Vyhláška č. 49/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výstavbe cestného obchvatu miest Českého Těšína - Cieszyna a o zriadení nového cestného hraničného priechodu

Čiastka 11/1987
Platnosť od 26.06.1987
Účinnosť od 11.07.1987
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10. dňom 28. októbra 1986.

49

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. apríla 1987

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výstavbe cestného obchvatu miest Českého Těšína - Cieszyna a o zriadení nového cestného hraničného priechodu


Dňa 26. mája 1986 bola v Štetíne podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výstavbe cestného obchvatu miest Českého Těšína-Cieszyna a o zriadení nového cestného hraničného priechodu. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10. dňom 28. októbra 1986.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výstavbe cestného obchvatu miest Českého Těšína-Cieszyna a o zriadení nového cestného hraničného priechodu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky,

v snahe uchrániť mestá Český Těšín a Cieszyn pred škodlivými následkami automobilovej dopravy a zlepšiť podmienky cestnej premávky a pohraničnej kontroly

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok 1

1. Zmluvné strany vybudujú na svojom území cestný obchvat miest Českého Těšína a Cieszyna a v rokoch 1986-1990 na tomto obchvate zriadia nový cestný hraničný priechod pre všetky druhy medzinárodnej cestnej dopravy.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že výstavbou obchvatu nebude dotknutý existujúci priebeh československo-poľských štátnych hraníc.

Článok 2

1. Obe zmluvné strany vybudujú každá na svojom území objekty slúžiace na spoločnú pohraničnú kontrolu umiestnené na výjazde a nadväzujúce príjazdové komunikácie.

2. Poľská ľudová republika vybuduje spoločný hraničný most cez rieku Olše a časť komunikačného predmostia na území Československej socialistickej republiky.

Článok 3

Príslušné podniky zahraničného obchodu zmluvných strán uzavrú kontrakt o výstavbe objektov uvedených v článku 2.

Článok 4

Náklady na stavbu spoločného mosta cez rieku Olše sa rozdelia primerane podľa dĺžky mosta na území každej zmluvnej strany. Náklady na výstavbu ostatných stavieb uvedených v čl. 2 uhrádza každá zo zmluvných strán na svojom území.

Článok 5

1. Stavba mosta sa bude pokladať za ukončenú na základe protokolu o prevzatí prác.

2. Za účelom prípravy protokolu o prevzatí prác bude zriadená komisia zložená zo štyroch zástupcov každej zmluvnej strany.

3. Most bude vo vlastníctve každej zmluvnej strany v časti nachádzajúcej sa na jej území. Most bude udržiavať Poľská ľudová republika.

Príslušné orgány zmluvných strán ustanovia osobitnou dohodou podmienky údržby mosta.

Článok 6

Zabezpečenie realizácie výstavby cestného obchvatu a objektov pre pohraničnú kontrolu zohľadnia príslušné orgány zmluvných strán v národohospodárskych plánoch na roky 1986-1990.

Článok 7

1. Zmluvné strany určia a v deň podpisu tejto Dohody si navzájom oznámia, ktoré organizačné a investorské jednotky zodpovedajú za plnenie úloh vyplývajúcich z realizácie Dohody, a súčasne oznámia zloženie komisie podľa čl. 5 ods. 2.

2. Organizačné a investorské jednotky, o ktorých hovorí ods. 1, skoordinujú a vypracujú harmonogram výstavby, navrhnú termín otvorenia nového cestného hraničného priechodu pre prevádzku a v priebehu výstavby budú navzájom konzultovať a koordinovať všetky otázky spojené s plnením Dohody.

3. Za účelom plnenia tejto Dohody budú zmluvné strany využívať formy spolupráce v rámci Stálej československo-poľskej dopravnej komisie.

Článok 8

Dňom otvorenia nového cestného hraničného priechodu bude uzatvorený priechod na moste Svobody a obmedzená premávka na priechode na moste Družby v Českom Těšíne -Cieszyne v zásade na malý pohraničný styk. Určenie počtu a charakteru ďalších cestných hraničných priechodov medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou v dotknutej oblasti s cieľom ich možného zníženia prerokujú príslušné orgány zmluvných strán najneskôr do jedného roka pred plánovaným otvorením nového cestného hraničného priechodu v Českom Těšíne - Cieszyne.

Článok 9

Všetky platby vyplývajúce z ustanovení tejto Dohody sa budú vykonávať v súlade s platobnými dohodami medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou.

Článok 10

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa právneho poriadku každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich toto schválenie. Zmluvné strany sa dohodli na predbežnom vykonávaní ustanovení tejto Dohody odo dňa jej podpisu.

Článok 11

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas.

Táto Dohoda bola spísaná v Štetíne 26. mája 1986 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Ladislav Blažek CSc. v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

Dr. Adam Wiolądek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.