Vyhláška č. 38/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach

(v znení č. 41/1990 Zb.)

Čiastka 8/1987
Platnosť od 30.04.1987 do31.03.1991
Účinnosť od 01.04.1990 do31.03.1991
Zrušený 102/1991 Zb.

38

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 28. apríla 1987

o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 25 ods. 7 a § 32 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 26 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb.


§ 1

Základné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje podmienky a spôsob ukončovania štúdia na stredných školách, ukončovania pomaturitného štúdia, ukončovania odbornej prípravy, ako aj prípravy na výkon jednoduchých činností v osobitných odborných učilištiach.

§ 2

Spôsob ukončovania štúdia

(1) Štúdium v učebných odboroch stredných odborných učilíšť a odborná príprava v učebných odboroch osobitných odborných učilíšť sa ukončujú záverečnou skúškou.1)

(2) Štúdium v študijných odboroch stredných odborných učilíšť, na gymnáziách a na stredných odborných školách sa ukončuje maturitnou skúškou.2)

(3) Pomaturitné štúdium sa ukončuje záverečnou pomaturitnou skúškou, pomaturitné kvalifikačné štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou; pomaturitné štúdium na konzervatóriách, v ktorom sa žiaci zdokonaľujú na kvalifikovaný výkon umeleckého povolania, sa ukončuje absolventskou skúškou.4)

(4) Príprava žiakov osobitných odborných učilíšť na výkon jednoduchých činností5) sa ukončuje jej celkovým zhodnotením.

§ 3

Záverečná skúška

(1) Záverečná skúška je komplexná skúška, jej účelom je zistiť, ako si žiaci osvojili zručnosti a vedomosti v rozsahu učiva určeného učebnými plánmi a učebnými osnovami učebného odboru a ako sú pripravení používať ich pri činnostiach, ktoré majú vykonávať v povolaní.

(2) Na záverečnej skúške sa overujú zručnosti žiakov, ich schopnosť uplatniť teoretické vedomosti a vypracovať písomnú prípravu na plnenie praktických úloh a celková pripravenosť na výkon príslušných robotníckych povolaní.

(3) Podmienkou na vykonanie záverečnej skúšky je úspešné ukončenie posledného ročníka učebného odboru.

(4) Záverečná skúška v dvojročných a trojročných učebných odboroch sa koná od posledného úplného týždňa v júni do konca júla a v učebných odboroch s dĺžkou denného štúdia tri roky a štyri mesiace v decembri.6)

Maturitná skúška

§ 4

(1) Maturitná skúška je teoreticko-praktická komplexná skúška, jej účelom je overiť, ako si žiaci osvojili vedomosti a zručnosti v rozsahu učiva určeného učebnými plánmi a učebnými osnovami, ako sú pripravení na vykonávanie povolania alebo odborných činností a na ďalšie štúdium.

(2) Podmienkou na vykonanie maturitnej skúšky je úspešné ukončenie posledného ročníka štúdia.

§ 5

(1) Maturitná skúška v gymnáziu pozostáva z písomnej a ústnej skúšky z vyučovacieho jazyka a literatúry, z ústnej skúšky z cudzieho jazyka, ktorý si žiak vybral z jazykov, ktoré študoval na gymnáziu, a z ústnej skúšky z matematiky a z jedného voliteľného predmetu, alebo z dvoch voliteľných predmetov. Žiak vykoná ústnú skúšku z matematiky, ak sa táto skúška požaduje pre jeho ďalšie štúdium.

(2) Žiak triedy so zameraním študijného odboru 01 matematika (špeciálne zameranie) koná písomnú a ústnu skúšku z matematiky, žiak triedy so zameraním študijného odboru 02 matematika a fyzika koná ústnu skúšku z matematiky alebo fyziky, žiak triedy so zameraním študijného odboru 38 programovanie (špeciálne zameranie) koná ústnu skúšku z matematiky alebo skupiny predmetov programovanie, algoritmy, počítačové systémy a z jedného voliteľného predmetu.

(3) Voliteľnými predmetmi maturitnej skúšky v gymnáziu sú: odborné predmety, cudzí jazyk, matematika, dejepis, zemepis, fyzika, chémia, biológia, v triedach so zameraním študijného odboru 01 matematika (špeciálne zameranie) aj deskriptívna geometria a informatika, v triedach so zameraním študijného odboru 02 matematika a fyzika aj deskriptívna geometria, v triedach so zameraním študijného odboru 38 programovanie (špeciálne zameranie) aj skupina predmetov programovanie, algoritmy a počítačové systémy, v triedach so zameraním študijného odboru 76 telesná výchova (špeciálne zameranie) a v športových školách aj telesná výchova.

(4) Maturitná skúška v stredných odborných učilištiach a v stredných odborných školách pozostáva z písomnej a ústnej skúšky z vyučovacieho jazyka a literatúry, zo skúšky z odborných predmetov a ústnej skúšky z voliteľného predmetu. Voliteľnými predmetmi sú: ruský jazyk, ďalší živý jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, výpočtová technika.

(5) Žiakom, ktorí prestúpili do 3. alebo 4. ročníka strednej školy so slovenským vyučovacím jazykom zo školy s iným vyučovacím jazykom a cudzincom sa odpúšťa písomná maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry.

(6) Maturitná skúška z odborných predmetov v stredných odborných učilištiach a stredných odborných školách sa delí na praktickú časť a teoretickú časť, pričom

a) v praktickej časti skúšky sa overujú zručnosti žiaka vo vyžrebovanej alebo určenej téme. Podľa charakteru študijného odboru môže byť jej súčasťou písomné alebo grafické riešenie úlohy. V stredných odborných školách môže byť praktickou časťou skúšky z odborných predmetov obhajoba komplexnej odbornej práce, ktorú žiak alebo skupina žiakov vypracovala v priebehu štúdia. Praktická časť skúšky sa nekoná v študijných odboroch stredných odborných učilíšť určených pre absolventov učebných odborov;

b) v teoretickej časti skúšky sa ústne overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti skúšky; využívajú sa na nej písomné práce žiakov vypracované v priebehu štúdia.

(7) Maturitná skúška z odborných predmetov v gymnáziu sa nedelí na teoretickú časť a praktickú časť. Využívajú sa na nej aj práce žiakov vypracované v priebehu štúdia.

(8) Žiak môže konať so súhlasom riaditeľa strednej školy dobrovoľne ústnu maturitnú skúšku z jedného z povinných klasifikovaných predmetov zaradených v učebnom pláne príslušného študijného odboru.

(9) V stredných školách s iným ako slovenským vyučovacím jazykom sa maturitná skúška koná: v gymnáziu z vyučovacieho jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry (písomná a ústna skúška), ústnej skúšky z matematiky a z jedného voliteľného predmetu, alebo z ústnej skúšky z dvoch voliteľných predmetov. Žiak vykoná ústnu skúšku z matematiky, ak sa táto skúška požaduje pre jeho ďalšie štúdium. V stredných odborných učilištiach a stredných odborných školách z vyučovacieho jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry (písomná a ústna skúška) a odborných predmetov.

(10) Žiak gymnázia môže so súhlasom riaditeľa školy dobrovoľne konať maturitnú skúšku z odborných predmetov podľa príslušného zamerania študijného odboru v mimoriadnom skúšobnom období do troch rokov po vykonaní maturitnej skúšky.

(11) Maturitná skúška v stredných školách v skupine študijných odborov 82 – umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba pozostáva:

a) v stredných umeleckopriemyselných školách z písomnej a ústnej skúšky z vyučovacieho jazyka a literatúry, z ústnej skúšky z cudzieho jazyka, z praktickej časti skúšky z hlavného odboru štúdia, z teoretickej časti skúšky z jednotlivých odborných predmetov podľa charakteru študijného odboru, vo výtvarných odboroch včítane obhajoby zadanej témy,

b) v konzervatóriách z písomnej a ústnej skúšky z vyučovacieho jazyka a literatúry, z praktickej časti skúšky z hlavného umeleckého predmetu, z teoretickej časti skúšky z jednotlivých odborných predmetov podľa charakteru študijného odboru,

c) v hudobnej a tanečnej škole z písomnej a ústnej skúšky z vyučovacieho jazyka a literatúry, z ústnej skúšky z cudzieho jazyka, z praktickej časti skúšky z hlavného umeleckého predmetu, z teoretickej časti skúšky z jednotlivých odborných predmetov podľa charakteru študijného odboru.

(12) Maturitná skúška v stredných pedagogických školách v skupine študijných odborov 76 – učiteľstvo pozostáva z ústnej a písomnej skúšky z vyučovacieho jazyka a literatúry, ústnej skúšky z jedného povinného všeobecnovzdelávacieho predmetu okrem telesnej výchovy a brannej výchovy, skúšky z odborných predmetov pedagogika – psychológia a skúšky z jedného z odborných predmetov telesná výchova mládeže, výtvarná výchova mládeže, hudobná výchova mládeže.

(13) V pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu sa koná maturitná skúška z odborných predmetov zaradených do učebných plánov študijných odborov tohto štúdia a v študijnom odbore 63-14-6 cestovný ruch aj z jedného živého jazyka. Maturitná skúška z odborných predmetov sa delí podľa odseku 9.

§ 6

(1) Maturitné skúšky sa konajú v riadnom skúšobnom období v apríli až júni alebo v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roku.

(2) Písomné skúšky sa konajú v treťom úplnom týždni v apríli. Termíny praktickej časti a ústnej časti skúšky určí v uvedenom poradí na návrh riaditeľa strednej školy príslušný krajský národný výbor.

§ 7

Záverečná pomaturitná skúška a absolventská skúška na konzervatóriu

(1) Záverečná pomaturitná skúška je teoreticko-praktická komplexná skúška; koná sa z odborných vyučovacích predmetov zaradených do učebných plánov študijných odborov. Delí sa na praktickú časť a teoretickú časť. Podľa charakteru študijného odboru môže byť súčasťou praktickej časti písomné alebo grafické riešenie úloh. Teoretická časť je ústna.

(2) Absolventská skúška je komplexná odborná skúška, na ktorej sa overuje úroveň zdokonalenia žiaka na výkon konkrétnej umeleckej činnosti a úroveň jeho prípravy na výkon povolania. Obsahuje absolventský výkon z hlavného odboru štúdia, absolventskú písomnú prácu a jej obhajobu, súbornú skúšku z pedagogickej prípravy.

(3) Podmienkou na vykonanie pomaturitnej záverečnej a absolventskej skúšky na konzervatóriu je úspešné ukončenie posledného ročníka pomaturitného štúdia.

(4) Záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa konajú v riadnom skúšobnom období v druhej polovici júna, v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roku. Termíny záverečných pomaturitných alebo absolventských skúšok určuje na návrh riaditeľa strednej školy príslušný krajský národný výbor.

§ 8

Zhodnotenie prípravy na výkon jednoduchých činností

(1) Príprava žiakov osobitných odborných učilíšť na výkon jednoduchých činností sa ukončí celkovým zhodnotením manuálnych zručností v rozsahu učiva určeného učebnými osnovami vyučovacích predmetov zaradených do učebného plánu.

(2) Celkové zhodnotenie prípravy vykonajú bez osobitných skúšok na záver posledného ročníka riaditeľ školy, triedny učiteľ, dielenský učiteľ alebo majster odbornej výchovy a výchovný poradca.

§ 9

Organizácia ukončovania štúdia

(1) Na písomnej skúške z vyučovacieho jazyka a literatúry si žiak volí jednu tému z určeného súboru. Na písomnej skúške z matematiky v gymnáziu v triedach so zameraním študijného odboru 01 matematika (špeciálne zameranie) rieši žiak dva určené príklady a dva príklady, ktoré si z určeného súboru sám zvolí. Na ústnej skúške z vyučovacieho jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a voliteľných predmetov a teoretickej časti skúšky z odborných vyučovacích predmetov žrebuje žiak jednu z určených tém. Na praktickej časti skúšky odborných predmetov podľa charakteru študijného odboru si žiak vyžrebuje jednu zo schválených tém, pokiaľ mu táto nie je určená. Tému praktickej skúšky z hlavného odboru štúdia v skupine študijných odborov 82 – umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba určí žiakovi riaditeľ strednej školy.

(2) Písomné skúšky zo všeobecnovzdelávacích predmetov trvajú 240 minút. Praktická časť maturitnej, pomaturitnej a absolventskej skúšky z odborných predmetov, praktická skúška z hlavného odboru štúdia v konzervatóriu a výkon z hlavného odboru trvajú podľa povahy študijného odboru najviac 16 hodín, v študijnom odbore zubný laborant najviac 32 hodín, v jednom dni najviac 8 hodín. V odboroch, kde si to charakter skúšky vyžaduje, praktická časť skúšky z odborných predmetov alebo z hlavného odboru štúdia môže trvať až štyri týždne. Ústna skúška z jedného vyučovacieho predmetu trvá 10 – 20 minút; ak je obsahom ústnej skúšky učiva z viacerých predmetov, trvá 15 – 30 minút. Príprava žiakov na ústnu skúšku podľa charakteru predmetu trvá 15 – 30 minút. Záverečná skúška trvá najviac 24 hodín, v jednom dni najviac 8 hodín.

(3) Záverečná skúška, praktická a ústna maturitná, záverečná pomaturitná alebo absolventská skúška sú verejné s výnimkou odborov, v ktorých je to z dôvodov hygienických alebo ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci vylúčené.

(4) Záverečná skúška a praktická časť maturitnej, záverečnej pomaturitnej alebo absolventskej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiaci môžu na nich používať pomôcky povolené v zadaní témy práce.

(5) Ústna skúška sa organizuje po skupinách tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni môže skúšobná komisia vyskúšať najviac

a) na maturitných skúškach 9 žiakov,

b) na záverečných pomaturitných skúškach a absolventských skúškach 12 žiakov.

(6) Žiaci posledného ročníka gymnázia písomne oznámia triednemu učiteľovi do konca decembra, ktorý z voliteľných predmetov maturitnej skúšky (§ 5 ods. 5) si zvolili. Ak žiak v určenom termíne neoznámi, ktorý predmet si zvolil, určí mu ho triedny učiteľ.

(7) Žiaci stredných škôl, ktorí chcú dobrovoľne konať maturitnú skúšku z ďalšieho povinného vyučovacieho predmetu, oznámia písomne triednemu učiteľovi do konca decembra posledného ročníka štúdia predmet, ktorý si na skúšku zvolili (§ 5 ods. 6).

(8) Pred začiatkom ústnych maturitných skúšok, na konzervatóriu aj praktických skúšok, sa žiaci nezúčastňujú na vyučovaní päť vyučovacích dní. Pred začiatkom záverečných skúšok sa žiaci nezúčastňujú na vyučovaní tri vyučovacie dni. Tieto dni sú určené na prípravu na vykonanie skúšok.

§ 10

Skúšobná komisia

(1) Záverečné skúšky, maturitné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky (ďalej len „skúška“) sa konajú pred skúšobnou komisiou.

(2) Skúšobná komisia má stálych členov a ďalších členov. Stálymi členmi sú predseda, podpredseda a triedny učiteľ.

(3) Ďalšími členmi skúšobnej komisie sú

a) pre záverečné skúšky v strednom odbornom učilišti majster odbornej výchovy a učiteľ odborných predmetov, v osobitnom odbornom učilišti majster odbornej výchovy alebo dielenský učiteľ,

b) pre maturitné skúšky podľa skúšaného predmetu alebo časti skúšky

- učiteľ skúšajúci vyučovací jazyk a literatúru a prísediaci,

- učiteľ skúšajúci cudzí jazyk a prísediaci,

- učiteľ skúšajúci odborné vyučovacie predmety a prísediaci,

- učiteľ skúšajúci predmet dobrovoľne konanej maturitnej skúšky a prísediaci,

- na gymnáziách aj učiteľ skúšajúci matematiku a učitelia skúšajúci voliteľné vyučovacie predmety a prísediaci,

- v stredných odborných učilištiach je členom skúšobnej komisie aj majster odbornej výchovy,

c) pre záverečné pomaturitné a absolventské skúšky učitelia skúšajúci odborné predmety a prísediaci.

(4) V študijných odboroch, najmä ak je to nevyhnutné na komplexné odborné posúdenie, prizve riaditeľ školy na praktickú a ústnu maturitnú alebo záverečnú pomaturitnú skúšku odborníka z praxe. Odborníka z praxe možno prizvať aj na záverečnú skúšku.

§ 11

(1) Predsedov skúšobných komisií vymenúva do konca februára príslušný krajský národný výbor. Predsedom skúšobnej komisie môže byť pedagogický pracovník z inej strednej školy s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou zodpovedajúcou príslušnému alebo príbuznému študijnému alebo učebnému odboru s najmenej päťročnou pedagogickou praxou. Funkcia predsedu skúšobnej komisie je čestnou funkciou. Na opravných skúškach v mimoriadnom skúšobnom období a na ústnych skúškach v náhradnom termíne je predsedom skúšobnej komisie riaditeľ školy, na ktorej sa skúšky konajú, prípadne ním poverený zástupca.

(2) Podpredsedu a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva do konca februára riaditeľ školy z pedagogických pracovníkov školy. Podpredsedom skúšobnej komisie môže byť vymenovaný len pedagogický pracovník školy s najmenej päťročnou pedagogickou praxou.

§ 12

(1) Predseda skúšobnej komisie riadi prácu komisie, kontroluje pripravenosť skúšok, úroveň a klasifikáciu skúšok.

(2) Ak predseda skúšobnej komisie nemôže z vážnych dôvodov funkciu vykonávať, prevezme jeho funkciu podpredseda.

(3) Pracovníci Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, na stredných zdravotníckych školách Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, krajských národných výborov, pracovníci rezortného dozoru, poverení pracovníci výskumných ústavov rezortu školstva vyslaní na skúšky majú právo presvedčiť sa doplnkovými otázkami o vedomostiach skúšaného žiaka, nepodieľajú sa však na jeho hodnotení.

(4) Ak bol na skúšku prizvaný odborník z praxe, môže so súhlasom predsedu komisie klásť žiakovi otázky v praktickej a teoretickej časti skúšky z odborných predmetov, nepodieľa sa však na jeho hodnotení.

(5) Po skončení skúšok všetkých žiakov triedy koná sa záverečná porada skúšobnej komisie. Predseda na nej prerokuje zhodnotenie priebehu a celkovej úrovne skúšok.

§ 13

Klasifikácia a hodnotenie

(1) Prospech žiaka na skúške sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný.

(2) Klasifikáciu žiaka na záverečnej, maturitnej, záverečnej pomaturitnej alebo absolventskej skúške schvaľuje na návrh skúšajúceho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy skúšobná komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov, je rozhodujúci hlas predsedu komisie.

(3) Písomnú maturitnú skúšku z vyučovacieho jazyka a literatúry, v školách s iným ako slovenským vyučovacím jazykom aj zo slovenského jazyka a literatúry, v gymnáziu v zameraní študijného odboru 01 matematika (špeciálne zameranie) aj z matematiky klasifikujú vyučujúci príslušných predmetov. Výsledky klasifikácie oznámi vyučujúci žiakom týždeň pred začiatkom ústnej skúšky.

(4) Klasifikácia z písomnej aj ústnej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka a literatúry a v zameraní študijného odboru 01 matematika (špeciálne zameranie) aj z písomnej i ústnej maturitnej skúšky z matematiky sa zohľadní vo výslednom stupni. Ak má žiak z písomnej skúšky z vyučovacieho jazyka a literatúry, alebo v gymnáziu v zameraní študijného odboru 01 matematika (špeciálne zameranie) aj z písomnej skúšky z matematiky nedostatočný prospech, koná ústnu skúšku v tom istom skúšobnom období.

(5) Ak si žiak počína na maturitnej skúške nedovoleným spôsobom, predseda skúšobnej komisie alebo dozerajúci učiteľ preruší jeho skúšku a po porade komisie alebo pri písomnej skúške po porade s riaditeľom školy žiakovi oznámi, či môže v skúške pokračovať, alebo či bude skúšku, prípadne jej časť v najbližšom skúšobnom období opakovať.

(6) Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vychádza z klasifikácie praktickej časti a prihliada sa pri ňom na vedomosti žiaka na záverečnom rozhovore.

(7) Do celkového hodnotenia sa nezapočítava pri maturitnej alebo záverečnej pomaturitnej skúške prospech z predmetu, z ktorého sa žiak prihlási na skúšku dobrovoľne.

(8) Celkové hodnotenie žiaka (okrem celkového zhodnotenia prípravy žiakov pripravujúcich sa na výkon jednoduchých činností), so zohľadnením jeho prospechu počas celého štúdia, klasifikuje skúšobná komisia podľa tejto stupnice:

a) prospel s vyznamenaním, ak nemá

1. na záverečnej skúške prospech horší ako výborný,

2. na maturitnej skúške, na záverečnej pomaturitnej skúške a na absolventskej skúške z jednotlivých predmetov skúšky, praktickej alebo teoretickej časti skúšky z odborných predmetov výsledný stupeň prospechu horší ako chválitebný, v študijných odboroch skupiny 82 umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba z praktickej časti skúšky z hlavného odboru štúdia alebo z absolventského výkonu z hlavného odboru štúdia stupeň prospechu horší ako výborný,

3. na maturitnej, záverečnej pomaturitnej a na absolventskej skúške priemerný prospech z jednotlivých predmetov skúšky, praktickej alebo teoretickej časti skúšky z odborných predmetov horší ako 1,50,

b) prospel veľmi dobre, ak nemá

1. na záverečnej skúške stupeň prospechu horší ako chválitebný,

2. na maturitnej, záverečnej pomaturitnej a absolventskej skúške z jednotlivých predmetov skúšky, praktickej alebo teoretickej časti skúšky z odborných predmetov stupeň prospechu horší ako dobrý; v študijných odboroch skupiny 82 – umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba z praktickej časti skúšky z hlavného odboru štúdia alebo z absolventského výkonu z hlavného odboru štúdia stupeň horší ako chválitebný,

3. na maturitnej, záverečnej pomaturitnej a absolventskej skúške priemerný prospech z jednotlivých predmetov skúšky, praktickej alebo teoretickej časti skúšky z odborných predmetov horší ako 2,00,

c) prospel, ak nemá

1. na záverečnej skúške stupeň prospechu horší ako dostatočný,

2. na maturitnej, záverečnej pomaturitnej a absolventskej skúške z jednotlivých predmetov skúšky, praktickej alebo teoretickej časti skúšky stupeň prospechu horší ako dostatočný,

d) neprospel, ak má

1. na záverečnej skúške stupeň prospechu nedostatočný,

2. na maturitnej, záverečnej pomaturitnej, absolventskej skúške z niektorého predmetu skúšky, praktickej alebo teoretickej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný.

(9) Celkové hodnotenie skúšky včítane hodnotenia z predmetov a častí skúšky oznámi žiakovi predseda skúšobnej komisie v deň, v ktorom žiak skúšku ukončil. Toto hodnotenie je konečné.

§ 14

Opravné skúšky

(1) Ak bol žiak na záverečnej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, môže konať opravnú skúšku v mimoriadnom termíne.

(2) Ak bol žiak na maturitnej, záverečnej pomaturitnej alebo absolventskej skúške z niektorých predmetov, najviac z dvoch, včítane praktickej a teoretickej časti skúšky klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, rozhodne skúšobná komisia, či môže konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo častí skúšky v najbližšom mimoriadnom skúšobnom období. Opravnú skúšku z vyučovacieho jazyka a literatúry a v gymnáziu v zameraní študijného odboru 01 matematika (špeciálne zameranie) aj z matematiky koná žiak len ústne.

(3) Ak žiak neprospel na prvej opravnej skúške z jednotlivých predmetov alebo častí skúšky z jedného predmetu alebo jednej časti skúšky, môže mu skúšobná komisia povoliť na jeho žiadosť druhú opravnú skúšku z tohoto predmetu alebo časti skúšky, a to z vážnych, najmä zdravotných dôvodov. Žiakovi, ktorý neprospel na prvej opravnej skúške z obidvoch predmetov alebo častí skúšky, alebo na druhej opravnej skúške z jedného predmetu alebo jednej časti skúšky, môže skúšobná komisia povoliť opakovať celú maturitnú, záverečnú pomaturitnú alebo absolventskú skúšku. Táto skúška sa vykoná v nasledujúcom školskom roku v riadnom skúšobnom období.

(4) Žiakovi, ktorí bol na maturitnej, záverečnej pomaturitnej alebo absolventskej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný z viacerých ako dvoch predmetov včítane praktickej a teoretickej časti skúšky, môže skúšobná komisia povoliť opakovať celú maturitnú, záverečnú pomaturitnú alebo absolventskú skúšku. Táto skúška sa vykoná v nasledujúcom školskom roku v riadnom skúšobnom období.

(5) Celú záverečnú, maturitnú, záverečnú pomaturitnú alebo absolventskú skúšku môže žiak opakovať iba raz.

§ 15

Spoločné ustanovenia

(1) Ak žiak pre vážne, najmä zdravotné dôvody, nepríde na skúšku, je povinný ospravedlniť sa najneskôr do troch dní odo dňa konania skúšky. Závažnosť dôvodov, pre ktoré žiak na skúšku neprišiel, posudzuje predseda skúšobnej komisie. Ak uzná ospravedlnenie žiaka, žiak sa neklasifikuje a skúšobná komisia mu určí náhradný termín skúšky. Ak žiak neprišiel na skúšku bez ospravedlnenia alebo ak ospravedlnenie nebolo uznané, posudzuje sa, ako by zanechal štúdium dňom nasledujúcim po termíne skúšky.

(2) Témy na jednotlivé predmety a časti maturitnej, záverečnej pomaturitnej a absolventskej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predmetovej komisie riaditeľ školy. Témy na záverečnú skúšku a praktickú časť maturitnej skúšky v stredných odborných učilištiach vypracujú majstri odbornej výchovy v spolupráci s učiteľmi odborných predmetov a schvaľuje ich riaditeľ stredného odborného učilišťa po prerokovaní v predmetovej komisii. Príklady na písomnú skúšku z matematiky schvaľuje na návrh predmetovej komisie riaditeľ školy.

(3) Na písomnú skúšku z vyučovacieho jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry sa určia štyri témy. Na písomnú skúšku z matematiky v gymnáziu v triedach so zameraním študijného odboru 01 matematika (špeciálne zameranie) určí sa súbor šiestich príkladov. Na záverečnú skúšku a praktickú časť maturitnej skúšky sa určí podľa špecifiky odboru 1-10 tém, ktoré zahŕňajú činnosti charakteristické pre výkon povolania. Na ústnu skúšku z jednotlivých predmetov a teoretickú časť skúšky z odborných predmetov sa na stredných školách určuje najmenej dvadsaťpäť tém. Na záverečnú pomaturitnú skúšku sa určí 15 tém na teoretickú a 5 tém na praktickú časť skúšky z odborných predmetov.

(4) Pracujúci, ktorí už skôr získali úplné stredné vzdelanie, maturitnú skúšku z vyučovacieho jazyka nekonajú.

(5) Skúšky sa konajú v škole, ktorú žiaci navštevovali, okrem praktickej časti, ktorá sa môže konať v školskom účelovom zariadení, na pracoviskách stredných odborných učilíšť, alebo v strediskách praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné školy, aj v prevádzkových priestoroch organizácií.

(6) Vysvedčenie o skúške sa vydá len žiakom, ktorí skúšku úspešne vykonali. Vysvedčenie má dátum konania skúšky a odovzdá sa žiakom najneskôr do 5 dní od konania záverečnej porady skúšobnej komisie (§ 12 ods. 5). Žiakom, ktorí sa pripravovali na výkon jednoduchých činností, sa uvedie výsledok celkového zhodnotenia na výročnom vysvedčení.

(7) Žiak môže vykonať skúšku najneskôr do troch rokov odo dňa, keď úspešne ukončil posledný ročník štúdia.

(8) Záverečná skúška, praktická a teoretická časť skúšky, záverečná pomaturitná alebo absolventská skúška sú verejné s výnimkou odborov, v ktorých je to z dôvodov hygienických alebo ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci vylúčené.

(9) Záverečná skúška a praktická časť maturitnej, záverečnej pomaturitnej alebo absolventskej skúšky môžu byť individuálne alebo skupinové. Žiaci môžu na nich používať pomôcky povolené v zadaní témy práce.

(10) Na vykonanie záverečnej skúšky, praktickej časti maturitnej a praktickej časti pomaturitnej alebo absolventskej skúšky sa za jednu hodinu považuje čas 60 minút.

§ 16

Osobitné ustanovenie

(1) Príslušné ústredné orgány alebo krajské národné výbory (Národný výbor hl. mesta SSR Bratislavy) môžu požiadať Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky o skoršie termíny konania záverečných skúšok, maturitných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok alebo absolventských skúšok v učebných alebo študijných odboroch, ktorých charakter neumožňuje ich konanie v období ustanovenom v § 3 ods. 4, § 6 ods. 1 a § 7 ods. 4.

(2) Krajský národný výbor, ktorý strednú zdravotnícku školu odborne vedie, môže požiadať Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o skoršie termíny začatia maturitných alebo záverečných pomaturitných skúšok v študijných odboroch, ktorých charakter neumožňuje ich konanie v období ustanovenom v § 7 ods. 4.

§ 17

Prechodné ustanovenia

(1) Žiaci, ktorí sa pripravujú na povolanie v učebných odboroch s dĺžkou denného štúdia 2 roky a 4 mesiace, konajú záverečnú skúšku v decembri; opravné záverečné skúšky sa v týchto učebných odboroch konajú v marci nasledujúceho kalendárneho roku.

(2) Žiaci stredných odborných učilíšť a osobitných odborných učilíšť, s ktorými sa uzavrela učebná zmluva pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 29/1984 Zb., konajú záverečné učňovské skúšky alebo maturitné skúšky, ktorých súčasťou je záverečná učňovská skúška, podľa predpisov platných v čase začatia ich štúdia.

(3) Žiaci stredných škôl konajú maturitnú skúšku podľa tejto vyhlášky začínajúc školským rokom 1987-1988.

(4) Študujúci popri zamestnaní na gymnáziách a stredných odborných školách konajú maturitnú skúšku podľa tejto vyhlášky začínajúc školským rokom 1989-1990; dovtedy konajú maturitné skúšky podľa predpisov platných v čase začatia ich štúdia.

(5) Študujúci v pomaturitnom štúdiu na stredných školách konajú záverečnú pomaturitnú alebo absolventskú skúšku podľa tejto vyhlášky začínajúc školským rokom 1989-1990; dovtedy konajú záverečné pomaturitné skúšky podľa predpisov platných v čase začatia ich štúdia.


Záverečné ustanovenia

§ 18

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 16/1981 Zb. o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch.

2. Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 13. augusta 1970 č. Š-10204/1970-PLŠ o zriaďovaní odborných poľnohospodárskych a lesníckych škôl (reg. v čiastke 47-1970 Zb.).

3. Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 8. júna 1973 č. 6078/1973-II/2 na organizovanie štúdia vybraných odborných predmetov na stredných odborných školách (reg. v čiastke 28/1973 Zb.).

4. Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. júna 1973 č. 2199/1973-II/3 o pomaturitnom štúdiu na stredných odborných školách (reg. v čiastke 28/1973 Zb.).

5. Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. decembra 1980 č. 17433/1980-20 o maturitných skúškach na stredných školách (reg. v čiastke 2/1981 Zb.).

6. Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. decembra 1982 č. 16798/1982-21 o maturitných skúškach v experimentálnych triedach gymnázií (reg. v čiastke 9/1983 Zb.).

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1987.


Minister:

Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 25 ods. 1, § 28 ods. 3 a § 32 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

2) § 25 ods. 1 a § 28 ods. 3 školského zákona.

3) § 26 ods. 1 školského zákona.

4) § 17 ods. 3 školského zákona.

5) § 32 ods. 3 školského zákona.

6) Príloha vyhlášky č. 80/1986 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách.
Príloha vyhlášky č. 2/1987 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

7) § 23 ods. 1 smerníc Ministerstva školstva SSR a Ministerstva zdravotníctva SSR z 11. júla 1985 č. 7827/1985-21 o stredných školách (Zvesti 1985, zošit 8).