Vyhláška č. 120/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kultúrnej spolupráci

Čiastka 25/1987
Platnosť od 28.12.1987
Účinnosť od 12.01.1987
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 27. septembra 1985.

120

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. októbra 1987

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kultúrnej spolupráci


Dňa 11. januára 1984 bola v Freetowne podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kultúrnej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 27. septembra 1985.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kultúrnej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Sierra Leone

vedené prianím ďalej zlepšovať vzťahy medzi oboma krajinami a rozšíriť kultúrnu spoluprácu v záujme hlbšieho vzájomného porozumenia,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú v rámci tejto Dohody rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia, zdravotníctva, tlače, filmu, rozhlasu, televízie, telesnej výchovy a športu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi kultúrnymi, vzdelávacími, zdravotníckymi a umeleckými organizáciami svojich krajín. Za tým účelom budú najmä podporovať:

a) vzájomné návštevy univerzitných profesorov, učiteľov a vedeckých pracovníkov na odborných a vedeckých zariadeniach;

b) usporadúvanie umeleckých a iných výstav kultúrneho a informačného charakteru;

c) usporadúvanie koncertov, divadelných predstavení a iných vystúpení umelcov;

d) prekladanie a vydávanie literárnych a vedeckých diel a ich sprístupnenie príslušným organizáciám a inštitúciám, výmenu kníh, časopisov a iných publikácií kultúrnej a vedeckej povahy, ako aj rôznych audiovizuálnych pomôcok;

e) premietanie umeleckých, vedeckých a výchovných filmov.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať účasť svojich štátnych príslušníkov na kongresoch, konferenciách, seminároch a iných odborných stretnutiach s medzinárodnou účasťou, usporadúvaných na území jednej zo zmluvných strán v oblastiach uvedených v článku 1.

Článok 4

Zmluvné strany umožnia poskytnutím štipendií a iných výhod štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany štúdium na svojich univerzitách a iných vzdelávacích zariadeniach podľa svojich vnútroštátnych predpisov.

Článok 5

Zmluvné strany uľahčia v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi vedcom, ako aj pracovníkom v oblasti kultúry prístup do svojich knižníc, archívov, múzeí, galérií a iných kultúrnych a vedeckých inštitúcií.

Článok 6

Zmluvné strany budú skúmať otázku uznania diplomov a vedeckých hodností udelených v druhej krajine. Ak to budú považovať za potrebné, uzavrú na tento účel osobitnú dohodu.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu svojich rozhlasových, televíznych a tlačových organizácií.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať športové súťaže a výmenu športovcov, telovýchovných odborníkov a športových družstiev.

Článok 9

Zmluvné strany budú za účelom plnenia tejto Dohody dojednávať vždy na určité časové obdobia vykonávacie plány, v ktorých budú určené konkrétne akcie spolupráce včítane finančných podmienok, alebo sa jednotlivé akcie dohodnú diplomatickou cestou.

Článok 10

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany potvrdia výmenou nót, že boli splnené požadované vnútroštátne predpoklady pre nadobudnutie platnosti Dohody.

Článok 11

Táto Dohoda bude platiť po dobu piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti. Potom bude vždy mlčky predlžovaná o ďalší 1 rok, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti.

Dané vo Freetowne 11. januára 1984 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Zdenko Hrčka v. r.

Za vládu

Republiky Sierra Leone:

Abdoulay Conteh v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.