spoločnosti, štátna organizácia Česko-slovenské štátne dráhy a špecializované železničné organizácie, bytové, spotrebné, výrobné a iné družstvá, zväzy družstiev, Ústredná rada družstiev, družstevné podniky a jednotné roľnícke družstvá, spoločné podniky, podniky a hospodárske zariadenia spoločenských organizácií;

b) podniky zahraničného obchodu, účelové zahraničnoobchodné organizácie, združenia pre zahraničný obchod, podniky so zahraničnou majetkovou účasťou;

c) fyzické osoby (podnikatelia), ktoré boli zapísané do podnikového registra;

d) subjekty so sídlom v cudzine vykonávajúce hospodársku činnosť na území Česko-slovenskej federatívnej republiky.

(2) Daň vyrovnávajú aj niektoré rozpočtové a iné štátne organizácie a organizácie s medzinárodným prvkom na území Česko-slovenskej federatívnej republiky, ak tak ustanovuje Federálne ministerstvo financií, pokiaľ ide o subjekty v pôsobnosti orgánov federácie, a Ministerstvo financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ak ide o ostatné subjekty.

(3) Ak sa ďalej používa pojem „podnik“, rozumejú sa ním subjekty uvedené v odsekoch 1 a 2.“.

3. Názov § 3 znie:

㤠3

Predmet dane“.

4. V § 3 ods 1 sa za slová „vlastného nákupu“ dopĺňajú slová „a tovaru z dovozu“.

5. § 3 ods. 4 znie:

(4) Obrat z predaja tovaru do zahraničia nepodlieha dani.“.

6. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Dovoz neobchodného tovaru nepodlieha dani; vzťahujú sa naň predpisy o cle.“.

7. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Zdaniteľným obratom je takisto predajná cena tovaru realizovaného na území Česko-slovenskej federatívnej republiky v jednotkách cudzej meny.“.

8. V § 4 doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3, v ktorom sa slová „Zdaniteľnosť obratu“ nahrádzajú slovami „Zdaniteľný obrat“.

9. § 5 sa vypúšťa.

10. § 6 znie:

㤠6

Určenie dane

Federálne ministerstvo financií určí spôsob výpočtu dane vo vykonávacej vyhláške a sadzby v Sadzobníku dane z obratu.“.

11. § 8 ods. 1 znie:

(1) Podnik je povinný predložiť miestne príslušnému finančnému orgánu2) (ďalej len „finančný orgán“) hlásenie o dani z obratu (ďalej len „hlásenie“) na predpísanom tlačive v lehotách ustanovených vykonávacou vyhláškou. Podnik je povinný podať na vyzvanie finančného orgánu vysvetlenie, opravu alebo doplnenie hlásenia.“.

12. § 8 ods. 2 znie:

(2) Finančný orgán preskúma hlásenie, a ak sa odchyľuje ním vypočítaná daň od dane podľa hlásenia, upovedomí o rozdiele podnik.“.

13. V § 8 ods. 3 sa slová „okresnému národnému výboru“ nahrádzajú slovami „finančnému orgánu“, slová „daňového“ a „daňové“ sa vypúšťajú a za slovami „kalendárneho mesiaca“ sa dopĺňa slovo v zátvorke „(štvrťroka)“.

14. § 8 ods. 4 znie:

(4) Podnik je povinný podať do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka vyúčtovanie dane príslušnému finančnému orgánu na predpísanom tlačive, v ktorom uvedie daňovú povinnosť a platby na daň. Finančný orgán preskúma vyúčtovanie a v prípade, že zistí nezhody, oznámi podniku do tridsiatich dní odo dňa podania vyúčtovania rozdiely medzi vyúčtovaním podniku a vyúčtovaním finančného orgánu.“.

15. § 9 ods. 1 znie:

(1) Podniky sú povinné prihlásiť sa na daňovú registráciu na miestne príslušných finančných orgánoch podľa svojho sídla. Finančný orgán vedie na účely dane kataster podnikov, v ktorom vyznačuje daňovo dôležité skutočnosti a súvislosti.“.

16. V § 9 ods. 2 sa slová „okresnému národnému výboru“ nahrádzajú slovami „finančnému orgánu“; posledná veta sa vypúšťa.

17. § 10 znie:

㤠10

Použitie účtovníctva

Údaje účtovníctva slúžia aj daňovým účelom.“.

18. V § 12 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

19. V § 13 ods. 1 sa slová „okresných a krajských národných výborov“ nahrádzajú slovami „finančných orgánov“ a slovo „daňových“ sa vypúšťa.

20. V § 13 ods. 2 sa slovo „obyvatelia“ nahrádza slovom „občania“ a slová „okresné a krajské národné výbory alebo Ministerstvo financií“ sa nahrádzajú slovami „finančné orgány“.

21. Názov § 14 znie:

㤠14

Penále a zvýšenie dane“.

22. V § 14 ods. 1 sa slová „vo výške 0,05 %“ nahrádzajú slovami „vo výške 0,1 %“.

23. V § 14 ods. 2 sa slovo „daňové“ vypúšťa.

24. V § 14 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak finančný orgán zistí, že hlásenie bolo nesprávne alebo neúplné, je oprávnený skrátenú daň zvýšiť o 20 %. Ak podnik zistí nesprávnosť alebo neúplnosť sám a podá dodatočné hlásenie, je finančný orgán oprávnený skrátenú daň zvýšiť o 10 %.“.

25. § 15 znie:

㤠15

Vymáhanie dane

Ak podnik nezaplatí daň v lehote, zašle finančný orgán príslušnej banke alebo sporiteľni príkaz na vybratie a súčasne o tom upovedomí podnik. Tento príkaz vykoná banka alebo sporiteľňa prednostne.“.

26. V § 17 sa odsek 1 vypúšťa; ďalej sa vypúšťa označenie odseku 2.


Článok II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy.
Zákon č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.
Zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní fyzických osôb.

2) Zákon Českej národnej rady č. 33/1970 Zb. o finančných správach.Zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach.