Vyhláška č. 93/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o rozvojových teplofikačných štúdiách, prevádzke, údržbe a ochrane zariadení pre zásobovanie teplom

Čiastka 22/1987
Platnosť od 30.11.1987 do30.05.1991
Účinnosť od 01.01.1988 do30.05.1991
Zrušený 206/1991 Zb.

93

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 19. novembra 1987

o rozvojových teplofikačných štúdiách, prevádzke, údržbe a ochrane zariadení pre zásobovanie teplom

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 28 zákona č. 89/1987 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe tepla (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška ustanovuje

a) podrobnosti obsahu, spracovania a postupu pri schvaľovaní rozvojových teplofikačných štúdií,

b) spôsob bilancovania tepla a vybrané oblasti,

c) pravidlá a podmienky jednotného systému prevádzky a údržby sústavy centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len „sústava“),

d) zásady dispečerského riadenia sústavy,

e) spôsob a náležitosti vedenia pasportov a evidencie zariadení sústavy,

f) rozsah, podmienky a spôsob ochrany zariadení rozvodu tepla.

(2) Jednotný systém prevádzky a údržby a vedenia pasportov a evidencie sa vzťahuje na vybrané zariadenia sústav s verejným rozvodom tepla, ak aspoň jeden z ústredných zdrojov tepla v sústave dosahuje tepelný výkon na prahu zdroja 25 MW a viac; na vybrané zariadenia ostatných sústav sa jednotný systém prevádzky a údržby vzťahuje primerane podľa veľkosti tepelného výkonu z ústredných zdrojov tepla a počtu prevádzkovateľov vybraných zariadení sústavy.

(3) Ochrana zariadení rozvodu tepla sa vzťahuje na primárnu časť rozvodu tepla a na stanice, v ktorých sa upravujú parametre teplonosnej látky (ďalej len „stanice“).

§ 2

Pojmy

(1) Vybranými zariadeniami sústavy sú ústredné zdroje tepla, primárna časť rozvodu tepla a odovzdávacie stanice sústavy.

(2) Riadiacou organizáciu sa rozumie organizácia prevádzkujúca primárnu časť verejného rozvodu tepla alebo na podklade dohody s ňou organizácia prevádzkujúca ústredný zdroj tepla, ktorá dispečersky riadi prevádzku sústavy (§ 18 ods. 3 zákona).

DRUHÁ ČASŤ

ROZVOJOVÉ TEPLOFIKAČNÉ ŠTÚDIE A BILANCIE TEPLA

PRVÁ HLAVA

Obsah, spracovanie a schválenie rozvojových teplofikačných štúdií

§ 3

(1) Rozvojová teplofikačná štúdia v súlade s jednotnou štátnou palivovo-energetickou politikou vymedzuje rozsah centralizovaného a decentralizovaného zásobovania teplom, návrh riešenia rozvoja centralizovaného zásobovania teplom, vecný a časový postup jeho realizácie.

(2) Rozvojová teplofikačná štúdia obsahuje

a) zadanie a vymedzenie úlohy, východiskové údaje o súčasnom stave zásobovania teplom, územnú charakteristiku, klimatické podmienky a životné prostredie,

b) predpokladaný rozvoj územia z urbanistického hľadiska,

c) vymedzenie rozsahu centralizovaného a decentralizovaného zásobovania teplom včítane bilancií potrieb tepla a ich krytie zdrojmi a palivami podľa druhov a využitia druhotných a netradičných foriem energie,

d) návrh variantov centralizovaného zásobovania teplom a jedného porovnávacieho variantu decentralizovaného zásobovania teplom,

e) situačné a funkčné schémy sústavy centralizovaného zásobovania teplom, opis koncepcie nového a nadväznosť na doterajšie zariadenie pre zásobovanie teplom, potrebu palív, vody, elektrickej energie, pracovných síl a dopravné cesty,

f) likvidáciu odpadových vôd, popolovín a ďalších splodín,

g) vyvedenie elektrického výkonu,

h) ekologické účinky, zábor poľnohospodárskeho, prípadne lesného pôdneho fondu,

i) výpočet ekonomickej efektívnosti jednotlivých variantov včítane súvisiacich investícií,

j) návrh programu investičnej výstavby pre odporúčaný variant,

k) návrh združovania prostriedkov pre odporúčaný variant,

l) záverečné vyhodnotenie.

(3) Odborná energetická organizácia1) môže v priebehu spracovania rozvojovej teplofikačnej štúdie určiť rozsah a počet variantov riešenia, prípadne aby sa niektorá jej časť spracovala podrobnejšie.

§ 4

(1) Organizácia, ktorá zabezpečuje spracovanie rozvojovej teplofikačnej štúdie (§ 7 ods. 1 zákona), predkladá ju odbornej energetickej organizácii,1) ktorá ju posúdi a po prerokovaní so Štátnou energetickou inšpekciou Českej socialistickej republiky alebo Štátnou energetickou inšpekciou Slovenskej socialistickej republiky2) a príslušným krajským národným výborom ju predloží so svojím stanoviskom Federálnemu ministerstvu palív a energetiky.

(2) Federálne ministerstvo palív a energetiky schvaľuje (§ 8 ods. 1 zákona) rozvojovú teplofikačnú štúdiu protokolom do piatich mesiacov od jej predloženia odbornou energetickou organizáciou.1)

(3) Federálne ministerstvo palív a energetiky dohodne s príslušným krajským národným výborom ďalšie opatrenia na prípravu realizácie odporúčaného variantu včítane postupu pri prípadnom združovaní prostriedkov a činností v investičnej výstavbe.

(4) Organizácia, ktorá zabezpečuje spracovanie rozvojovej teplofikačnej štúdie, je povinná zabezpečiť jej aktualizáciu po piatich rokoch v nadväznosti na spracovanie päťročného plánu a vždy pri zásadnej zmene základných údajov (palivová základňa, bilancia tepla, investičné prostriedky, doba realizácie, technicko-ekonomické riešenie).

DRUHÁ HLAVA

Vyhotovovanie bilancií tepla

§ 5

(1) Bilancie tepla obsahujú potrebné údaje charakterizujúce danú oblasť, sústavu centralizovaného zásobovania teplom z hľadiska súčasnej a výhľadovej potreby tepla a jej krytia zdrojmi, decentralizované zásobovanie teplom, súpis ústredných zdrojov tepla, technické a hospodárske ukazovatele pre centralizované zásobovanie teplom, skladbu palivovej základne, potrebu paliva pre sústavu centralizovaného zásobovania teplom, diagramy priebehu potrieb, prípadne dodávok tepla a komentár.

(2) Východiskovými podkladmi pre spracovanie bilancie tepla sú údaje o doterajšej, plánovanej a perspektívnej potrebe tepla a údaje o doterajších zdrojoch tepla a ich plánovanom a perspektívnom výhľade.

(3) Údaje o doterajšej potrebe tepla a zdrojoch tepla a ich plánovanom vývoji poskytujú prevádzkovatelia zariadení pre zásobovanie teplom.

(4) Údaje o plánovanej potrebe tepla, ktorá súvisí s novou investičnou výstavbou, predkladá investor tejto výstavby.

(5) Údaje o perspektívnej potrebe tepla poskytujú do úvahy prichádzajúci odberatelia tepla a ich nadriadené orgány.

(6) Podklady pre bilancie tepla sú povinné príslušné orgány a organizácie poskytnúť organizácii zabezpečujúcej spracovanie bilancie tepla, a to údaje podľa odsekov 3 a 4 do 30 dní a údaje podľa odseku 5 do 60 dní od doručenia vyžiadania, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

§ 6

(1) Bilanciu tepla vo vybranej oblasti zabezpečuje organizácia, ktorá vyhotovuje rozvojovú teplofikačnú štúdiu.

(2) Odborná energetická organizácia1) poskytuje pri spracovaní bilancie tepla metodickú pomoc.

(3) Organizácia, ktorá zabezpečila spracovanie bilancie tepla, je povinná zabezpečiť jej aktualizáciu po piatich rokoch v nadväznosti na spracovanie päťročného plánu a vždy pri takej zmene poskytnutých údajov, ktorá predstavuje zníženie alebo zvýšenie súhrnnej spotreby tepelného príkonu najmenej o 20 %.

TRETIA ČASŤ

JEDNOTNÝ SYSTÉM PREVÁDZKY A ÚDRŽBY

PRVÁ HLAVA

Prevádzka sústavy

§ 7

(1) Riadiaca organizácia koordinuje a riadi činnosť prevádzkovateľov jednotlivých zariadení sústavy a je výhradne oprávnená povoľovať zmeny v ich prevádzke (napr. odstavenie zariadenia, zníženie výkonu).

(2) Bez súhlasu riadiacej organizácie môže prevádzkovateľ jednotlivého zariadenia vykonať zásadné zmeny v prevádzke zariadenia len v prípade zjavného ohrozenia osôb alebo zariadenia.3)

§ 8

(1) Prevádzkovatelia jednotlivých zariadení sústavy sú povinní

a) prevádzkovať zariadenia sústavy v súlade s ročným plánom prevádzky, plánom regulačných opatrení a podľa operatívnych pokynov riadiacej organizácie vydávaných na základe dispečerského poriadku sústavy,

b) poskytovať riadiacej organizácii technické a ekonomické podklady potrebné pre riadenie sústavy, najmä pasporty a výkazy o prevádzke zariadení,

c) nastaviť zariadenie podľa pokynov riadiacej organizácie, najmä pri zmene prietokových a tlakových pomerov v sústave,

d) vypracovať prevádzkový poriadok prevádzkovaného zariadenia pre ústredný zdroj tepla a rozvod tepla a miestne prevádzkové predpisy jednotlivých častí zariadení pred ich uvedením do prevádzky; pri existujúcich zariadeniach do 6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky,

e) trvale kontrolovať a operatívne riadiť hydraulické a teplotné pomery horúcovodných alebo teplovodných sietí a parametre pary v parných sieťach,

f) prevádzkovať a obsluhovať zariadenia sústavy spôsobilými pracovníkmi,4) kontrolovať ich činnosť, preskúšavať ich v predpísaných termínoch a zvyšovať ich kvalifikácie odborným školením,

g) kontrolovať pri plne automatizovaných bezobsluhových zariadeniach sústavy spoľahlivú a bezpečnú prevádzku pochôdzkovou službou alebo iným vhodným spôsobom,

h) podávať riadiacej organizácii pre potrebu operatívneho riadenia okamžite správy o zmene prevádzkového stavu zariadenia sústavy.

(2) Prevádzkovatelia jednotlivých zariadení sústavy sú povinní vytvárať podmienky pre plnenie úloh riadiacej organizácie, najmä vybaviť prevádzkované zariadenia telekomunikačným spojením, prípadne ďalšími prostriedkami riadenia a ovládania.

§ 9

(1) Riadiaca organizácia je povinná na základe technických a ekonomických podkladov poskytnutých prevádzkovateľovi zariadenia

a) vypracúvať päťročné a ročné plány prípravy prevádzky včítane výkonovej a výrobnej bilancie, bilancie potreby palív, bilancie tepla, ročné diagramy mesačných maxím tepelného zaťaženia, ročné diagramy dosiahnuteľných a pohotových tepelných výkonov na prahoch zdrojov tepla pri zohľadnení plánov bežných a generálnych opráv vždy do 30. júna kalendárneho roka,

b) spracúvať ročný teplotný diagram sústavy a varianty typických prevádzkových režimov,

c) spracovať a vydať po dohode s prevádzkovateľmi jednotlivých zariadení sústavy a po prerokovaní s príslušným národným výborom dispečerský poriadok sústavy pred jej uvedením do prevádzky; pri existujúcich sústavách do 6 mesiacov od účinnosti tejto vyhlášky. Dispečerský poriadok obsahuje najmä

1. povinnosti riadiacej organizácie a prevádzkovateľov jednotlivých zariadení sústavy na zabezpečovanie spoľahlivej, bezpečnej a hospodárnej prevádzky sústavy a jej jednotlivých častí,

2. spôsob zabezpečenia plynulej dodávky tepla odberateľom pri dodržaní parametrov teplonosnej látky,

3. zásady optimálneho riadenia prevádzky zariadení sústavy,

4. spôsob vyhlasovania a aplikácie regulačných opatrení odberu tepla,

d) spracovať podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky plán regulačných opatrení a prerokovať ho s príslušným národným výborom,

e) spracovať a vydať po prerokovaní s prevádzkovateľmi jednotlivých zariadení sústavy havarijný plán pre sústavu obsahujúci súhrn nevyhnutných opatrení na obmedzenie škôd v dôsledku havárie,

f) spracúvať programy prevádzky sústavy na nasledujúci deň na základe prevádzkovej situácie, predpovede počasia a odberových pomerov pri optimálnom využívaní zariadení sústavy,

g) riadiť prevádzku sústavy podľa dispečerského poriadku, prevádzkových programov a okamžitej situácie a viesť o ňom operatívno-technickú evidenciu.

(2) V prípade, že súčasťou sústavy je tiež ústredný zdroj s kombinovanou výrobou elektriny a tepla, musí byť dispečerský poriadok takej sústavy v súlade s dispečerským poriadkom elektrizačnej sústavy.5)

DRUHÁ HLAVA

Údržba, opravy a rekonštrukcie zariadení sústavy

§ 10

Prevádzkovatelia jednotlivých zariadení sústavy sú povinní

a) spracovať návrhy päťročných a ročných plánov bežných a generálnych opráv a rekonštrukcií zariadení sústavy a predkladať ich riadiacej organizácii vždy do 30. apríla kalendárneho roka,

b) vykonávať predpísané revízie a skúšky, zabezpečovať preventívnu údržbu, bežné i generálne opravy a rekonštrukcie zariadení sústavy v súlade so skoordinovaným plánom,

c) odstraňovať poruchy a havárie sústavy bez meškania, prípadne v termíne dohodnutom s riadiacou organizáciou.

§ 11

Riadiaca organizácia je povinná

a) vypracúvať súhrnný päťročný a ročný plán bežných a generálnych opráv a rekonštrukcií zariadení sústavy tak, aby bola zabezpečená plynulá dodávka tepla, spoľahlivá a bezpečná prevádzka sústavy pri optimálnom využití opravárenských a údržbárskych kapacít a rozhodujúce opravy sa skončili pred vykurovacím obdobím a pravidelné letné odstávky dodávky teplej úžitkovej vody pre vykonávanie plánovanej údržby neprekročili 14 dní spolu,

b) presadzovať pri vykonávaní opráv a rekonštrukcií jednotlivých zariadení sústavy použitie typových projektov a typových častí zariadení sústavy pre maximálne zjednotenie typov staníc, armatúr, čerpadiel, regulátorov, meračov tepla a pod.

c) sprostredkúvať poskytovanie výpomoci prevádzkovateľov zariadení sústavy opravárenskými kapacitami pri likvidácii porúch a havárií3) a po prerokovaní s národným výborom výpomoci ďalších organizácií.

TRETIA HLAVA

§ 12

Pasportizácia a evidencia

(1) Pasporty a výkazy jednotlivých zariadení sústavy spracúvajú prevádzkovatelia týchto zariadení podľa jednotných vzorov formulárov, ktoré poskytnú odborné energetické organizácie.1)

(2) Pasporty a výkazy sa využívajú najmä na spracovanie a aktualizáciu bilancií tepla a rozvojových teplofikačných štúdií, pre riadenie a kontrolu prevádzky a údržby zariadení sústavy, pre spracovanie plánovacích podkladov, pre vyhodnocovanie prevádzky a noriem spotreby.

(3) Pasporty zariadení sústavy sa spracúvajú pri uvedení zariadení do prevádzky a pri každej zmene ich technických parametrov. Prevádzkovatelia jednotlivých zariadení sústavy odovzdávajú pasporty v jednom vyhotovení riadiacej organizácii.

(4) Výkazy zariadení sústavy zachytávajú základné prevádzkovo ekonomické údaje, ktoré podliehajú časovým zmenám a každoročne sa spracúvajú. Prevádzkovatelia jednotlivých zariadení sústavy odovzdávajú výkazy vždy do 31. marca kalendárneho roka v troch vyhotoveniach riadiacej organizácii, ktorá po ich preverení odovzdá dve vyhotovenia odbornej energetickej organizácii.1)

ŠTVRTÁ HLAVA

Ochranné pásma

§ 13

Šírka ochranných pásiem

(1) Ochranné pásmo primárnej časti rozvodu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po oboch stranách tohto zariadenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie, ktorá je

a) pri primárnej časti rozvodu tepla v zastavanom území na každú stranu 1 m,

b) pri primárnej časti rozvodu tepla mimo zastavaného územia na každú stranu 5 m.

(2) Ochranné pásmo staníc je vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 3 m kolmo na oplotenú alebo obmurovanú hranicu objektu staníc.

(3) Ochranné pásmo nevzniká

a) pri primárnej časti rozvodu tepla, ak prechádza technickým podlažím vykurovaných budov,

b) pri staniciach, ak sú umiestnené vo vykurovaných budovách.

§ 14

Ochrana primárnej časti rozvodu tepla a staníc

(1) V ochranných pásmach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané

a) vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť zariadenie pre rozvod tepla, plynulosť a bezpečnosť jeho prevádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb alebo majetku (napr. uskladňovanie a práce s horľavinami a výbušninami, prechody ťažkých mechanizmov),

b) uskutočňovať stavby, umiestňovať zariadenia,6) vykonávať odkopy alebo navršovanie zemín alebo iného materiálu, vysadzovať trvalé porasty.

§ 15

V blízkosti ochranných pásiem, t. j. v priestore bezprostredne nadväzujúcom, je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané umiestňovať zariadenia, prípadne stavby6) alebo vykonávať činnosti, pri ktorých poruche, zrútení alebo nesprávnej manipulácii by mohlo dôjsť k ohrozeniu plynulej a bezpečnej prevádzky zariadenia pre rozvod tepla (napr. skládky horľavín a výbušnín, čerpadlá pohonných látok, plynojemy, stožiare, vykonávanie trhacích prác).


ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16

Rozvojové teplofikačné štúdie spracované pred účinnosťou tejto vyhlášky sa považujú za spracované podľa tejto vyhlášky.

§ 17

Federálne ministerstvo palív a energetiky vyhlasuje pre celé územie Československej socialistickej republiky vybrané oblasti, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 93/1987 Zb.

Zoznam vybraných oblastí

1. Územie hlavného mesta Prahy

1.1 Hlavné mesto Praha

2. Stredočeský kraj

2.1 Beroun - Králův Dvůr

2.2 Kladno

2.3 Kralupy

2.4 Kolín

2.5 Mělník

2.6 Mladá Boleslav

2.7 Příbram

2.8 Slaný

3. Juhočeský kraj

3.1 České Budějovice

3.2 Jindřichův Hradec

3.3 Písek

3.4 Pelhřimov

3.5 Strakonice

3.6 Tábor - Planá n. Lužnicí - Sezimovo Ústí

4. Západočeský kraj

4.1 Karlovy Vary

4.2 Mariánske Lázně

4.3 Ostrov

4.4 Plzeň

4.5 Sokolov

5. Severočeský kraj

5.1 Děčín

5.2 Chomutov - Jirkov - Kadaň - Klášterec n. Ohří

5.3 Litoměřice

5.4 Louny

5.5 Most - Litvínov

5.6 Teplice - Bílina

5.7 Ústí n. Labem

6. Východočeský kraj

6.1 Dvůr Králové

6.2 Hradec Králové - Pardubice - Chrudim

6.3 Jaroměř

6.4 Jičín

6.5 Náchod

6.6 Nové Město n. Metují

6.7 Trutnov - Jánské Lázně

6.8 Rychnov nad Kněžnou

7. Juhomoravský kraj

7.1 Brno - Oslavany - Ivančice

7.2 Gottwaldov

7.3 Hodonín

7.4 Otrokovice

7.5 Prostějov

7.6 Uherské Hradiště

7.7 Žďár n. Sázavou

8. Severomoravský kraj

8.1 Bohumín

8.2 Bruntál

8.3 Frýdek-Místek

8.4 Kopřivnice

8.5 Krnov

8.6 Olomouc

8.7 Opava

8.8 Ostrava - Havířov - Karviná - Orlová

8.9 Přerov

8.10 Rožnov p. Radhoštěm

8.11 Třinec

8.12 Valašské Meziříčí

8.13 Vsetín

9. Územie hl. mesta SSR Bratislavy

9.1 Hlavné mesto SSR Bratislava

10. Západoslovenský kraj

10.1 Hlohovec - Leopoldov

10.2 Komárno

10.3 Levice

10.4 Nitra

10.5 Nové Mesto n. Váhom

10.6 Nové Zámky

10.7 Skalica - Holíč

10.8 Trnava

10.9 Piešťany

11. Stredoslovenský kraj

11.1 Banská Bystrica

11.2 Dubnica n. Váhom

11.3 Handlová

11.4 Martin

11.5 Považská Bystrica

11.6 Prievidza - Nováky

11.7 Rimavská Sobota

11.8 Ružomberok

11.9 Veľký Krtíš

11.10 Zvolen

11.11 Žiar n. Hronom

11.12 Žilina

11.13 Púchov

12. Východoslovenský kraj

12.1 Humenné

12.2 Košice

12.3 Prešov

12.4 Snina

12.5 Trebišov - Michalovce

12.6 Vranov n. Topľou

12.7 Poprad

12.8 Spišská Nová Ves

Príloha č. 2 vyhlášky č. 93/1987 Zb.

Obsah plánu regulačných opatrení

I Všeobecné zásady

a) dôvody pre vyhlasovanie regulačných opatrení,

b) spôsob vyhlasovania regulačných stupňov,

c) výnimky z regulačných opatrení pre spoločensky dôležitých odberateľov,

d) prehľad orgánov, ktorým sa podáva informácia o vyhlásení regulačných opatrení (okrem odberateľov),

e) súpis zodpovedných pracovníkov riadiacej organizácie, ktorí sú oprávnení podávať informácie a odpovedať na dopyty o regulačných opatreniach.

II Stupne regulačných opatrení

0 - normálna prevádzka, odber povolený do výšky dojednaného maximálneho príkonu podľa HS (pre vykurovanie v závislosti na vonkajšej teplote) - nevyhlasuje sa

1,2 - obmedzenie dodávky tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody, dodávka tepla na technologické účely a pre vykurovanie zostáva nedotknutá

3,4 - obmedzenie dodávky tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody a na technologické účely, dodávka tepla pre vykurovanie zostáva nedotknutá

5,6 - obmedzenie dodávky tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody a na technologické účely, zníženie dodávky tepla pre vykurovanie

7 - obmedzenie dodávky tepla na bezpečnostné minimum - havarijný stupeň

Pri vyššom než 2. regulačnom stupni sa musia uviesť do prevádzky rezervné zdroje sústavy.

Uvedený počet regulačných stupňov nemusí byť naplnený, je potrebné dodržať uvedené členenie a voľné stupne ponechať ako rezervu. Pokiaľ záujmy sústavy vyžadujú vyšší počet regulačných stupňov, je rozšírenie možné na podskupiny.

V prípade uplatnenia signálu hromadného diaľkového ovládania, prípadne dispečerskej služby pre riadenie sústavy, regulačný plán sa pre takú sústavu primerane upraví.

III. Vyčíslenie regulácie pre celú zásobovanú oblasť

Zostava, z ktorej bude zrejmý prínos regulácie pre celú zásobovanú oblasť pri rôznych vonkajších teplotách

vonkajšia teplota oC
dodávka tepla podľa hospodárskej zmluvy MW
predpokladaná dodávka tepla podľa
skutočnosti predchádzajúcich rokov MW
dodávka tepla podľa stupňa č. 1, 2MW
dodávka tepla podľa stupňa č. 3, 4MW
dodávka tepla podľa stupňa č. 5, 6MW
dodávka tepla podľa stupňa č. 7MW

Zostava sa môže nahradiť diagramom.

IV. Rozpis regulačných stupňov pre odberateľov

Obsahuje určenie limitov pri jednotlivých regulačných stupňoch pre jednotlivých odberateľov:

- dodávka tepla na technologické účely - podľa potreby a členenia odberu,

- dodávka tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody - časové výseky odstavenia,

- dodávka tepla pre vykurovanie v % podľa vonkajšej teploty.

V. Záverečné ustanovenia

a) pokyn odberateľom vypracovať vlastný plán regulačných opatrení v zhode s plánom regulačných opatrení sústavy,

b) upozornenie odberateľom na zodpovednosť za škody vzniknuté nedodržaním vyhlasovaného regulačného opatrenia,

c) povinnosť odberateľa určiť pracovníkov zodpovedných za dodržanie regulačných opatrení, mená a telefónne čísla nahlásiť riadiacej organizácii,

d) súpis orgánov a inštitúcií oprávnených vykonávať kontrolu dodržiavania regulačných opatrení,

e) doba platnosti plánu regulačných opatrení.

Poznámky pod čiarou

1) České energetické závody, koncern, Praha alebo Slovenské energetické podniky, koncern, Bratislava.

2) Zákon č. 88/1987 Zb. o štátnej energetickej inšpekcii.

3) Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu č. 110/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení.

4) Vyhláška Českého úradu bezpečnosti a práce a Českého banského úradu č. 18/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 97/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce č. 24/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach. ČSN 07 0710 Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlov.

5) Dispečerský poriadok pre zariadenie prevádzky elektrizačnej sústavy ČSSR vydaný opatrením ministra palív a energetiky ČSSR č. 47/1986.

6) § 1 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.