Vyhláška č. 37/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 86/1986 Zb. o združení rodičov a priateľov školy

Čiastka 8/1987
Platnosť od 30.04.1987 do31.08.2008
Účinnosť od 30.04.1987 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

37

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 26. apríla 1987,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 86/1986 Zb. o združení rodičov a priateľov školy

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 32b ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.) ustanovuje:


Čl.I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 86/1986 Zb. o združení rodičov a priateľov školy sa mení takto:

Ustanovenie § 16 ods. 6 znie:

(6) Z peňažných odmien za prácu fyzických osôb sa zráža daň zo mzdy, ktorá sa odvádza príslušnej finančnej správe.6)“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

6) § 6 ods. 6 a § 13 ods. 3 vyhlášky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov.