Vyhláška č. 98/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov a pamätných strieborných päťstokorunákov na 100. výročie otvorenia Národného divadla

Čiastka 21/1983
Platnosť od 24.09.1983 do29.09.2000
Účinnosť od 03.10.1983 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

98

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 17. augusta 1983

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov a pamätných strieborných päťstokorunákov na 100. výročie otvorenia Národného divadla

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach vyhlasuje:


§ 1

(1) Na 100. výročie otvorenia Národného divadla sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunáky“) a pamätné strieborné päťstokorunáky (ďalej len „päťstokorunáky“).

(2) Stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku, päťstokorunáky zo zliatiny s 900 dielmi striebra a 100 dielmi medi. Hmotnosť stokorunáka je 9 g, päťstokorunáka 24 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, päťstokorunáka 40 mm. Hrana stokorunáka je vrúbkovaná, na hrane päťstokorunáka je plastický trikrát sa opakujúci nápis „NÁROD SOBĚ“ a tri dvojice lipových lístkov.

(3) Na líci stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním vo vnútornom opise označenie „100 Kčs“, vo vonkajšom opise zľava v neuzavretom kruhu je názov „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

(4) Na líci päťstokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním označenie hodnoty „500 Kčs“. Názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je v neuzavretom opise zľava, uprostred dole je znak Národného divadla.

(5) Na rube stokorunáka je historická budova Národného divadla. V opise nad ňou je názov „NÁRODNÍ DIVADLO“, pod ňou letopočty „1883 - 1983“. Autorom stokorunáka je akademický sochár Vladimír Oppl, ktorého iniciálky „OV“ sú pri ľavom dolnom kraji budovy.

(6) Na rube päťstokorunáka je vľavo žena s lýrou podľa sochy J.V. Myslbeka „Hudba“, vpravo za ňou historická budova Národného divadla. V opise pri okraji mince vľavo a hore je názov „NÁRODNÍ DIVADLO“. Pod budovou sú vo dvoch riadkoch nad sebou letopočty „1883“ „1983“. Autorom návrhu päťstokorunáka je zaslúžilý umelec Zdeněk Kolářský, ktorého meno „KOLÁŘSKÝ“ je pri okraji mince dole.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. októbrom 1983.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.


Príloha