Vyhláška č. 29/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Čiastka 7/1987
Platnosť od 23.04.1987
Účinnosť od 08.05.1987
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIV dňom 24. októbra 1986.

29

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. marca 1987

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci


Dňa 22. januára 1986 bola v Buenos Aires podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIV dňom 24. októbra 1986.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Argentínskej republiky

vedené prianím rozvíjať spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva a športu na základe dodržiavania zásad rovnoprávnosti, zvrchovanosti a nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí,

presvedčené, že táto spolupráca prispeje k prehĺbeniu priateľských vzťahov medzi oboma krajinami,

rozhodli sa dojednať túto Dohodu a za tým účelom sa dohodli takto:

Článok I

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva, rozhlasu, televízie, filmu, zdravotníctva a na úseku športu.

Článok II

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmeny informácií a skúseností medzi kultúrnymi, umeleckými, vzdelávacími, vedeckými, oficiálnymi športovými a zdravotníckymi inštitúciami a organizáciami, a to najmä:

a) umožňovaním vzájomných výmen vysokoškolských profesorov a podporou výmen odborníkov z oblasti kultúry, umenia, školstva, vedy, športu a zdravotníctva,

b) usporadúvaním výstav, koncertov, divadelných predstavení a iných umeleckých vystúpení,

c) umožňovaním vydávania literárnych a vedeckých diel, výmenou kníh a iných publikácií z oblastí upravených touto Dohodou,

d) výmenou objektívnych informácií prostredníctvom publikácií a ostatných prostriedkov o živote v príslušných krajinách,

e) podporou výmen a uvádzania filmov na neobchodnom základe.

Článok III

Zmluvné strany umožnia poskytnutím štipendií občanom krajiny druhej zmluvnej strany riadne a postgraduálne štúdium na svojich vysokých školách a v iných vzdelávacích zariadeniach v súlade s vnútroštátnymi predpismi oboch krajín.

Článok IV

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi skúmať podmienky uznávania štúdií absolvovaných na štátnom území druhej zmluvnej strany.

Článok V

Zmluvné strany budú umožňovať v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi prístup do svojich archívov, knižníc, múzeí a umeleckých galérií občanom krajiny druhej zmluvnej strany.

Článok VI

Zmluvné strany budú uľahčovať účasť predstaviteľov z jednej aj druhej krajiny na zjazdoch, konferenciách, festivaloch a iných akciách s medzinárodnou účasťou usporadúvaných na svojom štátnom území.

Článok VII

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi oficiálnymi inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi na úseku rozhlasu, televízie a filmu a budú uľahčovať v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi výmeny osôb a materiálov z týchto oblastí na neobchodné účely.

Článok VIII

Zmluvné strany budú napomáhať spoluprácu športových inštitúcií oboch krajín prostredníctvom organizovania súťaží a výmen družstiev, športovcov, trenérov a odborníkov z oblasti športu.

Článok IX

Zmluvné strany poskytnú v rámci svojich vnútroštátnych predpisov občanom krajiny druhej zmluvnej strany, ktorí budú vyslaní podľa tejto Dohody, potrebné podmienky, aby mohli splniť svoje úlohy.

Občania krajiny vysielajúcej zmluvnej strany musia dodržiavať platné vnútroštátne predpisy krajiny prijímajúcej zmluvnej strany.

Článok X

Zmluvné strany pri vykonávaní tejto Dohody zaručia navzájom ochranu autorských práv podľa svojich vnútroštátnych predpisov a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými sú obe krajiny viazané.

Článok XI

Každá zmluvná strana v súlade s ustanoveniami právnych predpisov platných na jej štátnom území, poskytne druhej zmluvnej strane nevyhnutné uľahčenia pre vstup, pobyt a výjazd osôb zaoberajúcich sa činnosťou súvisiacou s vykonávaním tejto Dohody, ako aj pre dovoz materiálov a vybavenia na neobchodné účely, potrebných pre uskutočňovanie dohodnutých programov spolupráce uvedených v článku XIII tejto Dohody.

Článok XII

Príjmy získané osobami a skupinami vyslanými jednou zmluvnou stranou z vykonávania činností podľa tejto Dohody, včítane štipendií, budú oslobodené od platenia priamych daní a iných dávok na štátnom území druhej zmluvnej strany.

Článok XIII

Zmluvné strany budú za účelom plnenia tejto Dohody dojednávať diplomatickou cestou na určité obdobia programy spolupráce, ktoré budú zahŕňať dohodnuté akcie, ako aj finančné podmienky ich uskutočňovania.

Článok XIV

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany písomne oznámia, že boli splnené vnútroštátne právne podmienky jej nadobudnutia platnosti.

Dojednáva sa na päť rokov a potom bude automaticky predlžovaná o ďalších 5 rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie diplomatickou cestou najmenej šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Buenos Aires 22. januára 1986 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ján Jurišta v. r.

Za vládu

Argentínskej republiky:

Dante Caputo v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.