Vyhláška č. 85/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 60/1980 Zb. o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami

Čiastka 20/1987
Platnosť od 30.10.1987 do31.12.1990
Účinnosť od 29.09.1987 do31.12.1990
Zrušený 533/1990 Zb.

85

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 29. septembra 1987,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 60/1980 Zb. o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 9 a § 12 ods. 3 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 60/1980 Zb. o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami sa dopĺňa takto:

§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Organizácia zahraničného obchodu1) môže bez povolenia vyvážať a dovážať tovar a poskytovať služby potrebné pre plnenie záväzkov zo zmlúv uzavieraných v priamych vzťahoch medzi československými právnickými osobami, ktoré nemajú povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, a organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ak je podľa svojho predmetu činnosti na vývoz alebo dovoz aspoň jedného druhu takého tovaru alebo takých služieb oprávnená.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.