Vyhláška č. 63/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných a obdobných označení

Čiastka 13/1987
Platnosť od 01.07.1987
Účinnosť od 16.07.1987
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 14 ods.1 dňom 7. marca 1987.

63

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. mája 1987

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných a obdobných označení


Dňa 10. januára 1986 bola v Lisabone podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných a obdobných označení.

S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 14 ods.1 dňom 7. marca 1987.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných a podobných označení

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Portugalskej republiky ďalej nazvané „Zmluvnými stranami“,

vedomé si záujmu rozvíjať a upevniť priateľské vzťahy medzi nimi a rozšíriť vzájomné vzťahy v oblasti priemyselného vlastníctva,

vedené prianím účinne chrániť proti nekalej súťaži prírodné, priemyselné a remeselné výrobky a osobitne údaje o pôvode, označení pôvodu a iné zemepisné a podobné označenia, ktoré sa vyhradzujú určitým výrobkom,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a zhodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť všetky opatrenia potrebné na to, aby účinným spôsobom chránili:

1. prírodné, priemyselné a remeselné výrobky pochádzajúce z územia druhej Zmluvnej strany proti nekalej súťaži v obchodnej a priemyselnej činnosti, ako aj spotrebiteľov proti akémukoľvek klamaniu o pôvode výrobkov;

2. mená, označenia a vyobrazenia uvedené v článkoch 2, 3 a v článku 6 odseku 2, ako aj označenia uvedené v prílohách A a B tejto Dohody, podľa ustanovení tejto Dohody a Protokolu k nej.

Článok 2

1. Mená „Československá socialistická republika“, „Česká socialistická republika“, „Slovenská socialistická republika“, označenie „Československo“, historické mená jednotlivých krajín a názvy území a krajov ležiacich v Československej socialistickej republike, ako aj označenia uvedené v prílohe A tejto Dohody sa vyhradzujú na území Portugalskej republiky výhradne československým výrobkom alebo tovaru a môžu sa tam používať len za podmienok ustanovených československými právnymi predpismi, pokiaľ odseky 2 a 3 tohto článku neustanovujú inak.

2. Ak sa niektoré z označení uvedených v prílohe A tejto Dohody bude používať pre iné výrobky alebo tovar než je to, s ktorým sa spája v spomenutej prílohe A, použije sa odsek 1 len vtedy, ak

a) používanie označenia môže spôsobiť v oblasti súťaže nevýhody podnikom, ktoré používajú pre československé výrobky alebo tovar oprávnene označenia uvedené v prílohe A, alebo

b) používanie označenia môže spôsobiť ujmu osobitnej povesti alebo osobitnej príťažlivej sile označenia.

3. Odsek 1 nebráni oprávnenému užívateľovi, aby uvádzal na svojich výrobkoch alebo tovare, ich obaloch, na obchodných papieroch alebo v reklame svoje meno alebo svoje obchodné meno, pokiaľ obsahuje meno fyzickej osoby. Používanie mena alebo obchodného mena ako značky je prípustné iba vtedy a takým spôsobom, ktorý nedovoľuje uvádzanie do omylu o pôvode výrobkov alebo tovaru.

Článok 3

1. Meno „Portugalská republika“, označenie „Portugalsko“, „Portugalia“, „Lusitania“ a „Iberia“ a názvy území a krajov ležiacich v Portugalskej republike, ako aj označenia uvedené v prílohe B tejto Dohody sa vyhradzujú na území Československej socialistickej republiky výhradne portugalským výrobkom alebo tovaru a môžu sa tam používať len za podmienok ustanovených portugalskými právnymi predpismi, pokiaľ odseky 2 a 3 tohto článku neustanovujú inak.

2. Ak sa niektoré z označení uvedených v prílohe B tejto Dohody bude používať pre iné výrobky alebo tovar než je to, s ktorým sa spája v spomenutej prílohe B, použije sa odsek 1 len vtedy, ak

a) používanie môže privodiť v oblasti súťaže nevýhody podnikom, ktoré používajú pre portugalské výrobky alebo tovar oprávnene označenia uvedené v prílohe B, alebo

b) používanie označenia môže spôsobiť ujmu osobitnej povesti alebo osobitnej príťažlivej sile označenia.

3. Odsek 1 nebráni oprávnenému užívateľovi, aby uvádzal na svojich výrobkoch alebo tovare, ich obaloch, na obchodných papieroch alebo v reklame svoje meno alebo svoje obchodné meno, pokiaľ obsahuje meno fyzickej osoby. Používanie mena alebo obchodného mena ako značky je prípustné iba vtedy a takým spôsobom, ktorý nedovoľuje uvádzanie do omylu o pôvode výrobkov alebo tovaru.

Článok 4

1. Ak sa niektoré z označení chránených podľa tejto Dohody pre výrobky alebo tovar jednej Zmluvnej strany zhoduje s označením územia alebo miesta ležiaceho na území druhej Zmluvnej strany, možno také označenie používať len vtedy, ak je krajina pôvodu uvedená výrazným spôsobom a takým spôsobom, ktorý vylučuje akékoľvek klamanie o pôvode a povahe výrobkov alebo tovaru.

2. Zemepisné názvy tretích krajín, ktoré sa zhodujú s označeniami uvedenými v prílohách A a B alebo s inými údajmi o pôvode jednej zo Zmluvných strán, môžu tretie krajiny používať výhradne vtedy, ak bude údaj o krajine pôvodu uvedený spôsobom vylučujúcim nebezpečenstvo zámeny pôvodu a povahy dovážaných výrobkov.

Článok 5

1. Ak sa mená a označenia chránené podľa tejto Dohody budú používať v obchodnej alebo priemyselnej činnosti v rozpore s týmito ustanoveniami pre výrobky alebo tovar alebo ich úpravu alebo ich balenie alebo na účtoch, prepravných dokladoch alebo na iných obchodných papieroch alebo v reklame, bude toto používanie potlačené podľa samotnej Dohody všetkými súdnymi alebo správnymi prostriedkami, ktoré podľa právnych predpisov Zmluvnej strany, v ktorej sa uplatňuje ochrana, prichádzajú do úvahy pre potieranie nekalej súťaže alebo pre potláčanie neprípustných označení.

2. Ustanovenia tohto článku sa použijú aj vtedy, ak sa tieto mená alebo tieto označenia použijú buď v preklade, alebo v transkripcii alebo s údajom o skutočnom pôvode alebo s dodatkami ako „druh“, „typ“, „forma“, „spôsob“, „napodobenie“, „akosť“ alebo v odlišnej forme, pokiaľ napriek odlišnosti trvá od uvedenia tovaru do obehu nebezpečenstvo zámeny.

3. Dosiahla sa zhoda v tom, že použitie týchto mien a označení ako označenie druhu sa musí podľa tohto článku považovať za zakázané používanie.

4. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na tovar v tranzite.

Článok 6

1. Ustanovenia článku 5 odseku 1 sa použijú tiež, ak sa na výrobkoch alebo tovare, ich úprave alebo ich vonkajšom obale, ako aj na účtoch, prepravných dokladoch alebo iných obchodných papieroch alebo v reklame používajú značky, známky, mená, nápisy alebo vyobrazenia, ktoré obsahujú priamo alebo nepriamo nepravé alebo klamlivé údaje o pôvode, povahe, odrode alebo podstatných vlastnostiach výrobkov alebo tovaru.

2. Ak sa používajú mená alebo vyobrazenia miest, budov, pamätníkov, riek, hôr, historických alebo literárnych osobností, národných krojov, folkloristických motívov atď. jednej Zmluvnej strany, ktoré tam požívajú osobitnú povesť alebo majú osobitnú príťažlivú silu, na území druhej Zmluvnej strany v obchodnej alebo priemyselnej činnosti pre výrobky alebo tovar, ktoré nepochádzajú z tejto Zmluvnej strany, považujú sa za nepravé alebo klamlivé údaje o pôvode, ledaže sa, za daných okolností, môže menu alebo vyobrazeniu rozumovo prisudzovať len opisný alebo fantazijný význam.

Článok 7

Žaloby pre porušenie tejto Dohody môžu pred súdmi Zmluvných strán podať nielen fyzické a právnické osoby, ktoré sú oprávnené podľa právnych predpisov Zmluvných strán ich viesť, ale aj združenia a zoskupenia, ktoré priamo alebo nepriamo zastupujú zúčastnených výrobcov, vyhotoviteľov, obchodníkov alebo spotrebiteľov a ktoré majú svoje sídlo v jednej zo Zmluvných strán, pokiaľ právne predpisy Zmluvnej strany, v ktorej majú svoje sídlo, ich oprávňujú konať v občianskoprávnych veciach. Za rovnakých podmienok môžu uplatňovať práva alebo právne prostriedky v trestnom konaní v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi Zmluvnej strany, v ktorej sa konanie koná.

Článok 8

Výrobky alebo tovar, obaly, účty, prepravné doklady a iné obchodné papiere, ako aj reklamné prostriedky, ktoré sú pri nadobudnutí platnosti tejto Dohody na území jednej zo Zmluvných strán a boli oprávnene opatrené údajmi, ktoré sa podľa tejto Dohody nesmú používať, môžu sa predávať alebo spotrebovať do jedného roka po nadobudnutí platnosti tejto Dohody.

Článok 9

1. Známky zapísané a platné pred 1. januárom 1980, ktoré sú v rozpore

a) s označeniami pôvodu „Porto“, „Oporto“, „Port“, „Portwine“ a inými prekladmi a „Pilsen“, „Pilsner“, „Pilsener“, „Pils“ a inými prekladmi chránených podľa tejto Dohody, sa môžu naďalej používať najneskoršie do uplynutia 2 rokov od nadobudnutia platnosti tejto Dohody;

b) s označeniami uvádzanými v článkoch 2 a 3 alebo zapísanými do zoznamov pripojených k tejto Dohode, sa môžu naďalej používať najneskoršie do uplynutia 4 rokov od nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

2. Známky zapísané a platné pred dátumom 1. januára 1980 a ktoré sú v rozpore s označeniami alebo vyobrazeniami uvádzanými v odseku 2 článku 6 sa môžu naďalej používať najneskoršie do uplynutia 4 rokov od nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

3. Lehoty ustanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa použijú aj na označenia, na ktoré sa táto Dohoda bude vzťahovať na podklade zmeny alebo doplnení zoznamov pripojených k tejto Dohode, a začínajú plynúť dňom, keď zmena alebo doplnenie nadobudne platnosť.

Článok 10

1. Zmluvné strany sa zhodujú v tom, že na dosiahnutie cieľov tejto Dohody zriaďujú Zmiešanú komisiu zloženú zo zástupcov oboch Zmluvných strán, ktorá sa zíde zakaždým, keď o to jedna alebo druhá Zmluvná strana požiada. Bude zasadať striedavo v Portugalsku a v Československu.

2. Zmiešaná komisia bude poverená posudzovať návrh na zmenu alebo rozšírenie zoznamov uvedených v prílohách A a B tejto Dohody, ako aj uznášať sa o otázkach vzťahujúcich sa na vykonávanie Dohody a o revízii Protokolu.

Uznesenia Zmiešanej komisie musia byť potvrdené výmenou nót medzi Zmluvnými stranami. Dané zmeny alebo doplnenia nadobudnú účinnosť dátumom oznámenia druhej Zmluvnej strany.

3. Každá Zmluvná strana môže obmedziť zoznam označení vzťahujúcich sa na výrobky alebo tovar pochádzajúce z jej územia oznámením druhej Zmluvnej strane, bez toho aby potrebovala súhlas druhej Zmluvnej strany.

4. Ak sa bude zoznam označení vzťahujúcich sa na výrobky alebo tovar pochádzajúce z územia jednej Zmluvnej strany meniť alebo rozširovať, použije sa ustanovenie článku 8 s tým, že lehota jedného roka začína plynúť od dátumu, keď druhá Zmluvná strana oznámi zmenu alebo doplnenie.

Článok 11

1.Táto Dohoda nevylučuje širšiu ochranu, ktorá sa v Zmluvných stranách poskytuje alebo v budúcnosti poskytne podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo iných medzinárodných dohôd označeniam chráneným podľa tejto Dohody.

2.Ustanovenia tejto Dohody nespôsobujú žiadnu zmenu ochrany vzťahujúcu sa na označenie pôvodu, ktoré k dátumu nadobudnutia platnosti tejto Dohody už požívajú ochranu na územiach oboch Zmluvných strán pre výrobky alebo tovar príslušnej Zmluvnej strany podľa Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnom zápise.

Článok 12

Úrad pre vynálezy a objavy Československa a Národný inštitút priemyselného vlastníctva Portugalska budú v pravidelnom styku, pokiaľ ide o návrhy predkladané Zmiešanej komisii, ako aj o všetky problémy vzťahujúce sa na vykonávanie tejto Dohody.

Článok 13

Zmluvné strany sa vynasnažia urovnať diplomatickou cestou všetky prípady porušenia tejto Dohody, o ktorých sa dozvedia.

Článok 14

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť 30 dní od dátumu výmeny nót potvrdzujúcich, že ústavné predpisy boli splnené oboma Zmluvnými stranami.

2. Dohoda zostane v platnosti po neobmedzený čas, môže však byť vypovedaná písomne, kedykoľvek ktoroukoľvek zo Zmluvných strán vo výpovednej lehote najmenej jeden rok.

Dané v Lisabone 10. januára 1986 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Milan Mlčoušek v. r.

Za vládu

Portugalskej republiky:

Pedro José Rodrigues Pires de Miranda v. r.

PROTOKOL

Zmluvné strany

prajúc si spresniť použitie niektorých ustanovení Dohody o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných a podobných označení, dohodli sa na týchto ustanoveniach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Dohody:

1. Touto Dohodou nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce v každej zo Zmluvných strán dovoz výrobkov alebo tovaru.

2. Ochrana priznaná označeniam chráneným podľa článku 2 a 3 odsek 1 sa vzťahuje takisto na gramatické odvodeniny týchto označení, najmä, ak sú prídavnými alebo podstatnými menami.

3. Zodpovedajúce latinské výrazy sa považujú za preklady označení chránených podľa článkov 2 a 3 Dohody.

4. Zaradenie označenia „Portugal“ do článku 3 odsek 1 Dohody nevylučuje, aby sa na území Československej socialistickej republiky používalo označenie vinnej odrody „Modrý Portugal“ (Portugieser Blau) vždy ako označenie odrody pre identifikáciu tohto vína a so zmienkou o pôvode výrobku. Takisto zaradenie označenia „Vinho Verde“ do prílohy B tejto Dohody nevylučuje, aby sa na území Československej socialistickej republiky používali v českom jazyku označenia vinnej odrody „Veltlínske zelené“ (Grüner Weltliner) a „Sylvánské zelené“ (Grüner Sylvaner).

5. Historické názvy každej z krajín v Československej socialistickej republike, uvedené v článku 2 ods. 1 Dohody, sú Čechy, Morava, Slovensko.

6. Názvy území a krajov uvedené v článku 2 ods. 1 Dohody sú:

Stredočeský

Juhočeský

Západočeský

Severočeský

Východočeský

Juhomoravský

Severomoravský

Praha

Bratislava

Západoslovenský

Stredoslovenský

Východoslovenský

7. Názvy území a krajov uvedené v článku 3 ods. 1 Dohody sú tieto:

Územia:

Acores

Algarve

Alto Alentejo

Alto Douro

Baixo Alentejo

Beira Alta

Beira Litoral

Douro Litoral

Estremadura (Portugal)

Madeira

Minho

Ribatejo

Tras-os-Montes

Kraje:

Angra-do-Heroismo

Aveiro

Beja

Braga

Braganca

Castelo Branco

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Guarda

Horta

Leiria

Lisboa

Ponta Delgada

Portalegre

Porto

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

PRÍLOHA A

ZOZNAM

československých údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení

1. Vína

Blatnický roháč

Bohemia

Bzenecká lipka

Chateau Bzenec

Chateau Radyně

Jihomoravský hrozen

Mělnické víno

Mikulovská romance

Pálavské bílé

Pavlovické ohnivé

Pražský výběr

Slovácký rubín

Valtické zámecké víno

Znojemský Bacchus

Žernosecké víno

Bratislavské hradné

Bratislavské hrozno

Cassovia

Čaro Zemplína

Čermanské červené

Ipeľské tajomstvo

Južnoslovenský výber

Košický poklad

Limbašský silván

Malokarpatské zlato

Modranská harmónia

Modranská zlatá perla

Modranské kráľovské

Modrokamenský krištál

Nitrianske hradné

Nitrianske knieža

Nitria

Orešanské červené

Pezinocké kláštorné

Račianska frankovka

Skalický rubín

Slovenské hrozno

Svätojurský muškatel

Šírava

Tokajské z československej tokajskej oblasti

Tokajské výbery z československej tokajskej oblasti

Zoborské zlato

Viniansky strapec

Posonium

Račiansky výber

2. Pekárenské a cukrárske výrobky

Františko-lázeňské oplatky

Karlovarské oplatky

Karlovarský suchar

Mariánsko-lázeňské oplatky

Pardubický perník

3. Pivo

Benešov

Branické pivo

Českobudějovické pivo

Českobudějovický Budvar

České pivo

Flekovské pivo

Chebské pivo

Karlovarský Karel IV.

Litovelské pivo

Lounské pivo

Mostecké pivo

Ostravar

Ostravské pivo

Plzeň, Pilsen

Plzeňské, Pilsen, Pilsener

Plzeňské pivo, Pilsener Bier

Plzeňský Prazdroj, Pilsener Urquell, Pilsen Urquell

Pils

Pivo Pražan

Protivínske pivo

Přerovské pivo

Radhost

Rakovnický Bakalář

Smíchovské pivo

Smíchovský staropramen

Starobrno

Třeboňský regent

Velkopopovický kozel

Velkopopovický světlý ležák

Nošovické pivo

Bratislavské pivo

Gemerské pivo

Gemer

Hurbanovské pivo

Košické pivo

Martinské pivo

Martinský zdroj

Michalovské pivo

Hurbanovský zlatý bažant

Nitrianske pivo

Nitriansky ležiak

Šarišské pivo

Topoľčianske pivo

Topvar

Urpín

4. Ryby a rybie výrobky

Třeboňský kapr

5. Mäso a mäsové výrobky

Česká vepřová plec

Kostelecké párky

Moravská klobása

Nitran

Pražská husa

Pražská masitá kachna

Pražská šunka

6. Poľnohospodárske výrobky (včítane tabaku)

Český chmel

Český slad

Klatovský karafiát

Hanácký ječmen

Tršický chmel - moravský

Úštěcký chmel - český

Žatecký chmel - český

Slovenský chmeľ

Slovenský slad

Československý cukor

Československý slad

Československý sladový jačmeň

Československý včelí med

7. Ovocie a zelenina

Český heřmánek, Chamomilla Bohemica

Malínský křen

Všetatská cibule

Znojemské okurky

8. Mliečne výrobky a syry

Krkonošský pivní sýr

Moravská cihla

Moravský bochník

Olomoucké tyčinky

Olomoucké tvarůžky

Sázavský sýr

Liptovská bryndza

Polianka

Slovenská parenica

Slovenský oštiepok

9. Vody a prírodné minerálne vody

Bílinská kyselka

Františko-lázeňská přírodní minerální voda

Karlovarská minerální voda

Karlovarská přírodní minerální voda

Karlovarská voda

Karlovarský mlýnský pramen

Kyselská (Kysibelská) Mattoniho kyselka

Luhačovická Vincentka

Luhačovická přírodní minerální voda

Mariánsko-lázeňská přírodní minerální voda

Mariánsko-lázeňská Rudolfka

Poděbradská minerální voda

Šaratica

Baldovská minerálna voda

Budišská minerálna voda

Cígeľská minerálna voda

Martinská minerálna voda

Korytnická minerálna voda

Liptovská minerálna voda Salvátor

Santovská minerálna voda

Slatinská minerálna voda

10. Minerálne soli

Darkovská jódová sůl

Karlovarská přírodní vřídelní sůl

Karlovarská sůl

Karlovarská vřídelní sůl

Piešťanské bahno

Prešovská soľ

11. Liehoviny

Karlovarská hořká

Karlovarská Becherovka

Praděd

Prostějovská starorežná

Slovácka borovička

Vizovická slivovice

Karpatská hořká

Karpatské Brandy

Trenčianska borovička

12. Výrobky zo skla a porcelánu

České sklo

Československé vianočné ozdoby

Český křišťál

Český porcelán

Duchcovský porcelán

Jablonecká krystalerie

Jablonecké sklo

Karlovarské sklo

Karlovarský křišťál

Karlovarský porcelán

Sázavské sklo

Škrdlovické sklo

Teplické sklo

Železnobrodské figurky

Železnobrodské sklo

Sklo z Lednických Rovní

13. Umeleckopriemyselné výrobky, výšivky, čipky

Česká keramika

Česká krajka

Chodská keramika

Jindřichohradecký gobelín

Kraslické krajky

Kunštátská keramika

Tupesská keramika

Slovácké kraslice

Valašskomeziříčský gobelín

Valašskomeziříčský ručně vázaný koberec

Vamberecká krajka

Znojemská keramika

Čičmianska výšivka

Ľubietovská keramika

Ľubietovská majolika

Modranská keramika

Modranská majolika

Pozdišovská keramika

Pozdišovská majolika

Važecké tkaniny a výšivky

14. Klenotnícke výrobky a bižutéria

Bijoux de Bohéme

Český granát

Český granátový šperk

Jablonecká bižutérie

Jablonické zboží

Kozákovské drahé kameny

15. Stroje, výrobky z ocele a železa a iné priemyselné výrobky

České boty

Ledenický nábytek

Lišovský nábytek

Ostravský koks

Rousínovský nábytek

Vítkovice

Vítkovická ocel

16. Hry, hračky, hudobné nástroje

Kraslické hudební nástroje

Příbramské hračky

17. Kamenné a kreamické výrobky, kameň, stavebné materiály, zeminy (minerály)

Český lupek

Hornobřížský kaolín

Mrákotínska žula

Sedlecký kaolin

Banskobeliansky dinas

Drevnický travertin

Slovenský haloyzit

Slovenský magnezit

PRÍLOHA B

I - Vína

A. Označenie vín vyrábaných v právne vymedzených oblastiach

1. Ušľachtilé vína

Regionálne označenie pôvodu Subregionálne označenie

Vinho do Porto (Porto), Oporto, Cima Corgo

Porto, Portwine, Port, Porwine, Baixo Corgo

Portwein, Portwijn e outras traducoes Douro Superior

Vinho da Madeira (Madeira, Madere, Belém

Madeira, Wine, Madeira Wein, Camara de Lobos

Madeira Vin) Campanário Preces

Preces

Santo António

Santa Luzia

Sao Joao

Sao Martinho

Sao Pedro

Torre

Torrinha

Vargem

Moscatel de Setúbal ou Setúbal

Carcavelos

2. Ostatné vína

Regionálne Subregionálne Ostatné

označenie pôvodu označenie označenia

Douro Alijó Armamar

Lamego Favailos

Meda Freixo de Espada a Cinta

Murca Mesao Frio

Sabrosa Moncorvo

Vila Real Pegarinhos

Penajoia

Régua (Peso da Régua)

Sanfis do Douro

Sao Joao da Pequeira

Santa Marta de Penaquiao

Vila Flor

Vila Nova de Foscoa

Vinho Verde Amarante Amares

Basto Arco de Val-de-Vez

Braga Baiao

Lima (Portugal) Barcelos

Moncao Castelo de Paiva

Penafiel Cinfaes

Fafe

Famalicao

Felqueiras

Guimaraes

Lousada

Marco de Canavezes

Paredes

Ponte de Barca

Ponte de Lima

Póvoa de Lanhoso

Santo Tirso

Vale de Cambra

Viana do Castelo

ou simplesmente Viana

Dao Ervedal da Beira

Mangualde

Nelas

Nogueira do Cravo

Penalva do Castelo

Santa Comba Dao

Sao Paio

Silgueíras

Tondela

Vila Nova de Tázem

Bucelas

Colares

B.Označenie vín vyrábaných v ostatných vymedzených oblastiach

1. Likérové vína

Estremadura (Portugal)

Lagoa (Algarve)

Moscatel de Pavaios (Douro)

Pico (Aqores)

2. Ostatné vína

Alcobaca

Bairrada

Torres (ou Torres Vedras)

Cartaxo (Ribatejo)

Borba (Alentejo)

Estremadura (Portugal-incluindo a regiao de Palmela)

Lafoes

Pinhel

Tarouca (Vale de Varosa)

Reguengos (ou Reguengos de Monsarás)

Vidigueira

Algarve

C.Ostatné zemepisné označenia

Águeda

Álcanhoes (Ribatejo)

Almeirim (Ribatejo)

Arrudo dos Vinhos (Torres Vedras)

Azueira (Torres Vedras)

Batalha (Alcobaca)

Vila Franca das Naves (Pinhel)

Benfica do Ribatejo (Ribatejo)

Bombarral (Torres Vedras)

Cadaval (Torres Vedras)

Cantanhede (Bairrada)

Carvoeiro (Torres Vedras)

Chamusca (Ribatejo)

Chaves (Tras-os-Montes)

Cortes (Alcobaca)

Covilha (Pinhel)

Dois Portos (Torres Vedras)

Figueira de Castelo Rodrigo (Pinhel)

Fundao (Pinhel)

Guuxa - Alpiarca (Ribatejo)

Graciosa (Acores)

Granja Mourao (Reguengos)

Labrujeira (Torres Vedras)

Lagoa (Algarve)

Lagos (Algarve - Portugal)

Lourinha (Torres Vedras)

Macedo de Cavaleiros (Tras-os-Montes)

Martim-Rei-Sabugal (Tras-os-Montes)

Mealhada (Bairrada)

Mogofores (Bairrada)

Montijo (Palmela)

Olhalve (Torres Vedras)

Portalegre (Alentejo)

Portimao (Algarve)

Redondo (Reguengos)

Rio Maior (Ribatejo)

Riba Tua - Cachao (Tras-os-Montes)

Ribadouro-Mogadouro (Tras-os-Montes)

Ribeira de Cura - Vidago (Tras-os-Montes)

Santo Isidro de Pegoes - Pegoes Velhos (Palmela)

S.Mamede de Ventosa (Torres Vedras)

S.Romao - Armamar (Zona do Vale de Varosa)

Sobral de Monte Agraco (Torres Vedras)

Souselas (Bairrada)

Tavira (Algarve)

Tavora - Moimenta da Beira (Vale de Varosa)

Terra Fria - Braganca (Tras-os-Montes)

Tomar (Ribatejo)

Vale do Sorraia - Coruche (Ribatejo)

Vaplacos (Tras-os-Montes)

Vermelha (Torres Vedras)

Vidigueira - Alvito

Vilarinho do Bairro - Poutena (Bairrada)

II. - Výživa a poľnohospodárstvo

1. Cukrárske výrobky

Docaria regional do Algarve

Ovos Moles de Aveiro

Arrufadas e biscoitos de Coimbra

Cavacas das Caldas

Bolos de Mel da Madeira

Queijos doces de Tomar

Queijadas de Sintra

2. Rybie konzervy

Conservas de peixe do Algarve

Conervas de Atum dos Acores

Conservas da Madeira

3. Syry a výrobky živočíšneho pôvodu

Queijo de Serra

Queijo de Serpa

Queijo de Evora

Queijo do Rabacal

Queijo de Castelo Branco

Presuntos de Chaves

Alheiras de Mirandela

Carnes Fumadas de Castelo Branco

Mel de Castelo Branco

4. Ovoce a kvetiny

Ameixas de Elvas

Amendoas do Algerve

Amendoas do Alto Duoro

Ananás dos Acores

Azeitonas de conserva do Alto Douro

Azeitonas de conserva de Elvas

Frutos de Alcobaca

Figos secos do Algarve

Laranjas de Setúbal

Laranjas do Duoro

Melao de Almeirim

Morangos de Sintra

Morangos do Algarve

Pero Bravo esmolfo da Beira

Flores da Madeira

5. Minerálne a termálne vody

Água do Arieiro

Água da Bela Vista de Setúbal

Água do Castelo do Pisoes-Moura

Água do Castelo de Vide

Água de Caldas de Monchique

Água da Curia

Água de Carvalhelhos

Água do Ceres

Água de Melgaco

Água do Luso

Água de Pedras Salgadas

Água de Vidago

Água do Vimeiro

6. Liehové nápoje

Ginginha Portuguesa

Licor de Singeverga

Ponche da Madeira

Aguardente de Medronho do Algarve

Rum da Madeira

III - Predmety umeleckej a priemyselnej výroby

1. Výrobky z porcelánu, fajansy, kameniny a skla

Ceramica de Alcobala

Ceramica dos Acores

Ceramica de Barcelos

Loica de Coimbra

Ceramica das Caldas da Rainha

Barros de Redondo

Ceramica de Viana do Castelo

Faiancas e Porcelanas Vista Alegre

Vidros da Marinha Grande

2. Výrobky z medi a kovaného železa

Cobres de Evora

Cobres de Loulé

Cobres de Reguengo

Ferro forjado de Evora

3. Prútené výrobky, korok a nábytok

Cestaria do Algarve

Cestaria da Madeira

Corticas de Evora

Corticas de Portalegre

Móveis do Funchal

Móveis Alentejanos

Móveis de Viseu

4. Výšivky, tapisérie, čipky a iné textílie

Bordados de Castelo Branco

Bordados da Madeira

Borbados de Viana do Castelo

Tapetes de Beiriz

Tapecarias da Madeira

Tapecarias de Portalegre

Rendas de Peniche

Mantas de Reguengo

Tapetes de Arraiolos

5. Zlatnícke, klenotnícke a jemné práce

Ourivesaria, Joalharia e Filigrama de Gondomar

Ourivesaria do Porto

6. Mramory

Mármores de Borba

Mármores de Estremoz

Mármores de Escoural

Mármores de Pero Pinheiro

Mármores de Vila Vicosa

Mármores de Viana do Alentejo

7. Žuly

Granitos de Monforte

Granitos de Santa Eulália

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.