Vyhláška č. 161/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 36/1988
Platnosť od 26.10.1988
Účinnosť od 10.11.1988
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 28. júla 1988. Týmto dňom stratil platnosť Dohovor o zdravotníckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky z 27. marca 1957.

161

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. septembra 1988

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied


Dňa 13. mája 1988 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 28. júla 1988. Týmto dňom stratil platnosť Dohovor o zdravotníckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky z 27. marca 1957.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v záujme upevňovania a rozvíjania tradičného priateľstva medzi ľudom oboch krajín a ďalšieho rozširovania a rozvoja výmen a spolupráce medzi oboma štátmi v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied,

vychádzajúc zo skúseností získaných pri vykonávaní Dohovoru o zdravotníckej spolupráci medzi vládou Československej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky podpísaného v Pekingu 27. marca 1957,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať a vzájomne si vymieňať skúsenosti najmä v oblasti liečenia, prevencie, hygienickej a protiepidemickej služby, potláčania prenosných chorôb včítane AIDS, ako aj organizácie a riadenia zdravotníctva. Zmluvné strany budú tiež spolupracovať v oblasti ďalšieho vzdelávania lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov.

Článok 2

Zmluvné strany si budú navzájom poskytovať materiály spoločného záujmu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, ako aj odborné lekárske časopisy a budú sa vzájomne informovať o svojich vnútroštátnych predpisoch upravujúcich oblasť zdravotníctva.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o plánoch lekárskych vedeckých kolokvií, konferencií a sympózií s medzinárodnou účasťou a ďalších akciách usporadúvaných na územiach štátov zmluvných strán týkajúcich sa zdravotníctva a lekárskych vied.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať delegácie, študijné skupiny a stážistov na návštevu a študijný pobyt s cieľom rokovať o spolupráci, výmene skúseností a zdokonaľovaní znalostí podľa tejto Dohody.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi vysokými školami pripravujúcimi lekárov, lekárskymi výskumnými ústavmi a zdravotníckymi organizáciami.

Článok 6

Zmluvné strany sa budú navzájom podporovať a úzko spolupracovať v oblastiach zodpovedajúcich záujmom oboch štátov vo Svetovej zdravotníckej organizácii, v ďalších príslušných medzinárodných organizáciách a na zdravotníckych zasadaniach s medzinárodnou účasťou.

Článok 7

Vykonávanie tejto Dohody sa bude finančne zabezpečovať podľa týchto podmienok:

1. Náklady za materiály vymenené podľa článku 2 tejto Dohody uhradí zmluvná strana, ktorá ich poskytne;

2. Vedcom a expertom vysielaným podľa článkov 4 a 5 tejto Dohody uhradí náklady na dopravu do štátu druhej zmluvnej strany a späť vysielajúca zmluvná strana. Počas pobytu v štáte prijímajúcej zmluvnej strany im táto zmluvná strana uhradí výdavky za stravu, ubytovanie, vnútroštátnu dopravu a lekársku starostlivosť v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu a poskytne im vreckové;

3. Pacientom, ktorým sa poskytne špeciálna liečba v štáte druhej zmluvnej strany, uhradí všetky potrebné náklady vysielajúca zmluvná strana.

Článok 8

Zmluvné strany budú dojednávať dvojročné vykonávacie plány spolupráce v zdravotníctve, ktoré budú obsahovať finančné a organizačné podmienky tejto spolupráce, ako aj jej konkrétny rozsah.

Článok 9

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót o jej schválení príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán a bude platiť päť rokov. Pokiaľ jedna zo zmluvných strán najmenej šesť mesiacov pred ukončením platnosti tejto Dohody písomne neupovedomí druhú zmluvnú stranu o skončení jej platnosti, bude sa doba platnosti Dohody predlžovať mlčky vždy o ďalších päť rokov.

Nadobudnutím platnosti tejto Dohody stráca platnosť Dohovor o zdravotníckej spolupráci medzi vládou Československej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky podpísaný v Pekingu 27. marca 1957.

Článok 10

Táto Dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať len na základe súhlasu oboch zmluvných strán.

Dané v Prahe 13. mája 1988 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a čínskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

J. Prokopec v. r.

Za vládu

Čínskej ľudovej republiky:

Čchen Minžang v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.