Nariadenie vlády č. 111/1987 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1988

Čiastka 24/1987
Platnosť od 23.12.1987
Účinnosť od 01.01.1988

OBSAH

111

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 21. decembra 1987

o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1988

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 1 písm. e) a § 9 ods. 3 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu:


§ 1

(1) Na zabezpečenie plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky v roku 1988 sa ustanovuje dodatkový odvod na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku (ďalej len „dodatkový odvod“).

(2) Dodatkový odvod vykonávajú tie ústredne riadené organizácie podliehajúce odvodu zo zisku podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 161/1982 Zb., ktoré určia ich nadriadené ústredné orgány (ďalej len „organizácie“), a to vo výške ročnej sumy určenej nadriadeným ústredným orgánom, ktorému sa výška dodatkového odvodu určila formou záväznej úlohy príslušného štátneho rozpočtu.

(3) Výšku dodatkového odvodu určenú jednotlivým organizáciám oznámia nadriadené ústredné orgány príslušnému ministerstvu financií do konca februára 1988 a prípadné zmeny oznámia bez meškania.

§ 2

(1) Dodatkový odvod vykonávajú organizácie v splátkach mesačne jednou dvanástinou určenej ročnej sumy najneskôr tretí deň pred koncom každého mesiaca. Do 29. januára 1988 sú organizácie povinné predložiť príslušnej finančnej správe výpočet splátok.

(2) Ak dôjde v priebehu roka ku zmene výšky dodatkového odvodu, sú organizácie povinné zúčtovať rozdiel od začiatku roka s najbližšou splátkou dodatkového odvodu a zmenu súčasne oznámiť príslušnej finančnej správe.

(3) V odôvodnených prípadoch môže príslušná finančná správa na žiadosť organizácie určiť vykonávanie dodatkového odvodu odchylne za podmienky, že celková ročná suma dodatkového odvodu sa zaplatí najneskôr tretí deň pred koncom roka 1988.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


Štrougal v. r.