Vyhláška č. 60/1987 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 136/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve

Čiastka 12/1987
Platnosť od 29.06.1987 do14.12.1992
Účinnosť od 01.07.1987 do14.12.1992
Zrušený 585/1992 Zb.

60

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu a meranie

z 24. júna 1987

o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 136/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve

Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje podľa § 35 ods. 1 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb. (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 136/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Za zahraničné výrobky vysokej akosti určené na rovnaké alebo obdobné použitie (ďalej len „porovnateľné výrobky") sa považujú výrobky popredných svetových výrobcov rovnakej alebo obdobnej úžitkovej hodnoty, výkonnosti a veľkosti ako hodnotený výrobok, ktoré svojimi podstatnými vlastnosťami a technicko-ekonomickými ukazovateľmi zodpovedajú súčasným poznatkom vedy a techniky a ktoré určujú cenovú úroveň na svetových trhoch a udávajú trend vývoja.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

2. V § 1 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Dôkaznými prostriedkami, ktorými možno preukazovať skutočnosti rozhodujúce pre zaradenie výrobku do stupňa akosti Q, sú napríklad listiny obsahujúce technické a ekonomické údaje o porovnateľných výrobkoch a o hodnotenom výrobku a údaje o vývoji ich akosti alebo podľa povahy hodnoteného výrobku a možností prihlasovateľa aj vzorky porovnateľných výrobkov. Takými listinami sú najmä rozhodnutia, osvedčenia, odborné posudky (napríklad o úrovni priemyselného designu), správy a vyjadrenia tuzemských alebo zahraničných orgánov a organizácií, dokumentácia o výrobkoch a odborná literatúra, pokiaľ obsahujú údaje o skutočnostiach rozhodujúcich pre zaradenie výrobku do stupňa akosti Q.“. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10.

3. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pri kontrole výrobkov zhodnotených podľa § 15 ods. 4 zákona sú skutočnosti zistené štátnou skúšobňou na jednom alebo viacerých výrobkoch vybraných z danej skupiny rozhodujúce pre výsledky kontroly celej skupiny výrobkov.“.

4. V § 5 odseku 4 sa druhá a tretia veta nahrádza týmito vetami:

„Rozhodnutia o zaradení výrobku do stupňa akosti Q alebo do druhého stupňa akosti a rozhodnutia o udelení oprávnenia používať štátnu značku akosti sa zasielajú aj príslušnému cenovému orgánu alebo organizácii, ktorá určuje cenu hodnoteného výrobku. Ak sa výrobok zaraďuje do druhého stupňa akosti, zasiela sa rozhodnutie aj finančnej správe príslušnej podľa sídla prihlasovateľa.“.

5. V § 5 odseku 6 sa tretia a štvrtá veta nahrádza týmito vetami:

„Rozhodnutia o preradení výrobku do nižšieho stupňa akosti a rozhodnutia o odobratí oprávnenia používať štátnu značku akosti sa zasielajú aj príslušnému cenovému orgánu alebo organizácii, ktorá určuje cenu hodnoteného výrobku. Rozhodnutia o preradení výrobku do druhého stupňa akosti sa zasielajú aj finančnej správe príslušnej podľa sídla prihlasovateľa.“.

6. V § 8 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú novými odsekmi 1, 2 a 3, ktoré znejú:

(1) Oprávnenie používať štátnu značku akosti alebo značku prvého stupňa akosti udieľa štátna skúšobňa v rozhodnutí o zaradení výrobku do príslušného stupňa akosti alebo samostatným rozhodnutím vydaným na návrh prihlasovateľa, ak sa v dobe zaradenia výrobku do príslušného stupňa akosti preukážu predpoklady pre udelenie príslušného oprávnenia (§ 16 ods. 4 zákona).

(2) V rozhodnutí o schválení výrobku štátna skúšobňa určí, či má prihlasovateľ povinnosť označovať výrobok príslušnou schvaľovacou značkou.

(3) Schvaľovacie značky, štátna značka akosti a značka prvého stupňa akosti sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.2)

[Doterajšia vysvetlivka2) k § 1 ods. 6 sa vypúšťa.]“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

7. V § 10 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú novým odsekom 1, ktorý znie:

(1) Ak sa odvolanie, prípadne rozklad zamietne, zaplatí prihlasovateľ Úradu úhradu vo výške nákladov, ktoré Úradu v odvolacom konaní, prípadne v konaní o rozklade vznikli.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

8. V prílohe vyhlášky

a) doterajšia značka č. 4 a jej názov sa nahrádza značkou a názvom uvedeným v prílohe tejto vyhlášky,

b) názov značky č. 5 znie: „Značka prvého stupňa akosti“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1987.


Predseda:

Ing. Hill CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 60/1987 Zb.

Obrázok 01

Poznámky pod čiarou

2) Podrobnosti vyhotovenia značiek ustanovuje ČSN 01 0810.