Vyhláška č. 163/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach

Čiastka 36/1988
Platnosť od 26.10.1988 do14.04.1991
Účinnosť od 15.11.1988 do14.04.1991
Zrušený 140/1991 Zb.

163

VYHLÁŠKA

Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky

zo 14. októbra 1988

o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach

Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 56 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 108/1988 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Organizácie môžu nakupovať tovar v maloobchodných predajniach za hotové, len ak jeden alebo viac nákupov, ktoré sa zúčtovávajú na jednom mieste vykonávajúcom v organizácii operácie s peniazmi v hotovosti, neprevýši za jeden deň sumu 500 Kčs.

(2) Miestom, ktoré vykonáva operácie s peniazmi v hotovosti, sa rozumie pokladnica organizácie alebo miesto s preddavkami na drobné výdavky, ktoré zriaďuje organizácia.1)

(3) Ak ide o nákup tovaru, ktorého cena presahuje 500 Kčs, predloží organizácia písomnú objednávku a uhradí ho bezhotovostne na základe faktúry.

§ 2

(1) Organizácie vykonávajúce maloobchodnú činnosť nesmú predávať organizáciám bezhotovostne tovar uvedený v zozname tovarov, ktorý je prílohou tejto vyhlášky.

(2) Zákaz bezhotovostného predaja sa nevzťahuje

a) na tovar nakupovaný organizáciami ako odmena poskytovaná pri pracovnom alebo životnom výročí, pri prvom odchode do dôchodku, za príkladné plnenie pracovných úloh alebo mimoriadnu spoločenskú angažovanosť a za výsledky v socialistickom súťažení,2)

b) na tovar nakupovaný pre zlosovateľné akcie povolené Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, v ktorých je výhra tovar alebo nákup tovaru podľa výberu,

c) na partiový, dopredajový alebo použitý tovar,

d) na stavebniny, hutnícke materiály a priemyselný tovar uvedený pod číslami 9, 10, 13, 14 a 15 prílohy, ktoré nakupujú organizácie bytového hospodárstva spravované národnými výbormi a bytové družstvá na údržbu bytového fondu, prevádzkárne národných výborov, školské a zdravotnícke zariadenia, Československá akadémia vied, Slovenská akadémia vied, výskumné ústavy na výskumné účely.

§ 3

Výnimku z § 2 ods. 1 a 2 povoľuje zo závažných dôvodov a v jednotlivých prípadoch ministerstvo.


§ 4

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 128/1985 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť,

2. výnos Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Vestníka Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky o zákaze predaja niektorých druhov tovaru vo vnútornom obchode organizáciám (reg. v čiastke 22/1987 Zb.).

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembrom 1988.


Minister:

Ing. Nagy v. r.


Príloha vyhlášky č. 163/1988 Zb.

Zoznam tovarov, ktoré sú vylúčené z bezhotovostného predaja organizáciám

1. nové osobné a dodávkové automobily,

2. všetok nepotravinársky spotrebný tovar dovezený z nesocialistických štátov a Juhoslávie okrem balzového dreva pre domy pionierov a mládeže, stanice mladých technikov a organizácie Zväzarmu a okrem športových potrieb, športového oblečenia a športovej obuvi pre strediská vrcholového športu a strediská starostlivosti o športovo talentovanú mládež,

3. videomagnetofóny a osobné počítače,

4. nepotravinárske výrobky mimoriadnej kvality1) okrem plyšových vlnených kobercov čs. výroby, olovnatého skla, rytého skla (EXBOR), vývojového porcelánu a tanierov s cibuľovým vzorom,

5. výrobky z drahých kovov okrem strieborných,

6. bicykle s meničom prevodov čs. výroby a typu Cross, Trial; šijacie stroje ELNA a všetky šijacie stroje dovážané z NDR,

7. chladničky kombinované s mrazničkou a mrazničky,

8. farebné televízne prijímače okrem jednonormových dovážaných zo ZSSR,

9. cement a mleté vápno v období marec-september, dlaždice terazzo, keramické obkladačky, keramické dlaždice, ihličnaté rezivo, ťažké izolačné pásy, krytina pálená a betónová, azbestocementová krytina hladká, murovacie materiály pálené a nepálené, schodišťové dielce, rúry kameninové kanalizačné, drevené dvere, drevené okná,

10. oceľové nosiče I a U, pozinkované plechy a tenkostenné oceľové profily jäcklove, pozinkované rúrky 1/2" a 3/4", článkové a doskové radiátory,

11. elektrické spotrebiče na vykurovanie a ohrev vody, elektrické sporáky pre domácnosť, pokiaľ organizácia nepredloží súhlas dodávateľa elektriny alebo nepotvrdí, že ide o spotrebiče do bytov občanov,

12. písacie stroje,

13. plynové a kombinované sporáky, plynové vykurovacie zariadenia, plynové ohrievače vody, plynové kotly a agregáty,

14. elektrické a benzínové kosačky na trávu,

15. vane, bytové a zdravotnícke armatúry a náhradné dielce k nim, príslušenstvo k vaniam a umývadlám,

16. toaletný papier,

17. saponátové pracie prostriedky.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 a 11 vyhlášky predsedu Štátnej banky československej a Federálneho ministerstva financií č. 118/1972 Zb. o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách v znení vyhlášky č. 91/1980 Zb.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov č. 21/1986 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.
Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 24/1986 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotných roľníckych družstiev (platnosť do 31. 12. 1988).
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1988 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov.
Smernice Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky, Ústredného výboru Národného frontu Českej socialistickej republiky a Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky pre tvorbu a použitie fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, schválené Sekretariátom Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky 17. 9. 1986.
Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákona č. 63/1983 Zb.

1) Výnos Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V - 6/1988 z 22. 3. 1988 o cenách dojednávaných dohodou (Cenový vestník č. 14/1988).