Vyhláška č. 32/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o záväznosti Československého liekopisu

Čiastka 7/1987
Platnosť od 23.04.1987 do28.02.2005
Účinnosť od 01.10.1987 do28.02.2005
Zrušený 53/2005 Z. z.

OBSAH

32

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

z 9. apríla 1987

o záväznosti Československého liekopisu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje záväznosť Československého liekopisu – štvrtého vydania (ďalej len „liekopis“) v Slovenskej socialistickej republike.

§ 2

(1) Liekopis je záväzný pre organizácie a ich odborných pracovníkov zúčastňujúcich sa na príprave, výrobe, kontrole, hodnotení, uchovávaní, predpisovaní a výdaji liečiv a zdravotníckych potrieb uvedených v liekopise a pracovníkov zodpovedajúcich za tieto činnosti. Títo pracovníci sú povinní poznať obsah liekopisu a dôsledne ho dodržiavať.

(2) O liečivách a zdravotníckych potrebách, ktoré nie sú uvedené v liekopise, boli však uvedené v niektorom z predchádzajúcich vydaní Československého liekopisu, platia naďalej ustanovenia týchto vydaní.

(3) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z ustanovení liekopisu; ak ide o liečivá a iné látky na veterinárne účely, urobí tak po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.

(4) Do liekopisu možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, krajských a okresných národných výboroch, v ústavoch národného zdravia a v ďalších organizáciách, pre ktoré je záväzný.


§ 3

Zrušuje sa

a) vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1969 Zb. o zavedení Československého liekopisu – tretieho vydania v Slovenskej socialistickej republike,

b) vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 30/1976 Zb. o zavedení doplnku k Československému liekopisu – tretiemu vydaniu – v Slovenskej socialistickej republike.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1987.


Ministerka:

MUDr. Tökölyová v. r.