Zákon č. 54/1987 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve

Čiastka 12/1987
Platnosť od 29.06.1987 do31.12.1999
Účinnosť od 01.07.1987 do31.12.1999
Zrušený 264/1999 Z. z.

54

ZÁKON

z 23. júna 1987,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Výkon štátneho skúšobníctva spočíva

a) v hodnotení výrobkov,

b) v schvaľovaní výrobkov,

c) v certifikácii výrobkov,

d) vo vykonávaní kontroly zhodnotených, schválených a certifikovaných výrobkov uvádzaných do obehu.“.

2. § 5 ods. 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) koordinovať zapojenie československých orgánov a organizácií do medzinárodných certifikačných systémov a sledovať ich činnosť v týchto systémoch.“.

3. § 15 znie:

㤠15

(1) Hodnotenie výrobku sa vykonáva porovnaním akosti zistenej na vzorke výrobku a jeho technicko-ekonomických ukazovateľov s podmienkami hodnotenia, ktoré štátna skúšobňa určí a oznámi výrobcovi.

(2) Štátna skúšobňa určí podmienky hodnotenia najmä na základe súčasných poznatkov vedy a techniky v príslušnom odbore výrobkov, na základe technicko-ekonomických vlastností súčasných zahraničných výrobkov vysokej akosti určených pre rovnaké alebo obdobné použitie a podľa právnych predpisov a na základe údajov technických noriem.

(3) Podmienky hodnotenia podľa povahy výrobkov obsahujú

a) ukazovatele podstatných vlastností, ktoré podmieňujú schopnosť výrobku uspokojovať určené potreby v súlade s jeho určením včítane vybavenia výrobku príslušenstvom, náhradnými dielcami a vytvorením predpokladov pre poskytovanie služieb spojených s používaním výrobku;

b) technicko-ekonomické ukazovatele výrobku odvodené od výrobkov popredných svetových výrobcov vyjadrujúce efektívnosť pri používaní výrobku.

(4) Pri skupine výrobkov, ktoré sa v podstatných vlastnostiach a technicko-ekonomických ukazovateľov nelíšia, môže štátna skúšobňa na návrh výrobcu skutočnosti zistené na jednom alebo viacerých výrobkoch z danej skupiny považovať za rozhodujúce pre hodnotenie celej skupiny týchto výrobkov.“.

4. § 16 znie:

㤠16

(1) O výsledku hodnotenia vydá štátna skúšobňa rozhodnutie, v ktorom zaradí výrobok do stupňa akosti. Štátna skúšobňa odmietne zaradiť do stupňa akosti výrobok, ktorý neplní svoje funkcie alebo nezodpovedá hľadiskám ochrany zdravia.

(2) Štátna skúšobňa zaradí výrobky

a) do stupňa akosti Q, ak spĺňajú nielen podmienky hodnotenia určené štátnou skúšobňou, ale v čase vydania rozhodnutia tiež:

1. zodpovedajú súčasným poznatkom vedy a techniky,

2. dosahujú úroveň vlastností súčasných zahraničných výrobkov vysokej akosti určených pre rovnaké alebo obdobné použitie alebo tieto výrobky prevýšia alebo sú na svetovom trhu zvláštnosťou;

b) do prvého stupňa akosti, ak spĺňajú podmienky hodnotenia určené štátnou skúšobňou;

c) do druhého stupňa akosti, ak plnia svoje funkcie, ale nespĺňajú podmienky hodnotenia určené štátnou skúšobňou.

(3) Skutočnosti rozhodujúce pre zaradenie výrobkov do stupňa akosti Q je povinný preukázať a doložiť štátnej skúšobni výrobca.

(4) Štátna skúšobňa udelí výrobcovi oprávnenie používať štátnu značku akosti pre výrobky zaradené do stupňa akosti Q a značku prvého stupňa akosti pre výrobky zaradené do prvého stupňa akosti len za predpokladu, že sú vo výrobe zabezpečené podmienky trvalého dodržiavania akosti výrobkov.

(5) Výrobok, ktorý štátna skúšobňa odmietne zaradiť do stupňa akosti, nesmie sa uvádzať do obehu.“.

5. § 18 znie:

㤠18

(1) Pri zaradení výrobku do stupňa akosti Q alebo do prvého stupňa akosti určí štátna skúšobňa dobu, po ktorú zaradenie trvá, a to s prihliadnutím na predpokladaný vývoj akosti v príslušnom odbore výrobkov. Táto doba nesmie byť pri výrobkoch zaradených do stupňa akosti Q dlhšia ako tri roky a pri výrobkoch zaradených do prvého stupňa akosti dlhšia ako päť rokov. Výrobca je povinný prihlásiť výrobok na nové hodnotenie pred uplynutím určenej doby, pokiaľ hodlá výrobok naďalej vyrábať.

(2) Pri zaradení výrobku do druhého stupňa akosti určí štátna skúšobňa lehotu, v ktorej je výrobca povinný prihlásiť výrobok na opakované hodnotenie. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako jeden rok.“.

6. § 19 znie:

㤠19

(1) Pri kontrole zhodnotených výrobkov dávaných do obehu zisťuje štátna skúšobňa, či výrobky zodpovedajú podmienkam hodnotenia podľa § 15 ods. 3 a pri výrobkoch zaradených do stupňa akosti Q aj predpokladom podľa § 16 ods. 2 písm. a); pri výrobkoch zaradených do stupňa akosti Q alebo prvého stupňa akosti zisťuje štátna skúšobňa tiež zabezpečenie podmienok podľa § 16 ods. 4.

(2) Ak štátna skúšobňa zistí pri tejto kontrole nedodržanie podmienok hodnotenia alebo pri výrobkoch zaradených do stupňa akosti Q nedodržanie predpokladov podľa § 16 ods. 2 písm. a), preradí ich do nižšieho stupňa akosti, prípadne im odoberie zaradenie do stupňa akosti. Výrobok, ktorému štátna skúšobňa pri kontrole odňala zaradenie do stupňa akosti, nesmie sa uvádzať do obehu.

(3) Ak štátna skúšobňa zistí zhoršenie podmienok trvalého dodržiavania akosti výrobkov vo výrobe alebo nedostatky výrobkov, ktoré nie sú rozhodujúce pre stupeň akosti, do ktorého bol výrobok zaradený, odoberie oprávnenie používať štátnu značku akosti alebo značku prvého stupňa akosti bez preradenia výrobku do nižšieho stupňa akosti.“.

7. Za § 24 sa vkladá časť Va, ktorá včítane nadpisu znie:

„Časť Va

Certifikácia výrobkov

§ 24a

(1) Úrad pre normalizáciu a meranie určí po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi vo Vestníku Úradu pre normalizáciu a meranie výrobky, ktoré podliehajú certifikácii (povinná certifikácia). Súčasne určí orgán štátneho skúšobníctva príslušný na certifikáciu a určí, podľa ktorých technických noriem, technických dokumentov, prípadne právnych predpisov sa bude certifikácia vykonávať.

(2) Certifikácia výrobkov neurčených na certifikáciu (nepovinná certifikácia) sa môže vykonať len na návrh výrobcu alebo inej organizácie, ktorá preukáže právny záujem na vykonaní certifikácie.

§ 24b

Pri certifikácii výrobkov sa zisťujú a vydaním certifikátu potvrdzujú

a) zhoda vlastností certifikovaného typu výrobku s určenými technickými normami, technickými dokumentmi, prípadne právnymi predpismi;

b) predpoklady prihlasovateľa pre trvalé dodržiavanie akosti certifikovaných výrobkov vo výrobe.

§ 24c

(1) Certifikáciu výrobkov vykonáva štátna skúšobňa na základe prihlášky podanej ich výrobcom alebo inou organizáciou, ktorá preukáže právny záujem na vykonaní certifikácie. Ak má výrobok vlastnosti zhodné s vlastnosťami ustanovenými technickými normami, technickými dokumentmi, prípadne právnymi predpismi a ak sú zabezpečené predpoklady pre trvalé dodržiavanie akosti výrobkov vo výrobe, vydá štátna skúšobňa certifikát. Pokiaľ tieto podmienky nie sú splnené, odmietne výrobok certifikovať. Obdobne postupuje pri certifikácii Úrad pre normalizáciu a meranie v prípadoch, keď si vykonanie certifikácie vyhradil.

(2) V certifikáte sa určia podmienky pre označovanie výrobkov certifikačnou značkou, prípadne pre vydávanie dokladu o certifikácii, ktorým sa potvrdzuje zhodnosť vlastností certifikovaného výrobku alebo výrobnej dávky s vlastnosťami certifikovaného typu výrobku. Platnosť certifikátu môže byť obmedzená.

§ 24d

Štátna skúšobňa vykonáva náhodne kontrolu, či certifikované výrobky majú vlastnosti zhodné s ustanovenými technickými normami, technickými dokumentmi, prípadne s právnymi predpismi a či sú zabezpečené predpoklady pre trvalé dodržiavanie akosti výrobkov vo výrobe. Ak sa zistí, že výrobky nemajú vlastnosti zhodné s technickými normami, technickými dokumentmi, prípadne s právnymi predpismi alebo že nie sú zabezpečené predpoklady pre trvalé dodržiavanie akosti výrobkov vo výrobe, odoberie štátna skúšobňa certifikát alebo oprávnenie z neho vyplývajúce. Obdobne postupuje pri kontrole Úrad pre normalizáciu a meranie v prípadoch, keď si vykonanie kontroly vyhradil.“.

8. V § 25 ods. 2 sa slová „hodnotenie a schvaľovanie“ nahrádzajú slovami „hodnotenie, schvaľovanie a certifikáciu“.

9. V § 26 ods. 1 sa v prvej vete slová „hodnotenie alebo schválenie“ nahrádzajú slovami „hodnotenie, schválenie alebo certifikáciu“ a v druhej vete sa slová „hodnoteniu alebo schváleniu“ nahrádzajú slovami „hodnoteniu, schváleniu alebo certifikácii“.

10. § 28 ods. 1 znie:

(1) Organizácie sú povinné umožniť orgánom štátneho skúšobníctva vykonávať výkon štátneho skúšobníctva. Najmä sú povinné predložiť im dokumentáciu týkajúcu sa hodnotených, schvaľovaných alebo certifikovaných výrobkov, umožniť im prístup k výrobným a skúšobným zariadeniam a do príslušných priestorov organizácie, ako aj používanie meracej techniky vlastnej alebo používanej organizáciou.“.

11. V § 28 ods. 3 sa slová „hodnoteného alebo schváleného“ nahrádzajú slovami „hodnoteného, schváleného alebo certifikovaného“.

12. V § 29 ods. 1 začiatok prvej vety znie:

(1) Ak budú do obehu uvedené výrobky označené štátnou značkou akosti, značkou prvého stupňa akosti, schvaľovacou alebo certifikačnou značkou, ktoré im nepatria, ...“.

13. V § 30 sa slová „hodnotení a pri schvaľovaní“ nahrádzajú slovami „hodnotení, schvaľovaní a certifikácii“.

14. § 32 sa vypúšťa.

15. § 35 ods. 1 znie:

(1) Úrad pre normalizáciu a meranie vydá predpisy na vykonávanie zákona, v ktorých ustanoví podrobnosti o konaní vo veciach štátneho skúšobníctva, o podmienkach hodnotenia a o certifikácii výrobkov, o spôsobe označovania zhodnotených, schválených a certifikovaných výrobkov a o výške úhrady za výkon štátneho skúšobníctva.“.


Čl. II

Rozhodnutia o zaradení výrobkov do jednotlivých stupňov akosti vydané pred účinnosťou tohto zákona nie sú týmto zákonom dotknuté.

Čl. III

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1987.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.