Vyhláška č. 17/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb.

Čiastka 5/1987
Platnosť od 16.03.1987 do31.05.1992
Účinnosť od 01.04.1987 do31.05.1992
Zrušený 277/1992 Zb.

17

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 2. marca 1987,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky podľa § 13 ods. 2 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

§ 6 ods. 1 znie:

(1) Za vydanie mimoriadne hodnotných a spoločensky významných diel krásnej prózy alebo poézie (I časť sadzobníka s výnimkou položky 1/b) možno odmenu za piatu, šiestu, siedmu a ôsmu normu, prípadne za časť niektorej z nich zvýšiť pri každej tejto norme alebo jej časti až do výšky odmeny za prvú normu, prípadne jej pomernú časť.“.

Čl. II

Sadzobník odmien, ktorý tvorí prílohu vyhlášky č. 156/1979 Zb., sa nahrádza novým sadzobníkom, ktorý tvorí prílohu tejto vyhlášky.


Čl. III

Odmeny dojednané v nakladateľských zmluvách pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky zostávajú nedotknuté na jedno vydanie diela po 1. apríli 1987.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1987.


Minister:

Válek v. r.


Príloha vyhlášky č. 17/1987 Zb.

Sadzobník odmien

I. časť

Pôvodná krásna próza, pôvodná poézia a preklady poézie

PoložkaDruh slovesného dielaNorma pri vydávaní diela v jazykuZákladná sadzba za autorský hárok alebo verš pri 1. norme v KčsSadzba za autorský hárok alebo verš pri ďalšej norme v percentách zo základnej sadzby za normu
slovenskomčeskom a inom ako slovenskom2.,3.,4.,5.
a každú ďalšiu
1.Pôvodná krásna próza
a) umelecká próza závažného významu2 5005 000600-2 40010010010050
b) ostatná umelecká próza10 00020 000600-1 80080706050
c) literatúra faktu a umelecko-náučná próza5 00010 000600-1 80010010010050
Poznámka k pol. 1 a):
Za nové diela pôvodnej prózy pri ich prvom vydaní v nižšom počte výtlačkov sa norma znižuje o 50 %; toto zníženie normy sa nepoužije, ak dielo nevyniká svojou ideovo-umeleckou úrovňou nad priemer pôvodnej literárnej tvorby a nerieši naliehavé otázky súčasnosti.
2.Pôvodná poézia1 5003 0006-1910010010050
Poznámka k pol. 2:
Za nové diela pôvodnej poézie pri ich prvom vydaní v nižšom počte výtlačkov sa norma znižuje o 50 %; toto zníženie normy sa nepoužije, ak dielo nevyniká svojou ideovo-umeleckou úrovňou nad priemer pôvodnej básnickej tvorby.
3.Pôvodná poézia pre deti1 5003 0006-1910010010050
4.Preklady poézie

(vrátane odmeny za doslovný preklad)
2 5005 0004-1610010010050
Poznámka k pol. 4:
Za nové preklady poézie, ktoré významne obohacujú národnú kultúru, sa norma znižuje o 25 %.

II. časť

Oddiel A - Pôvodné vedecké a odborné diela, vrátane učebníc

PoložkaDruh slovesného dielaZákladná sadzba za autorský hárok pri 1. vydaní v KčsSadzba za autorský hárok pri ďalšom nezmenenom vydaní v percentách zo základnej sadzby, a to za vydanie
2.3.4.5.
a každé ďalšie
1.Vedecké diela základného významu zo všetkých vedných odborov1800-3 60090807070
Poznámka k pol. 1:
Podľa tejto položky sadzobníka sa výnimočne môže dohodnúť aj odmena za vysokoškolské učebnice, ktoré jej svojím charakterom zodpovedajú.
2.Ostatné vedecké a kritické diela, vysokoškolské učebnice, náučné slovníky, encyklopedické a populárno-vedecké diela 1000-3 00080706050
Poznámka k pol. 1 a 2:
Horná hranica základnej sadzby pri prvom vydaní môže byť v obzvlášť závažných prípadoch zvýšená až o 50 %.
3.Odborné diela, príručky, samostatné vedecké a odborné bibliografie, jazykové slovníky a populárno-náučné diela600-2 40070505050
4.Učebnice a knižné učebné pomôcky pre materské, základné a stredné školy, učebné texty pre vysoké školy (skriptá)600-2 40060606060
5.Učebné pomôcky pre všetky druhy škôl a vzdelávacích zariadení, s výnimkou knižných učebných pomôcok pre materské, základné a stredné školy a ostatné bibliografie200-1 00050505050

Oddiel B - Preklady krásnej prózy, vedeckej a odbornej literatúry

PoložkaDruh slovesného dielaZákladná sadzba za autorský hárok pri 1. vydaní v KčsSadzba za autorský hárok pri ďalšom nezmenenom vydaní v percentách zo základnej sadzby, a to za vydanie
2.3.4.5.
a každé ďalšie
1.Preklady krásnej prózy
a) umelecké próza závažného významu350-1 44080706050
b) ostatná umelecká próza350-1 20080706050
2.Preklady vedeckej, politickej a spoločenskovednej literatúry základného významu350-1 44080706050
Poznámka k pol. 1 písm. a) a 2:
Pri odmenách za preklady, ktoré sú umelecky alebo jazykovo obzvlášť náročné, možno v prvom vydaní zvýšiť hornú hranicu sadzby až o 50 %.
3.Preklady odbornej literatúry, učebníc a ostatnej literatúry280-96070605050

Oddiel C - Doplnky diel a usporiadanie súborných diel

PoložkaDruh slovesného dielaZákladná sadzba za autorský hárok pri 1. vydaní v KčsSadzba za autorský hárok pri ďalšom nezmenenom vydaní v percentách zo základnej sadzby, a to za vydanie
2.3.4.5.
a každé ďalšie
1.Doplnky diela:
a) kritická štúdia, predhovor alebo doslov650-2 40070605050
b) literárne či bibliografické doplnky, resumé, vecné vysvetlivky alebo poznámky600-1 80025252525
c) bibliografické doplnky200-1 20025252525
d) register20-24025252525
Poznámka k pol. 1 písm. a):
Pri rozsahu kritickej štúdie, predhovoru alebo doslovu v menšom ako 1 autorský hárok možno so zreteľom na hodnotu a spoločenský význam diela a so zreteľom na náročnosť jeho vytvorenia odmenu zvýšiť až do výšky zodpovedajúcej odmene za celý autorský hárok.
Hornú hranicu základnej sadzby pri prvom vydaní možno v obzvlášť významných prípadoch zvýšiť až o 50 %.
Poznámka k pol. 1 písm. d):
Ustanovená sadzba sa rozumie za autorský hárok spracovaného textu; ak však vytvorí register autor diela, ku ktorému register patrí, odmeňuje sa ako neoddeliteľná súčasť diela.
2.Zostavenie a usporiadanie
a) krásnej prózy, poézie, vedeckých diel a politických diel základného významu a školských učebníc80-96025252525
b) z ostatných diel a prameňov vôbec80-42025252525
c) textologická úprava starších diel80-60025252525