89

ZÁKON

z 10. novembra 1987

o výrobe, rozvode a spotrebe tepla

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a) jednotné riadenie výroby, rozvodu a spotreby tepla, ktoré slúži na vykurovanie, klimatizovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na technologické účely vo forme teplej alebo horúcej vody alebo pary (ďalej len „zásobovanie teplom“);

b) pôsobnosť Federálneho ministerstva palív a energetiky v oblasti zásobovania teplom;

c) úlohy organizácií a práva a povinnosti občanov v oblasti zásobovania teplom;

d) podmienky pre zriaďovanie a prevádzkovanie zariadení pre zásobovanie teplom;

e) nástroje na presadzovanie jednotnej štátnej palivovo-energetickej politiky v oblasti zásobovania teplom.

§ 2

Spôsoby zásobovania teplom

(1) Národné hospodárstvo a obyvateľstvo sa zásobuje teplom centralizovaným alebo decentralizovaným spôsobom.

(2) Centralizovaným spôsobom zásobovania teplom je výroba tepla v ústrednom zdroji tepla a jeho dodávka do viacerých odberných tepelných zariadení prostredníctvom rozvodu tepla.

(3) Decentralizovaným spôsobom zásobovania teplom je výroba tepla v miestnom zdroji tepla a jeho dodávka do vnútorného zariadenia, prípadne aj prostredníctvom rozvodu tepla alebo priamo na vykurovanie.

§ 3

Zariadenia pre zásobovanie teplom

(1) Sústavou centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len „sústava“) je prepojený systém zariadení pozostávajúci z jedného alebo viacerých ústredných zdrojov tepla, zariadení pre rozvod tepla a viacerých odberných tepelných zariadení.

(2) Ústredným zdrojom tepla je zdroj s inštalovaným tepelným výkonom najmenej 6 MW, ktorý dodáva teplo pre viac odberných tepelných zariadení a je umiestnený v samostatnom objekte; ostatné zdroje sú miestnymi zdrojmi tepla.

(3) Rozvodom tepla je súbor zariadení, ktorý tvorí potrubie s príslušenstvom (ďalej len „tepelná sieť“), a pokiaľ sú vybudované, aj stanice, v ktorých sa upravujú parametre teplonosnej látky. Stanice, v ktorých sa upravujú parametre teplo-nosnej látky na hodnoty vyhovujúce vnútornému zariadeniu, sú odovzdávacími stanicami a delia rozvod tepla na primárnu a sekundárnu časť. Rozvod tepla, ktorým sa dodáva teplo pre odberné tepelné zariadenia odberateľov, je verejným rozvodom tepla.

(4) Tepelnou prípojkou je zariadenie slúžiace na pripojenie odberného tepelného zariadenia jedného odberateľa na verejný rozvod tepla alebo priamo na zdroj tepla.

(5) Odberným tepelným zariadením je vnútorné zariadenie, prípadne časť rozvodu tepla nadväzujúca na tepelnú prípojku; slúži jednému odberateľovi.

(6) Vnútorným zariadením sú spotrebiče a príslušné rozvodné potrubie s príslušenstvom; slúži na účelové využitie tepla spotrebiteľom.

(7) V pochybnostiach, o aký druh zariadenia pre zásobovanie teplom ide, rozhoduje Federálne ministerstvo palív a energetiky alebo ním splnomocnené odborné energetické organizácie.1)

DRUHÁ ČASŤ

ROZVOJ ZÁSOBOVANIA TEPLOM

§ 4

Koncepcia rozvoja zásobovania teplom

Federálne ministerstvo palív a energetiky sa vo zverenej oblasti zúčastňuje na tvorbe jednotnej štátnej politiky tým, že vypracúva celkovú koncepciu rozvoja, zásobovania teplom v Československej socialistickej republike a určuje metódy jej dodržiavania.

§ 5

Oblasti rozvoja zásobovania teplom

(1) Federálne ministerstvo palív a energetiky po prerokovaní s Českou plánovacou komisiou a Českou komisiou pre vedecko-technický a investičný rozvoj alebo Slovenskou plánovacou komisiou a Slovenskou komisiou pre vedeckotechnický rozvoj a s príslušným krajským národným výborom alebo Národným výborom hlavného mesta Prahy alebo Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy (ďalej len „krajský národný výbor“) vyhlasuje postupne pre celé územie Československej socialistickej republiky oblasti skladajúce sa z jedného alebo viacerých sídelných útvarov alebo zón, v ktorých je účelné s ohľadom na perspektívny rozvoj priemyslu, poľnohospodárstva a osídlenia technicky zabezpečiť zásobovanie teplom centralizovaným spôsobom, spravidla v rámci jednej sústavy (ďalej len „vybraná oblasť“).

(2) Vybrané oblasti sa vyhlasujú vykonávacím predpisom vydaným podľa § 8 ods. 2.

§ 6

Rozvojová teplofikačná štúdia

(1) Rozvojová teplofikačná štúdia je dokumentom, v ktorom sa komplexne rieši spôsob a rozsah zásobovania teplom a konkretizuje koncepcia rozvoja zásobovania teplom. Pre vybrané oblasti je jej spracovanie povinné.

(2) Rozvojová teplofikačná štúdia musí byť v súlade so štátnou energetickou bilanciou a nadväzujúcimi bilanciami jednotlivých druhov palív a elektrickej energie, s najnovšími poznatkami vedecko-technického rozvoja; spracúva sa na základe vyhodnotenia územno-technických, ekonomických a organizačných podmienok, najmä súčasnej a výhľadovej bilancie zdrojov a potrieb tepla, ako aj z hľadísk starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.

§ 7

Spracovanie rozvojovej teplofikačnej štúdie

(1) Spracovanie rozvojovej teplofikačnej štúdie pre vybranú oblasť zabezpečuje organizácia prevádzkujúca verejný rozvod tepla v doterajšej sústave alebo organizácia, v záujme ktorej sa má sústava budovať. V sporných prípadoch určí túto organizáciu Federálne ministerstvo palív a energetiky po prerokovaní s príslušným ústredným orgánom a krajským národným výborom.

(2) Organizácia, ktorá zabezpečuje spracovanie rozvojovej teplofikačnej štúdie, vypracuje za metodickej pomoci odbornej energetickej organizácie1) najskôr zásady koncepčného riešenia tejto štúdie a prerokuje ich s príslušným krajským národným výborom: Po ich prerokovaní vypracuje za metodickej pomoci odbornej energetickej organizácie1) rozvojovú teplofikačnú štúdiu.

§ 8

Schvaľovanie rozvojovej teplofikačnej štúdie

(1) Rozvojovú teplofikačnú štúdiu vypracovanú na základe zásad (§ 7 ods. 2) predloženú prostredníctvom odbornej energetickej organizácie,1) ktorá k nej vypracuje stanovisko, schvaľuje Federálne ministerstvo palív a energetiky po prerokovaní so Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, s Českou plánovacou komisiou a s Českou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj alebo so Slovenskou plánovacou komisiou a so Slovenskou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, s ústrednými orgánmi zainteresovaných organizácií a po dohode s príslušným krajským národným výborom.

(2) Podrobnosti o obsahu, spracovaní a o postupe pri schvaľovaní rozvojových teplofikačných štúdií upraví vykonávací predpis.

§ 9

Vzťah rozvojovej teplofikačnej štúdie a územnoplánovacej dokumentácie

(1) Schválená rozvojová teplofikačná štúdia je podkladom pre vyhotovenie územnoplánovacej dokumentácie pre územie zahŕňajúce vybranú oblasť alebo jej časť. Pokiaľ pre vybranú oblasť je územnoplánovacia dokumentácia už schválená, nadväzuje spracovanie rozvojovej teplofikačnej štúdie na základné zásady usporiadania územia a oba dokumenty musia byť uvedené do vzájomného súladu.

(2) Ak rozvojová teplofikačná štúdia nie je dosiaľ spracovaná pre územie, pre ktoré sa vyhotovuje územnoplánovacia dokumentácia, alebo ak také územie nezahŕňa vybranú oblasť alebo jej časť, je podkladom pre riešenie rozvoja zásobovania teplom a prípadne tiež rozsahu a zásad centralizovaného zásobovania teplom v územnoplánovacej dokumentácii najmä bilancia potrieb tepla a ich krytie zdrojmi. Spôsob tohto bilancovania ustanoví vykonávací predpis vydaný podľa § 8 ods. 2.

§ 10

Povinnosti orgánov obstarávajúcich územnoplánovaciu dokumentáciu

(1) Orgán obstarávajúci územnoplánovaciu dokumentáciu pre územie zahŕňajúce vybranú oblasť alebo jej časť prerokuje jej návrh z hľadiska zásobovania teplom a jeho rozvoja s Federálnym ministerstvom palív a energetiky.

(2) Orgán obstarávajúci územnoplánovaciu dokumentáciu pre územie nezahŕňajúce vybranú oblasť alebo jej časť prerokuje jej návrh s príslušnou odbornou energetickou organizáciou.1)

§ 11

Spolupráca investorov a prevádzkovateľov zariadení pre zásobovanie teplom pri riešení rozvoja zásobovania teplom

Investori a prevádzkovatelia zariadení pre zásobovanie teplom sú povinní poskytnúť do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti Federálnemu ministerstvu palív a energetiky alebo odborným energetickým organizáciám1) alebo organizáciám zabezpečujúcim spracovanie rozvojovej teplofikačnej štúdie informácie, podklady a plánovacie údaje potrebné na splnenie ich úloh podľa § 5, 7 a 8 a pre rozbory hospodárnosti zariadení pre výrobu, rozvod a spotrebu tepla. Osobitné predpisy o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva tým nie sú dotknuté.

§ 12

Povinnosti investorov stavieb pre zásobovanie teplom a odborných energetických organizácií1)

Investori alebo nimi poverené organizácie sú povinné predložiť investičný zámer, a ak nie je spracovaný, prípravnú dokumentáciu stavieb pripravovaných ako súčasť sústavy na vyjadrenie odbornej energetickej organizácii.1) Odborná energetická organizácia posúdi predloženú dokumentáciu z hľadiska jej súladu s koncepciou rozvoja zásobovania teplom v danom území a oznámi do tridsiatich dní od predloženia svoje stanovisko.

TRETIA ČASŤ

ZRIAĎOVANIE A PREVÁDZKOVANIE ZARIADENÍ PRE ZÁSOBOVANIE TEPLOM

§ 13

Zriaďovanie, rozširovanie a iné úpravy ústredných a miestnych zdrojov tepla

(1) Ústredný zdroj tepla zriaďuje, rozširuje alebo inak upravuje investor určený na základe štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a jeho rozpisu alebo investor určený v zmluve o združení.2)

(2) Miestne zdroje tepla zriaďujú investori a pri dokončených objektoch správcovia (vlastníci) objektov, pre ktorých zásobovanie teplom sú určené; rozširujú ich alebo upravujú ich správcovia (vlastníci).

(3) Stavebné bytové družstvá môžu bez súhlasu príslušného zväzu bytových družstiev zriaďovať, rozširovať alebo inak upravovať iba miestne zdroje tepla a len pre vlastné obytné domy a účelové zariadenia.

§ 14

Zriaďovanie, rozširovanie a iné úpravy verejných rozvodov tepla, tepelných prípojok a odberných tepelných zariadení

(1) Verejný rozvod tepla zriaďuje, rozširuje alebo inak upravuje investor určený v zmluve o združení,2) ak nie je štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva a jeho rozpisom ustanovené inak.

(2) Primárnu časť rozvodu tepla k prvej odovzdávacej stanici v obytnom súbore zriaďuje, rozširuje alebo inak upravuje odborná energetická organizácia1) ako investor na základe štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a jeho rozpisu alebo ako investor určený v zmluve o združení,2) pokiaľ je alebo bude prevádzkovateľom ústredného zdroja tepla, prípadne verejného rozvodu tepla.

(3) Odovzdávaciu stanicu a sekundárnu časť rozvodu tepla zriaďuje, rozširuje alebo inak upravuje organizácia s najväčším podielom na odbere tepla z takej stanice, spravidla na základe zmluvy o združení.2)

(4) Tepelnú prípojku zriaďuje, rozširuje alebo inak upravuje na svoje náklady správca (vlastník) zariadenia alebo investor stavby, ktorá má byť na rozvod tepla pripojená, a to v súlade s podmienkami určenými prevádzkovateľom verejného rozvodu tepla.

(5) Investor tepelnej prípojky k primárnej časti rozvodu tepla ju po kolaudácii prevedie bezplatne do správy (vlastníctva) prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla, ku ktorému tepelná prípojka pripája odberné tepelné zariadenie. Pri prevode sa postupuje podľa osobitných predpisov.3)

(6) Odberné tepelné zariadenie zriaďuje, rozširuje alebo inak upravuje investor stavby, prípadne správca (vlastník) zariadenia, pre ktorého zásobovanie teplom je určené.

(7) Stavebné bytové družstvá môžu zriaďovať, rozširovať alebo inak upravovať len tepelné prípojky k sekundárnej časti rozvodu tepla a odberné tepelné zariadenia pre vlastné obytné domy a účelové zariadenia.

§ 15

Zabezpečovanie združenej investičnej výstavby zariadení pre výrobu a rozvod tepla

(1) Prípravu uzavretia zmluvy o združení prostriedkov a činností na investičnú výstavbu zariadení pre výrobu a rozvod tepla organizuje organizácia uvedená v § 7 ods. 1 alebo koordinuje príslušný národný výbor.4)

(2) Na zriaďovaní, rozširovaní alebo na iných úpravách zariadenia pre výrobu alebo rozvod tepla formou združenia prostriedkov a činností na investičnú výstavbu sa zúčastňujú správcovia (vlastníci) stavieb a investori zariadení, ktoré z neho budú zásobované teplom.

(3) Investorom združenej investičnej výstavby je organizácia s najväčším podielom na odbere tepla, ak nie je v zmluve o združení2) dohodnuté inak. Pri rozširovaní alebo inej úprave doterajšieho zdroja tepla alebo rozvodu tepla formou združenia prostriedkov a činností na investičnú výstavbu je investorom správca (vlastník) príslušného zariadenia, ak nie je v zmluve o združení2) dohodnuté inak.

(4) Stavebné bytové družstvá môžu byť účastníkmi združenej investičnej výstavby len so súhlasom príslušného zväzu bytových družstiev.

(5) Odborné energetické organizácie1) sú povinné poskytovať pri príprave združenej investičnej výstavby jej účastníkom metodickú pomoc.

§ 16

Prevádzkovanie zariadení pre zásobovanie teplom

(1) Zdroj tepla zriadený pre zásobovanie teplom jednej organizácie prevádzkuje táto organizácia.

(2) Zdroj tepla určený pre zásobovanie teplom viacerých organizácií prevádzkuje organizácia pre túto činnosť zriadená5) alebo organizácia určená za prevádzkovateľa v zmluve o združení.2)

(3) Verejný rozvod tepla prevádzkuje organizácia pre túto činnosť zriadená,5) a pokiaľ zriadená nie je, organizácia s najväčším podielom na odbere z tohto rozvodu, ak nie je medzi organizáciami odoberajúcimi teplo dohodnuté inak, alebo odborná energetická organizácia,1) ak ho zriadila ako investor sama alebo zabezpečovala jeho zriadenie ako investor združenej investičnej výstavby.

(4) Ak odborná energetická organizácia1) v danej sústave prevádzkuje ústredný zdroj tepla, prevádzkuje aj primárnu časť rozvodu tepla k odovzdávacím staniciam. Odovzdávaciu stanicu a nadväzujúcu sekundárnu časť rozvodu tepla prevádzkuje organizácia s najväčším podielom na odbere tepla z takej stanice, ak nie je medzi organizáciami odoberajúcimi teplo dohodnuté inak, alebo odborná energetická organizácia,1) ak sa na tom dohodne s organizáciami odoberajúcimi teplo.

(5) Tepelnú prípojku k sekundárnej časti rozvodu tepla a odberné tepelné zariadenie prevádzkuje správca (vlastník) objektu (zariadenia), pre ktorého zásobovanie teplom sú určené.

(6) Stavebné bytové družstvá môžu prevádzkovať len miestne zdroje tepla, tepelné prípojky k sekundárnej časti rozvodu tepla a odberné tepelné zariadenia, ktoré vybudovali ako investor a ktoré slúžia pre zásobovanie teplom pre vlastné obytné domy a účelové zariadenia.

(7) Zariadenia pre zásobovanie teplom vybudované v rámci technickej vybavenosti komplexnej bytovej výstavby prevádzkuje organizácia pre túto činnosť zriadená,5) a pokiaľ zriadená nie je, organizácia, ktorá na základe prípravnej dokumentácie stavby uzavrela zmluvu o spôsobe a podmienkach prevzatia a budúcej prevádzke tohto zariadenia.6)

(8) Organizácia, ktorá podľa ustanovení odsekov 1 až 7 prevádzkuje zariadenie pre zásobovanie teplom, toto zariadenie aj spravuje (vlastní).

(9) Pri prevádzkovaní zariadení pre zásobovanie teplom sú prevádzkovatelia povinní vytvárať a chrániť zdravé životné podmienky.

§ 17

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre výrobu a rozvod tepla

(1) Prevádzkovateľ zariadenia pre výrobu a rozvod tepla v sústave nesmie toto zariadenie alebo jeho časť zrušiť alebo premiestniť, dlhodobo zastaviť alebo dlhodobo obmedziť z neho dodávku tepla bez súhlasu Federálneho ministerstva palív a energetiky a ústredných orgánov nadriadených dotknutých odberateľským organizáciám a bez súhlasu príslušného krajského národného výboru, ak ide o dodávky tepla pre obyvateľstvo.

(2) Súhlas podľa odseku 1 sa nevyžaduje na zastavenie alebo obmedzenie dodávky tepla z dôvodu opravy, revízie, prípadne odstránenia prevádzkovej poruchy alebo havárie zariadenia pre výrobu a rozvod tepla.

§ 18

Jednotný systém prevádzky a údržby

(1) Všetka prevádzková, údržbová a opravárenská činnosť v každej sústave sa koordinovane zabezpečuje na základe jednotného systému prevádzky a údržby tak, aby bola zabezpečená v plánovanom rozsahu dodávka tepla pre odberné tepelné zariadenia.

(2) Organizácie prevádzkujúce jednotlivé zariadenia sústavy sú povinné podriadiť ich prevádzku jednotnému systému prevádzky a údržby.

(3) Prevádzka sústavy sa musí dispečersky riadiť v súlade s jednotným systémom prevádzky a údržby. Toto riadenie uskutočňuje organizácia prevádzkujúca verejný rozvod tepla alebo na podklade dohody s ňou organizácia prevádzkujúca ústredný zdroj tepla.

(4) Organizácia, ktorá dispečersky riadi prevádzku, dohodne s organizáciami, ktoré prevádzkujú jednotlivé zariadenia v sústave, a s príslušným národným výborom dispečerský poriadok, ktorý musí byť v súlade s jednotným systémom prevádzky a údržby.

(5) Podrobnosti o jednotnom systéme prevádzky a údržby sústavy, ako aj zásady dispečerských poriadkov upraví vykonávací predpis.

§ 19

Vedenie technickej evidencie a pasportov zariadení pre zásobovanie teplom

(1) Organizácie, ktoré prevádzkujú jednotlivé zariadenia pre zásobovanie teplom v sústave, sú povinné viesť ich jednotnú technickú evidenciu a pasporty.

(2) Spôsob a náležitosti vedenia evidencie a pasportov podľa odseku 1 upraví vykonávací predpis vydaný podľa § 18 ods. 5.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OPRÁVNENIE K CUDZÍM NEHNUTEĽNOSTIAM

§ 20

Oprávnenie investorov a prevádzkovateľov zariadení pre rozvod tepla

(1) Investori, prípadne prevádzkovatelia zariadení pre rozvod tepla sú oprávnení:

a) zriaďovať na cudzích nehnuteľnostiach zariadenia pre rozvod tepla v rozsahu vyplývajúcom zo stavebného povolenia, a tieto zariadenia prevádzkovať,

b) vstupovať a vchádzať v súvislosti so zriaďovaním a zmenami, prípadne s prevádzkovaním, opravami, údržbou a odstraňovaním zariadení pre rozvod tepla na príchodové, priechodné a týmto zariadením dotknuté cudzie nehnuteľnosti,

c) odstraňovať a okliesňovať len v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty prekážajúce zariadeniam pre rozvod tepla.

(2) Vstup do uzavretých priestorov a zariadení slúžiacich na výkon činností a služieb vojenskej správy, orgánov Zboru národnej bezpečnosti, vojsk ministerstva vnútra, Zboru nápravnej výchovy, ako aj vstup na tie nehnuteľnosti, na ktorých sú umiestnené osobitné zariadenia Federálneho ministerstva spojov, v súvislosti s výkonom oprávnení podľa odseku 1, sa spravuje osobitnými predpismi.

(3) Oprávnenia podľa odseku 1 vznikajú dňom, keď stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, zanikajú dňom zrušenia zariadenia pre rozvod tepla.

(4) Oprávnenia podľa odseku 1 sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach a nezapisujú sa do evidencie nehnuteľností.

(5) Pokiaľ sa výkonom oprávnení podľa odseku 1 podstatne obmedzí užívanie nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve a užívaní občana alebo v osobnom užívaní občana, poskytne sa občanovi jednorazová náhrada obdobne podľa predpisov o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľnosti.7)

(6) Ak medzi občanom a investorom alebo prevádzkovateľom zariadenia pre rozvod tepla nedôjde k dohode o jednorazovej náhrade podľa odseku 5, rozhodne na základe žiadosti občana miestne príslušný stavebný úrad.

(7) Žiadosť podľa odseku 6 sa musí podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo povolené užívanie zariadenia,8) inak právo zanikne.

§ 21

Povinnosti investorov a prevádzkovateľov zariadení pre rozvod tepla

(1) Pri výkone oprávnení podľa § 20 ods. 1 je investor, prípadne prevádzkovateľ zariadenia pre rozvod tepla povinný šetriť dotknuté nehnuteľnosti včítane porastov a kultúr.

(2) Investor, prípadne prevádzkovateľ zariadenia pre rozvod tepla je povinný upozorniť vlastníkov, správcov alebo užívateľov dotknutých nehnuteľností na čas a rozsah prác súvisiacich s výkonom oprávnení podľa § 20 ods. 1 tak, aby mohli vykonať potrebné opatrenia na zamedzenie, prípadne zníženie škody; to neplatí, pokiaľ by sa tým sťažil okamžitý zásah pri odstraňovaní havarijnej situácie.

(3) Investor, prípadne prevádzkovateľ zariadenia pre rozvod tepla je povinný po ukončení výkonu oprávnení podľa § 20 ods. 1 uviesť nehnuteľnosť v maximálne možnej miere do pôvodného stavu.

(4) Ak výkonom oprávnení podľa § 20 ods. 1 vznikne vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi nehnuteľnosti škoda, je investor, prípadne prevádzkovateľ zariadenia pre rozvod tepla povinný nahradiť ju spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o náhrade škody.9)

(5) Ak nedôjde k dohode o náhrade škody, rozhodne podľa povahy veci súd alebo hospodárska arbitráž.

§ 22

Ochranné pásma

(1) Ochranné pásma sú určené na zabezpečenie zariadení pre rozvod tepla, na ochranu ich plynulej prevádzky a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku v týchto pásmach.

(2) Povinnosti a obmedzenia v ochranných pásmach a v ich blízkosti vznikajú dňom, keď územné rozhodnutie o umiestnení zariadenia pre rozvod tepla nadobudlo právoplatnosť, a zanikajú zrušením tohto zariadenia; vzťahujú sa aj na zariadenia pre rozvod tepla, ktoré boli zriadené predo dňom účinnosti zákona.

(3) V ochranných pásmach a v ich blízkosti sa nesmú umiestňovať stavby a vykonávať činnosti ohrozujúce prevádzku zariadenia pre rozvod tepla.

(4) Vymenúvanie stavieb a činností, ktoré môžu ohroziť zariadenie pre rozvod tepla a jeho plynulú prevádzku, rozsah ochranných pásiem a podmienky pre vykonávanie činností v ochranných pásmach a v ich blízkosti ustanoví vykonávací predpis vydaný podľa § 18 ods. 5.

§ 23

Styk rôznych zariadení

Zariadenia pre rozvod tepla sa môžu križovať s komunikáciami, vodami, vodohospodárskymi a inými dielami, ako aj s územiami, na ktorých sa dobývajú nerasty, alebo sa ich inak dotknúť alebo môžu byť nimi križované alebo inak dotknuté, ak je to z technických dôvodov potrebné alebo ak to vyžaduje všeobecný záujem, a to spôsobom primeraným potrebám národného hospodárstva a miestnym pomerom tak, aby boli čo najmenej dotknuté záujmy zúčastnených organizácií (orgánov).

PIATA ČASŤ

HOSPODÁRENIE S TEPLOM

§ 24

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre zásobovanie teplom a odberateľov a spotrebiteľov tepla

(1) Pre zabezpečenie riadneho hospodárenia s teplom sú prevádzkovatelia zariadení pre zásobovanie teplom povinní:

a) vykonávať pravidelnú údržbu všetkého zariadenia a robiť opatrenia na dosiahnutie jeho optimálnej technickej úrovne,

b) vyhodnocovať výrobu, dodávku a spotrebu tepla,

c) vytvárať, preverovať a dodržiavať normy spotreby tepla alebo technicko-hospodárske ukazovatele,

d) zavádzať a využívať automatickú reguláciu a meranie.

(2) Prevádzkovatelia zariadení pre výrobu a rozvod tepla sú povinní vytvárať podmienky pre technicky a ekonomicky účelné pripájanie objektov zásobovaných z miestnych zdrojov na sústavy.

(3) Prevádzkovateľ zdroja tepla, ktorého inštalovaný výkon nie je plne využitý, je povinný poskytnúť nevyužitý tepelný výkon ďalším odberateľom.

(4) Odberatelia a spotrebitelia tepla sú povinní dbať na pokyny organizácie, ktorá riadi podľa dohodnutého dispečerského poriadku prevádzku sústavy (§ 18 ods. 3), a upravovať podľa nich prevádzku a spotrebu odberných tepelných zariadení.

(5) Podrobnosti o hospodárení s teplom upraví vykonávací predpis.

§ 25

Pripájanie tepelných prípojok a odberných tepelných zariadení

(1) Prevádzkovatelia verejného rozvodu tepla alebo ústredného zdroja tepla pripájajú tepelné prípojky a odberné tepelné zariadenia na základe ich kolaudácie vykonanej podľa osobitných predpisov8) a za podmienok určených v jednotných pripájacích podmienkach.

(2) Prevádzkovatelia zariadení pre výrobu a rozvod tepla nesmú pripájať odberné tepelné zariadenia a stavby, ktorých vyhotovenie nezodpovedá zásadám hospodárnosti a technickej spoľahlivosti z hľadiska spotreby tepla.

(3) Jednotné pripájacie podmienky ustanoví vykonávací predpis vydaný podľa § 24 ods. 5.

§ 26

Zmena teplonosnej látky alebo jej parametrov

(1) Ak z dôvodu technického alebo ekonomického rozvoja dôjde k zmene teplonosnej látky alebo jej parametrov v sústave, je odberateľ tepla povinný na svoje náklady upraviť svoje odberné tepelné zariadenia v lehote dohodnutej s dodávateľom tepla.

(2) Úpravy odberných tepelných zariadení vo vlastníctve alebo v trvalom užívaní stavebných bytových družstiev a vo vlastníctve občanov, potrebné z dôvodu zmeny teplonosnej látky alebo jej parametrov v sústave, vykoná na svoje náklady organizácia, ktorá túto zmenu uskutočňuje.

(3) Postup pri zmene teplonosnej látky alebo jej parametrov podrobnejšie ustanoví vykonávací predpis vydaný podľa § 24 ods. 5.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27

Spoločné ustanovenia

Na konanie podľa § 3 ods. 7, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 a § 17 ods. 1 tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Splnomocňovanie ustanovenia

§ 28

Federálne ministerstvo palív a energetiky vydá všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie § 8 ods. 2 a po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy aj na vykonanie § 18 ods. 5 a § 24 ods. 5.

§ 29

Vláda Československej socialistickej republiky môže povoliť výnimku z ustanovení tretej časti, pokiaľ je to nevyhnutné pre overovanie nových foriem riadenia a organizácie zásobovania teplom.


§ 30

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1. ustanovenie § 18 vládneho nariadenia č. 80/1957 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon);

2. vyhláška Ústrednej správy energetiky č. 38/1963 Zb. o zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti zariadení pre výrobu a rozvod tepla.

§ 31

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) České energetické závody, koncern, Praha alebo Slovenské energetické podniky, koncern, Bratislava.

2) § 360a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.

3) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1984 Zb. o správe národného majetku.

4) § 6a zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, v úplnom znení vyhlásenom pod č. 31/1983 Zb. pre Českú socialistickú republiku. § 6b zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, v úplnom znení vyhlásenom pod č. 35/1983 Zb. pre Slovenskú socialistickú republiku. Zásady koordinačnej činnosti národných výborov pri združovaní prostriedkov a činností socialistických organizácií vyhlásené pod č. 52/1983 Zb.

5) § 43 písm. b) Hospodárskeho zákonníka.

6) § 352 Hospodárskeho zákonníka.

7) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 122/1984 Zb. o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim.

8) § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

9) Občiansky zákonník. Hospodársky zákonník. Vládne nariadenie č. 46/1967 Zb. o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe.