Zákon č. 109/1987 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1988

Čiastka 24/1987
Platnosť od 23.12.1987 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1988 do31.12.1988

109

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 21. decembra 1987

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1988

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 92 414 900 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 92 414 900 000 Kčs (príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky sú obsiahnuté

neúčelové dotácie zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 12 328 600 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 11 397 500 000 Kčs (príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, organizačné a cenové zmeny, úpravy ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a upraviť neúčelové dotácie a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona č. 109/1987 Zb.

Príloha č. 2 zákona č. 109/1987 Zb.