Vyhláška č. 145/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o závodných zdravotných službách (č. 161)

Čiastka 30/1988
Platnosť od 21.09.1988
Účinnosť od 21.09.1988
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 18 odseku 3 Dohovor nadobudne pre Československú socialistickú republiku platnosť 25. februárom 1989.