Vyhláška č. 82/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou

Čiastka 19/1987
Platnosť od 15.10.1987 do31.08.2002
Účinnosť od 30.10.1987 do31.08.2002
Zrušený 257/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 dňom 25. júna 1987.

82

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31. augusta 1987

o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou

Dňa 9. októbra 1985 bola v Prahe podpísaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Damašku 25. júna 1987.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 dňom 25. júna 1987.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou

Československá socialistická republika a Sýrska arabská republika

opierajúc sa o tradičné vzťahy spočívajúce na pevnom priateľstve, solidarite, všestrannej a vzájomne výhodnej spolupráci,

prajúc si posilniť a rozvíjať tieto vzťahy v súlade s národnými záujmami ľudu oboch krajín a v záujme upevnenia a obrany ich pokrokových vymožeností,

vychádzajúc z ich odhodlania usilovať o upevnenie mieru a bezpečnosti na celom svete v záujme rozvoja vzťahov a plodnej spolupráce medzi štátmi,

potvrdzujúc svoje odhodlanie podporovať front protiimperialistických síl, klásť tvrdý odpor politike agresie, ktorú uskutočňuje imperializmus a jeho prisluhovači, a pokračovať v boji proti kolonializmu a neokolonializmu, proti rasizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch, včítane sionizmu,

vyjadrujúc svoje odhodlanie posilňovať súčinnosť a zomknutosť všetkých síl vo svete bojujúcich za mier, národnú nezávislosť, demokraciu a spoločenský pokrok,

veriac, že spolupráca medzi oboma krajinami prispeje k posilneniu spoločného boja za nastolenie trvalého a spravodlivého mieru na Blízkom východe,

potvrdzujúc svoju vernosť cieľom a zásadám Charty OSN včítane zásady rešpektovania zvrchovanosti, národnej nezávislosti, územnej celistvosti a nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí,

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a dohodli sa na tomto:

Článok 1

Vysoké zmluvné strany vyhlasujú svoje odhodlanie upevňovať a rozvíjať tradičné priateľstvo, plodnú spoluprácu a solidaritu medzi oboma štátmi a ľudom oboch krajín v politickej, hospodárskej, vedecko-technickej, kultúrnej oblasti a v ďalších oblastiach na základe zásad rovnoprávnosti, vzájomnej výhodnosti, rešpektovania zvrchovanosti, národnej nezávislosti, územnej celistvosti a vzájomného nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí.

Článok 2

Vysoké zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu smerujúcu k obrane a rozvoju spoločenských a hospodárskych vymožeností ľudu oboch krajín a rešpektovať zvrchovanosť každej z nich nad svojimi prírodnými zdrojmi.

Článok 3

Vysoké zmluvné strany budú naďalej podporovať a rozširovať hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a výmenu skúseností na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti, takisto budú rozširovať vzájomnú spoluprácu v oblasti obchodu a dopravy na základe zásad rovnosti, vzájomnej výhodnosti a doložky najvyšších výhod.

Článok 4

Vysoké zmluvné strany budú pokračovať vo vzájomnej spolupráci a výmene skúseností v oblasti vedy, kultúry, umenia, literatúry, výchovy, školstva, zdravotníctva, rozhlasu, televízie, filmu, cestovného ruchu, športu a v ďalších oblastiach.

Článok 5

Vysoké zmluvné strany budú napomáhať rozširovanie stykov a spolupráce medzi štátnymi orgánmi, masovými organizáciami, včítane odborových organizácií a ďalších spoločenských organizácií, výrobnými podnikmi, kultúrnymi a vedeckými inštitúciami za účelom hlbšieho poznania života, práce, skúseností a vymožeností ľudu oboch krajín.

Článok 6

Vysoké zmluvné strany budú všetkými prostriedkami napomáhať upevňovanie mieru a bezpečnosti vo svete, dosiahnutie medzinárodného uvoľnenia, riešenie sporných otázok mierovými prostriedkami a odstránenie všetkých prejavov politiky hegemonizmu a agresie v medzinárodných vzťahoch.

Budú aktívne spolupracovať pri riešení otázok týkajúcich sa zastavenia pretekov v zbrojení a dosiahnutia všeobecného a úplného odzbrojenia, včítane jadrového, pod účinnou medzinárodnou kontrolou.

Článok 7

Vysoké zmluvné strany potvrdzujú svoju podporu boju proti silám agresie a svetového imperializmu za úplnú likvidáciu kolonializmu a za odstránenie sionizmu a rasizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch.

Budú spolupracovať so všetkými mierumilovnými štátmi v záujme podpory boja národov za slobodu a nezávislosť, za nastolenie nových medzinárodných ekonomických vzťahov založených na spravodlivom a rovnoprávnom základe.

Článok 8

Vysoké zmluvné strany budú spolupracovať v záujme nastolenia úplného, spravodlivého a trvalého mieru na Blízkom východe.

Článok 9

Československá socialistická republika si váži politiku nezúčastnenosti, ktorú uskutočňuje Sýrska arabská republika, ako významný faktor rozvoja spolupráce medzi štátmi, zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti a zníženia napätia vo svete.

Sýrska arabská republika si váži mierovú konštruktívnu zahraničnú politiku, ktorú uskutočňuje Československá socialistická republika, ktorej cieľom je prehĺbenie priateľstva so všetkými štátmi a národmi, rozvoj spolupráce a upevnenie bezpečnosti v Európe a vo svete.

Článok 10

Vysoké zmluvné strany budú rozvíjať a rozširovať výmenu informácií a stanovísk a budú sa pravidelne radiť o otázkach dotýkajúcich sa dvojstranných vzťahov a medzinárodných otázok spoločného záujmu.

Článok 11

V prípade vzniku situácie ohrozujúcej mier alebo bezpečnosť jednej zo strán alebo predstavujúcej hrozbu medzinárodnému mieru a bezpečnosti alebo ich porušenie Vysoké zmluvné strany ihneď nadviažu kontakt s cieľom koordinácie svojich postojov a spolupráce za účelom odstránenia vzniknutého nebezpečenstva a znovunastolenia mieru a bezpečnosti.

Článok 12

Vysoké zmluvné strany vyhlasujú, že nevstúpia do zväzkov a nezúčastnia sa na žiadnom medzinárodnom zoskupení ani akciách alebo opatreniach namierených proti druhej Vysokej zmluvnej strane.

Článok 13

Vysoké zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva nie je namierená proti žiadnej tretej krajine a nedotýka sa ich práv a záväzkov vyplývajúcich z platných dvojstranných alebo mnohostranných medzinárodných zmlúv a že záväzky vyplývajúce z týchto zmlúv nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Zaväzujú sa, že v budúcnosti nedojednajú žiadne medzinárodné zmluvy, ktoré by boli v rozpore s touto Zmluvou.

Článok 14

Ak medzi Vysokými zmluvnými stranami vzniknú akékoľvek rozpory vo výklade alebo vykonávaní jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy, budú sa riešiť na dvojstrannom základe a v duchu priateľstva, porozumenia a vzájomnej úcty.

Článok 15

Táto Zmluva zostáva v platnosti po dobu pätnástich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti. Ak jedna z Vysokých zmluvných strán nevyhlási rok pred uplynutím uvedenej lehoty svoj úmysel ukončiť platnosť Zmluvy, zostáva táto v platnosti vždy po dobu ďalších piatich rokov, pokiaľ jedna z Vysokých zmluvných strán neoznámi písomne druhej Vysokej zmluvnej strane v lehote jedného roka pred uplynutím práve prebiehajúceho obdobia piatich rokov svoj úmysel ukončiť jej platnosť.

Článok 16

Táto Zmluva podlieha ratifikácii v súlade s ústavnými predpismi každej z Vysokých zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Damašku.

Dané v Prahe 9. októbra 1985 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a arabskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

Gustáv Husák v. r.

Za Sýrsku arabskú republiku:

Háfiz Asad v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.