Vyhláška č. 42/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957 v znení Dohody o jeho zmene, ktorou sa mení Dohovor medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957 v znení Dohody o jeho zmene z 27. marca 1972

Čiastka 9/1987
Platnosť od 25.05.1987 do30.06.2002
Účinnosť od 09.06.1987 do30.06.2002
Zrušený 377/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 1. marca 1987.

42

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. marca 1987

o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957 v znení Dohody o jeho zmene ktorou sa mení Dohovor medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957 v znení Dohody o jeho zmene z 27. marca 1972

Dňa 24. apríla 1986 bola v Sofii podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou, ktorou sa mení Dohovor medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957 v znení Dohody o jeho zmene z 27. marca 1972. So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 10. februára 1987.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku III dňom 1. marca 1987.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou, ktorou sa mení Dohovor medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957 v znení Dohody o jeho zmene z 27. marca 1972

Československá socialistická republika a Bulharská ľudová republika (ďalej len „Zmluvné strany“) majúc na zreteli kladné výsledky z prehlbovania a rozširovania vzájomných vzťahov a spolupráce v oblasti sociálnej politiky, dosiahnuté na základe Dohovoru o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957 v znení Dohody o jeho zmene z 27. marca 1972 (ďalej len „Dohovor“), vedené prianím uľahčiť a ďalej zlepšiť vykonávanie Dohovoru, dohodli sa zmeniť niektoré jeho ustanovenia takto:

Článok I

Článok 4 Dohovoru sa mení takto:

Poskytovanie dávok dôchodkového zabezpečenia

(1) Dávky dôchodkového zabezpečenia priznáva podľa svojich právnych predpisov príslušný orgán dôchodkového zabezpečenia zmluvnej strany, na území ktorej má oprávnený trvalé bydlisko v čase vzniku nároku na dávku. Pritom prihliadne aj na doby zamestnania a na doby im na roveň postavené, získané na území druhej zmluvnej strany podľa jej právnych predpisov, a to v rozsahu potvrdenom jej príslušným orgánom. Ak sa doba zamestnania kryje s inou započítateľnou dobou, prihliada sa iba na dobu zamestnania.

(2) Orgán príslušný podľa odseku 1 určí najskôr dávku tak, akoby sa celková doba zamestnania získala podľa jeho právnych predpisov. Potom určí pomerné časti dávky pripadajúce na doby zamestnania na území každej z oboch zmluvných strán. Oprávnenému vypláca plnú dávku, pričom pomernú časť dávky pripadajúcu na doby zamestnania získané na území druhej zmluvnej strany poskytuje na účet orgánu dôchodkového zabezpečenia tejto druhej zmluvnej strany.

(3) Ak je doba zamestnania, získaná podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany, kratšia než šesť mesiacov, nie je nárok na dávku voči orgánu dôchodkového zabezpečenia tejto zmluvnej strany. Túto dobu započíta orgán dôchodkového zabezpečenia druhej zmluvnej strany, ktorý poskytuje dávku.

(4) Dávky z titulu pracovného úrazu alebo choroby z povolania priznáva a vypláca orgán dôchodkového zabezpečenia príslušný podľa odseku 1 na účet tej zmluvnej strany, na území ktorej utrpel oprávnený pracovný úraz alebo pracoval naposledy v zamestnaní, ktoré malo za následok vznik choroby z povolania.

(5) Rozhodnutia o vzniku, druhu a trvaní invalidity vydané príslušnými orgánmi jednej zmluvnej strany sú záväzné pre príslušné orgány druhej zmluvnej strany.

(6) Úpravy dôchodkov, ktoré vykoná jedna zo zmluvných strán, s prihliadnutím na doby zamestnania, sa budú vzťahovať aj na čiastkové dávky za doby zamestnania získané na území druhej zmluvnej strany.

(7) Zvýšenie dávok podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na území ktorej má oprávnený trvalé bydlisko, poskytuje na svoj účet táto zmluvná strana.

(8) Ak sa oprávnený presídli z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany, zastaví orgán dôchodkového zabezpečenia zmluvnej strany, ktorý vyplácal dávky podľa odseku 2, výplatu oboch dávok prvým dňom mesiaca nasledujúceho po presídlení. Orgán dôchodkového zabezpečenia zmluvnej strany, na územie ktorej sa oprávnený presídlil, pokračuje vo výplate dávok oprávnenému vo výške určenej orgánom dôchodkového zabezpečenia prvej zmluvnej strany. Ak sa oprávnený vráti späť na územie prvej zmluvnej strany, obnoví orgán dôchodkového zabezpečenia tejto zmluvnej strany výplatu dávok od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jeho návrate vo výške určenej pred presídlením, včítane úprav podľa ustanovení odsekov 6 a 7 tohto článku, pokiaľ k takým úpravám došlo na území tejto zmluvnej strany.

(9) Ak je pri presídlení oprávneného na územie druhej zmluvnej strany úhrn oboch pomerných dávok nižší než minimálna dávka dôchodkového zabezpečenia určená právnymi predpismi tejto druhej zmluvnej strany, prizná na svoj účet orgán dôchodkového zabezpečenia tejto zmluvnej strany oprávnenému doplnok vo výške rozdielu medzi uvedenou minimálnou dávkou a úhrnom pomerných dávok.

(10) Nárok na výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia pri ďalšom zamestnaní oprávneného sa spravuje právnymi predpismi zmluvnej strany, ktorej orgán dôchodkového zabezpečenia oprávnenému dávky vypláca. Zvýšenie dôchodku za ďalšie doby zamestnania získané po priznaní dôchodku poskytuje k svojmu čiastkovému dôchodku orgán tej zmluvnej strany, na území ktorej sa tieto doby získali.

(11) Ak sa dávky dôchodkového zabezpečenia určia zo zárobkov dosahovaných v období, keď oprávnený pracoval na území druhej zmluvnej strany, dávky sa vypočítajú zo zárobkov, ktoré by dosahovala v rozhodnom období rovnako kvalifikovaná osoba na území zmluvnej strany, ktorá dávky priznáva.

(12) Dávky dôchodkového zabezpečenia priznané orgánom jednej zmluvnej strany sa poskytujú občanom druhej zmluvnej strany, pokiaľ sa zdržiavajú na území tretieho štátu, za rovnakých podmienok ako vlastným občanom.

(13) Výchovné a iné prídavky, ako aj zvýšenie pre bezvládnosť, patriace k dávkam dôchodkového zabezpečenia podľa právnych predpisov zmluvnej strany uvedenej v odseku 1, priznáva a vypláca orgán dôchodkového zabezpečenia tejto zmluvnej strany.

(14) Orgány dôchodkového zabezpečenia oboch zmluvných strán robia raz ročne vzájomné vyúčtovanie dávok vyplácaných na účet orgánu dôchodkového zabezpečenia druhej zmluvnej strany. Rozdiel vyplývajúci z tohto vyúčtovania v prospech orgánu dôchodkového zabezpečenia jednej zmluvnej strany uhradí orgán dôchodkového zabezpečenia druhej zmluvnej strany v lehote dohodnutej orgánmi dôchodkového zabezpečenia oboch zmluvných strán.

Článok II

(1) Dávky dôchodkového zabezpečenia, ktoré boli predo dňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy vyplácané orgánom dôchodkového zabezpečenia jednej zmluvnej strany na základe platobného príkazu orgánu dôchodkového zabezpečenia druhej zmluvnej strany, budú naďalej vyplácané v doterajšej výške na účet orgánu, ktorý vydal platobný príkaz. Na tieto dôchodky sa budú takisto vzťahovať ustanovenia článku 4 odsekov 6 a 7 Dohovoru (článku I tejto Zmluvy).

(2) Podľa odseku 1 sa postupuje aj v prípadoch, keď žiadosti o dávky dôchodkového zabezpečenia boli podané predtým, ako táto Zmluva nadobudla platnosť.

(3) Zoznam vyplácaných dôchodkov si príslušné orgány oboch zmluvných strán navzájom odovzdajú do jedného mesiaca od nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.

Článok III

(1) Táto Zmluva nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín.

(2) Dňom, keď nadobudne táto Zmluva platnosť, prestanú platiť ustanovenia časti IV Záverečného protokolu k Dohovoru. Na dôkaz toho splnomocnenci oboch zmluvných strán túto Zmluvu podpísali a opatrili ju svojimi pečaťami.

Dané v Sofii 24. IV. 1986 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

Miloslav Boďa v. r.

Za Bulharskú ľudovú republiku:

Georgi Načev v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.