Vyhláška č. 91/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ktorou sa mení vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve

Čiastka 21/1987
Platnosť od 17.11.1987 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1988 do31.12.1989
Zrušený 162/1989 Zb.

91

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 13. novembra 1987,

ktorou sa mení vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve

Federálne ministerstvo financií a Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode so Štátnou bankou československou a v spolupráci s ministerstvami financií republík ustanovuje podľa § 28 zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve, sa mení takto:

§ 28 ods. 2 znie takto:

(2) Za úkony v neobchodnej oblasti sa podľa druhej časti tejto vyhlášky považujú úkony, ktoré nesúvisia s vykonávaním medzinárodného obchodu, zahraničného cestovného ruchu, kúpeľnej starostlivosti, medzinárodnej dopravy a medzinárodného zasielateľstva na to oprávnenými právnickými osobami a ktoré nesúvisia s obchodnou činnosťou devízových bánk a devízových miest.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


Minister zahraničného obchodu ČSSR:

Ing. Urban v. r.

Minister financií ČSSR:

Ing. Žák v. r.