Vyhláška č. 28/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Togo

Čiastka 7/1987
Platnosť od 23.04.1987
Účinnosť od 08.05.1987
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 24. februára 1986.

28

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. marca 1987

o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Togo


Dňa 31. augusta 1984 bola v Lomé podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Togo. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 24. februára 1986.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

KULTÚRNA DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Togo

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Togo

vedené prianím rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, vedy, školstva a zdravotníctva medzi oboma štátmi,

presvedčené, že táto spolupráca prispeje k prehĺbeniu priateľských vzťahov medzi oboma štátmi,

rozhodli sa uzavrieť túto dohodu a za tým účelom sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva. hromadných oznamovacích prostriedkov, filmu, zdravotníctva a športu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností v oblasti kultúry, vedy, školstva, zdravotníctva a umenia, a to najmä:

a) uskutočňovaním kultúrnych, vedeckých, literárnych, umeleckých, filmových a zdravotníckych výmen;

b) krátkodobými výmenami odborníkov z oblasti školstva, kultúry, vedy a zdravotníctva;

c) usporadúvaním výstav, koncertov a iných vystúpení umelcov druhého štátu;

d) prekladaním a vydávaním literárnych a vedeckých diel, výmenou kníh a iných publikácií v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a zdravotníctva;

e) výmenou a uvádzaním filmov na obchodnom i neobchodnom základe.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti športu a medzi mládežníckymi organizáciami svojich štátov.

Článok 4

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi možnosťami poskytovať štipendiá na vysokých školách.

Článok 5

Zmluvné strany preskúmajú v súlade s predpismi platnými vo svojom štáte otázku vzájomného uznávania a rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o vedeckých hodnostiach. Ak to budú považovať za žiadúce, uzavrú o tom osobitnú dohodu.

Článok 6

Obe zmluvné strany budú uľahčovať v súlade s predpismi platnými vo svojich štátoch prístup do archívov, knižníc, múzeí a galérií.

Článok 7

Zmluvné strany budú vzájomne uľahčovať účasť predstaviteľov druhého štátu na kongresoch, konferenciách a medzinárodných festivaloch usporiadaných vo svojich štátoch.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi rozhlasovými a televíznymi organizáciami svojich štátov, ako aj výmenu novinárov a reportérov.

Článok 9

Zmluvné strany vytvoria v súlade so svojimi platnými predpismi delegáciám a občanom druhého štátu vyslaným podľa tejto dohody potrebné podmienky na splnenie ich úloh.

Článok 10

Zmluvné strany sa dohodli, že budú za účelom plnenia tejto dohody dojednávať osobitné vykonávacie protokoly spolupráce, ktoré budú zahŕňať dohodnuté akcie, ako aj ich finančné podmienky.

Článok 11

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót o jej schválení podľa vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán.

Táto dohoda sa dojednáva na päť rokov, mlčky sa predlžuje vždy na ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Lomé 31. augusta 1984 vo dvoch vyhotoveniach v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

J. E. p. František Lundák v. r.

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Československej socialistickej republiky

Za vládu

Republiky Togo:

J. E. p. Anani Kuma Akakpo-Ahianyov v. r.

minister zahraničných vecí a spolupráce

Republiky Togo

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.