2

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

zo 14. novembra 1986

o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 ods. 2, § 19 ods. 5 písm. a), § 28 ods. 6, § 29 ods. 2, § 30 ods. 4 a § 32 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi a podľa § 14 ods. 2 písm. a), § 22 ods. 2 a § 22a ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.):


§ 1

Základné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje typy škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, zriaďovanie a zrušovanie škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, počty žiakov v triede, osobitosti organizácie škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, zaraďovanie žiakov do základných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, osobitných škôl a pomocných škôl, záverečné triedy osobitných škôl a prípravu žiakov na jednoduché činnosti v osobitných odborných učilištiach, prijímanie žiakov do stredných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, prijímanie žiakov do osobitných odborných učilíšť, vyučovací čas, výchovu mimo vyučovania, pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, starostlivosť o zdravie a dozor nad žiakmi a sústavu učebných odborov v osobitných odborných učilištiach.

§ 2

Typy škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

(1) Pre zmyslovo postihnutých žiakov sa zriaďujú tieto školy:

a) pre sluchovo postihnutých žiakov základná škola pre nedoslýchavých, základná škola pre žiakov so zvyškami sluchu, základná škola pre nepočujúcich, stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež, gymnázium pre sluchovo postihnutú mládež, stredná priemyselná škola odevná pre sluchovo postihnutú mládež,

b) pre zrakovo postihnutých žiakov základná škola pre slabozrakých, základná škola pre žiakov so zvyškami zraku, základná škola pre nevidiacich, stredné odborné učilište pre zrakovo postihnutú mládež, gymnázium pre zrakovo postihnutú mládež, konzervatórium pre zrakovo postihnutú mládež, stredná odborná ladičská škola pre zrakovo postihnutú mládež, stredná ekonomická škola pre zrakovo postihnutú mládež.

(2) Pre žiakov s chybami reči sa zriaďuje základná škola pre chybne hovoriacich a základná škola pre nehovoriacich.

(3) Pre telesne postihnutých žiakov sa zriaďuje základná škola pre telesne postihnutých, stredné odborné učilište pre telesne postihnutú mládež, gymnázium pre telesne postihnutú mládež, stredná ekonomická škola pre telesne postihnutú mládež; tieto školy sa zriaďujú tiež pri ústavoch sociálnej starostlivosti.

(4) Pre mentálne postihnutých žiakov sa zriaďuje osobitná škola, pomocná škola a osobitné odborné učilište.

(5) Pre zmyslovo postihnutých žiakov, telesne postihnutých alebo pre žiakov s chybami reči, ktorí sú tiež mentálne postihnutí, sa zriaďujú školy pre mládež s viacerými chybami, a to: osobitná škola pre nedoslýchavých, osobitná škola pre žiakov so zvyškami sluchu, osobitná škola pre nepočujúcich, osobitné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež, osobitná škola pre chybne hovoriacich, osobitná škola pre nehovoriacich, osobitná škola pre slabozrakých, osobitná škola pre žiakov so zvyškami zraku, osobitná škola pre nevidiacich, osobitné odborné učilište pre zrakovo postihnutú mládež, osobitná škola pre telesne postihnutých a osobitné odborné učilište pre telesne postihnutú mládež.

(6) Pre chorých alebo zdravotne oslabených žiakov sa zriaďuje základná škola pri nemocnici, základná škola pri detskej liečebni, základná škola pri detskej kúpeľnej liečebni a základná škola pri detskej ozdravovni (ďalej len „základná škola pri zdravotníckom zariadení“).

(7) Ak sú žiaci chorí alebo zdravotne oslabení tiež mentálne postihnutí, zriaďuje sa osobitná škola pri nemocnici, osobitná škola pri detskej liečebni, osobitná škola pri detskej kúpeľnej liečebni a osobitná škola pri detskej ozdravovni (ďalej len „osobitná škola pri zdravotníckom zariadení“).

(8) Pre ťažko vychovávateľných žiakov sa pri detskom výchovnom ústave a pri detskom diagnostickom ústave zriaďuje základná škola, pri výchovnom ústave pre mládež stredné odborné učilište.

(9) Pre ťažko vychovávateľných žiakov, ktorí sú tiež mentálne postihnutí, sa pri detskom výchovnom ústave a pri detskom diagnostickom ústave zriaďuje osobitná škola, pri výchovnom ústave pre mládež osobitné odborné učilište.

(10) Pre žiakov ťažko vychovávateľných sa pri ústavoch s výchovno-liečebným režimom zriaďuje základná škola, stredné odborné učilište, osobitná škola a osobitné odborné učilište.

§ 3

Zriaďovanie a zrušovanie škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, počty žiakov v triede

(1) Školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť sa zriaďujú a zrušujú podľa siete škôl určenej Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky1) najmenej pre desať žiakov. Zruší sa, ak klesne počet žiakov pod desať. V osobitne odôvodnených prípadoch môže národný výbor, ktorý školu odborne vedie, ponechať školu prechodne v prevádzke aj pri nižšom počte žiakov.

(2) Jednotlivé stupne a typy škôl pre žiakov rovnako postihnutých môže riadiť jeden riaditeľ.

(3) V 1. - 3. ročníku osobitnej školy je v triede najviac dvanásť žiakov, v 4. a 5. ročníku najviac štrnásť žiakov, v 6. - 8. ročníku a v záverečných triedach je najviac šestnásť žiakov. Triedy osobitnej školy rôznych ročníkov majú počet žiakov ustanovený podľa najnižšieho ročníka, ktorý sa v triede vyučuje.

(4) V triede pomocnej školy, základnej školy pre nedoslýchavých, základnej školy pre žiakov so zvyškami sluchu, základnej školy pre nepočujúcich, základnej školy pre slabozrakých, základnej školy pre žiakov so zvyškami zraku, základnej školy pre nevidiacich, základnej školy pre chybne hovoriacich, základnej školy pre nehovoriacich a v triede školy pre žiakov s viacerými chybami včítane záverečných tried je najviac desať žiakov.

(5) V triede základnej školy pre telesne postihnutých a v triede základnej školy pri zdravotníckom zariadení, ktorým je detská psychiatrická liečebňa alebo psychiatrické oddelenie, je najviac trinásť žiakov.

(6) V triede základnej školy pri ostatných zdravotníckych zariadeniach a základnej školy pre telesne postihnutých pri ústavoch sociálnej starostlivosti, v ktorých sú ležiaci pacienti, je najviac dvanásť žiakov, v triede základnej školy pri ostatných zdravotníckych zariadeniach, v ktorých sú chodiaci pacienti, je najviac osemnásť žiakov.

(7) V triede strednej školy pre zmyslovo postihnutú mládež je najviac dvanásť žiakov, v triede strednej školy pre telesne postihnutú mládež je najviac šestnásť žiakov. V triede osobitného odborného učilišťa je najviac šestnásť žiakov. V triede osobitného odborného učilišťa pre sluchovo postihnutú mládež, osobitného odborného učilišťa pre zrakovo postihnutú mládež a osobitného odborného učilišťa pre telesne postihnutú mládež je najviac dvanásť žiakov.

(8) Pri odbornom výcviku v strednom odbornom učilišti pre sluchovo postihnutú mládež, v strednom odbornom učilišti pre zrakovo postihnutú mládež, v osobitnom odbornom učilišti pre sluchovo postihnutú mládež, v osobitnom odbornom učilišti pre zrakovo postihnutú mládež a v osobitnom odbornom učilišti pre telesne postihnutú mládež je v skupine najviac šesť žiakov. V strednom odbornom učilišti pre telesne postihnutú mládež je v skupine najviac osem žiakov.

Osobitosti organizácie škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

§ 4

(1) Základné školy pre nepočujúcich, základné školy pre žiakov so zvyškami sluchu, základné školy pre nedoslýchavých, základné školy pre nevidiacich, základné školy pre žiakov so zvyškami zraku, osobitné školy pre nepočujúcich, osobitné školy pre žiakov so zvyškami sluchu, osobitné školy pre nedoslýchavých, osobitné školy pre nevidiacich a osobitné školy pre žiakov so zvyškami zraku majú deväť ročníkov.

(2) Súčasťou osobitného odborného učilišťa, ktoré pripravuje žiakov v učebných odboroch pre poľnohospodársku výrobu, môže byť pracovisko pre poľnohospodársko-hospodársku činnosť (pozemok, hospodárske objekty, strojové zariadenia a pod.).

§ 5

(1) Skupina pre vyučovanie voliteľných a nepovinných predmetov a základov odbornej prípravy sa môže zriadiť, ak sa do nej prihlási aspoň šesť žiakov, skupinu voliteľných predmetov odborného zamerania (základy odbornej prípravy) sa môže zriadiť, ak sa do nej prihlási aspoň šesť žiakov.

(2) Oddelenie telesnej výchovy oslabených sa zriadi pri počte aspoň šiestich žiakov, najvyšší počet žiakov v oddelení je osem. Ak klesne počet žiakov pod šesť, oddelenie sa zruší.

(3) Vyrovnávacie triedy a špecializované triedy sa na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť nezriaďujú.

(4) Pri pracovnom vyučovaní sa žiaci od 5. ročníka základných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných škôl vyučujú v skupinách, v ktorých je najviac desať žiakov. Skupiny možno vytvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. Pri pracovnom vyučovaní sa témy určené učebnými osnovami tohto predmetu vyučujú oddelene podľa pohlavia žiakov.

(5) Pri telesnej výchove sa chlapci a dievčatá všetkých ročníkov druhého stupňa základných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných škôl vyučujú oddelene v skupinách podľa pohlavia.

§ 6

(1) Dĺžka štúdia potrebná na získanie úplného stredného vzdelania trvá na gymnáziu pre sluchovo postihnutú mládež, na strednej priemyselnej škole odevnej pre sluchovo postihnutú mládež, na strednej ekonomickej škole pre zrakovo postihnutú mládež, na strednej odbornej ladičskej škole pre zrakovo postihnutú mládež, na konzervatóriu pre zrakovo postihnutú mládež päť rokov.

(2) Na konzervatóriu pre zrakovo postihnutú mládež sa môže zriadiť prípravná trieda pre žiakov, ktorí pri prijímacej skúške preukázali hudobné vlohy a schopnosti, ale ktorí zatiaľ nedosiahli v hre na nástroj potrebný stupeň technickej vyspelosti. Pre žiakov zaradených do prípravnej triedy konzervatória pre zrakovo postihnutú mládež trvá štúdium šesť rokov.

(3) Na konzervatóriu pre zrakovo postihnutú mládež sa organizuje dvojročné pomaturitné štúdium.

(4) Telesne postihnutí žiaci, ktorí pre svoje telesné postihnutie nemôžu po absolvovaní základnej školy pokračovať v príprave na povolanie na niektorej zo stredných škôl a sú oslobodení od povinnosti dochádzať do školy,2) vzdelávajú sa v rodinách alebo v ústavoch sociálnej starostlivosti. V tomto prípade možno združovať týchto žiakov aj do študijných skupín. Ich vyučovanie zabezpečujú učitelia určení krajským národným výborom príslušným podľa trvalého pobytu žiaka.

§ 7

(1) Učebné odbory osobitných odborných učilíšť a dĺžka prípravy v týchto odboroch je uvedená v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Príprava v učebných odboroch trvá v stredných odborných učilištiach pre zmyslovo postihnutú mládež pri dvojročných učebných odboroch tri roky a pri trojročných učebných odboroch štyri roky; pri štvorročných študijných odboroch v stredných odborných učilištiach pre zmyslovo postihnutú mládež päť rokov. Predĺženie prípravy sa započítava do prípravného obdobia.

Zaraďovanie žiakov do základných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, osobitných škôl a pomocných škôl

§ 8

(1) O zaraďovaní žiakov do základných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, osobitných škôl a pomocných škôl rozhoduje okresný národný výbor príslušný podľa trvalého pobytu žiaka.3) Zaradenie žiaka je potrebné vždy prerokovať so zákonným zástupcom, pestúnom alebo občanom, prípadne ústavom, ktorému bol žiak na základe súdneho rozhodnutia zverený do výchovy (ďalej len „zástupca žiaka“). Zaradenie žiaka nie je podmienené súhlasom zástupcu žiaka.

(2) Návrh na zaradenie žiaka do škôl uvedených v odseku 1 môže okresnému národnému výboru podať zástupca žiaka, škola, ktorú žiak navštevuje, pedagogicko-psychologická poradňa, zdravotnícke zariadenia, orgány starostlivosti o deti.

(3) Materské školy a základné školy predkladajú priebežne okresnému národnému výboru zoznam detí a žiakov, ktoré navrhujú na zaradenie do základných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, osobitných škôl a pomocných škôl.

(4) Okresný národný výbor zabezpečí prostredníctvom okresnej pedagogicko-psychologickej poradne skompletizovanie všetkých podkladov potrebných na rozhodovanie o zaradení žiakov do škôl uvedených v odseku 1. Príslušný obvodný detský lekár, prípadne školský lekár, s ktorým okresná pedagogicko-psychologická poradňa bude prípad konzultovať, zabezpečia v rezorte zdravotníctva všetky potrebné vyšetrenia dieťaťa.

(5) Na prijatie žiaka do základnej školy alebo do osobitnej školy pri zdravotníckom zariadení je potrebný súhlas ošetrujúceho lekára; rozsah výučby určí riaditeľ školy po dohode s ošetrujúcim lekárom.

(6) Ak okresný národný výbor rozhodol o zaradení žiaka do osobitnej školy, zariadi súčasne jeho umiestnenie v nej. Ak okresný národný výbor rozhodol o zaradení žiaka do školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, ktorú odborne vedie krajský národný výbor, zašle odpis rozhodnutia krajskému národnému výboru, ktorý zariadi umiestnenie žiaka do tejto školy.

(7) Umiestnenie žiaka do základnej školy pre telesne postihnutých alebo osobitnej školy pre telesne postihnutých prerokuje okresný národný výbor s národným výborom, ktorý ústav pre telesne postihnutých spravuje.4)

§ 9

(1) Do základnej školy pre nedoslýchavých, do základnej školy pre žiakov so zvyškami sluchu a do základnej školy pre nepočujúcich sa zaraďujú žiaci s takými chybami sluchu, pre ktoré sa nemôžu ani pri využití elektroakustických pomôcok vzdelávať na základnej škole.

(2) Do základnej školy pre slabozrakých, do základnej školy pre žiakov so zvyškami zraku a do základnej školy pre nevidiacich sa zaraďujú žiaci s takými chybami zraku, pre ktoré sa nemôžu ani pri využití optických pomôcok vzdelávať na základnej škole.

(3) Do základnej školy pre chybne hovoriacich a do základnej školy pre nehovoriacich sa zaraďujú žiaci s takými chybami reči, u ktorých nie je možné dosiahnuť odstránenie chyby reči ambulantnou logopedickou starostlivosťou.

(4) Do základnej školy pre telesne postihnutých sa zaraďujú žiaci s takým telesným postihnutím, pre ktoré sa nemôžu vzdelávať na základnej škole.

(5) Do osobitnej školy sa zaraďujú žiaci s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa nemôžu vzdelávať na základnej škole ani na základnej škole pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. Do pomocnej školy sa zaraďujú žiaci s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa nemôžu vzdelávať v osobitnej škole, sú však schopní osvojiť si aspoň niektoré prvky vzdelania.

(6) Do osobitných škôl pre sluchovo postihnutých, pre zrakovo postihnutých, pre žiakov s chybami reči alebo pre telesne postihnutých sa zaraďujú žiaci s príslušným postihnutím a s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa nemôžu vzdelávať na ostatných školách.

(7) Žiaci s viacerými chybami, ktorí nie sú mentálne postihnutí, sa zaraďujú do niektorej školy uvedenej v odsekoch 1 až 4 s prihliadnutím na prevládajúcu chybu.

(8) Pri zaradení žiaka do školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť sa založí pedagogická dokumentácia, ktorá sa sústavne vedie po celý čas jeho dochádzky do školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

§ 10

(1) Ak nastane v priebehu dochádzky žiaka zmena v charaktere postihnutia žiaka alebo prestanú existovať dôvody pre zaradenie žiaka do školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť alebo prestane zaradenie zodpovedať postihnutiu, riaditeľ školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, do ktorej bol žiak zaradený, podá návrh na preradenie žiaka do inej školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť alebo do základnej školy, prípadne návrh na oslobodenie žiaka od povinnej školskej dochádzky; tento návrh prerokuje riaditeľ školy v pedagogickej rade. Návrh sa podáva na národný výbor, ktorý školu pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť odborne vedie, a ten zašle návrh so svojím stanoviskom národnému výboru, ktorý bude o návrhu rozhodovať.5)

(2) Žiaka, ktorý bol preradený zo základnej školy do základnej školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť alebo do osobitnej školy, môže riaditeľ na návrh pedagogickej rady zaradiť do vyššieho ročníka, než v ktorom plnil povinnú školskú dochádzku na základnej škole, ak to umožňuje jeho vek, rok školskej dochádzky a znalosť učiva, ktoré zodpovedajú ročníku, do ktorého má byť žiak zaradený.

§ 11

(1) V osobitnej škole sa žiaci s ohľadom na stupeň rozumovej vyspelosti vyučujú od 4. ročníka podľa učebných osnov variantu A alebo variantu B. Podľa osnov variantu B sa vyučujú žiaci, ktorí sú v 3. ročníku na konci prvého alebo druhého polroka klasifikovaní stupňom nedostatočným zo slovenského jazyka alebo matematiky a u ktorých nie sú predpoklady zvládnuť vo vyšších ročníkoch požiadavky osnov variantu A. Všetci ostatní žiaci sa vyučujú podľa osnov variantu A.

(2) Zaraďovanie žiakov do skupín, ktoré sa vyučujú podľa osnov variantu A alebo variantu B, sa uskutočňuje na konci prvého a druhého polroka. Žiaka zaraďuje riaditeľ školy na návrh pedagogickej rady. Preradenie žiaka zo skupiny A do skupiny B a naopak je možné v hociktorom ročníku. Žiaci, ktorí sa vyučujú podľa osnov obidvoch variant, vytvárajú spravidla jeden triedny kolektív.

(3) Pre žiakov, ktorí sa vyučujú podľa variantu B učebných osnov, sa zriaďujú samostatné triedy, ak to umožňuje stupeň organizovanosti osobitnej školy.

(4) Vyučovanie žiaka podľa variantu B učebných osnov sa poznamenáva do triedneho výkazu, do triednej knihy, na vysvedčenie a do ostatnej pedagogickej dokumentácie žiaka.

(5) Na osobitných školách pre žiakov s viacerými chybami sa vyučuje podľa jednotných učebných osnov.

§ 12

Záverečné triedy osobitných škôl a príprava žiakov na jednoduché činnosti v osobitných odborných učilištiach

(1) Žiaci osobitných škôl, ktorí sa pre svoje vážne psychomotorické alebo iné postihnutie nemôžu pripravovať v učebnom odbore na osobitnom odbornom učilišti, ukončia povinnú školskú dochádzku v záverečných triedach osobitných škôl alebo v triedach osobitných odborných učilíšť, v ktorých sa pripravujú na vykonávanie jednoduchých činností. Príprava v triedach sa zameriava na osvojenie si a prehĺbenie základných občianskych postojov, hygienických a pracovných návykov. Vo všeobecnovzdelávacej časti prípravy sa pokračuje v upevňovaní učiva v niektorých, pre praktický život dôležitých predmetoch.

(2) Triedy zriaďuje a žiakov do týchto tried umiestňuje národný výbor, ktorý osobitnú školu alebo osobitné odborné učilište odborne vedie.

§ 13

Prijímanie žiakov do stredných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

(1) Na štúdium na stredné školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť sa prijímajú žiaci, ktorí úspešne ukončili posledný ročník základnej školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť; do stredných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť sa môžu tiež prijať absolventi základných škôl, ak pri prijímacom konaní predložia potvrdenie príslušného odborného lekára o charaktere postihnutia a rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru o zmenenej pracovnej schopnosti.

(2) Charakter postihnutia žiaka musí zodpovedať typu školy, do ktorej sa žiak hlási.

§ 14

Prijímanie žiakov do osobitných odborných učilíšť

(1) Do osobitných odborných učilíšť sa prijímajú žiaci osobitných škôl, ktorí úspešne ukončili 8. výnimočne 7. ročník osobitnej školy variantu A a sú natoľko rozumovo vyspelí, že môžu absolvovať prípravu v osobitnom odbornom učilišti.

(2) Na prijatie žiaka do osobitného odborného učilišťa podáva zástupca žiaka prihlášku; prihlášku podáva do konca januára. Riaditeľ osobitnej školy prerokuje prihlášku so zástupcom žiaka.

(3) Prijatie žiaka do osobitného odborného učilišťa navrhuje riaditeľ osobitnej školy na základe zhodnotenia schopností, zdravotného stavu a zručností žiaka tak, aby sa žiak pripravoval v učebnom odbore, pre ktorý má najlepšie predpoklady. Prihlášku žiaka potvrdenú okresným (obvodným) odborníkom pre odbor dorastového lekárstva príslušného ústavu národného zdravia podľa sídla školy spolu so svojím návrhom zašle riaditeľ osobitnej školy do konca februára riaditeľovi osobitného odborného učilišťa, do ktorého sa žiak hlási.

(4) Žiakov do osobitného odborného učilišťa prijíma riaditeľ na základe komplexného posúdenia schopností a zručností žiaka a v súlade s potrebami socialistickej spoločnosti.

(5) Pre prijímanie žiakov do osobitného odborného učilišťa zriaďuje jeho riaditeľ komisiu zloženú z pedagogických pracovníkov učilišťa. Komisii predsedá riaditeľ osobitného odborného učilišťa alebo ním poverený člen komisie. Komisia posudzuje schopnosti a zručnosti žiaka a dáva riaditeľovi osobitného odborného učilišťa návrh na prijatie.

(6) Ak nie je žiak prijatý do toho učebného odboru, do ktorého sa hlási, alebo ak sa navrhuje jeho prijatie do iného odboru, treba túto skutočnosť vždy prerokovať so zástupcom žiaka.

(7) Proti neprijatiu žiaka môže zástupca žiaka podať odvolanie. Odvolanie podáva riaditeľovi osobitného odborného učilišťa do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

(8) Riaditeľ osobitného odborného učilišťa zašle odvolanie spolu so svojím stanoviskom do štrnástich dní krajskému národnému výboru, ktorý osobitné odborné učilište odborne vedie. Krajský národný výbor zhodnotí schopnosti a zručnosti žiaka a posúdi oprávnenosť odvolania. Ak odvolaniu vyhovie, žiak sa prijme do osobitného odborného učilišťa, v opačnom prípade prerokuje so zástupcom žiaka jeho ďalšie vzdelávanie v súlade s jeho predpokladmi.

§ 15

Vyučovací čas

(1) V 1. ročníku základných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, osobitných škôl a pomocných škôl môžu byť najviac štyri vyučovacie hodiny v jednom slede, v 2.-4. ročníku päť hodín v jednom slede, v 5.-8. (resp. 9.) ročníku šesť vyučovacích hodín v jednom slede a v záverečných triedach šesť vyučovacích hodín v jednom slede. V stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, v osobitných odborných učilištiach môže byť v jednom dni včítane nepovinných predmetov najviac osem vyučovacích hodín, bez poludňajšej prestávky v jednom slede najviac šesť vyučovacích hodín.

(2) V školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť trvá vyučovacia hodina štyridsaťpäť minút. Vyučovacia hodina praxe a vyučovacia hodina pri odbornom výcviku trvá šesťdesiat minút.

(3) Pri odbornom výcviku žiakov je vyučovacou jednotkou vyučovací deň. Vyučovanie vo vyučovacom dni rozvrhne riaditeľ stredného odborného učilišťa alebo osobitného odborného učilišťa s ohľadom na fyzickú a psychickú náročnosť odborného výcviku v jednotlivých učebných odboroch. Žiaci do šestnásť rokov veku majú po dvoch hodinách odborného výcviku prestávky v rozsahu aspoň desať minút alebo najneskôr po troch hodinách odborného výcviku prestávky v trvaní pätnásť až tridsať minút. Žiaci nad šestnásť rokov veku, ktorí pracujú v prevádzkach, majú prestávky zhodné s prestávkami ostatných pracovníkov prevádzky. Dĺžka prestávok pri odbornom výcviku sa započítava do dĺžky vyučovacieho dňa.

(4) Dĺžka priamej individuálnej práce učiteľa so žiakmi na školách pri zdravotníckych zariadeniach závisí od zdravotného stavu žiaka.

§ 16

Výchova mimo vyučovania

(1) Na rozvíjanie záujmovej činnosti na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť zriaďuje riaditeľ školy záujmové útvary s prírodovedným, technickým a pracovným, spoločenskovedným, estetickovýchovným, zdravotnovýchovným, telovýchovným, turistickým, branným a iným zameraním. Záujmové útvary môže riaditeľ školy zriaďovať v spolupráci s Pionierskou organizáciou Socialistického zväzu mládeže, Socialistickým zväzom mládeže, Československým Červeným krížom, Zväzom invalidov, Zväzom pre spoluprácu s armádou, Zväzom invalidných športovcov Československej telesnej výchovy, Zväzom nepočujúcich športovcov Československej telesnej výchovy a inými.

(2) Pedagogickí pracovníci škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť sa starajú o to, aby účasť žiaka na činnosti v čase mimo vyučovania nebola na úkor jeho zdravia a plnenia školských povinností a podporovala výchovno-vzdelávacie, zdravotnorehabilitačné a reedukačné ciele týchto škôl.

(3) Školskú družinu a školský klub možno zriadiť, ak sa prihlási na pravidelnú dochádzku aspoň desať žiakov; družina a klub sa zruší, ak klesne počet pravidelne dochádzajúcich žiakov pod desať.

(4) Záujmový útvar je možné zriadiť už pri počte šiestich žiakov.

§ 17

Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

(1) Pri hodnotení správania a prospechu žiakov základných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, osobitných škôl a pomocných škôl sa prihliada na charakter postihnutia žiaka. Žiaci základných a stredných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť sa hodnotia a klasifikujú podľa pravidiel hodnotenia a klasifikácie na základných a stredných školách. Žiaci osobitných škôl a pomocných škôl sa hodnotia a klasifikujú podľa osobitných pravidiel hodnotenia a klasifikácie.

(2) Žiaci osobitných odborných učilíšť sa hodnotia a klasifikujú podľa pravidiel hodnotenia a klasifikácie pre stredné školy.

(3) Žiak osobitnej školy neprospeje a opakuje ročník, ak sa hodnotí z hociktorého vyučovacieho predmetu nedostatočnou známkou s výnimkou hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a telesnej výchovy.

(4) Ak sa žiak vyučovaný podľa učebných osnov variantu A klasifikuje dva roky po sebe nedostatočnou známkou, zaraďuje sa od nasledujúceho školského roku do kategórie žiakov vyučovaných podľa osnov variantu B. Ak sa žiak vyučovaný podľa učebných osnov variantu B dva roky po sebe klasifikuje nedostatočnou známkou, navrhne osobitná škola, ktorú žiak navštevuje, jeho zaradenie do pomocnej školy.

(5) Celkový prospech žiakov v 5.-8. ročníku osobitných škôl, v záverečných triedach osobitných škôl a v triedach osobitných odborných učilíšť, v ktorých sa žiaci pripravujú na výkon jednoduchých činností, sa hodnotí týmito stupňami:

prospel s pochvalou

prospel

neprospel.

(6) Pomocná škola má tri stupne. Prvý a druhý stupeň je trojročný, tretí stupeň je dvojročný. Ak žiak pomocnej školy nie je schopný po troch rokoch dochádzky do jedného stupňa pomocnej školy postúpiť do vyššieho stupňa, oslobodí ho okresný národný výbor od povinnej školskej dochádzky;6) v odôvodnených prípadoch môže rozhodnúť o oslobodení žiaka od povinnej školskej dochádzky už skôr.

§ 18

Internátna starostlivosť

(1) Školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť sa môžu zriadiť ako internátne školy, ktoré poskytujú žiakom okrem vzdelávania a celodennej výchovy z priameho zaopatrenia7) len stravovanie a ubytovanie.8) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom žiakov, s výnimkou žiakov stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť, prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť podľa osobitného predpisu.9)

(2) Internát zabezpečuje výchovu mimo vyučovania a prípravu na vyučovanie tiež žiakom, ktorí sú v celodennej starostlivosti školy.

(3) Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej práce internátnej školy určuje vnútorný poriadok internátnej školy vydaný riaditeľom školy a schválený národným výborom, ktorý školu odborne vedie. Vnútorný poriadok internátnej školy určuje tiež spôsob prevzatia a odovzdania žiakov ich zástupcom a spôsob odovzdávania žiakov na vyučovanie a ich preberania po vyučovaní.

(4) Vnútorný poriadok internátnej školy obsahuje tiež organizačné, hygienické, bezpečnostné a iné pokyny, ktoré zabezpečujú riadnu prevádzku internátu. S vnútorným poriadkom internátnej školy oboznámi riaditeľ školy žiaka a jeho zástupcu pri nástupe do školy. Vnútorný poriadok internátnej školy ďalej určuje podmienky, za ktorých môže vychovávateľ umožniť žiakovi voľnú vychádzku, návštevu kultúrnych a športových podujatí, osobné nákupy a pod. Vychovávateľ týmto žiakom určí čas odchodu a návratu a okruh pobytu v sídle školy.

(5) V internáte sú spravidla spoločne ubytovaní žiaci rôzneho pohlavia a rôzneho veku. Pre jednotlivé vekové kategórie žiakov zriaďuje vedúci vychovávateľ samostatné výchovné skupiny; môžu sa však zriaďovať aj výchovné skupiny vekovo zmiešané. Počty žiakov vo výchovných skupinách sú zhodné s počtami žiakov ustanovenými pre triedy jednotlivých typov škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. V prípade, že v internáte nie je ustanovený vedúci vychovávateľ, výchovné skupiny zriaďuje riaditeľ školy alebo zástupca.

(6) Ak v internáte zostávajú žiaci aj v čase školských prázdnin, určí národný výbor, ktorý školu odborne vedie, spôsob zabezpečenia starostlivosti o týchto žiakov v čase školských prázdnin.

(7) Internátne školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť zabezpečujú tiež výkon ústavnej výchovy.10)

§ 19

Starostlivosť o zdravie a dozor nad žiakmi

Pri starostlivosti o zdravie a pri dozore nad žiakmi škôl pre mládež vyžadujú osobitnú starostlivosť, postupujú školy podľa predpisov platných pre základné a stredné školy s týmito odchýlkami:

a) v jednej skupine žiakov pri kúpaní a pri plaveckom výcviku je najviac šesť žiakov,

b) lyžiarsky výcvik robí jeden inštruktor s najviac desiatimi žiakmi, s výnimkou žiakov nevidiacich a so zvyškami zraku, keď pripadá na jedného inštruktora jeden žiak; u slabozrakých žiakov pripadá na jedného inštruktora šesť žiakov,

c) ak presahuje pri školskom výlete počet žiakov normu počtu žiakov v triedach alebo vo výchovných skupinách príslušného typu škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, zabezpečí národný výbor, ktorý školu odborne vedie, účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby,

d) na škole pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť v rámci školskej zdravotníckej služby poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť aj príslušný odborný lekár. Internátna škola má na zabezpečenie liečebnej starostlivosti určeného svojho lekára.

§ 20

Spoločné ustanovenie

Ak táto vyhláška neustanovuje inak, vzťahujú sa na základné školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, osobitné školy a pomocné školy predpisy platné pre základné školy, na stredné školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitné odborné učilištia predpisy platné pre stredné školy.11)


§ 21

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1979 Zb. o sústave osobitných učebných odborov,

2. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť,

3. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 11/1981 Zb., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť,

4. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 30. mája 1975 č. 5971/1975-I o organizácii škôl a výchovných zariadení pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a o zaraďovaní detí a mládeže do týchto zariadení, registrovaná v čiastke 22/1975 Zb.,

5. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 23. apríla 1976 č. 2584/1976-I/2, ktorou sa vydáva klasifikačný poriadok škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, ktoré poskytujú základné vzdelanie, registrovaná v čiastke 13/1976 Zb.

6. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. augusta 1978 č. 9907/1978-20 o učebných plánoch pre základné školy, základné školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, osobitné školy a pomocné školy, registrovaná v čiastke 31/1978 Zb.

§ 22

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1987.


Minister:

Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 2/1987 Zb.

Sústava učebných odborov v osobitných odborných učilištiach

Názov a kód Určené pre chlapcov - CH
dievčatá - D
Stručný opis učebného odboru Dĺžka prípravy Počet žiakov v skupine praktického výcviku
a b c d e
Banský priemysel so zameraním na:
banícke práce
01-55-2/01
CH Jednoduché práce pri dobývaní uhlia, lupkov a rúd. Razenie prekopov, chodieb a prerážok. Dopravovanie ťaživa a materiálov. Údržba banských diel, stavba individuálnych výstuží, zabezpečovanie porubov posuvnou výstužou. Práca so zbíjačkami, banskými vŕtačkami, pomocné práce pri obsluhe dobývacích a raziacich kombajnov.3 6-8
hlbinné dobývanie CH Jednoduché práce pri dobývaní uhlia a lupkov, pri razení a údržbe banských diel v hlbinných baniach. Práce spojené s banskou dopravou a banskými mechanizmami. Jednoduché zámočnícke a údržbárske práce v baniach. 3 6-8
Hutnícka výroba so zameraním na:
neželezné kovy
02-53-2
CH Ručné triedenie kusového odpadu neželezných kovov, jeho strihanie a viazanie, váženie vsádok pre taviace pece, obsluha dopravných zariadení, mlynov, prevíjanie a navíjanie drôtov a neželezných kovov. 2 5-6
valcovne
02-54-2
CH Odstraňovanie okovín z odpadu na valcovacích tratiach, rovnanie profilov, plechov a rúrok včítane nastavenia rovnacieho zariadenia, triedenie valcovaného materiálu v úpravniach, riadenie expedície valcovaných výrobkov, vybrusovanie povrchových chýb ručnou brúskou, vypaľovanie chýb valcovaného materiálu plameňom, pomocné práce pri ohrievacích peciach na valcovacích tratiach a úpravniach. 3 5-6
Strojárska výroba so zameraním na:
sústruženie kovov
03-86-2/01
CH
D
Základné práce na bežných typoch sústruhov. Sústruženie podľa výkresov a náčrtov. Nastavovanie sústruhov, údržba, kontrola a meranie obrobkov. Ošetrovanie bežných pracovných nástrojov. 3 6-8
obrábanie kovov
03-86-2/02
CH
D
Základné práce na bežných typoch strojov. Obrábanie podľa výkresov a náčrtov. Jednoduché nastavovanie strojov, údržba, kontrola a meranie obrobkov. Ošetrovanie bežných pracovných nástrojov. 3 6-8
stavbu oceľových konštrukcií
03-86-2/03
CH Dielenská výroba v sériách a zhotovovanie konštrukcií z valcovaných a tenkostenných profilov, plechov, pásovej a tyčovej ocele a ich osadzovanie podľa dielenských a montážnych výkresov. Opravy oceľových konštrukcií, príprava profilových materiálov, plechov a spojovacích súčastí. Povrchová úprava konštrukcií. 3 6-8
ručné spracovanie kovov
03-86-2/04
CH Zostavovanie jednotlivých strojných súčiastok a celkov. Obsluha jednoduchých strojov v sériovej výrobe. Práce podľa výkresov a náčrtov, kontrola merania súčastí jednoduchých celkov. 3 6-8
kováčske práce
85-91-2
CH Jednoduché práce pri strojovom a ručnom kovaní na lisoch a bucharoch v zápustkách, obsluha kováčskych pecí, vyhní a obstrihovacích lisov. 3 5-8
strojové formovanie
85-92-2
CH Jednoduché a stredne zložité práce pri ručnej a strojovej výrobe foriem a jadier podľa rôznych druhov modelového zariadenia. Výber vhodného formovacieho materiálu na zhotovenie foriem pre železné a neželezné kovy. Ručná výroba foriem pomocou šablón a modelov. Strojová výroba foriem lisovaním, striasaním a vrhaním. Zhotovenie foriem na odlievanie ťažkých odliatkov a príprava foriem na špeciálne druhy odlievania. 3 6-8
výrobu elektronických
a elektromechanických zariadení
04-94-2/01
CH
D
Veľkosériová výroba elektronických a elektromechanických zariadení so zvládnutím jednoduchých meracích a nastavovacích úkonov, rozpoznaním bežných pasívnych a aktívnych elektronických súčiastok, ich funkcií a zapojovania.3 6-8
elektrotechnickú a strojársku montáž
04-94-2/02
CH
D
Jednoduché ručné a montážne práce v hromadnej elektrotechnickej a strojárskej výrobe. Zostavovanie jednoduchých strojových súčastí a celkov, mastenie strojov a zariadení. 3 6-8
Sklárska výroba so zameraním na:
výrobu lisovaného skla
05-87-2/01
CH Lisovanie sklených výrobkov na ručných a poloautomatických lisoch. Príprava a čistenie kovových tvárnic. Zapaľovanie a rovnanie výliskov vrátane prvotnej rafinácie lisovaného a olovnatého skla. 3 6-8
dobrusovanie predlisovaného skla
05-87-2/02
CH
D
Zošľachťovanie ozdobných sklených výrobkov s predlisovaným alebo strojovo brúseným základným vzorom, ručným dobrusovaním hrubej a jemnej výplne. Odrážanie sklených výrobkov od sklárskej píšťaly, ich odnášanie a ukladanie. Dotvarovanie výrobkov a manipulácia so sklárskymi formami. Prvotná rafinácia sklených výrobkov (roztáčanie, fúkanie atď.). Ručné vytváranie krištáľových a opálových buniek.3 6-8
výrobu dutého skla
05-87-2/03
CH Naberanie skloviny na sklársku píšťalu alebo podávacie želiezko. Predtvarovanie skloviny, vyfukovanie banky, podávanie skloviny na ušká a stopky, obkladanie. Dotvarovanie výrobkov. 3 6-8
hutnícku výrobu
05-87-2/04
CH
D
Odrážanie sklených výrobkov od sklárskej píšťaly, ich odnášanie a ukladanie. Dotvarovanie výrobkov a manipulácia so sklárskymi formami. Prvotná rafinácia sklených výrobkov (roztáčanie, fúkanie atď.). Ručné vytváranie krištáľových a opálových buniek.2 6-8
zošľachťovanie skla
05-87-2/05
CH
D
Vymývanie sklárskych výrobkov, ukladanie do vypaľovacích pecí, čistenie po vypaľovaní. Manipulácia s výrobkami a ich ukladanie. Obsluha strojov na sieťotlač a ráfkovačiek. Nanášanie obtlačkov, rantlovanie skla. 2 6-8
strojovo brúsené výrobky
05-87-2/06
CH
D
Strojové brúsenie sklených kameňov na jednoúčelových brúsiacich strojoch. Príprava suroviny na natmelovanie, pretmelovanie, brúsenie a leštenie. Medzioperačná kontrola kvality brúsenia a leštenia. Povrchová úprava similizovaním. Základné triedenie výrobkov a polotovarov podľa druhov, veľkostí, farieb s vytriedením chybných výrobkov. Ukladanie a príprava hotových sklených výrobkov na pokovovanie na vákuovom zariadení. 2 6-8
Keramická výroba so zameraním na:
keramické výrobky
05-91-2/01
CH
D
Práce pri výrobe úžitkovej, zdravotníckej, ozdobnej a figurálnej keramiky a porcelánu, ako brúsenie, leštenie určených miest ručne na poloautomatoch včítane bežného nastavenia strojov, vytáčanie podložiek na poloautomatoch, ručné glazúrovanie výrobkov máčaním, polievaním a striekaním, zdobenie jednoduchšími dekoračnými technikami, t. j. pretlačou, striekaním a pečiatkovaním, prezeranie a triedenie, retušovanie malých výrobkov za surova, nakladanie a vyberanie výrobkov pri peciach a príprava pecí na vypaľovanie, odlievanie jednoduchých sadrových pracovných foriem na výrobu zátok, ťahadiel, podložiek a pod.3 6-8
výrobky sanitnej keramiky
05-91-2/02
CH
D
Výroba foriem, tvarovanie, vylievanie, zlučovanie, retušovanie, glazovanie a vypaľovanie výrobkov úžitkovej, zdravotníckej, ozdobnej a figurálnej keramiky a porcelánu. Odlievanie sadrových foriem. Vytáčanie výrobkov na mechanických kruhoch, obsluha poloautomatu na vytáčanie alebo zatáčanie výrobkov. Dohotovovanie výrobkov včítane povrchovej úpravy. Glazovanie máčaním, striekaním a obsluha striekacieho zariadenia. Vypaľovanie výrobkov v komorových, tunelových, zažíhacích, tunelových polomufľových a guľatých peciach.3 8-10
Gumárenská a plastikárska výroba so zameraním na:
plastikársku výrobu
06-87-2/01
CH Ručná a strojovo-ručná pracovná činnosť pri spracovaní plastických látok pri príprave surovín a polotovarov, obsluha bežných zariadení (osievačky chemikálií, dopravné mechanizačné prostriedky, drviace stroje, lisy, baliace stroje a pod.). 2 6-8
gumárenskú výrobu
06-87-2/02
CH
D
Jednoduché pomocné práce v gumárenskej a plastikárskej výrobe, príprava surovín, obsluha jednoduchého zariadenia a výroba jednoduchých výrobkov z kaučukových zmesí a plastov. 2 6-8
Papiernická výroba
06-88-2
CH Ručné a strojovo-ručné práce spojené s obsluhou strojových zariadení pri doprave a príprave základných surovín, triedenie a balenie, obsluha výrobného zariadenia. Práce pri spracovaní surovín, papieroviny, papierov, kartónov a lepeniek. 2 6-8
Potravinárska výroba so zameraním na:
spracovanie mäsa
06-98-2/01
CH
D
Spracovanie mäsa a rýb na polotovary, mäsové výrobky, mäsové a rybie konzervy, tepelné spracovanie varením, sterilizáciou, pasterizáciou, údením a mrazením. Obsluha menej náročných technologických výrobných zariadení v jatočnej, mäsovej a rybnej výrobe a vo výrobe umelých čriev. 3 6-8
pekársku výrobu
06-98-2/02
CH
D
Jednoduché pomocné práce pri prevádzke v pekárňach, odoberanie hotových výrobkov, príprava zmesí, surovín a manipulácia s nimi v pekárskej výrobe. 2 6-8
výrobu cukroviniek
06-98-2/03
CH
D
Pracovné činnosti vyžadujúce základné vedomosti surovín, polotovarov a obalového materiálu. Technológia výroby a strojového zariadenia, práce vyžadujúce väčšiu telesnú námahu na rôznych pracoviskách pri výrobe a balení cukroviniek. 2 8-10
Textilná výroba so zameraním na:
pradiarne
07-90-2
CH
D
Príprava rozvláknenej suroviny podľa určených pomerov druhov textilných surovín, podľa dĺžky vlákien, jemnosti a farby suroviny, uhládzanie suroviny včítane predpísanej manipulácie, váženie a evidencia textilných odpadov a produkcie, parenie priamo v komorách a v kotloch. 2 6-8
tkáčovne
07-91-2
CH
D
Prevíjanie, navíjanie, odrezávanie, vybaľovanie, skladanie a vážanie tkanín, pletenín a netkaných textílií, podávanie osnovných nití pri navádzaní do brda a lúča, zakladanie osnov do tkáčskych krosien bez nastavenia. Čistenie strojov, lamelovanie, mastenie strojov, manipulácia s materiálom. 2 6-8
pletiarne
07-92-2
CH
D
Pletenie jednoduchých polotovarov (lemov, lemoviek, hladkých dlaní a pod.) na plochých, okrúhlych a lemových pletacích strojoch. Obracanie pančuchových výrobkov, preberanie, váženie, evidovanie hotových výrobkov včítane predpísanej manipulácie. 2 6-8
pradiarstvo
07-93-2
CH
D
Príprava pradiarskych cievok, príprava dutiniek, snímanie so spriadaním. 2 8
výrobu klobúkov
07-94-2
CH
D
Konečná ručná úprava a ručné žehlenie klobúkov. Čistenie králičích a zajačích kožiek a kefovanie morených kožiek na kefárskych strojoch. 2 6-8
výrobu baretov a fezov
07-95-2
CH
D
Vystrihovanie, kefovanie, leštenie a sušenie baretov, fezov a čapíc ručne alebo pomocou špeciálnych strojov. Upravovanie úpletov mokrou alebo suchou úpravou - praním, prepieraním, odsmolňovaním, tvarovanie a formovanie za vlhka a parou na strojoch. 3 6-8
úpravu plstí
07-96-2
CH
D
Konečná úprava plstených výrobkov tužením, sušením, lisovaním, brúsením na špeciálnych strojoch. Ručné vytrhávanie, štiepenie a skladanie rúna na výrobu plstených výrobkov, strojové rezanie plsteného odpadu určeného na rozvlákňovanie. 2 6-8
výrobu kobercov
07-97-2
CH
D
Ručné viazanie kobercov všetkých druhov podľa technologického postupu s čítaním predpísanej vzornice, s rozoznávaním odtieňov farieb, vyvažovaním materiálu a schopnosťou odstraňovať chyby, ktoré vznikli viazaním. 3 6-8
Výroba konfekcie so zameraním na:
šitie odevov v odevnej konfekcii
07-98-2
D Práca v priemyselnej i zákazkovej výrobe odevov, obstrihovanie, obracanie a vymädlenie častí, kompletizácia (párovanie) rôznych dielov. Práce sa vykonávajú ručne i strojom. Základná odborná technika i technológia ručného šitia a na šijacích strojoch, konštrukcia a postupy zhotovovania vrchných odevov včítane šitia a žehlenia. 3 8-10
šitie bielizne
07-99-2
D Technika a technológia ručného a strojového šitia. Konštrukcia a postupy zhotovovania bielizne. Skladovanie a udržiavanie tkanín a hotových výrobkov.
Kompletizácia výrobkov.
2 8-10
Spracovanie dreva so zameraním na:
drevársku prvovýrobu
08-90-2
CH Ručné a mechanické opracovanie materiálov a polotovarov. Uskladňovanie výrobkov a polotovarov ručne alebo s použitím jednoduchých mechanizačných prostriedkov. Balenie a nakladanie výrobkov a polotovarov včítane ich zabezpečenia proti poškodeniu. Impregnácia polotovarov a výrobkov máčaním alebo natieraním a ich uskladňovanie. Nakladanie a skladanie reziva a dopravníkov. 3 6-8
stolársku výrobu
08-91-2
CHZákladné práce pri výrobe nábytku, priemyselných výrobkov z dreva, stavebnostolárskych výrobkov a konštrukcií. Spoluobsluha zariadení pri technologickej príprave konštrukčných materiálov vysúšaním, plastifikáciou, tvarovaním, pri príprave a spracovaní dýh po nalisovaní na nábytkové alebo stavebné dielce.
Hobľovanie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie na nastavených strojoch. Menej náročné práce pri montáži a povrchovej úprave morením, tmelením, nanášaním náterových látok.
3 6-8
kefársku výrobu
08-92-2
CH
D
Základné práce pri výrobe kief, štetcov, štetiek, technických kief a kotúčov a drôtených kief spočívajúce najmä v manipulačných prácach pri príprave kefárskeho materiálu roztriedením, rezaním, viazaním, v čiastkových montážach, orezávaní hlavičiek a povrchovej úprave kefárskych výrobkov. 2*)6-8
drevársku druhovýrobu
08-93-2
CH
D
Niektoré montážne práce, glejenie, vsádzame, drobné opravy polotovarov. Pomoc pri vkladaní výrobkov do lisov a pri odoberaní. Zbíjanie dielcov, vsádzanie debnenia, montáž geliet, malých a stredných škopkov a debien. Ručné brúsenie výrobkov. Povrchová úprava, balenie výrobkov, skladové a expedičné práce. 3 6-8
drobnú drevársku výrobu
08-94-2
CH
D
Základné práce v odbore drevárskej výroby, textilu a umelých látok spočívajúce najmä v spoluobsluhe zariadení pri technologickej úprave materiálu vysúšaním, v manipulácii v skladoch materiálu reziva, guľatiny a iných materiálov (drôtu, plechu, textilu, umelých látok a vlákien) potrebných na výrobu hračiek, v základných prácach pri povrchovej úprave tmelením, striekaním, v plnení a vyberaní dielcov z bubnov, máčaní sieťotlačou a ručným maľovaním, v polepovaní obrázkami a pretlačou, montáži hračiek glejením, zbíjaním a návlekom, v kompletizácii súprav výrobkov, adjustáži a expedícii. 2 6-8
čalúnenie nábytku
08-96-2
CH
D
Základné práce v odbore čalúnickej výroby pri zhotovovaní čalúneného nábytku, čalúnenie dopravných prostriedkov a dekoratérske práce spočívajúce v príprave - tzv. cepovanie čalúnických vypchávkových materiálov, strihanie alebo rezanie čalúnických materiálov a poťahových tkanín a koženiek strojovo a ručne. Popruhovanie, pribíjanie lepenkových alebo sololitových podkladov, výliskov na sedadlá stoličiek, perových pružín, perového plátna a paspúl. Lemovanie, šitie grádlov na šijacom stroji, zváranie poťahov sedadiel, vystuženie rámčekov a rámov jutou alebo plátnom. 3 6-8
Košikárska výroba
08-95-2
CH
D
Rezanie, viazanie, vynášanie vŕbového prútia, triedenie podľa dĺžky a hrúbky prútia, ukladanie prútia do bazénu na umelé miazgovanie. Rezanie vŕbových sadeníc vo zväzkoch. Montáž košikárskych výrobkov, šitie vrchnákov, držadiel na dámske kabelky a ostatné košikárske výrobky. Varenie vŕbového prútia a palíc v kotloch. Práca s umelými látkami a prírodnými pletivami. 2*)6-8
Kožiarska výroba so zameraním na:
obuvnícku manipuláciu
08-97-2
CH
D
Práce v opracovacích dielňach v prúdovej výrobe dielov obuvi spočívajúce v zrezávaní, natieraní dielov lepidlom, pribíjaní a pripevňovaní, triedení, ukladaní a kompletizácii, vo vysekávaní malých dielov, zaklepávaní a pod. Práce sa vykonávajú ručne alebo pomocou rôznych špeciálnych strojov, zariadení a pomôcok. 2 8-10
obuvnícku montáž
08-98-2
CH
D
Práce pri montáži (v konfekčnej výrobe) obuvi z vopred zhotovených dielov (polotovarov) ako apretovanie, farbenie, brúsenie, čistenie, zdrsňovanie, lepenie, natieranie, pribíjanie, zabezpečovanie, vyzúvanie, žehlenie a pod. Práce sa vykonávajú ručne alebo pomocou špeciálnych strojov, zariadení a pomôcok. Vykonávanie prác v opravárenskej dielni. 3 8-10
šitie obuvi
08-99-2
CH
D
Práce v obuvníckej dielni pri zhotovovaní zvrškov obuvi, hladenie okrajov, krúžkovanie, zrezávanie, nanášanie lepidla a natieranie dielov, našívanie, zošívanie, spojovanie, závorkovanie, zakončovanie a pod. Práce sa vykonávajú ručne alebo pomocou rôznych krúžkovacích, šijacích a ďalších strojov, zariadení a pomôcok. 2 8-10
výrobu remenárskeho tovaru
08-63-2/01
CH
D
Práce pri výrobe rukavíc, kufrov, remenárskeho tovaru a galantérie ako zdrsňovanie, nitovanie, vsádzanie, zakladanie, zasekávanie a pod. Práce sa vykonávajú ručne alebo pomocou rôznych strojov, zariadení a pomôcok. 3 8-10
rukavičkársku výrobu
08-63-2/02
CH
D
Práce v konfekčnej výrobe rukavíc, ako je zakladanie, číslovanie, ohýbanie obruby, žehlenie rukavíc, šitie ochranných prstov, šitie pracovných, športových a technicky nenáročných typov vychádzkových rukavíc. Práce sa robia ručne alebo pomocou špeciálnych strojov, zariadení a pomôcok. 2 6-8
Výroba stavebných látok so zameraním na:
úpravu surovín
09-33-2
CH Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách v úpravniach úžitkových nerastov, prípadne rudných surovín (ťažené a drvené kameniny, íly, kaolíny, bentonity, kremence, lupky, živce, zvláštne piesky a pod.), ako obsluha strojových zariadení (drvičov, triedičov, dávkovacích a baliacich strojov, technologických zostáv - uzlov, drviarní, pracích zariadení, mlynov, sušiarní, homogenizačných zariadení a pod.). 3 6-8
výrobu cementu a vápna
09-34-2
CH Práce podľa pokynov spojené prevažne s ručným presunom hmôt, polotovarov a výrobkov, upratovaním a čistením, obsluhou jednotlivých strojov a zariadení (dopravníkov, násypov, zásobníkov, triedičov a pod.) alebo s ručným spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách vo výrobe cementu a vápna (ručné triedenie, plnenie mlynov, vreckovanie výrobkov a pod.). 3 6-8
stavebné dielce
09-35-2
CH Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách vo výrobe betónových výrobkov, pórobetónov a stavebných dielcov (obsluha lisov, drvičov, miešacích súprav, častí výrobných liniek, rezacích a hobľovacích strojov, sušiacich a preparovacích sústav, formovacích a odformovacích zariadení, ručná úprava výrobkov, triedenie, skladovanie a pod.). 2 6-8
stavebnú keramiku
05-36-2
CH
D
Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách hrubej keramiky (stavebná keramika, hospodárska a kanalizačná kamenina, kremelina, ohňovzdorná výroba, výroba penošamotu, ultramarínu a perlitu), napr. zostavovanie mozaiky, triedenie výrobkov, obsluha drvičov, mlynov a triedičov, častí výrobných liniek, lisov a formovacích strojov, sušiarní rôznych typov, dopravných tvarovaných a úpravárskych zariadení, zakladanie a vyberanie výrobkov (tunelové vozy a pece) a pod. 2 6-8
výrobu tehál
09-36-2
CH Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách vo výrobe tehliarskych výrobkov (obsluha tehliarskych lisov, drvičov, mlynov a prípravných liniek, umele vykurovaných sušiarní, zakladanie a vyberanie výrobkov na vozíky a z pecí, triedenie výrobkov, riadenie dopravných zariadení a pod.). 2 6-8
azbestocementársku výrobu
09-37-2
CH Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách v azbestocementárskej výrobe (ručné a strojové formovanie, lisovanie, príprava zmesí, obsluha mlynov, desintegrátorov, zvlákňovačov, nabaľovacích tŕňov, prekladačov a pod.). 3 6-8
výrobu izolácií
09-38-2
CH Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov z rôznych izolačných hmôt na jednotlivých pracoviskách vo výrobe izolácií (obsluha lepiacich a strihacích zariadení, píl a nožníc a príprava surovín, zhotovovanie šablón a pod.). 3 6-8
kamenársku výrobu
09-43-2
CH Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách v kamenárskej výrobe (lom a úprava kameňa, obsluha píl rôznych typov, povrchové úpravy kamenárskych výrobkov, spolupráca pri osádzaní výrobkov na stavbách a pod.). 3 6-8
Stavebná výroba so zameraním na:
murárske práce
09-90-2
CH Bežné stavebné práce, ako murovanie nosných a výplňových múrov, priečok na rôznych pracoviskách stavebnej výroby spojené s prípravou zmesí (mált, betónov a pod.), jednoduché vnútorné i vonkajšie omietky, základné betonárske práce, obsluha rôznych stavebných strojov a zariadení pri komplexných prácach v čatách. Práca s drevom a osadzovaním výrobkov PSV (zárubne, konzoly, okná atď.). 3 6-8
stavebné práce
09-91-2
CH Manipulácia a skladovanie stavebného materiálu, výroba maltovín a betónových zmesí (ručne, strojom), základné zemné ručné práce (rovnanie, plytké výkopy, prekopávky, násypy, zásypy a humusovanie a zatrávnenie), jednoduché stavebné práce ako betónovanie nízkych základov, robenie oplotenia a výpomoc pri remeslách, a to tak pri HSV, ako i PSV, základné figurantské pomocné práce, stavba pomocného nízkeho lešenia (kozové), rôznych nájazdov atď. 2 6-8
železnobetonársku výrobu
09-92-2
CH Ručná a strojová výroba betónových zmesí, ich doprava, uloženie, hutnenie, povrchová úprava, ošetrenie, základné železiarske práce (rovnanie, strihanie, ohýbanie, viazanie a ukladanie armatúry), jednoduché debnenia, betónovanie, robenie betónových mazanín a poterov. Obsluha základných strojov na betonárske alebo železiarske práce (miešačka, vibrátor, rovnačka, ohýbačka). 3 6-8
stavebné zámočníctvo
09-93-2
CH Dielenská výroba v sériách alebo zhotovenie kusových stavebných zámočníckych výrobkov a konštrukcií z valcovaných a tenkostenných profilov, plechov, páskovej a tyčovej ocele a ich osádzame podľa dielenských a montážnych výkresov. 3 6-8
stavebné klampiarstvo
09-94-2
CH Zhotovenie, montáž a opravy stavebných klampiarskych výrobkov, výber materiálov, spracovanie materiálov na klampiarskych strojoch i ručne, zostavovanie dielcov do montážnych celkov spájkovaním a nitovaním a osádzaním klampiarskych stavebných výrobkov (žľabov, odpadových rúr, kolien, potrubia, lemovanie a oplechovanie pod krytiny na strechách v rôznych sklonoch a tvaroch a pod.). 3 6-8**)
stavebné tesárstvo
09-95-2
CH Strojové a ručné opracovanie dreva, zhotovenie, zostavenie a montáž rôznych druhov tesárskych výrobkov a konštrukcií, stavby drevených lešení, robenie pevných i posuvných debnení stavebných dielcov a konštrukcií na ukladanie výstuže a betónovanie. 3 6-8
dláždenie
09-96-2
CH Kladenie a opravy vonkajších dlažieb ciest a chodníkov z lomového kameňa, dlaždíc rôznych veľkostí alebo drevených klátikov do pieskového lôžka, betónu alebo asfaltu, dláždenie svahov alebo riečnych korýt lomovým kameňom, škárovanie dlažieb cementovou maltou, robenie povrchov vozoviek a chodníkov obalenou drvinou alebo postrekmi živicou (asfaltové koberce rôznych druhov). 2 6-8
maliarske a natieračské práce
09-97-2
CH Príprava povrchu pod maľby a nátery, vykonanie a opravy malieb a náterov bežnými technikami na rôznych podkladoch (omietkach, dreve, kovoch, skle) a v rôznom vyhotovení podľa návrhov. Miešanie a tónovanie farieb. 3 6-8
stavebné stolárstvo
09-98-2
CH Zostavovanie a opravy stavebných stolárskych výrobkov (okná, dvere, steny, vstavaný nábytok) a ich osádzanie v objektoch s úpravami a doplnkami na mieste montáže, zostavovanie dielcov do montážnych celkov s preskúšaním funkcie po montáži s úpravou (otváranie, tesnenie a pod.). 3 6-8
stavebné sklenárstvo
09-99-2
CH Zasklievanie otvorových výplní (okná, dvere, priečky) a konštrukcií (strechy, fasády) rôznymi druhmi skla na stavbách, rezanie skla z tabúľ podľa výpisov na presné rozmery pre jednotlivé stavby, zasklievanie s tmelom a bez tmelu, osádzanie a dosklievanie celosklených konštrukcií vstupov, výkladov a pod. 3 6-8
pokrývačské práce
09-89-2
CH Zhotovovanie a opravy mäkkých i tvrdých krytín striech a strešných konštrukcií z rôznych materiálov (hladké a drážkované škridlice, azbestocementové dosky z vlnovky, korky, dosky z prírodnej bridlice, asfalty a rôzne izolačné vložky) na debnenie, latovanie alebo na betónových podkladoch striech rôznych tvarov a sklonov s úpravami krytín na hrebeňoch, nárožiach, úžľabiach a odkvapoch podľa druhov krytiny, rozmeriavanie plôch na kladenie krytín, úprava krycieho materiálu obrysovaním, rezaním, dierkovaním a štiepením. 3 4-6
podlahárske práce
09-88-2
CH Kladenie a opravy podláh z podlahových krytín, zhotovenie podložiek tlmiacich zvuk, kladenie podláh vylisovaných z PVC na drevenom alebo betónovom podklade s prípravou, triedením a úpravou kladeného materiálu (rezanie, strihanie, lepenie, brúsenie ručne i strojom, napúšťanie a leštenie), príprava a miešanie xylolitových zmesí, kladenie zmesí a spracovanie povrchu stiahnutím, špachtlovaním a nátermi s olištovaním alebo osadením soklov. 3 6-8
Poľnohospodárska výroba so zameraním na:
chmeliarstvo
45-91-2
CH Úprava chmeľu na uskladnenie, sledovanie akostí, balenie a expedícia chmeľu v špeciálnych obaloch. Stavba a opravy chmeľových konštrukcií bežných a vývojových typov. Rozmeranie pozemku podľa stavebných plánov pre chmeľové konštrukcie bežných typov. 2 6-9
záhradníctvo
45-92-2/01
CH
D
Kvetinár - zeleninár - ovocinár
Odborné práce pri ošetrovaní základných druhov kvetín, zeleniny a ovocných drevín. Príprava semien, obsluha sejacích strojov, výsevy, vysádzanie, rozmnožovanie a ošetrovanie uvedených kultúr. Rez ovocných drevín, hnojenie a ochrana proti škodcom a chorobám, zberové práce a triedenie.
3 6-9

45-92-2/02
CH
D
Sadovník - kvetinár
Práce pri úprave terénu pre zakladanie sadov, výsadba okrasných drevín, ošetrovanie sadov, výsadba a ošetrovanie kvetinových záhonov, zakladanie a ošetrovanie trávnikov. Zazimovanie okrasných drevín.
2 6-9
rastlinnú a živočíšnu výrobu
45-93-2
CH
D
Základné práce pri príprave osiva, sadby, obsluha sejacích strojov, sadenie, ošetrovanie plodín v čase vegetácie a pri zberových prácach. Obsluha jednoduchých závesných náradí, manipulačné a iné práce pri obsluhe mláťačiek, čističiek a iných poľnohospodárskych strojov. Ručné práce pri pestovaní a množení poľnohospodárskych plodín, vrátane technických, liečivých a aromatických rastlín. Pozberová úprava a skladovanie. Základné práce pri ošetrovaní hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec. Obsluha mechanizačných zariadení a kŕmenie a napájanie. Príprava, úprava a dávkovanie krmív, podávanie kŕmnych doplnkov a prípravkov veterinárskej prevencie. 3 6-9
rastlinnú výrobu
45-94-2
CH
D
Príprava osiva a sadby, obsluha sejacích strojov a výsadba. Ošetrovanie plodín v čase vegetácie a pri zberových prácach. Obsluha jednoduchých závesných náradí a iných poľnohospodárskych strojov. 2 6-9
opravu poľnohospodárskych strojov
45-95-2
CH
D
Jednoduché práce pri opravách poľnohospodárskych strojov. Demontáž poľnohospodárskych strojov a agregátov - šmyky, valce, brány, pluhy. Obsluha vyváracích vaní. Výmena kosy a žacej lišty na žacích strojoch. Demontáž valníkov, výmena pneumatík a olejov. Demontáž jednoduchých nemotorových agregátov. Bežná údržba. 3 6-8
vinohradníctvo-ovocinárstvo
45-96-2
CH
D
Základné práce pri príprave osiva a sadby, obsluha sejacích strojov, vysádzanie, ošetrovanie plodín v čase vegetácie a pri zberových prácach. Obsluha jednoduchých závesných náradí, manipulačné a iné práce pri obsluhe, napr. čističiek a iných poľnohospodárskych strojov (lisov, filtrov a pod.).
Spracovanie hrozna. Pomocné práce pri pestovaní a rozmnožovaní vinnej révy a ovocných drevín.
3 6-8
Zdravotníctvo so zameraním na:
zdravotnícke a sociálne zariadenia
55-91-2
D V zdravotníckych zariadeniach a ústavoch sociálnej starostlivosti opravovanie pracovných a ochranných oblekov, posteľnej bielizne, príjem bielizne a odevov, triedenie podľa druhov a tkanín, značkovanie, sušenie, strojové a ručné žehlenie bielizne a odevov, voľba a dávkovanie pracích prostriedkov a pod., bežné i väčšie upratovanie na pracoviskách aj s použitím strojov, príprava a triedenie surovín na varenie, umývanie a triedenie použitého riadu a pod. 2 6-8
Obchodná prevádzka so zameraním na:
prácu pri príprave jedál
64-94-2
CH
D
Príprava a ošetrenie základných druhov surovín určených na výrobu jedál, výroba a expedícia teplých a studených nápojov, príloh a výrobkov teplej a studenej kuchyne. Umývanie riadu a upratovanie pracoviska. 3 6-8
Polygrafická výroba so zameraním na:
knihárne a kartonáž
64-95-2
CH
D
Práce v knihárni, glejenie, stužkovanie, zváranie, šitie, vŕtanie a pod. Ovládanie pracovných popisov, úpravy lepidiel a znalosť formátov a gramových váh papiera. Jednoduché a zložitejšie práce pri ručnom spracovaní papiera, zhotovovanie výrobkov z papierov i na strojovom zariadení. Znalosť používaných materiálov, ich základných vlastností a zásad technologického spracovania. 3 6-8

Poznámka:1. Dvojročné učebné odbory sú určené žiakom zo 7. ročníka osobitných škôl.2. V učebných odboroch označených *) sa pre mentálne a zmyslovo postihnutých žiakov predlžuje dĺžka prípravy o jeden rok.3. V učebných odboroch označených **) sa počet žiakov pri montážnych prácach znižuje na 4-8 žiakov.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 zákona SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).
§ 14 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 79/1978 Zb.

2) § 37 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).
§ 10 zákona SNR č. 79/1978 Zb.

3) § 22 ods. 1 zákona SNR č. 79/1978 Zb.

4) § 38 a 39 zákona SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 36/1983 Zb.).

5) § 22 zákona SNR č. 79/1978 Zb.

6) § 10 zákona SNR č. 79/1978 Zb.

7) § 27 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia.

8) § 44 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb.

9) Vyhláška ministerstiev školstva a zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 124/1967 Zb. o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež.

10) § 23 zákona SNR č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach (úplné znenie č. 51/1984 Zb.).

11) Napr. vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole, vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 152/1984 Zb. o stredných školách, vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 96/1984 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách.