Vyhláška č. 31/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach dodávky vývozných investičných celkov

(v znení č. 103/1990 Zb.)

Čiastka 9/1986
Platnosť od 14.05.1986 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991