Vyhláška č. 57/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 12/1987
Platnosť od 29.06.1987 do30.09.1988
Účinnosť od 01.10.1987 do30.09.1988
Zrušený 149/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1987 s výnimkou ustanovení čl. I č. 3 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbrom 1987

57

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 24. júna 1987

o ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 172 ods. 1 a 4 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb., zákona č. 116/1983 Zb. a zákona č. 56/1984 Zb.:


Čl.I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášok č. 108/1979 Zb., č. 164/1979 Zb., č. 15/1982 Zb., č. 78/1982 Zb., č. 141/1983 Zb., č. 144/1983 Zb., č. 73/1984 Zb. a č. 131/1984 Zb., sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 ods. 3 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) po ktoré sa mužovi poskytoval príspevok podľa zákona o materskom príspevku.“.

2. § 15 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) doba, po ktorú sa mužovi poskytoval príspevok podľa zákona o materskom príspevku.“.

3. V § 28 ods. 2 písm. a) sa suma „950 Kčs“ nahrádza sumou „1 000 Kčs“ a suma „1 600 Kčs“ sumou „1 700 Kčs“.

4. § 80 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pre priznanie, výšku a poskytovanie peňažnej pomoci umelcovi platia predchádzajúce odseky obdobne.“.

5. V § 97 ods. 2 písm. e) sa na konci pripája slovo „alebo“.

6. § 97 ods. 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) ak ide o muža, aj preto, že sa staral o dieťa, na ktoré mu patrila peňažná pomoc (§ 97e ods. 3) alebo príspevok podľa zákona o materskom príspevku.“.

7. V § 97 ods. 3 sa slová „písmenami b) až e)“ nahrádzajú slovami „písmenami b) až f)“.

8. V § 97d ods. 2 sa slová „v § 97 ods. 2 písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „v § 97 ods. 2 písm. b) až f)“.

9. V § 97d ods. 3 sa slová „v § 97 ods. 2 písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „v § 97 ods. 2 písm. b) až f)“.

10. V § 97e ods. 1 sa slová „štvrtého týždňa“ nahrádzajú slovami „šiesteho týždňa“.

11. § 97e sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pre priznanie, výšku a poskytovanie peňažnej pomoci mužovi poskytujúcemu služby na základe povolenia národného výboru platia predchádzajúce odseky obdobne.“.

12. V § 97h ods. 2 sa za prvú vetu vkladá veta: „Obdobnú oznamovaciu povinnosť má aj muž, ktorý sa stará o dieťa, na ktoré mu patrí peňažná pomoc (§ 97e ods. 3) alebo príspevok podľa zákona o materskom príspevku, a prerušil z tohto dôvodu výkon povolenej činnosti.“.

13. V § 115 sa suma „950 Kčs“ nahrádza sumou „1 000 Kčs“ a suma „1 600 Kčs“ sumou „1 700 Kčs“.


Čl.II

Prechodné ustanovenia

Dôchodky vyplácané ku dňu účinnosti tejto vyhlášky, ktoré boli upravené ako jediný zdroj príjmu, sa zvýšia podľa čl. I č. 13 bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tejto vyhlášky. Dôchodky, ktoré dosiaľ neboli upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú uvedenú výšku, sa upravia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tejto vyhlášky.

Čl.III

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1987 s výnimkou ustanovení čl. I č. 3 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbrom 1987.


Minister:

M. Boďa v. r.