Vyhláška č. 115/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o podnikovej veterinárnej službe

Čiastka 24/1987
Platnosť od 23.12.1987 do15.01.1992
Účinnosť od 01.01.1988 do15.01.1992
Zrušený 11/1992 Zb.

115

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

z 22. decembra 1987

o podnikovej veterinárnej službe

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy podľa § 3 ods. 4 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti ustanovuje:


§ 1

(1) Podnikovú veterinárnu službu možno zaviesť v organizácii, v ktorej sú vytvorené predpoklady na

a) výkon všetkých odborných veterinárnych činností v rozsahu a za podmienok podľa tejto vyhlášky,

b) účelnejší a hospodárnejší výkon týchto činností vlastnými pracovníkmi organizácie, najmä vzhľadom na dosiahnutý stupeň koncentrácie a špecializácie živočíšnej výroby, na jej rozsah a organizačné usporiadanie.

(2) Organizácia môže zaviesť podnikovú veterinárnu službu len na základe zmluvy s okresnou alebo mestskou veterinárnou správou (ďalej len „okresná veterinárna správa“) o zavedení tejto služby a o vzájomnej spolupráci.

§ 2

(1) Zmluva podľa § 1 ods. 2 musí obsahovať

a) určenie dňa začiatku výkonu odborných veterinárnych činností organizáciou,

b) pravidlá vzájomných vzťahov spojených

1. s úlohami, ktorých plnenie predpokladá súčinnosť podnikovej veterinárnej služby s veterinárnymi lekármi okresnej veterinárnej správy - špecialistami a so špecializovanými organizáciami štátnej veterinárnej služby,

2. s odbornou praxou, výchovou a ďalším vzdelávaním veterinárnych lekárov a veterinárnych technikov podnikovej veterinárnej služby,

3. s odbornou veterinárnou činnosťou štátnej veterinárnej služby pre organizáciu, so zásobovaním organizácie liečivami, veterinárnymi prípravkami a potrebami a s prípadným zastupovaním veterinárnych lekárov a veterinárnych technikov podnikovej veterinárnej služby veterinárnymi pracovníkmi okresnej veterinárnej správy,

c) spôsob a podmienky jej zániku.

(2) Na účinnosť zmluvy podľa § 1 ods. 2 treba jej schválenie nadriadenými orgánmi jej účastníkov.

(3) Pri nariadení mimoriadnych veterinárnych opatrení1) je organizácia povinná na požiadanie okresnej veterinárnej správy uvoľniť veterinárnych lekárov a veterinárnych technikov podnikovej veterinárnej služby na plnenie úloh okresnej veterinárnej správy spojených so zdolávaním nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat, a to na čas nevyhnutnej potreby.

§ 3

(1) Podniková veterinárna služba zahŕňa

a) na úseku veterinárnej prevencie, zoohygieny a výživy zvierat

1. vykonávanie kontroly zdravia zvierat v spolupráci s okresnou veterinárnou správou,

2. vykonávanie veterinárnych profylaktických a diagnostických úkonov spojených s prevenciou nákaz a iných hromadných ochorení zvierat podľa plánu a pokynov okresnej veterinárnej správy, pokiaľ nevyhradí Štátna veterinárna správa Slovenskej socialistickej republiky z nákazových alebo iných vážnych dôvodov vykonávanie týchto úkonov orgánom veterinárnej správy,

3. určovanie veterinárnych podmienok na premiestňovanie zvierat medzi objektmi organizácie, ak nejde o premiestnenie, ku ktorému sa vyžaduje veterinárne osvedčenie,2)

4. odber vzoriek a zabezpečovanie ich veterinárneho vyšetrenia,

5. zaraďovanie schválených medikovaných kŕmnych prípravkov a iných prísad obsahujúcich biologicky aktívne látky do výživy zvierat; zaraďovanie prípravkov a prísad zanechávajúcich v živočíšnych produktoch reziduá nepriaznivo ovplyvňujúce ich zdravotnú nezávadnosť je však možné len so súhlasom okresnej veterinárnej správy;

b) na úseku plemenitby a reprodukcie zvierat

1. vykonávanie odborných veterinárnych úkonov pri pôrodoch a sledovanie zdravotného stavu plemenníc po pôrode,

2. liečenie zvierat s poruchami plodnosti, sledovanie výkonu inseminácie a jej výsledkov, prípadne, v zdravotne odôvodnených prípadoch, vykonávanie inseminácie,

3. vykonávanie odborných veterinárnych úkonov spojených s riadením reprodukcie, prípadne s uplatňovaním biotechnických metód reprodukcie (najmä s prípravou darkýň a príjemkýň a s prenosom zygót) a kontroly dedičnosti zdravia plemenníkov a plemenníc, a to v spolupráci s okresnou veterinárnou správou;

c) na úseku veterinárnej liečebnej činnosti

1. vykonávanie veterinárnych liečebných úkonov,

2. rozhodovanie o ďalšom využití zvierat po skončení liečenia, o vyraďovaní neštandardných zvierat a v prípade nebezpečenstva z omeškania o nutnom zabití chorých zvierat,

3. vykonávanie jednoduchých chirurgických úkonov na zdravých zvieratách.

(2) Liečivá zanechávajúce v živočíšnych produktoch reziduá nepriaznivo ovplyvňujúce ich zdravotnú nezávadnosť možno v podnikovej veterinárnej službe používať len so súhlasom okresnej veterinárnej správy.

§ 4

(1) Pri plnení povinností organizácie uložených jej právnymi predpismi o veterinárnej starostlivosti podniková veterinárna služba

a) sleduje dodržiavanie požiadaviek veterinárnej starostlivosti v chove zvierat, predovšetkým na jeho ochranu pred nákazami a inými hromadnými ochoreniami zvierat, na životné prostredie a ošetrovanie zvierat,

b) uplatňuje veterinárne zdravotné a dietetické hľadiská na výrobu, zber, konzervovanie, skladovanie a využitie krmív,

c) sleduje dodržiavanie

1. požiadaviek veterinárnej starostlivosti pri výrobe, spracúvaní, ošetrovaní, skladovaní a preprave živočíšnych produktov,

2. zásad hygieny ošetrovania mliečnych žliaz dojníc a starostlivosti o dojacie zariadenia, zásad hygienickej prebierky mlieka a prípravy a odberu vzoriek na jeho hodnotenie, vyraďuje mlieko nezodpovedajúce požiadavkám zdravotnej nezávadnosti z použitia na trhové účely a spracúva v spolupráci s okresnou veterinárnou správou súbor opatrení organizácie na zlepšovanie hygieny prvovýroby a akosti mlieka.

(2) Pri vzniku podozrenia z nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat podniková veterinárna služba až do príchodu veterinárneho lekára okresnej veterinárnej správy riadi plnenie povinností organizácie podľa právnych predpisov o veterinárnej starostlivosti, prípadne podľa pohotovostného plánu ochranných a zdolávacích opatrení pre prípad výskytu veľmi nebezpečných nákaz zvierat.3)

(3) Podniková veterinárna služba podľa pokynov okresnej veterinárnej správy organizuje plnenie povinností organizácie vyplývajúcich z nariadených mimoriadnych veterinárnych opatrení.1)

§ 5

(1) Pri plnení úloh podnikovej veterinárnej služby sa organizácia riadi odbornými predpismi a postupmi vzťahujúcimi sa na činnosť orgánov veterinárnej správy a špecializovaných organizácií štátnej veterinárnej služby.

(2) Odborné veterinárne činnosti pri plnení úloh uvedených v odseku 1 môžu vykonávať len pracovníci organizácie, ktorí sú na výkon týchto činností odborne spôsobilí4) (veterinárni lekári a veterinárni technici) a absolvovali odbornú prax organizovanú po dohode s okresnou veterinárnou správou. Veterinárni technici plnia svoje úlohy pod odborným vedením veterinárnych lekárov podnikovej veterinárnej služby.

(3) Veterinárni lekári podnikovej veterinárnej služby sú oprávnení vystavovať predpisy na liečivá používané vo veterinárnej starostlivosti. Ak však ide o liečivá, ktoré zostávajú v okresnej alebo krajskej rezerve, možno ich vydať na predpisy veterinárnych lekárov podnikovej veterinárnej služby len so súhlasom okresnej veterinárnej správy.

§ 6

(1) Organizácia je povinná

a) trvalo vytvárať materiálno-technické a organizačné podmienky na plnenie úloh podnikovej veterinárnej služby, najmä náležite vybaviť jej pracovisko a zriadiť oddelené priestory na vhodné a bezpečné uskladnenie liečiv, veterinárnych prípravkov a potrieb,

b) správne skladovať, účelne a hospodárne využívať liečivá, veterinárne prípravky a potreby,

c) po dohode s okresnou veterinárnou správou starať sa o ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov a veterinárnych technikov podnikovej veterinárnej služby v rozsahu a za podmienok určených pre veterinárnych pracovníkov orgánov veterinárnej správy.

(2) Plánovanú potrebu liečiv, veterinárnych prípravkov, nástrojov, pomôcok a potrieb a spôsob ich zabezpečovania dohodne organizácia s okresnou veterinárnou správou.

(3) Organizácia podľa pokynov okresnej veterinárnej správy vedie evidenciu o vykonaných veterinárnych úkonoch, o výskyte nákaz a iných hromadných ochorení zvierat, genetických ochorení a vád zvierat a o spotrebe liečiv, veterinárnych prípravkov a potrieb.

(4) Organizácia pravidelne hodnotí plnenie úloh veterinárnej starostlivosti a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov na tomto úseku.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


Minister:

J. Varga v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti.

2) § 7 ods. 1, § 8 ods. 3 zákona č. 87/1987 Zb.

3) § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 87/1987 Zb.

4) § 25 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb.