Vyhláška č. 1/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív

Čiastka 1/1987
Platnosť od 16.01.1987 do31.12.1991
Účinnosť od 01.03.1987 do31.12.1991

OBSAH

1

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

zo 17. decembra 1986,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.:


Čl. I

Ustanovenie § 25 ods. 2 vyhlášky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív, sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1987.


Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.