Opatrenie č. 6/1987 Zb.Opatrenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene opatrenia vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a obdobnej hospodárskej činnosti schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Zb. v znení opatrenia vlády Československej socialistickej republiky schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 22. novembra 1984 č. 322 a publikovaného pod č. 39/1985 Zb.

Čiastka 3/1987
Platnosť od 13.02.1987
Účinnosť od 01.01.1987

OBSAH

6

OPATRENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

o zmene opatrenia vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a obdobnej hospodárskej činnosti schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Zb. v znení opatrenia vlády Československej socialistickej republiky schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 22. novembra 1984 č. 322 a publikovaného pod č. 39/1985 Zb.


Čl.1

Podľa bodu 2 písm. b) prílohy č. 1 uznesenia vlády Československej socialistickej republiky z 18. decembra 1986 č. 338 o opatreniach na zvýšenie akosti československej produkcie sa opatrenie vlády Československej socialistickej republiky publikované pod č. 116/1982 Zb. mení takto:

Z článku 4 sa vypúšťa bod 7.


Čl.2

Toto opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januárom 1987.


Štrougal v. r.