Vyhláška č. 59/1987 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 12/1987
Platnosť od 29.06.1987 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.1987 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

59

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 24. júna 1987

o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení neskorších predpisov

Ústredná rada odborov po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 2 ods. 3 písm. c), § 9, § 51 ods. 1 a 2 a § 63 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 87/1968 Zb. a zákona č. 148/1983 Zb.:


Čl.I

Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení vyhlášok č. 155/1983 Zb., č. 79/1984 Zb. a č. 135/1984 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 44 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Pre priznanie, výšku a poskytovanie peňažnej pomoci učňovi platia obdobne predchádzajúce odseky.“.

2. V § 51 ods. 2 a 5 sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „šiesteho“.

3. § 51 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Pre priznanie, výšku a poskytovanie peňažnej pomoci študentovi platia obdobne predchádzajúce odseky.“.

4. § 58 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ustanovenie § 50 ods. 3 platí obdobne aj pre interných vedeckých ašpirantov a umeleckých ašpirantov.“.

5. Doterajší text § 59 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ustanovenie § 51 ods. 5 platí obdobne aj pre peňažnú pomoc v materstve.“.

6. § 73 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pre pracovníka na dohodu, ktorý vykonáva podľa dohody o pracovnej činnosti dojednané práce doma, platí ustanovenie § 5 ods. 2 obdobne.“.

7. V § 74 ods. 1 sa slová „§ 73 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 2 a 3“.

8. V § 98 ods. 2 sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „šiesteho“.

9. § 98 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Pre priznanie, výšku a poskytovanie peňažnej pomoci občanovi so zmenenou pracovnou schopnosťou platia obdobne predchádzajúce odseky.“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1987.


Predseda:

Zavadil v. r.