118

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 9. decembra 1987

o veterinárnej ochrane štátneho územia

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy podľa § 16 ods. 6 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti po dohode s ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ODDIEL 1

Základné ustanovenia o povoľovaní dovozu, prevozu a vývozu tovaru

§ 1

(1) Veterinárne povolenie potrebné na dovoz, prevoz alebo vývoz zvierat, potravín a surovín živočíšneho pôvodu a krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz (ďalej len „tovar“), sa vydáva na základe veterinárnych podmienok ustanovených právnymi predpismi o veterinárnej starostlivosti, prípadne medzinárodnou zmluvou o spolupráci na úseku veterinárnej starostlivosti alebo so zreteľom na okolnosti konkrétneho prípadu na základe ďalších (dopĺňajúcich) veterinárnych podmienok, v prípade vývozu alebo prevozu najmä so zreteľom na veterinárne podmienky, prípadne požiadavky štátu, do ktorého sa tovar vyváža alebo ktorého územím sa preváža.

(2) Veterinárne povolenie na dovoz alebo prevoz tovaru sa môže vydať len po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ak pred vydaním veterinárneho povolenia upozornilo na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v štáte pôvodu alebo prevozu tovaru.

§ 2

(1) Žiadosť o vydanie veterinárneho povolenia sa predkladá orgánu veterinárnej starostlivosti1) podľa miesta určenia tovaru pri dovoze, podľa vstupného miesta pri prevoze alebo podľa miesta pôvodu tovaru pri vývoze. Vývozca k žiadosti o veterinárne povolenie doloží veterinárne podmienky, ktorých splnenie požaduje štát, do ktorého sa tovar vyváža.

(2) Veterinárne povolenie na dovoz, prevoz alebo vývoz tovaru sa vydáva na základe žiadosti, ktorá obsahuje

a) meno alebo názov žiadateľa, jeho presnú adresu alebo sídlo,

b) počet alebo množstvo tovaru, jeho bližšiu špecifikáciu; ak ide o zvieratá, aj vek, kategóriu, a ak ide o iný tovar, jeho úpravu, balenie, obchodný názov,

c) meno a adresu dodávateľa, krajinu pôvodu, prípadne jej správnu oblasť a miesto nakládky tovaru,

d) miesto (krajinu) určenia, meno a adresu príjemcu; ak ide o zvieratá, aj miesto karantény, a ak ide o iný druh tovaru, miesto oddeleného uskladnenia,

e) spôsob dopravy, druh dopravného prostriedku,

f) názov pohraničnej veterinárnej stanice, cez ktorú bude tovar prepravovaný; zoznam pohraničných veterinárnych staníc je uvedený v prílohe tejto vyhlášky,

g) termín, prípadne obdobie, v ktorom sa uskutoční dodávka tovaru,

h) spôsob a miesto nadobudnutia poľovnej zveri.

§ 3

(1) Veterinárne osvedčenie pre vývoz tovaru vydáva orgán veterinárnej starostlivosti2) podľa miesta pôvodu tovaru alebo podľa miesta skladovania potravín a surovín živočíšneho pôvodu (ďalej len „živočíšne produkty“) a krmív na základe žiadosti, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v § 2 ods. 2.

(2) Dovážaný alebo prevážaný tovar musí sprevádzať veterinárne osvedčenie, ktoré vystavil štátom poverený veterinárny lekár podľa miesta skladovania živočíšnych produktov a krmív.

(3) Veterinárne osvedčenie sa vydáva v niektorom zo svetových jazykov dohodnutom v kúpnej alebo inej zmluve.

§ 4

(1) Ak medzinárodná zmluva neurčila vzor veterinárneho osvedčenia, používajú sa pri vydaní veterinárneho osvedčenia na účely vývozu jednotné tlačivá.

(2) Veterinárne osvedčenie sa môže vydať najviac tri dni pred odoslaním tovaru, prípadne pred nastúpením cesty a platí desať dní odo dňa vydania. Ak sa doba platnosti veterinárneho osvedčenia končí v priebehu prepravy dovážaného tovaru územím tretieho štátu, predlžuje sa až do príchodu tovaru do vstupného miesta.

§ 5

Ak dôjde k rozdeleniu hromadnej zásielky tovaru, pre ktorú bolo vydané veterinárne osvedčenie, na niekoľko čiastkových zásielok určených do rôznych vstupných alebo výstupných miest alebo do rôznych miest určenia, musí každú čiastkovú zásielku sprevádzať overená fotokópia alebo overený odpis pôvodného veterinárneho osvedčenia alebo samostatné veterinárne osvedčenie vydané na základe pôvodného veterinárneho osvedčenia orgánom veterinárnej starostlivosti,2) ktorého súčasťou je príslušná pohraničná veterinárna stanica. V tomto veterinárnom osvedčení sa okrem iného musia uviesť druh a označenie pôvodného dopravného prostriedku, z ktorého sa tovar rozložil na čiastkové zásielky.

§ 6

(1) Veterinárne povolenie sa nevyžaduje

a) na dovoz, na prevoz a vývoz tovaru, ktorý nie je predmetom zahraničnoobchodnej činnosti (ďalej len „neobchodný tovar“) a prepravuje sa v cestovnom styku, poštou, vlakom ako cestovná batožina alebo spešnina alebo na letecký nákladný list, ak ide o psy, mačky, morčatá, chrčky, hrabavú a vodnú hydinu, králiky, holuby (okrem poštových holubov zúčastnených na letových súťažiach), spevavé a okrasné vtáky (okrem papagájov), malé šelmy a dravé vtáky používané na lov,

b) na dovoz, prevoz a vývoz krmív rastlinného pôvodu, na ktoré sa vyžaduje osobitný predpis.3)

(2) Veterinárne povolenie ani veterinárne osvedčenie sa nevyžadujú na dovoz, prevoz a vývoz neobchodného tovaru prepravovaného v cestovnom styku, poštou, vlakom ako cestovná batožina alebo spešnina alebo na letecký nákladný list, ak ide

a) o plazy, obojživelníky a akváriové ryby,

b) o potraviny živočíšneho pôvodu tepelne spracované, prípadne iným spôsobom zbavené choroboplodných zárodkov,

c) o spracované kožušiny, kože a vlnenú striž,

d) o preparované lovecké trofeje.

§ 7

(1) Dovoz, prevoz alebo vývoz tovaru sa uskutočňuje cez vyhradené vstupné miesta alebo výstupné miesta uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Prevádzku pohraničných veterinárnych staníc upravujú prevádzkové poriadky vydané orgánmi veterinárnej starostlivosti.

ODDIEL 2

Povinnosti dovozcu, prevozcu a vývozcu obchodného tovaru

§ 8

(1) Dovozca i vývozca obchodného tovaru je povinný najmenej 30 dní pred plánovaným termínom uzavretia zmluvy o dodávke tovaru požiadať o vydanie veterinárneho povolenia, v ktorom sa určia veterinárne podmienky dovozu, prípadne vývozu, a zabezpečiť, aby sa tieto podmienky stali súčasťou zmluvy.

(2) Prevozca obchodného tovaru je povinný požiadať o vydanie veterinárneho povolenia podľa odseku 1 v lehote najmenej 30 dní predo dňom predpokladaného vstupu tovaru na územie Slovenskej republiky.

(3) Dovozca prerokuje s orgánom veterinárnej starostlivosti1) predbežne dlhodobý dovozný plán a celoročné alebo aspoň štvrťročné plánované množstvo dovážaného tovaru.

§ 10

(1) V rámci prípravy na uzavretie zmluvy týkajúcej sa dovozu nových živočíšnych produktov, najmä mäsových výrobkov, mäsových, hydinových, rybích a zverinových konzerv a mliečnych výrobkov, zaobstará dovozca vzorky od zahraničného dodávateľa; na ich posúdenie pri odbytovom prerokúvaní medzi dovozcom a odberateľom prizve zástupcu orgánu veterinárnej starostlivosti.1)

(2) V ostatných prípadoch je dovozca povinný na výzvu orgánu veterinárnej starostlivosti1) predložiť vzorky na vyšetrenie a posúdenie.

§ 11

(1) Dovozca alebo vývozca, prípadne príjemca po dohode s dovozcom oznámi orgánu veterinárnej starostlivosti2) podľa miesta určenia alebo odoslania dovoz alebo vývoz

a) plemenných zvierat vopred v lehote desať týždňov, ostatných zvierat vopred v lehote šesť týždňov,

b) živočíšnych produktov a krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz, vopred v lehote tri týždne.

(2) O dovoze, prevoze alebo vývoze väčšieho množstva zvierat alebo živočíšnych produktov a krmív podliehajúcich skaze upovedomí dovozca, prevozca alebo vývozca orgán veterinárnej starostlivosti,2) ktorého súčasťou je príslušná pohraničná veterinárna stanica, s primeraným časovým predstihom, aby sa zabezpečilo včasné vykonanie pohraničnej veterinárnej kontroly.

§ 12

Povinnosti dovozcu, prevozcu a vývozcu neobchodného tovaru

Pre dovozcu, prevozcu a vývozcu neobchodného tovaru primerane platia ustanovenia § 2 ods. 2 a 11.

ODDIEL 3

Povinnosti dopravcu

§ 13

(1) Na prepravu tovaru pri dovoze, prevoze a vývoze sa môžu použiť iba také dopravné prostriedky, zariadenia (kontajnery, klietky a pod.) a obaly, ktoré zodpovedajú veterinárnym hygienickým požiadavkám a upravili sa tak, aby sa zamedzilo vypadávanie alebo vytekanie živočíšnych odpadov, krmiva, steliva, sypkých materiálov, tekutín a pod., a pokiaľ ide o dopravné prostriedky a zariadenia, ktoré zodpovedajú ďalej aj požiadavkám ustanoveným osobitnými predpismi4) a boli pred prepravou vyčíslené a dezinfikované.

(2) Zvieratá vo vstupných alebo výstupných miestach sa musia napájať a kŕmiť tak, aby prepravované zvieratá neboli v priamom ani nepriamom styku s tuzemskými zvieratami.

(3) Dovozca je povinný zabezpečiť u zahraničného prepravcu, aby sa na prepravu použili také dopravné prostriedky, zariadenia a obaly, ktoré zodpovedajú požiadavkám veterinárnej starostlivosti.

§ 14

(1) Dovozca je povinný ihneď po príchode zásielky tovaru upovedomiť orgán veterinárnej starostlivosti2) podľa vstupného miesta a predložiť mu doklady o tomto tovare, najmä veterinárne osvedčenie a ostatné sprievodné a prepravné listiny.

(2) Podľa pokynov uvedeného orgánu pripraví dopravca dopravný prostriedok alebo zariadenie s tovarom na pohraničnú veterinárnu kontrolu. Ak ide o tovar prepravovaný lietadlom, umožní dopravca a orgán Policajného zboru a colnej správy prístup k lietadlu veterinárnemu lekárovi vykonávajúcemu pohraničnú veterinárnu kontrolu.

§ 15

(1) Dopravca je ďalej povinný

a) zabezpečiť, aby sa pohraničná veterinárna kontrola vykonávala v podmienkach zodpovedajúcich povahe tohto úkonu a predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, najmä tak, aby sa pri jej vykonávaní dopravný prostriedok nepremiestňoval,

b) poskytnúť veterinárnemu lekárovi vykonávajúcemu pohraničnú veterinárnu kontrolu na jeho žiadosť potrebné pracovné sily na výkon pomocných prác na nevyhnutný čas, napr. na otváranie a zatváranie dopravných prostriedkov, na pristavovanie rebríkov, mostíkov, pojazdných schodov, na fixovanie zvierat a na premiestňovanie tovaru.

(2) Pohraničná veterinárna kontrola sa nesmie časovo obmedziť; veterinárny lekár vykonávajúci túto kontrolu však dohodne s dopravcom, prípadne i s príslušnými orgánmi podmienky jej vykonávania tak, aby prevádzka dopravnej organizácie alebo pošty nebola rušená väčšou mierou, ako je nevyhnutne potrebné.

§ 16

(1) Prepravu zvierat na území Slovenskej republiky uskutoční dopravca čo najrýchlejším spôsobom a bez prekládky, ak sa nestane nevyhnutnou.

(2) Ak ďalšej preprave tovaru na území Slovenskej republiky bráni porucha dopravného prostriedku, iná závada alebo nepredvídateľná prekážka alebo ak je ohrozený jeho stav, dopravca o tom bez meškania upovedomí orgán veterinárnej starostlivosti,2) v obvode pôsobnosti ktorého k tejto skutočnosti došlo, a zároveň oznámi, ako hodlá ďalej s tovarom nakladať.

§ 17

(1) Po skončení prepravy zabezpečí dopravca podľa pokynov orgánu veterinárnej starostlivosti2) vyčistenie a účinnú dezinfekciu dopravného prostriedku a zariadenia, ktoré inak nemožno použiť na ďalšiu prepravu.

(2) Neškodné odstránenie obalov, zvyškov krmiva a steliva, dezinfekciu náradia a iných predmetov použitých pri preprave tovaru, prípadne pri ošetrovaní zvierat zabezpečí dovozca, spravidla prostredníctvom príjemcu tovaru, ak táto povinnosť neprislúcha dopravcovi.

§ 18

(1) Ak sa pohraničná veterinárna kontrola vykonáva v priestoroch dopravnej organizácie (železničná stanica, prístav, letisko) alebo pošty, uvedená organizácia

a) zabezpečí a udržiava v stave schopnom prevádzky (upratovanie , vykurovanie, osvetlenie) potrebné kancelárske prevádzkové miestnosti a iné priestory najmä na nepretržitú prevádzku pohraničnej veterinárnej stanice, na dočasné oddelené umiestnenie zvierat a dočasné uloženie živočíšnych produktov a krmív, na dočasné uloženie uhynutých zvierat, s účelným vybavením a zariadením na riadne plnenie úloh pohraničnej veterinárnej stanice,

b) vytvorí podmienky na vykonávanie nevyhnutných dezinfekčných opatrení proti zavlečeniu nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a udržiava potrebné dezinfekčné zariadenia v účinnom stave.

(2) Ak sa pohraničná veterinárna kontrola vykonáva v priestoroch colnice, poskytne v nej colná správa vhodnú miestnosť na riadne plnenie úloh pohraničnej veterinárnej stanice.

ODDIEL 4

Povinnosti príjemcu

§ 19

Príjemca zásielky po vyrozumení o príchode zásielky do miesta určenia

a) upovedomí o tom orgán veterinárnej starostlivosti,2) ktorému predloží doklady o tovare, najmä veterinárne osvedčenie a ostatné sprievodné a prepravné listiny, a poskytne potrebnú súčinnosť pri prehliadke tovaru,

b) umiestni po prevzatí tovaru podľa pokynov orgánu veterinárnej starostlivosti2) zvieratá v karanténe alebo ostatný tovar uskladní oddelene a zabezpečí podmienky pre trvalý veterinárny dozor, najmä vykonávanie potrebných vyšetrení a odber vzoriek.

§ 20

Príjemca dovezenej konzervovanej spermy alebo oplodnených zárodočných buniek (zygot) je povinný

a) bez meškania oznámiť príchod zásielky orgánu veterinárnej starostlivosti2) podľa miesta určenia,

b) urýchlene prevziať a oddelene, t. j. v samostatnej nádobe uložiť zásielku až do oznámenia výsledku kontrolného laboratórneho vyšetrenia potvrdzujúceho jej zdravotnú nezávadnosť a spôsobilosť.

ODDIEL 5

Pohraničná veterinárna kontrola

§ 21

(1) Pohraničnú veterinárnu kontrolu vykonávajú veterinárni lekári orgánov veterinárnej starostlivosti,2) ktorí boli poverení plnením tejto úlohy v pohraničných veterinárnych staniciach, prípadne na inom mieste.

(2) Pohraničná veterinárna kontrola sa nevykonáva v prípadoch, v ktorých sa na dovoz, prevoz alebo vývoz tovaru nevyžaduje veterinárne povolenie ani veterinárne osvedčenie, alebo ak ide o tovar, ktorý je podľa colných predpisov5) oslobodený od colnej prehliadky, pokiaľ z dôvodov hodných osobitného zreteľa a v súlade s medzinárodnými zmluvami nie je ustanovené inak.

§ 22

V pohraničnej veterinárnej stanici

a) s nepretržitou (dennou i nočnou) prevádzkou sa musí pohraničná veterinárna kontrola vykonať neodkladne po tom, čo bol orgán veterinárnej starostlivosti2) informovaný o príchode tovaru a keď dopravný prostriedok alebo zariadenie s tovarom boli pripravené na kontrolu,

b) s dennou prevádzkou sa musí pohraničná veterinárna kontrola vykonať bez zbytočného odkladu po príchode tovaru, najneskôr však - ak tovar dôjde v mimopracovnom čase - do ôsmich hodín po tom, čo bol orgán veterinárnej starostlivosti2) informovaný o príchode tovaru a keď dopravný prostriedok alebo zariadenie s tovarom boli pripravené na kontrolu,

c) bez pravidelnej veterinárnej služby sa musí pohraničná veterinárna kontrola vykonať najneskôr do 12 hodín po tom, čo bol orgán veterinárnej starostlivosti2) informovaný o príchode tovaru a keď dopravný prostriedok alebo zariadenie s tovarom boli pripravené na kontrolu.

§ 23

(1) Prehliadka tovaru sa vykonáva spravidla spoločne s pohraničnou, colnou, prípadne aj rastlinolekárskou prehliadkou v sprievode zástupcu dopravcu, prípadne i dovozcu a príjemcu. Výsledok pohraničnej veterinárnej kontroly sa zaznamená na prvopise prepravnej listiny a na veterinárnom osvedčení.

(2) V pohraničnej veterinárnej stanici s dennou prevádzkou alebo bez pravidelnej veterinárnej služby môže veterinárneho lekára povereného vykonávaním pohraničnej veterinárnej kontroly v čase jeho neprítomnosti zastúpiť pri kontrole neobchodného tovaru uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) odborne spôsobilý príslušník colnej správy.

(3) Pohraničná veterinárna kontrola, ak ju vykonáva odborne spôsobilý príslušník colnej správy, spočíva v kontrole úplnosti a platnosti sprievodných a prepravných listín, najmä veterinárneho osvedčenia; ak má dôvodné pochybnosti o stave tovaru z veterinárneho hľadiska alebo ak zistí akékoľvek závady, zabezpečí prehliadku tovaru veterinárnym lekárom orgánu veterinárnej starostlivosti.2)

§ 24

(1) Ak podľa výsledku pohraničnej veterinárnej kontroly hrozí nebezpečenstvo zavlečenia pôvodcov nákaz, iných nákazlivých ochorení zvierat, chorôb prenosných zo zvierat na človeka alebo látok škodlivých zdraviu zvierat a ľudí alebo nebezpečenstvo dovozu zdravotne závadných živočíšnych produktov alebo krmív, prípadne ak pohraničná veterinárna kontrola zistila obdobnú závadu, určí orgán veterinárnej starostlivosti2) potrebné mimoriadne opatrenia.

(2) Dovozca a príjemca, prípadne dopravca sú povinní poskytnúť podľa povahy veci potrebnú súčinnosť a pomoc na to, aby sa určené opatrenia bez prieťahu vykonali. V prípade odberu vzoriek pri pozastavení živočíšnych produktov, krmív alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz, môže dovozca požadovať odber kontrolných vzoriek.

(3) Nutné zabitie alebo zmárnenie zvierat, ako aj zničenie živočíšnych produktov alebo krmív možno nariadiť iba po vyjadrení dovozcu, prevozcu alebo vývozcu a so súhlasom orgánu veterinárnej starostlivosti,1) prípadne aj po vyjadrení orgánu štátnej ochrany prírody, ak ide o zmárnenie chráneného živočícha; to neplatí, ak ide o nutné zabitie v nebezpečenstve z omeškania.

ODDIEL 6

§ 25

Veterinárna kontrola v mieste určenia

(1) Veterinárna kontrola v mieste určenia sa musí vykonať urýchlene so zreteľom na druh tovaru, najneskôr však do 24 hodín po tom, čo bol príslušný orgán veterinárnej starostlivosti2) informovaný o príchode tovaru do miesta určenia.

(2) Po kontrole sprievodných a prepravných listín, najmä veterinárneho osvedčenia a po vyšetrení zdravotného stavu musia sa dovezené zvieratá ihneď umiestniť a držať v karanténe za podmienok určených orgánom veterinárnej starostlivosti;2) v čase karantény sú dovezený zvieratá pod trvalým veterinárnym dozorom.

(3) Ak nebolo možné skončiť veterinárnu kontrolu dovezených živočíšnych produktov, krmív alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz, v obvyklej lehote, musí sa tovar uskladniť na ďalší potrebný čas oddelene a pod uzáverom v skladoch, ktoré na tento účel schválil orgán veterinárnej starostlivosti.2)

DRUHÁ ČASŤ

Veterinárne podmienky povoľovania dovozu a prevozu jednotlivých druhov tovaru

§ 26

Dovoz zvierat

Dovoz zvierat sa povoľuje za podmienok, že

a) zvieratá pochádzajú

1. zo štátu, v ktorom sa v období jedného roka pred odoslaním nevyskytli slintačka a krívačka exotického typu, prípadne iného typu alebo subtypu, ktorý sa prejavuje obdobne nebezpečným spôsobom ako slintačky a krívačky exotického typu, mor hovädzieho dobytka, pľúcna nákaza hovädzieho dobytka, africký mor ošípaných a vezikulárna choroba ošípaných, a v ktorom sa v období jedného roka pred odoslaním neočkovalo proti niektorej z týchto nákaz zvierat,

2. z hospodárstva alebo chovu, v ktorom sa v období jedného roka a v okruhu najmenej 30 km v období šiestich mesiacov pred odoslaním nevyskytli slintačka a krívačka klasického typu, sneť slezinná, pľuzgierovitý zápal ústnej dutiny, nákazlivá hrbolatosť kože hovädzieho dobytka, kiahne oviec a kôz, zhubná katarálna horúčka oviec, nákazlivá paraplégia oviec, influenza hydiny, mor koní, sopľavka, žrebčia nákaza a nákazlivá encefalomyelitída koní,

b) zvieratá boli

1. najdlhšie v deň pred odoslaním vyšetrené štátom povereným veterinárnym lekárom a neprejavovali klinické príznaky poruchy celkového zdravotného stavu,

2. najmenej šesť mesiacov pred odoslaním chované na území štátu pôvodu, z toho najmenej tri mesiace - a ak ide o zvieratá mladšie ako tri mesiace, od narodenia - v tom istom mieste,

3. chované v hospodárstve alebo chove a nakladané v miestach, v ktorých sa v posledných 30 dňoch pred odoslaním alebo nakladaním nevyskytli nákazy zvierat neuvedené pod písmenom a), na ktoré sú zvieratá toho druhu vnímavé, prípadne ktoré by sa mohli preniesť na zvieratá iného druhu, a v priebehu nakládky neboli v styku s inými zvieratami,

4. prepravované v dopravných prostriedkoch a zariadeniach, ktoré sa vopred vyčistili a dezinfikovali;

c) voda, krmivo, podstielka, náradie a iné predmety používané pri obsluhe zvierat v priebehu nakládky a prepravy pochádzajú z miest, v ktorých sa v posledných 30 dňoch pred odoslaním nevyskytli nákazy zvierat, na ktoré sú zvieratá toho druhu vnímavé.

§ 27

Dovoz živočíšnych produktov

(1) Živočíšne produkty sa môžu dovážať iba za podmienok, že

a) pochádzajú

1. zo zdravých zvierat a z prostredia bez nákaz zvierat uvedených v § 26 písm. a) č. 1 a 2,

2. zo zvierat, pri výžive ktorých sa nepoužívali cudzorodé látky v množstve, v ktorom môžu narušovať zdravotnú nezávadnosť živočíšnych produktov;

b) sú nezávadné z veterinárneho a hygienického hľadiska.

(2) Dovážané živočíšne produkty

a) sa môžu vyrábať a upravovať iba s použitím cudzorodých látok v druhoch a množstvách povolených v Slovenskej republike,

b) nesmú obsahovať rezíduá cudzorodých látok vo väčších množstvách, ako ustanovuje osobitný predpis,6)

c) musia sa prepravovať

1. v dopravných prostriedkoch zodpovedajúcich osobitným predpisom7) a v zariadeniach, ktoré sa vopred vyčistili a dezinfikovali,

2. v zdravotne nezávadných obaloch.

(3) Ako neobchodný tovar sa nesmú dovážať živočíšne produkty v surovom stave, najmä surové mäso a surové živočíšne tuky.

§ 28

Krmivá sa môžu dovážať, len ak pochádzajú z prostredia, v ktorom nebola zistená nákaza zvierat podľa § 26 písm. a) bodov 1 a 2, a spĺňajú podmienky ustanovené osobitným zákonom4).

§ 29

Prevoz zvierat

Prevoz zvierat sa povoľuje za podmienok, že

a) zvieratá pochádzajú

1. zo štátu, v ktorom sa v období šiestich mesiacov pred odoslaním nevyskytli slintačka a krívačka exotického typu, prípadne iného typu alebo subtypu, ktorý sa prejavuje obdobne nebezpečným spôsobom ako slintačky a krívačky exotického typu, mor hovädzieho dobytka, pľúcna nákaza hovädzieho dobytka, africký mor ošípaných a vezikulárna choroba ošípaných,

2. z miest alebo sa nakladali v miestach, v ktorých a v okruhu najmenej 30 km sa v posledných troch mesiacoch pred odoslaním nevyskytli slintačka a krívačka klasického typu, sneť slezinná, pľuzgierovitý zápal ústnej dutiny, nákazlivá hrbolatosť kože hovädzieho dobytka, kiahne oviec a kôz, zhubná katarálna horúčka oviec, nákazlivá paraplégia oviec, influenza hydiny, mor koní, sopľavka, žrebčia nákaza a nákazlivá encefalomyelitída koní, prípadne iná nákaza zvierat, ktorá by mohla spôsobitˇ ohrozenie zdravia zvierat v Ceskoslovenskej socialistickej republike,

b) zvieratá boli

1. najdlhšie v deň predo dňom odoslania vyšetrené štátom povereným veterinárnym lekárom a neprejavovali klinické príznaky poruchy celkového zdravotného stavu,

2. prepravované v dopravných prostriedkoch a zariadeniach, ktoré sa vopred vyčistili a dezinfikovali;

c) voda, krmivo, podstielka, náradie a iné predmety používané pri obsluhe zvierat v priebehu nakládky a prepravy pochádzajú z miest, v ktorých sa v posledných 30 dňoch pred odoslaním nevyskytli nákazy zvierat, na ktoré sú zvieratá toho druhu vnímavé.

TRETIA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 30

Náklady vzniknuté v dôsledku opatrení na veterinárnu ochranu štátneho územia, najmä v súvislosti s vrátením alebo neprepustením tovaru, oddeleným umiestnením alebo izoláciou zvierat alebo pozastavením a oddeleným uložením alebo uskladnením živočíšnych produktov a krmív znáša, prípadne uhrádza dovozca, prevozca alebo vývozca.

§ 31

Výklad pojmov

(1) Podľa tejto vyhlášky sa rozumejú pod pojmom

a) hospodárske zvieratá: zvieratá využívané na hospodárske účely, najmä hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hrabavá a vodná hydina, nepárnokopytníky, králiky, kožušinové zvieratá, ryby a včely;

b) predmety, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz: najmä krmivo, stelivo, dopravné prostriedky, obaly, náradia a iné predmety použité pri preprave a ošetrovaní zvierat, živočíšnych produktov a krmív, živé kmene pôvodcov nákaz zvierat na výskumné alebo iné účely, veterinárne biopreparáty, medikované kŕmne prípravky;

c) vstupné alebo výstupné miesta: miesta prechodu tovaru uvedené v prílohe tejto vyhlášky, ako aj stanice medzinárodných kusových zásielok železničnej dopravy, nácestné strediská automobilovej dopravy, vyclievacie pošty;

d) odborne spôsobilý príslušník colnej správy: príslušník colnej správy poverený v niektorých prípadoch vykonávaním pohraničnej veterinárnej kontroly vo vstupnom alebo výstupnom mieste a na ten účel vyškolený.

(2) Kde sa v tejto vyhláške hovorí o zvieratách, rozumejú sa tým podľa okolností aj násadové vajcia, spermy, oplodnené zárodočné bunky (zygoty) a oplodnené ikry.

§ 32

So súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky môže orgán veterinárnej starostlivosti1) povoliť výnimky z veterinárnych podmienok ustanovených v druhej časti, prípadne ustanoviť podrobnejšie podmienky dovozu a prevozu tovaru najmä s prihliadnutím

a) na požiadavky ochrany pred zavlečením pôvodcov nákaz, iných hromadných ochorení zvierat a zdravotne závadných živočíšnych produktov zo zahraničia,

b) na vývoj nákazovej situácie v zahraničí,

c) na nové poznatky veterinárnej vedy na úseku veterinárnej profylaxie a diagnostiky.


§ 33

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.


Príloha

ZOZNAM pohraničných veterinárnych staníc

Pohraničná veterinárna stanicaKategória1)TypŠtát
1234
BratislavaI.cestnáMaďarská republika
-Rusovce železničnáMaďarská republika
-PetržalkaII.cestnáRakúsko
železničnáRakúsko
riečna
letecká
MedveďovI.cestnáMaďarská republika
ŠtúrovoI.železničnáMaďarská republika
KomárnoI.cestnáMaďarská republika
železničná riečnaMaďarská republika
ŠahyI.cestnáMaďarská republika
Slovenské ĎarmotyII.cestnáMaďarská republika
Fiľakovo - Šiatorská BukovinkaII.cestnáMaďarská republika
železničnáMaďarská republika
Lenártovce - KráľII.železničnáMaďarská republika
cestnáMaďarská republika
Hraničná pri HornádeII.cestnáMaďarská republika
železničnáMaďarská republika
Slovenské Nové MestoII.cestnáMaďarská republika
Čierna nad TisouI.železničnáUkrajina
Vyšné NemeckéI.cestnáUkrajina
Vyšný KomárnikI.cestnáPoľsko
TrstenáI.cestnáPoľsko
PlavecII.železničnáPoľsko
Čadca - Mosty u Jablunk.I.železničnáČeská republika
Svrčinovec - Mosty u Jablunk.I.cestnáČeská republika
Makov - Horná BečvaI.cestnáČeská republika
Drietoma - Starý HrozenkovI.cestnáČeská republika
Kúty - LanžhotI.cestnáČeská republika
železničná
Kúty - BřeclavI.cestnáČeská republika

Poznámky:

1)Kategória I - pohraničná veterinárna stanica s nepretržitou prevádzkou,
II - pohraničná veterinárna stanica s dennou prevádzkou od 7.00 hod. do 19.00 hod.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 zákona ČNR č. 108/1987 Zb. o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Českej socialistickej republiky. § 10 zákona SNR č. 110/1987 Zb. o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky.

2) § 9 zákona ČNR č. 108/1987 Zb.§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Zb.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách.

4) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení vyhlášok č. 98/1966 Zb., č. 152/1983 Zb. a č. 74/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku v znení vyhlášok č. 122/1979 Zb., č. 74/1981 Zb. a č. 106/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 15/1971 Zb.

5) Colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1966 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákona č. 44/1974 Zb.

6) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z., ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách.

7) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb. o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP).

8) Porovnaj prílohu vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 117/1987 Zb. o starostlivosti o zdravie zvierat.