Vyhláška č. 119/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov z využívania medzinárodnej leteckej dopravy

Čiastka 25/1987
Platnosť od 28.12.1987
Účinnosť od 12.01.1988
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 17. mája 1987.

119

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. októbra 1987

o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov z využívania medzinárodnej leteckej dopravy


Dňa 18. júna 1985 bola v Alžíri podpísaná Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov z využívania medzinárodnej leteckej dopravy. Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 17. mája 1987.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov z využívania medzinárodnej leteckej dopravy

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky

prajúce si uzavrieť Zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov z využívania medzinárodnej leteckej dopravy,

dohodli nasledujúce:

Článok 1

Na účely tejto Zmluvy:

1. Výraz „zmluvný štát“ označuje podľa súvislosti Československú socialistickú republiku alebo Alžírsku demokratickú a ľudovú republiku.

2. Výraz „využívanie medzinárodnej dopravy“ označuje leteckú dopravu osôb, zvierat, tovaru a pošty včítane predaja leteniek a obdobných dokladov uskutočňovanú medzi letiskami na území zmluvných štátov v súlade so Zmluvou o leteckej doprave platnou medzi oboma štátmi.

3. Výraz „letecký podnik“ označuje podľa súvislosti právnické osoby verejného aj súkromného práva jedného zo zmluvných štátov využívajúce v medzinárodnej doprave lietadlá im patriace alebo nimi prenajaté a majúce sídlo skutočného vedenia v tomto štáte.

4. Pojmom „územie“ vo vzťahu k zmluvnému štátu sa rozumie štátne územie, výsostné vody a ostatné oblasti mora, nad ktorými príslušný štát vykonáva svoje zvrchované práva a zákony v súlade s medzinárodným právom.

5. Výraz „príslušný úrad“ označuje, pokiaľ ide o Alžírsku demokratickú a ľudovú republiku, ministra financií alebo jeho povereného zástupcu, a pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, ministra financií Československej socialistickej republiky alebo jeho povereného zástupcu.

6. Pojem „daň“ označuje odvod uskutočnený v prospech štátu a miestnych správnych útvarov, nech je spôsob vyberania akýkoľvek.

7. Na účely výkladu tejto Zmluvy zmluvným štátom, každý výraz, ktorý nie je definovaný, má zmysel, ktorý mu patrí podľa práva štátu, ktorý upravuje dane, na ktoré sa Zmluva vzťahuje, pokiaľ súvislosť nevyžaduje odlišný výklad.

Článok 2

Táto Zmluva sa vzťahuje na nasledujúce letecké podniky:

v Alžírsku:

La société National de Transport „Air Algérie“, alebo akákoľvek iná spoločnosť ju nahrádzajúca alebo konajúca na základe rovnakého oprávnenia ako táto spoločnosť;

v Československu:

Československé aerolínie (la Compagnie Tchécoslovaque Aérienne), alebo akákoľvek iná spoločnosť ju nahrádzajúca alebo konajúca na základe rovnakého oprávnenia ako táto spoločnosť.

Článok 3

1. Na základe zásady vzájomnosti, podnik majúci sídlo svojho skutočného vedenia v jednom zmluvnom štáte, nepodlieha v druhom zmluvnom štáte zdaneniu svojich príjmov z využívania medzinárodnej leteckej dopravy nasledujúcimi daňami a poplatkami:

v Alžírsku:

– daní zo zisku z priemyselnej a obchodnej činnosti (limpôt sur les bénéfices industriels et commerciaux - B.I.C.),

– poplatkom z priemyselnej a obchodnej činnosti (la taxe sur ľactivité industrielle et commerciale - T.A.I.C.);

v Československu:

– daní zo zisku.

2. Takisto nepodliehajú zdaneniu mzdy a obdobné platby vyplácané podnikom zmluvného štátu svojim zamestnancom majúcim štátnu príslušnosť tohto štátu, ktorí vykonávajú svoje zamestnanie v druhom štáte, kde tento podnik nemá sídlo svojho skutočného vedenia.

Článok 4

Táto Zmluva sa bude používať takisto na dane rovnakej alebo obdobnej povahy, ktoré by mohli v budúcnosti nahrádzať alebo dopĺňať dane a poplatky uvedené v článku 3.

Príslušné úrady zmluvného štátu si v prípade potreby oznámia zmeny vykonané v ich daňovom zákonodarstve v okamihu ich schválenia.

Článok 5

Príslušné úrady oboch zmluvných štátov sa dohodnú na spoločnom postupe a potrebných opatreniach pri určení spôsobu použitia ustanovení tejto Zmluvy.

Článok 6

Táto Zmluva nadobudne platnosť, len čo si zmluvné štáty oznámia diplomatickou cestou, že boli splnené náležitosti predpísané ich zákonodarstvom.

Bude sa používať na dane z príjmov z využívania medzinárodnej dopravy dosahované podnikmi uvedenými v článku 2 od 1. januára 1977.

Článok 7

Zmluva zostane v platnosti na neobmedzenú dobu, pokiaľ ju niektorá z vlád nevypovie diplomatickou cestou prostredníctvom oznámenia urobeného 6 mesiacov vopred.

V tomto prípade sa Zmluva prestane používať na všetky dane z príjmov z využívania medzinárodnej dopravy dosahovaných od 1. januára roka nasledujúceho bezprostredne po uplynutí uvedenej lehoty.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení svojou vládou, podpísali túto Zmluvu.

Dané v Alžíri 18. júna 1985 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, arabskom a francúzskom jazyku.

Všetky tri texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Jan Žižka v. r.

Za vládu

Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky:

Mohamed Terbeš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.