Vyhláška č. 69/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o železničnej doprave

Čiastka 15/1987
Platnosť od 17.08.1987
Účinnosť od 17.08.1987
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 34 ods. 1 dňom 10. apríla 1987. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnej železničnej doprave z 22. októbra 1963, vyhlásen...

69

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. mája 1987

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o železničnej doprave


Dňa 24. novembra 1986 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o železničnej doprave. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 34 ods. 1 dňom 10. apríla 1987. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnej železničnej doprave z 22. októbra 1963, vyhlásená pod č. 156/1964 Zb.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o železničnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky (ďalej nazývané „zmluvné strany“), berúc do úvahy neustály rozvoj železničnej dopravy a to, že jej predchádzajúca úprava už nezodpovedala v plnej miere súčasným požiadavkám, rozhodli sa, že uzavrú novú dohodu o železničnej doprave.

Na tento účel vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky
Vladimíra Blažka, ministra dopravy,

vláda Maďarskej ľudovej republiky
Lajosa Urbána, ministra dopravy,

ktorí po výmene plných mocí, nájduc ich v dobrej a náležitej forme, dohodli sa takto:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Železničná doprava medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou sa uskutočňuje na železničných hraničných priechodoch otvorených pre túto dopravu. Zmluvné strany zabezpečia, aby sa vzájomná železničná doprava uskutočňovala plynule, nerušene a vzhľadom na záujmy oboch strán.

2. Prípojová a prechodová služba na železničných tratiach spájajúcich územie Československej socialistickej republiky a Maďarskej ľudovej republiky sa uskutočňuje vo výmenných staniciach. Výmennou stanicou je na každom železničnom hraničnom priechode jedna z pohraničných staníc. Príslušné orgány zmluvných strán môžu na jednotlivých železničných hraničných priechodoch určiť dve výmenné stanice.

3. Príslušné orgány zmluvných strán sa môžu dohodnúť, v ktorých výmenných staniciach, na ktorých úsekoch železničných tratí a v akom rozsahu a akým spôsobom sa bude spoločne zabezpečovať prechodová a prípojová služba. Za plynulé zabezpečovanie spoločných služieb zodpovedajú príslušné orgány zmluvných strán rovnako.

Článok 2

Vysvetlenie pojmov

Pojmy používané v Dohode majú tento význam:

1. „územný štát“ je štát, na území ktorého sa vykonáva prípojová a prechodová služba; „susedný štát“ je druhý štát;

2. „železnice“ sú Československé štátne dráhy (ČSD) a Maďarské štátne dráhy (MÁV);

3. „vlastnícka železnica“ je železnica tej zmluvnej strany, na štátnom území ktorej je výmenná stanica; „susedná železnica“ je železnica druhej zmluvnej strany;

4. „prípojová a prechodová služba“ je súhrn železničných činností, ktoré treba vykonávať v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými sú viazané obe zmluvné strany, aby sa mohol uskutočňovať prechod cestujúcich, batožín, spešnín, vozňov, tovaru, kontajnerov a prepravných pomôcok zo železnice jednej zmluvnej strany na železnicu druhej zmluvnej strany;

5. „pohraničné služby“ sú činnosti príslušných orgánov zmluvných strán spočívajúce v uskutočňovaní pasovej, colnej, devízovej, veterinárnej, fytokaranténnej a epidemiologickej kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov;

6. „výmenná stanica“ je železničná stanica, kde sa vykonáva prípojová a prechodová služba;

7. „pohraničná stanica“ je spravidla posledná železničná stanica na území susedného štátu;

8. „datastanica“ je pracovisko vybavené zariadením, ktoré umožňuje vykonávať v systéme diaľkového spracúvania údajov ich prevzatie, vyhotovenie, kontrolu, kódovanie, obsluhu a prípravu, ako aj spojenie so železničným počítačom;

9. „pohraničná trať“ je železničná trať medzi výmennou a pohraničnou stanicou; na hraničných železničných priechodoch s dvoma výmennými stanicami je to trať medzi nimi;

10. „pohraničná prípojová trať“ je časť pohraničnej trate medzi štátnymi hranicami a výmennou stanicou;

11. „pohraničný traťový úsek“ je časť pohraničnej trate medzi štátnymi hranicami a pohraničnou stanicou;

12. „pracovníci príslušných orgánov“ sú tie osoby, ktoré zabezpečujú plnenie úloh vyplývajúcich z tejto Dohody;

13. „privilegovaná prievozná doprava“ je spôsob železničnej dopravy, ktorý sa uskutočňuje medzi železničnými stanicami jednej zmluvnej strany cez štátne územie druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Železničné hraničné priechody

1. Pre hraničný priechod železníc sú otvorené tieto pohraničné trate:
Rusovce - Rajka
Komárno - Komárom
Štúrovo - Szob
Fiľakovo - Somosköujfalu
Lenartovce - Bánréve
Čaňa - Hidasnémeti
Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaujhely.

2. Na pohraničných tratiach uvedených v odseku 1 sú výmenné stanice:
Rajka
Komárom
Štúrovo
Somosköujfalu
Bánréve
Hidasnémeti
Slovenské Nové Mesto.

3. Na pohraničných tratiach uvedených v odseku 1 sú pohraničné stanice: Rusovce Komárno Szob Fiľakovo Lenártovce Čaňa Sátoraljaujhely.

4. Na pohraničnej trati Štúrovo - Szob je dopravňa Kamenica nad Hronom.

5. Tarifný bod pre všetky železničné hraničné priechody je na štátnych hraniciach.

6. Príslušné orgány zmluvných strán dohodnú druh prepravy, ktorý sa bude uskutočňovať na jednotlivých pohraničných tratiach. Môžu sa dohodnúť na obmedzení prevádzky jednotlivých priechodov uvedených v odseku 1, ako aj na novom určení výmenných a pohraničných staníc uvedených v odsekoch 2 a 3. Pri určení výmenných staníc sa bude dbať na ich rovnomerné rozloženie na území oboch zmluvných strán tak, aby vzájomné výkony a služby boli podľa možností rovnaké pre každú zmluvnú stranu.

Článok 4

Prevádzka na pohraničnej prípojovej trati

1. Dopravu medzištátnych vlakov do výmennej stanice po pohraničnej trati zabezpečuje susedná železnica svojimi vlakovými náležitosťami. Príslušné orgány zmluvných strán sa môžu dohodnúť odlišne.

2. Dopravu miestnych vlakov na pohraničnej trati, ktoré neprestupujú štátne hranice, zabezpečujú obe železnice na svojom území.

Článok 5

Služobný jazyk

1. Pri ústnom a písomnom styku medzi pracovníkmi príslušných orgánov sa vo výmenných staniciach používa úradný jazyk územného štátu. Všetky telegrafické a telefonické správy týkajúce sa železničnej dopravy sa v styku medzi železnicami zmluvných strán uskutočňujú v úradnom jazyku susedného štátu. Tým nie je dotknuté ustanovenie článku 15 odseku 1 tejto Dohody.

2. Pracovníci príslušných orgánov, ktorí vykonávajú službu v železničných staniciach a vo vlakoch na území susedného štátu, sú povinní ovládať úradný jazyk štátu do takej miery, aby sa mohli dohovoriť s pracovníkmi príslušných orgánov druhej zmluvnej strany a s cestujúcimi.

3. Služobné predpisy a tlačivá, ktoré si budú železnice zmluvných strán vzájomne vymieňať, sa nemusia prekladať.

4. Zápisnice, ktoré vyhotovujú a podpisujú pracovníci príslušných orgánov, budú dvojjazyčné.

Článok 6

Zabezpečovanie vzájomnej dopravy

1. Železnice zmluvných strán sa budú v súlade s predpismi príslušných medzinárodných zmlúv informovať o všetkých prekážkach, ktoré by mohli obmedziť, sťažiť alebo znemožniť bezchybný priebeh železničnej dopravy medzi oboma štátmi, alebo ktoré by mohli akokoľvek nepriaznivo ovplyvniť železničnú dopravu druhého štátu.

2. Prekážky, ktoré vznikli vo výmennej alebo pohraničnej stanici alebo na pohraničnej trati, je povinná odstrániť železnica toho štátu, na území ktorého vznikli. Pri odstraňovaní prekážok v doprave si budú železnice zmluvných strán na požiadanie vzájomne pomáhať podľa svojich možností, najmä poskytnutím potrebného zariadenia, vozidiel a materiálu, ako aj pracovných síl. Pomoc sa bude poskytovať za úhradu.

Článok 7

Železničná poriadková služba

1. Železničnú poriadkovú službu vo výmennej a pohraničnej stanici a na pohraničnej trati zabezpečujú podľa svojich predpisov príslušné orgány štátu, na ktorého území leží stanica, prípadne príslušný úsek pohraničnej trate.

2. Železničnú poriadkovú službu vo vlakoch, ktoré železnica jedného štátu dopravuje na území druhého štátu, vykonávajú pracovníci tejto železnice podľa príslušných predpisov zmluvnej strany, na štátnom území ktorej sa vlak nachádza.

Článok 8

Služobné miestnosti vo výmennej stanici

Pre príslušné orgány susedného štátu treba vo výmennej stanici zabezpečiť potrebné služobné miestnosti a prípadne iné priestory vyhovujúce na výkon služby. Miestnosti treba označiť príslušnými nápismi vyhotovenými v úradných jazykoch zmluvných strán tak, že znenie nápisu susedného štátu bude na prvom mieste. Príslušné orgány susedného štátu sú oprávnené tieto miestnosti označiť vlastným štátnym znakom a zástavou.

Článok 9

Vysielanie pracovníkov príslušných orgánov a zriaďovanie zastúpení

1. Príslušné orgány zmluvných strán môžu na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto Dohody vysielať na štátne územie druhej zmluvnej strany potrebný počet pracovníkov na nevyhnutný čas.

2. Susedná železnica môže na svoj náklad zriaďovať vo výmenných staniciach zastúpenia. Podrobnosti budú upravené dohovorom medzi železnicami zmluvných strán.

Článok 10

Právne postavenie pracovníkov príslušných orgánov na území susedného štátu

1. Pracovníci príslušných orgánov vykonávajú služobné úkony na území susedného štátu podľa zákonov a iných predpisov platných na území svojho štátu. V rámci týchto zákonov a predpisov sú však povinní spravovať sa aj pokynmi príslušných orgánov druhej zmluvnej strany. Služobné úkony pracovníkov príslušných orgánov jednej zmluvnej strany uskutočnené na území susedného štátu majú také právne následky, ako keby ich vykonávali na území svojho štátu.

2. Za služobné priestupky spáchané na území susedného štátu zodpovedajú pracovníci príslušných orgánov výlučne svojim nadriadeným orgánom.

3. Pracovníci príslušných orgánov, ktorí sú služobne činní na území susedného štátu, budú ihneď odvolaní, ak o to požiadajú príslušné orgány tejto druhej zmluvnej strany. Žiadosť o odvolanie nie je potrebné odôvodniť.

4. Ak bude pracovník príslušného orgánu jednej zmluvnej strany na území susedného štátu zadržaný, zatknutý alebo bude jeho osobná sloboda obmedzená iným spôsobom, treba neodkladne vyrozumieť o tom jeho služobné miesto. Súčasne treba urobiť opatrenia potrebné na zabezpečenie nerušeného výkonu služby a ochrany záujmov zmluvných strán.

5. Pracovníci príslušných orgánov jednej zmluvnej strany, ktorí sú služobne vysielaní na územie susedného štátu, ako aj ich manželia a maloleté deti žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, sú na tomto území oslobodení od priamych daní a poplatkov, ak nie sú občanmi susedného štátu.

Článok 11

Ochrana a pomoc pracovníkom príslušných orgánov na území susedného štátu

1. Pracovníkom príslušných orgánov služobne činným na území susedného štátu sa bude poskytovať právna ochrana podľa Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných podpísanej v Prahe dňa 2. novembra 1961.

2. Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečia pracovníkom príslušných orgánov druhej zmluvnej strany nerušený výkon služby na území svojho štátu a v prípade potreby im na požiadanie poskytnú ochranu a pomoc.

3. Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečia pracovníkom príslušných orgánov druhej zmluvnej strany pri služobnom pobyte na území svojho štátu primerané stravovanie a ubytovanie, ako aj iné podobné sociálne výhody za rovnakých podmienok ako vlastným pracovníkom.

Článok 12

Sociálne zabezpečenie pracovníkov príslušných orgánov

1. Pre sociálne zabezpečenie pracovníkov príslušných orgánov pri pobyte na území susedného štátu platia ustanovenia Dohovoru medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky podpísaného v Budapešti dňa 30. januára 1959.

2. Pracovníkom príslušných orgánov, ako aj ich manželom a maloletým deťom žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti, bude na území susedného štátu bezplatne poskytnutá lekárska pomoc pri ochorení alebo pri úraze podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied podpísanej v Budapešti dňa 22. decembra 1981.

Článok 13

Používanie rovnošaty

Pracovníci železníc sú pri služobnom pobyte na území susedného štátu oprávnení nosiť rovnošatu alebo služobný odznak.

HLAVA II

ŽELEZNIČNÉ A POŠTOVÉ USTANOVENIA

Článok 14

Budovanie, údržba a výkon dozoru nad železničnými stavbami a zariadeniami

1. Dozor na pohraničnej prípojovej trati a vo výmennej a pohraničnej stanici, ako aj udržiavanie a obnovu železničných stavieb a zariadení uskutočňuje vlastnícka železnica na svoj náklad, ak nie je v Dohode ustanovené inak.

2. Dozor, údržbu a obnovu železničných stavieb a zariadení, ktoré pretína hraničná čiara, upravujú železnice, prípadne iné orgány zmluvných strán v osobitnom dohovore.

Článok 15

Železničná služba na pohraničnej prípojovej trati a vo výmennej stanici

1. Doprava vlakov od štátnych hraníc ku vchodovému návestidlu výmennej stanice sa vykonáva zásadne podľa predpisov železnice, ktorá dopravu týchto vlakov uskutočňuje podľa ustanovení článku 4 tejto Dohody; pri služobnom styku sa v uvedených prípadoch používa úradný jazyk tejto železnice. Pre zostavenie a vypravovanie vlakov, ktoré majú byť odovzdané vo výmennej stanici susednej železnici, platia predpisy susednej železnice. Výnimkou z tohto ustanovenia je uskutočňovanie železničnej dopravy na hraničnom priechode Štúrovo-Szob; podrobnosti dohodnú železnice v osobitnom dohovore.

2. Železničnú službu vo výmennej stanici vykonáva vlastnícka železnica, pokiaľ sa príslušné orgány zmluvných strán nedohodnú inak.

3. Z výmennej stanice môže byť vlak vypravený až potom, keď príslušné orgány oboch zmluvných strán dajú súhlas na odchod.

4. Trakčné vozidlá jednej železnice možno používať na železničnej sieti druhej železnice len po predchádzajúcom súhlase druhej železnice.

5. Ak nie je medzi železnicami dohodnuté inak, nesmú sa trakčné vozidlá železnice jednej zmluvnej strany používať pre potreby železnice druhej zmluvnej strany. To isté platí o pracovníkoch susednej železnice.

Článok 16

Cestovné poriadky

1. Cestovné poriadky pre vlaky idúce po pohraničných tratiach budú dohodnuté medzi železnicami po prerokovaní s príslušnými orgánmi oboch zmluvných strán. Pri ich zostavovaní je potrebné zabezpečiť prípoj vlaku toho istého druhu.

2. Pri zostavovaní cestovných poriadkov pre vlaky idúce cez štátne hranice treba zabezpečiť dĺžku pobytu vlaku vo výmennej alebo pohraničnej stanici potrebnú na výkon pohraničných služieb.

Článok 17

Odovzdávanie a preberanie železničných vozňov

Nákladné a osobné vozne, prepravné skrine, kontajnery, prepravné pomôcky a palety, ako aj železničné zásielky sa odovzdávajú a preberajú v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými sú viazané obe zmluvné strany. Príslušné orgány zmluvných strán sa môžu dohodnúť na úľavách platných len pre prepravu medzi nimi.

Článok 18

Služobný ďalekopisný styk a služobné zásielky

1. Doprava služobných železničných ďalekopisných správ a písomnej korešpondencie, ako aj iných služobných zásielok sa uskutočňuje podľa platných medzinárodných zmlúv a dohovorov medzi železnicami.

2. Služobná korešpondencia a iné služobné zásielky sa odovzdávajú vo výmennej stanici určenému pracovníkovi železnice susedného štátu spolu so zoznamom. Prepravujú sa bezplatne na oboch železniciach.

Článok 19

Služba oznamovacej a zabezpečovacej techniky

1. Výstavbu a údržbu oznamovacích a zabezpečovacích zariadení na účely pohraničnej dopravy, ako aj iných zariadení slúžiacich oznamovaciemu styku oboch železníc zabezpečuje každá železnica na svojom štátnom území. Odlišné podrobnosti môžu dohodnúť príslušné orgány zmluvných strán.

2. Údržba a oprava neprenosných návestidiel umiestnených na území susedného štátu a k nim patriacich náležitostí zabezpečovacích zariadení, ako aj telefónov je povinnosťou tej železnice, na území ktorej je miesto na ich obsluhu.

3. Zaobstaranie, montáž a údržba železničných datastaníc pre prípravu, spracovanie, prenos a záznam údajov s prípadným klimatizačným zariadením je úlohou tej železnice, ktorej datastanica slúži. Vybavenie datastanice príslušnou technikou, napr. telefónmi a rádiami, ako aj ich údržba je povinnosťou vlastníckej železnice.

4. Tie oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, ktoré slúžia na zabezpečovanie a riadenie dopravy na pohraničnej trati medzi výmennými a pohraničnými stanicami, sa musia končiť v týchto staniciach a nemôžu byť zapojené do siete železníc. Nesmie byť umožnené spojenie oznamovacích zariadení inam, ako do obvodu výmennej, prípadne pohraničnej stanice na území susedného štátu, ako aj prechod do verejnej telefónnej a ďalekopisnej siete druhého štátu.

5. So súhlasom príslušných orgánov zmluvných strán sa železnice môžu dohodnúť na zriadení:

a) železničných oznamovacích spojení z výmennej stanice napojených na sieť susednej železnice;

b) železničných oznamovacích spojení medzi riadiacimi orgánmi železníc.

6. Pri zriaďovaní a prevádzkovaní železničných rádiookruhov vo výmennej stanici, ako aj medzi výmennou a pohraničnou stanicou sú smerodajné predpisy toho štátu, na území ktorého je zariadenie v prevádzke.

7. Pracovníci príslušných orgánov môžu na služobné účely bezplatne používať oznamovacie zariadenia susednej železnice. Používanie týchto zariadení na súkromné účely nie je dovolené. Spojenia uvedené v odsekoch 4 a 5 nie je možné spájať s verejnou (poštovou) oznamovacou sieťou.

8. Otázky prevádzkovania a údržby vedení oznamovacích a zabezpečovacích zariadení vedených cez štátne hranice upravia železnice v osobitnom dohovore.

Článok 20

Poštová služba vo výmennej stanici

1. Vzájomná výmena pošty prepravovanej cez štátne hranice sa uskutočňuje podľa Svetového poštového dohovoru a jeho vykonávacích dohovorov záväzných pre zmluvné strany, ako aj podľa dohovorov medzi príslušnými poštovými orgánmi zmluvných strán.

2. Príslušné poštové orgány zmluvných strán po dohode so železnicami určia železničné stanice vhodné na výmenu pošty. Táto výmena sa uskutočňuje spravidla vo výmenných staniciach.

3. Výmenu poštových uzáverov môžu vykonávať aj pracovníci železníc, ak sa na tom dohodnú príslušné orgány zmluvných strán.

HLAVA III

USTANOVENIA O POHRANIČNÝCH SLUŽBÁCH A O PREKRAČOVANÍ ŠTÁTNYCH HRANÍC

Článok 21

Výkon pohraničných služieb

Pohraničné služby vykonávajú príslušné orgány zmluvných strán vo výmenných staniciach uvedených v článku 3 odsek 2 tejto Dohody podľa Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach podpísanej v Prahe dňa 18. júna 1976.

Článok 22

Prekračovanie štátnych hraníc

1. Pracovníci príslušných orgánov zmluvných strán prekračujú štátne hranice na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto Dohody na preukaz na prekračovanie štátnych hraníc (ďalej len „preukaz“), vzory ktorých sú uvedené v prílohách č. 1 a 2. Vzory týchto preukazov si vymenia príslušné orgány zmluvných strán pred nadobudnutím účinnosti tejto Dohody.

2. V odôvodnených prípadoch, najmä pri použití pomocných vlakov, snehových pluhov a v prípadoch, keď to vyžaduje rýchly zásah a pre pracovníkov príslušných orgánov zmluvných strán nie je možné vystaviť preukaz, môžu títo pracovníci prekračovať štátne hranice na menný zoznam, vzory ktorých sú uvedené v prílohách č. 3 a 4.

3. Pracovníci príslušných orgánov zmluvných strán, ktorí nie sú držiteľmi preukazu ani nie sú uvedení v mennom zozname, môžu v mimoriadnych prípadoch prekročiť štátne hranice po predchádzajúcom oznámení pohraničným orgánom druhej zmluvnej strany a s ich súhlasom na záznam vo vlakopise.

4. Osoby, ktoré prekročia štátne hranice podľa tejto Dohody, sú povinné dodržiavať počas svojho pobytu na území druhého štátu jeho zákony a ostatné právne predpisy. Príslušné orgány druhej zmluvnej strany môžu ukončiť pobyt alebo odoprieť vstup tým osobám, ktoré porušili jej zákony alebo iné právne predpisy. Toto rozhodnutie nie je potrebné odôvodňovať.

Článok 23

Preukaz na prekračovanie štátnych hraníc

1. Preukaz vystavujú príslušné orgány zmluvných strán s platnosťou do päť rokov, ktorá môže byť predĺžená o ďalších päť rokov.

2. Preukaz nepodlieha vidovaniu príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany.

3. Stratu alebo zničenie preukazu je jeho držiteľ povinný bez odkladu oznámiť orgánu, ktorý preukaz vystavil. Stratu alebo zničenie preukazu na území druhej zmluvnej strany musí držiteľ preukazu bez odkladu oznámiť najbližšiemu príslušnému orgánu tejto zmluvnej strany, ktorý o tom vystaví na účel návratu potvrdenie.

4. Preukaz oprávňuje na prekračovanie štátnych hraníc v neobmedzenom počte.

Článok 24

Menný zoznam

1. Menný zoznam vystavujú železnice a môže byť do neho zahrnutých najviac dvadsať osôb.

2. Osoby uvedené v mennom zozname sú povinné pri prekračovaní štátnych hraníc na preukázanie totožnosti predložiť služobný preukaz s fotografiou alebo občiansky preukaz. Prekračovať štátne hranice a zdržiavať sa na území susedného štátu môžu len s držiteľom preukazu.

3. Menný zoznam sa vystavuje v štyroch vyhotoveniach v úradnom jazyku tej zmluvnej strany, ktorá zoznam vyhotovuje. Jedno vyhotovenie menného zoznamu si ponecháva orgán, ktorý tento zoznam vystavil, ďalšie držiteľ preukazu, po jednom pohraničné orgány oboch zmluvných strán.

Článok 25

Pobyt na území druhého štátu

1. Držiteľ preukazu je oprávnený prekročiť štátne hranice na plnenie úloh ustanovených v tejto Dohode na priechodoch uvedených v článku 3 odseku 1 tejto Dohody, a to na priechode určenom v preukaze. Ak si to vyžiada splnenie úloh ustanovených v tejto Dohode, môže držiteľ preukazu vo výnimočnom prípade prekročiť štátne hranice na najbližšom cestnom priechode. Prekročiť štátne hranice pešo popri pohraničnej trati môže len na základe predchádzajúceho súhlasu pohraničných orgánov oboch strán.

2. Držiteľ preukazu je oprávnený opustiť v priebehu svojho pobytu na území druhého štátu obvod výmennej, prípadne pohraničnej stanice v rámci správneho územia obce, kde sa výmenná, prípadne pohraničná stanica nachádza. Svoj odchod je povinný oznámiť príslušným pohraničným alebo na tento účel určeným orgánom.

Článok 26

Vystupovanie a nastupovanie na pohraničnej trati

Pracovníkom železníc je dovolené vystupovať z vlakov a nastupovať do vlakov na pohraničnej trati výlučne zo služobných dôvodov so súhlasom pohraničných orgánov s výnimkou prípadov, keď to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť železničnej prevádzky.

Článok 27

Dovoz a vývoz úradných dokumentov a iných predmetov a platidiel v súvislosti s výkonom služobnej činnosti

1. Pracovníci železníc sú oprávnení na plnenie služobných úloh doviezť na územie susedného štátu alebo odtiaľ vyviezť: a) úradné doklady; b) predmety a materiál potrebný pri výkone služby a iné predmety slúžiace na zariadenie služobných miestností.

2. Pracovníci železníc sú oprávnení na zabezpečenie služobných úloh vyviezť z územia susedného štátu platidlá získané za poplatky a predaj cestovných lístkov.

3. Dovoz a vývoz vecí a poplatkov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa uskutočňuje bez dovozného a vývozného povolenia, bez cla a poplatkov.

Článok 28

Colné predpisy týkajúce sa pracovníkov železníc

1. Pracovníci železníc, ktorí vykonávajú službu na území susedného štátu, podliehajú pri prekračovaní štátnych hraníc colnej kontrole.

2. Pracovníci železníc, ktorí sa sťahujú z dôvodov trvalého služobného pridelenia na územie susedného štátu, môžu prevážať cez štátne hranice bez cla a poplatkov, ako aj bez dovozného a vývozného povolenia sťahovacie zvršky na základe predloženia trojmo vyhotoveného zoznamu.

3. Pracovníci železníc, ktorí sa pri výkone služby prechodne zdržiavajú na území susedného štátu, môžu prevážať cez štátne hranice bez cla a poplatkov, ako aj bez dovozného a vývozného povolenia predmety osobnej potreby a potraviny pre vlastnú spotrebu v množstve, ktoré zodpovedá dĺžke pobytu.

4. Príslušné orgány zmluvných strán spoločne určia podmienky, za ktorých môžu pracovníci železníc uvedení v odsekoch 2 a 3 vyvážať predmety zakúpené na území susedného štátu.

HLAVA IV

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Zodpovednosť

1. Ak dôjde v prípojovej a prechodovej službe na pohraničnej trati, vo výmennej alebo pohraničnej stanici v dôsledku mimoriadnej udalosti v oblasti železničnej prevádzky k usmrteniu cestujúceho alebo jeho zraneniu alebo sa poškodí alebo zničí vec, ktorú vezie so sebou alebo má na sebe, za splnenie nároku na odškodnenie zodpovedá oprávnenému železnica toho štátu, na ktorého území vznikla škoda, a to podľa jeho vnútroštátnych právnych noriem.

2. Podmienky vo vzťahu k zodpovednosti uvedené v odseku 1 sa vzťahujú aj na prípady, keď na uvedenom mieste alebo v dôsledku udalosti nastane zranenie tretej osoby (nie cestujúceho a nie pracovníka železnice) alebo jej usmrtenie alebo sa poškodí alebo zničí vec a vzťahy nie sú upravené prepravnou zmluvou.

3. Ak dôjde v prípojovej a prechodovej službe v dôsledku železničnej nehody na pohraničnej trati alebo vo výmennej alebo pohraničnej stanici k úrazu alebo usmrteniu pracovníka susednej železnice v službe alebo zničeniu veci, ktorú má tento pracovník na sebe alebo vezie so sebou, právnu stránku veci treba z hľadiska náhrady škody posudzovať tak, ako keby škoda vznikla na území susedného štátu.

4. Pri zodpovednosti vyplývajúcej z prepravných zmlúv, ako aj zo straty a poškodenia dopravných prostriedkov, prepravných skríň, kontajnerov, prepravných pomôcok a paliet sú pre železnice záväzné dvojstranné alebo viacstranné medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorými sú viazané obe zmluvné strany alebo železnice.

5. Pri uplatňovaní vzájomných nárokov v dôsledku zodpovednosti železníc podľa odsekov 1 až 4 treba postupovať takto:

a) škody spôsobené pracovníkmi železníc znáša tá železnica, ku ktorej títo pracovníci patria;

b) za škody vzniknuté nedostatočným stavom stavieb, zariadení a trakčných vozidiel určených na železničnú prevádzku alebo na jej zabezpečenie zodpovedá železnica, ktorá je povinná tieto stavby, zariadenia a trakčné vozidlá udržiavať a obnovovať;

c) za škody vzniknuté nedostatočným technickým stavom železničných vozidiel zodpovedá tá železnica, ktorá ich naposledy technicky prevzala;

d) škoda spôsobená oboma železnicami alebo pracovníkmi oboch železníc sa uhrádza podľa miery zavinenia; ak nemožno bezpečne zistiť, akou mierou sa ktorá železnica alebo jej pracovníci na nej podieľajú, škodu znášajú rovnakým podielom obe železnice;

e) škody spôsobené vyššou mocou znášajú samy železnice.

6. Riešenie otázky, či si budú železnice navzájom uplatňovať nároky na úhradu a v akom rozsahu a akým spôsobom sa budú vzájomne odškodňovať, patrí do právomoci železníc.

Článok 30

Vyrovnávanie a odúčtovanie úhrad za výkony a služby

1. Železnice si budú vzájomne naturálne vyrovnávať:

a) trakčné výkony;

b) poplatky za budovy, miestnosti, prípadne iné priestory a zariadenia dané vlastníckou železnicou do výhradného užívania druhej železnici alebo iným orgánom susedného štátu;

c) iné výkony a služby poskytované železnicou orgánom druhej zmluvnej strany súvisiace s plnením tejto Dohody.

2. Saldá, ktoré zostanú po vzájomnom vyrovnaní podľa ustanovenia odseku 1 písm. b) a c), sa vyčíslia vo finančnom vyjadrení podľa vlastných nákladov vymáhajúcej železnice a rovnako podľa jej vlastných nákladov sa prepočítavajú na osové kilometre; tie sa vyrovnajú spolu s trakčnými výkonmi uvedenými v odseku 1 písm. a).

Článok 31

Privilegovaná prievozná doprava

Na zabezpečenie privilegovanej prievoznej dopravy uzavrú zmluvné strany osobitnú dohodu.

Článok 32

Riešenie sporných otázok

Sporné otázky, ktoré by vznikli pri výklade a plnení Dohody, treba riešiť rokovaním príslušných orgánov zmluvných strán. Ak to nevedie k úspechu, budú sa riešiť diplomatickou cestou.

Článok 33

Vykonávanie Dohody

Na vykonávanie Dohody môžu príslušné orgány zmluvných strán uzavrieť osobitné dohovory.

HLAVA V

Článok 34

Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán. Nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany vymenia nóty o jej schválení.

2. Nadobudnutím platnosti tejto Dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnej železničnej doprave podpísaná v Budapešti 22. októbra 1963.

3. Táto Dohoda môže byť menená na základe súhlasu oboch zmluvných strán.

4. Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov dovtedy, kým ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej rok pred uplynutím práve prebiehajúceho päťročného obdobia.

Dané v Budapešti 24. novembra 1986 vo dvoch origináloch, každý v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Vladimír Blažek

minister dopravy v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky:

Ing. Lajos Urbán v. r.

minister dopravy

Príloha č.1

Vzor 01

Príloha č. 2

Vzor 02

Príloha č. 3

Vzor 03

Príloha č. 4

Vzor 04