Vyhláška č. 165/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti

Čiastka 36/1988
Platnosť od 26.10.1988 do30.09.1993
Účinnosť od 15.11.1988 do30.09.1993
Zrušený 220/1993 Z. z.

OBSAH

165

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 30. septembra 1988,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti sa mení takto:

1. V § 58 ods. 1 sa vypúšťajú slová „za niektoré protetické práce v starostlivosti o chrup“.

2. § 59 znie:

㤠59

(1) V starostlivosti o chrup je chorý povinný dodať drahý kov obsahujúci zlato potrebný na zhotovenie protetického výrobku alebo uhradiť hodnotu zlata obsiahnutého v dentálnej zliatine a uhradiť náklady spojené s pozlátením alebo iným pokovovaním.

(2) Chorý, ktorého zdravotný stav vyžaduje zhotovenie protetického výrobku z dentálnej zliatiny obsahujúcej zlato, hradí hodnotu zlata obsiahnutého v dentálnej zliatine vo výške veľkoobchodnej ceny účtovanej zdravotníckej organizácii.1) Zdravotný stav v tomto prípade odborne posúdi vedúci lekár stomatologického oddelenia nemocnice s poliklinikou v spolupráci s okresným, krajským, prípadne hlavným odborníkom pre odbor stomatológie.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembrom 1988.


Ministerka:

MUDr. Tökölyová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Výmer Štátneho cenového úradu č. 161 298/68.