Vyhláška č. 40/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla

Čiastka 8/1984
Platnosť od 10.05.1984 do30.06.1989
Účinnosť od 10.05.1984 do30.06.1989
Zrušený 69/1989 Zb.

OBSAH