Vyhláška č. 96/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

Čiastka 20/1983
Platnosť od 13.09.1983
Účinnosť od 13.09.1983
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 48 odseku 2 dňom 18. mája 1983.

96

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 19. mája 1983

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach


Dňa 23. apríla 1982 bola v Nikózii podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Nikózii 18. apríla 1983.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 48 odseku 2 dňom 18. mája 1983.

Český preklad Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Řehořek v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

Prezident Československej socialistickej republiky a prezident Cyperskej republiky,

vedení snahou ďalej rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu medzi oboma štátmi v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a vedení prianím upraviť na základe vzájomnosti právnu pomoc v oblasti občianskeho a trestného práva,

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

Bohuslava Chňoupka,

ministra zahraničných vecí,

prezident Cyperskej republiky

Nicosa A. Rolandisa,

ministra zahraničných vecí,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Hlava 1
PRÁVNA OCHRANA A PRÁVNA POMOC V OBČIANSKYCH A TRESTNÝCH VECIACH

Článok 1

Právna ochrana

(1) Občania jednej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany rovnakú právnu ochranu v osobných a majetkových veciach ako občania druhej zmluvnej strany.

(2) Občania jednej zmluvnej strany môžu pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany vystupovať a uplatňovať svoje záujmy za rovnakých podmienok ako občania druhej zmluvnej strany.

(3) Ustanovenia tejto Zmluvy sa primerane vzťahujú aj na právnické osoby zriadené podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán, ktoré majú sídlo na území tejto zmluvnej strany.

Článok 2

Právna pomoc

(1) Justičné orgány zmluvných strán si poskytujú vo veciach upravených touto Zmluvou navzájom právnu pomoc.

(2) Na účely tejto zmluvy výraz „justičné orgány“ označuje súdy a iné orgány príslušné na prerokovanie vecí upravených touto Zmluvou podľa právneho poriadku svojho štátu.

(3) Na účely tejto Zmluvy výraz „občianske veci“ zahŕňa aj obchodné, rodinné a pracovné veci.

Článok 3

Rozsah právnej pomoci

Zmluvné strany si navzájom poskytujú právnu pomoc vykonávaním jednotlivých úkonov, najmä zasielaním a doručovaním písomností a vykonávaním dôkazov.

Článok 4

Spôsob styku

(1) Justičné orgány zmluvných strán sa pri vykonávaní tejto Zmluvy stýkajú prostredníctvom príslušných ústredných orgánov, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje niečo iné.

(2) Na účely tejto Zmluvy sa ústrednými orgánmi rozumejú:

a) na strane Československej socialistickej republiky

- Generálna prokuratúra Československej socialistickej republiky,

- Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky, - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky;

b) na strane Cyperskej republiky

- Ministerstvo spravodlivosti Cyperskej republiky.

(3) Ústredné orgány zmluvných strán používajú pri vzájomnom styku pri vykonávaní tejto Zmluvy svoje úradné jazyky a vždy aj anglický jazyk.

Článok 5

Dožiadanie

(1) Dožiadanie musí obsahovať:

a) označenie dožadujúceho orgánu,

b) označenie dožiadaného orgánu,

c) označenie veci, v ktorej sa o právnu pomoc žiada,

d) meno a priezvisko účastníkov, obvinených, obžalovaných alebo odsúdených, miesto ich bydliska alebo prechodného pobytu, ich štátne občianstvo a povolanie, v trestných veciach podľa možnosti miesto a dátum ich narodenia, mená a priezviská rodičov; u právnických osôb ich názov a sídlo,

e) mená, priezviská a adresy ich právnych zástupcov, ak boli ustanovení,

f) predmet dožiadania a údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie dožiadania,

g) v trestných veciach aj opis a označenie súdne trestného činu.

(2) Dožiadanie a k nemu pripojené písomnosti musia byť vyhotovené v jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo musí byť pripojený preklad do tohto jazyka alebo do anglického jazyka. Každý preklad spojený s dožiadaním sa musí overiť na to oprávneným tlmočníkom alebo diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom jednej zo zmluvných strán.

(3) Dožiadanie bude opatrené vlastnoručným podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky príslušného orgánu.

Článok 6

Vybavenie dožiadania

(1) Pri vybavovaní dožiadania dožiadaný orgán postupuje podľa právneho poriadku svojho štátu. Môže však na žiadosť dožadujúceho orgánu vykonať dožiadanie spôsobom v ňom uvedeným, pokiaľ to nie je v rozpore s právnym poriadkom jeho štátu.

(2) Ak dožiadaný orgán nie je príslušný na vybavenie dožiadania, bezodkladne ho postúpi príslušnému orgánu a upovedomí o tom dožadujúci orgán.

(3) Ak adresa uvedená v dožiadaní nie je presná alebo ak osoba, ktorej sa dožiadanie týka, na uvedenej adrese nebýva, dožiadaný orgán urobí potrebné opatrenia na zistenie správnej adresy.

(4) Dožiadaný orgán oznámi včas priamo dožadujúcemu orgánu na jeho žiadosť miesto a čas vybavovania dožiadania.

(5) Po vybavení dožiadania vráti dožiadaný orgán na žiadosť spisy dožadujúcemu orgánu. V prípade, že dožiadaniu nemožno vyhovieť, vráti dožiadaný orgán spisy dožadujúcemu orgánu a súčasne oznámi dôvody, pre ktoré nemožno dožiadanie vybaviť.

Článok 7

Doručovanie

Dožiadaný orgán vykoná doručenie písomností podľa právneho poriadku svojho štátu, ak doručovaná písomnosť je spísaná v jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo je k nej pripojený overený preklad do tohto jazyka. Inak dožiadaný orgán doručí písomnosť adresátovi, ak je ochotný dobrovoľne ju prijať.

Článok 8

Doklad o doručení

(1) Doručenie sa preukáže potvrdením podpísaným príjemcom a opatreným odtlačkom úradnej pečiatky, dátumom a podpisom doručujúceho orgánu alebo potvrdením vydaným týmto orgánom s uvedením spôsobu, miesta a času doručenia. Ak doručovaná písomnosť je zaslaná vo dvoch vyhotoveniach, môže sa jej prijatie a doručenie potvrdiť na druhom rovnopise.

(2) Doklad o doručení sa bezodkladne zasiela dožadujúcej strane. V prípade, že doručenie nemožno vykonať, dožiadaná strana bezodkladne oznámi dožadujúcej strane dôvody, ktoré bránia doručeniu.

Článok 9

Doručovanie vlastným občanom

Zmluvné strany môžu doručovať písomnosti vlastným občanom aj prostredníctvom svojich diplomatických misií alebo konzulárnych úradov. V tomto prípade sa nesmú použiť donucovacie prostriedky.

Článok 10

Ochrana svedkov a znalcov

(1) Občan, ktorý má pobyt na území jednej zo zmluvných strán a ktorý má byť vypočutý pred orgánom druhej zmluvnej strany ako svedok alebo znalec, nie je povinný sa na predvolanie tohto orgánu dostaviť; predvolanie preto nesmie obsahovať vyhrážku donútenia pre prípad nedostavenia sa. Ak dožadujúca strana považuje osobnú účasť svedka alebo znalca pred svojimi justičnými orgánmi za nevyhnutnú, uvedie to v predvolaní a dožiadaná strana svedka alebo znalca o tom upovedomí.

(2) Svedok alebo znalec, ktorý sa dostavil na predvolanie orgánu druhej zmluvnej strany, nesmie byť na jej území bez ohľadu na jeho štátne občianstvo trestne stíhaný ani vzatý do väzby ani sa nesmie na ňom vykonať trest uložený predtým súdom za súdne trestný čin, ktorý spáchal pred prekročením štátnych hraníc dožadujúcej zmluvnej strany. Práve tak sa nemôže trestne stíhať ani v súvislostiach s podaním svedectva alebo znaleckého posudku.

(3) Svedok alebo znalec stratí ochranu uvedenú v odseku 2 tohto článku, ak neopustí územie dožadujúcej zmluvnej strany do siedmich dní odo dňa, keď mu orgán, ktorý ho predvolal, oznámil, že jeho prítomnosť nie je ďalej potrebná. Do tejto lehoty sa nepočíta čas, po ktorý nemohol svedok alebo znalec opustiť územie tejto zmluvnej strany z dôvodov od neho nezávislých.

(4) Predvolaný občan má právo na náhradu nákladov cesty a pobytu, ako aj ušlého zárobku, a znalec okrem toho aj na znalcovské. V predvolaní sa uvedie, aké náhrady predvolanému patria, a na žiadosť sa mu poskytne preddavok na náhradu výdavkov.

Článok 11

Náklady právnej pomoci

(1) Zmluvné strany nebudú požadovať náhradu nákladov vykonania žiadaných úkonov právnej pomoci okrem znalcovského a iných výdavkov vzniknutých v súvislosti s vykonaním znaleckých dôkazov.

(2) Vykonanie znaleckého dôkazu možno viazať na podmienku zloženia preddavku.

(3) Dožiadaný orgán oznámi dožadujúcemu orgánu na jeho žiadosť výšku nákladov vzniknutých vybavením dožiadania.

Článok 12

Odmietnutie právnej pomoci

Poskytnutie právnej pomoci možno odmietnuť, ak sa dožiadaná zmluvná strana domnieva, že vybavenie dožiadania by bolo v rozpore s jej právnym poriadkom alebo verejným poriadkom alebo by sa ohrozila alebo porušila jej zvrchovanosť alebo bezpečnosť.

Článok 13

Právne informácie

(1) Zmluvné strany si budú na žiadosť poskytovať informácie o práve, ktoré platí alebo platilo na ich území, ako aj texty právnych predpisov.

(2) Žiadosť o informáciu bude obsahovať označenie orgánu, pre ktorý sa vyžaduje, ako aj podstatu veci, v súvislosti ktorej sa informácia žiada. Ak je to na objasnenie obsahu žiadosti nevyhnutné, môžu sa priložiť odpisy písomností.

Článok 14

Platnosť listín

(1) Listiny vydané alebo overené v predpísanej forme a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky príslušného štátneho orgánu alebo úradnej osoby (tlmočníka, znalca) jednej zmluvnej strany nevyžadujú na území druhej zmluvnej strany overenie. To platí aj pre podpisy na listinách a pre podpisy, ktoré boli overené podľa predpisov jednej zo zmluvných strán.

(2) Listiny, ktoré sa na území jednej zo zmluvných strán považujú za verejné, majú dôkaznú moc verejných listín aj na území druhej zmluvnej strany.

Článok 15

Zisťovanie adries a iných údajov

(1) Ústredné orgány zmluvných strán si na žiadosť poskytnú pomoc pri zisťovaní adries osôb, ktoré sa zdržiavajú na ich území, ak je to potrebné na uplatnenie práv ich občanov.

(2) Ak sa na justičnom orgáne jednej zmluvnej strany uplatňuje nárok na výživné proti osobe, ktorá sa zdržiava na území druhej zmluvnej strany, poskytne táto zmluvná strana na žiadosť pomoc pri zistení zdroja a výšky príjmov tejto osoby.

(3) Ak pri vykonávaní tejto Zmluvy vzniknú pochybnosti o štátnom občianstve určitej osoby, jedna zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane na jej žiadosť, či táto osoba je jej občanom.

Hlava 2
ZASIELANIE DOKLADOV O OSOBNOM STAVE A INÝCH LISTÍN

Článok 16

(1) Zmluvné strany si navzájom zasielajú výpisy z úradných matrík o narodení, o uzavretí manželstva a o úmrtí občanov druhej zmluvnej strany, ako aj oznámenia o všetkých zmenách v týchto matrikách.

(2) Príslušné orgány jednej zmluvnej strany, zasielajú tieto výpisy druhej zmluvnej strane z úradnej povinnosti bezplatne diplomatickou cestou.

Článok 17

Príslušné orgány zmluvných strán si budú navzájom zasielať odpisy rozhodnutí týkajúcich sa osobného stavu občanov druhej zmluvnej strany, ktoré nadobudli právoplatnosť.

Hlava 3
TROVY KONANIA

Článok 18

Oslobodenie od zloženia žalobnej zábezpeky

Občanom jednej zmluvnej strany, ktorí vystupujú pred orgánmi druhej zmluvnej strany, pokiaľ majú pobyt na území jednej zo zmluvných strán, nemožno uložiť zloženie žalobnej zábezpeky za trovy konania len z toho dôvodu, že sú cudzinci alebo že na území druhej zmluvnej strany nemajú pobyt.

Oslobodenie od poplatkov a preddavkov

Článok 19

Občania jednej zmluvnej strany majú na území druhej zmluvnej strany nárok na priznanie oslobodenia od súdnych, notárskych a správnych poplatkov a preddavkov, iných trov konania a na priznanie ďalších výhod týkajúcich sa poplatkov za rovnakých podmienok ako občania druhej zmluvnej strany. To isté platí aj pre ustanovenie bezplatného právneho zástupcu.

Článok 20

(1) Oslobodenie podľa ustanovenia článku 19 tejto Zmluvy sa poskytne na základe osvedčenia o osobných a majetkových pomeroch žiadateľa. Toto potvrdenie vydáva príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej má žiadateľ pobyt.

(2) Orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti o oslobodenie, môže od orgánu, ktorý osvedčenie vydal, žiadať doplnenie údajov alebo potrebné objasnenia.

Článok 21

Ak príslušný orgán priznal oslobodenie podľa článku 19 tejto Zmluvy občanovi druhej zmluvnej strany, vzťahuje sa toto oslobodenie na celé konanie a aj na konanie o výkone rozhodnutí.

Článok 22

Ak občan jednej zo zmluvných strán podáva žiadosť o oslobodenie podľa článku 19 tejto Zmluvy pred príslušným orgánom druhej zmluvnej strany, môže tak urobiť pred orgánom príslušným podľa miesta svojho pobytu. Tento orgán postúpi žiadosť spolu s osvedčením vydaným podľa článku 20 tejto Zmluvy príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany.

ČASŤ II

UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ

Článok 23

(1) Zmluvné strany uznajú a na svojom území vykonajú tieto rozhodnutia vydané na území druhej zmluvnej strany:

a) rozhodnutia súdov v občianskych veciach, ako aj súdom schválené zmiery v týchto veciach,

b) rozhodnutia súdov v trestných veciach týkajúce sa náhrady škody a iných občianskoprávnych nárokov,

c) rozhodnutia rozhodcovských orgánov, ako aj zmiery pred nimi uzavreté.

(2) Za rozhodnutia súdov v uvedenom zmysle sa považujú aj rozhodnutia v dedičských veciach vydané orgánmi zmluvnej strany, ktoré podľa právneho poriadku tejto zmluvnej strany sú príslušné na konanie v dedičských veciach.

Článok 24

Rozhodnutia uvedené v článku 23 tejto Zmluvy sa uznajú a vykonajú za podmienok, že:

a) rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej bolo vydané;

b) uznaniu a výkonu nebráni výlučná právomoc orgánov zmluvnej strany, na území ktorej sa o uznanie a výkon žiada;

c) účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej bolo rozhodnutie vydané, riadne a včas predvolaný, aby sa mohol dostaviť a v konaní uplatňovať svoje záujmy, a v prípade procesnej nespôsobilosti bol riadne zastúpený;

d) rozhodnutie nie je v rozpore s rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť, vydaným skôr medzi tými istými účastníkmi o tej istej veci súdom zmluvnej strany, na území ktorej sa má výkon rozhodnutia povoliť;

e) pred orgánom dožiadanej zmluvnej strany neprebieha konanie medzi tými istými účastníkmi o tej istej veci, ktoré bolo začaté ako prvé;

f) zmluvná strana, na území ktorej sa žiada o uznanie alebo výkon, sa domnieva, že uznaním alebo výkonom nebude ohrozená jej zvrchovanosť alebo bezpečnosť;

g) uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom štátu, v ktorom je sídlo dožiadaného súdu;

h) rozhodnutie nebolo dosiahnuté podvodom.

Článok 25

Rozhodnutia rozhodcovských orgánov sa uznajú a vykonajú za podmienok uvedených v článku 24 tejto Zmluvy, ak:

a) rozhodnutie sa zakladá na písomnej dohode o príslušnosti rozhodcovského orgánu a vydal ho rozhodcovský orgán dohodou určený v medziach svojho oprávnenia ustanoveného dohodou,

b) dohoda o príslušnosti rozhodcovského orgánu je platná podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať.

Článok 26

(1) Návrh na uznanie alebo výkon rozhodnutia môže oprávnený podať príslušnému justičnému orgánu zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať, buď priamo, alebo spôsobom ustanoveným v článku 4 tejto Zmluvy.

(2) Návrh na uznanie a výkon rozhodnutia sa musí podať v lehote na to ustanovenej právnym poriadkom štátu, v ktorom sa žiada o uznanie a výkon.

(3) K návrhu sa pripojí:

a) súdne rozhodnutie alebo overený odpis tohto rozhodnutia s potvrdením o právoplatnosti a vykonateľnosti, pokiaľ tieto skutočnosti nevyplývajú zo samotného znenia rozhodnutia;

b) doklad o tom, že účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej bolo rozhodnutie vydané, riadne a včas predvolaný, aby sa mohol dostaviť a v konaní uplatňovať svoje záujmy, a v prípade procesnej nespôsobilosti bol riadne zastúpený;

c) overený preklad návrhu aj listín uvedených pod písmenami a) a b) tohto odseku do jazyka dožiadanej zmluvnej strany alebo do angličtiny.

Článok 27

(1) Justičný orgán, ktorý rozhoduje o návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia, skúma, či sú splnené podmienky uvedené v článkoch 24, 25 a 26 tejto Zmluvy. Na rozhodovanie o uznaní a výkone rozhodnutia je príslušný justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať a vykonať.

(2) Justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa rozhodnutie uznáva alebo vykonáva, postupuje podľa právneho poriadku svojho štátu.

Článok 28

(1) Ak účastníkovi oslobodenému od zloženia žalobnej zábezpeky za trovy konania podľa článku 18 tejto Zmluvy bolo uložené rozhodnutím justičného orgánu jednej zmluvnej strany, ktoré nadobudlo právoplatnosť, uhradiť trovy konania, toto rozhodnutie sa na návrh oprávnenej osoby vykoná na území druhej zmluvnej strany bezplatne.

(2) Návrh a jeho prílohy sa vyhotovia podľa článku 26 tejto Zmluvy.

(3) Justičný orgán, ktorý rozhoduje o výkone rozhodnutia podľa odseku 1 tohto článku, sa obmedzí na zistenie, či rozhodnutie o trovách konania nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné.

Článok 29

Orgán zmluvnej strany, na území ktorej vo veciach, ktoré sa skončili vykonateľným rozhodnutím, trovy konania preddavkoval štát, požiada príslušný justičný orgán druhej zmluvnej strany, aby trovy a poplatky vybral. Justičný orgán odovzdá vybranú sumu zmluvnej strane, ktorej orgán o vybranie požiadal.

ČASŤ III

TRESTNÉ VECI

Hlava 1

Článok 30

Prevzatie trestného stíhania

(1) Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že na žiadosť druhej zmluvnej strany začne v súlade so svojím právnym poriadkom trestné stíhanie proti svojmu občanovi, ktorý sa na území druhej zmluvnej strany dopustil súdne trestného činu.

(2) K žiadosti sa priložia všetky potrebné doklady; v prípade, že tieto doklady nie sú dostačujúce, zašlú sa na žiadosť zmluvnej strany, ktorá začala trestné stíhanie, dopĺňajúce údaje.

(3) Zmluvná strana, ktorá začala trestné stíhanie, oznámi druhej zmluvnej strane výsledok konania čo najskôr to bude možné. Ak bude vydaný právoplatný rozsudok, zašle sa na žiadosť jeho odpis.

Hlava 2
VYDÁVANIE

Článok 31

Povinnosť vydania

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že za podmienok ustanovených v tejto Zmluve si na žiadosť vydajú na vykonanie trestného konania alebo na výkon trestu osoby, ktoré sa zdržiavajú na ich území.

(2) Vydanie na vykonanie trestného konania je prípustné iba pre činy, za ktoré sa môže podľa zákonov oboch zmluvných strán uložiť trest odňatia slobody na dobu presahujúcu dvanásť mesiacov.

(3) Vydanie na výkon trestu je prípustné iba pre činy trestné podľa zákonov oboch zmluvných strán, pre ktoré bola vyžiadaná osoba odsúdená na trest odňatia slobody najmenej na dvanásť mesiacov.

(4) S výnimkou ustanovení článku 32 písm. a) a c) nemožno odmietnuť vydanie osôb, ktoré sa dopustili protiprávnych činov proti bezpečnosti civilného letectva podľa ustanovení Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného 16.12.1970 v Haagu a Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného 23.9.1971 v Montreale, ako aj osôb, ktoré sa dopustili protiprávnych činov podľa ustanovení ostatných medzinárodných dohovorov proti terorizmu, ktorých zmluvnými stranami sú alebo budú Československá socialistická republika a Cyperská republika.

Článok 32

Odmietnutie vydania

K vydaniu nedôjde, ak:

a) vyžadovaná osoba je občanom dožiadanej zmluvnej strany k dátumu doručenia žiadosti o vydanie;

b) súdne trestný čin bol spáchaný na území dožiadanej zmluvnej strany;

c) podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany sa nemôže začať trestné konanie alebo ak sa rozsudok nemôže vykonať z dôvodu premlčania alebo z iných zákonných dôvodov;

d) nie je prípustné podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán;

e) proti osobe, ktorej vydanie sa žiada, bol pre ten istý súdne trestný čin na území dožiadanej zmluvnej strany vynesený právoplatný rozsudok alebo ak trestné konanie bolo zastavené rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť;

f) podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán sa trestné konanie začína na návrh poškodeného.

Článok 33

Žiadosť o vydanie

(1) Žiadosť o vydanie musí obsahovať meno a priezvisko osoby, ktorej vydanie sa žiada, dátum a miesto jej narodenia, jej štátne občianstvo, údaje o jej pobyte, údaje o spáchanom čine a o výške škody, ak bola súdne trestným činom spôsobená.

(2) K žiadosti o vydanie na trestné konanie sa pripojí overený odpis zatýkacieho príkazu alebo inej listiny majúcej rovnakú platnosť, opis súdne trestného činu a znenie ustanovení právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na súdne trestný čin spáchaný vyžadovanou osobou. Ak bol spáchaný súdne trestný čin proti majetku, oznámi sa aj výška škody, ktorá bola alebo mohla byť súdne trestným činom spôsobená.

(3) K žiadosti o vydanie na výkon trestu sa pripojí overený odpis rozsudku, ktorý nadobudol právoplatnosť, ako aj znenie ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa posudzuje súdne trestný čin. Ak odsúdený už vykonal časť trestu, oznámi sa, akú časť vykonal.

(4) Dožadujúca zmluvná strana nie je povinná pripojiť k žiadosti o vydanie dôkazy o vine vyžadovanej osoby.

Článok 34

Zatknutie za účelom vydania

V prípade, že žiadosť o vydanie je dostatočne odôvodnená podľa tejto Zmluvy, dožiadaná zmluvná strana bezodkladne urobí potrebné opatrenia podľa svojho právneho poriadku na zatknutie osoby, ktorej vydanie sa žiada.

Článok 35

Doplnenie žiadosti o vydanie

(1) Ak žiadosť o vydanie neobsahuje všetky potrebné údaje, môže dožiadaná zmluvná strana požiadať, aby jej boli v lehote do dvoch mesiacov zaslané dopĺňajúce údaje. Tejto žiadosti treba v určenej lehote vyhovieť. Určená lehota sa môže zo závažných dôvodov na žiadosť predĺžiť.

(2) Ak dožadujúca zmluvná strana nezašle žiadané dopĺňajúce údaje v lehote uvedenej v žiadosti, môže dožiadaná zmluvná strana zatknutú osobu prepustiť.

Článok 36

Predbežné zatknutie

(1) Zatknutie sa môže vykonať aj pred prijatím žiadosti o vydanie, ak dožadujúca zmluvná strana výslovne o to požiada a oznámi, že bol vydaný zatýkací príkaz alebo iná listina majúca rovnakú platnosť alebo rozsudok, na základe ktorého bude žiadať o vydanie. Žiadosť o predbežné zatknutie sa môže podať poštou alebo telegraficky.

(2) Druhá zmluvná strana sa musí o zatknutí podľa predchádzajúceho odseku bezodkladne upovedomiť.

Článok 37

Prepustenie predbežne zatknutej osoby

Osoba zatknutá podľa článku 36 tejto Zmluvy môže byť prepustená, ak žiadosť o vydanie nepríde v lehote určenej dožiadanou zmluvnou stranou nepresahujúcej jeden mesiac od oznámenia predbežného zatknutia dožadujúcej zmluvnej strane.

Článok 38

Odklad vydania

Ak osoba, ktorej vydanie sa žiada, je trestne stíhaná, vykonáva alebo má vykonať trest odňatia slobody za iný súdne trestný čin spáchaný na území dožiadanej zmluvnej strany, vydanie sa môže odložiť do skončenia trestného stíhania alebo do skončenia výkonu trestu alebo do upustenia od potrestania alebo odpustenia výkonu trestu.

Článok 39

Žiadosti viacerých štátov o vydanie

Ak o vydanie tej istej osoby žiada niekoľko štátov, dožiadaná zmluvná strana rozhodne, ktorej žiadosti vyhovie. Prihliadne pritom na štátne občianstvo vyžadovanej osoby, závažnosť súdne trestného činu a na miesto jeho spáchania, ako aj na dátum podania jednotlivých žiadostí.

Článok 40

Medze trestného stíhania vydaných osôb

(1) Bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany nesmie sa vydaná osoba trestne stíhať ani sa nesmie na nej vykonať rozsudok pre iný súdne trestný čin spáchaný pred vydaním, než pre ktorý bolo vydanie povolené.

(2) Bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany sa nesmie vydaná osoba vydať do tretieho štátu.

(3) Súhlas dožiadanej zmluvnej strany nie je potrebný, ak:

a) vydaná osoba neopustí územie dožadujúcej zmluvnej strany do jedného mesiaca po skončení trestného stíhania alebo po výkone trestu; do tejto lehoty sa nezapočítava čas, po ktorý vydaná osoba nemohla opustiť územie dožadujúcej zmluvnej strany nezávisle od svojej vôle;

b) vydaná osoba opustila územie dožadujúcej zmluvnej strany a znovu sa na toto územie dobrovoľne vrátila.

Článok 41

Odovzdanie vyžiadanej osoby

Dožiadaná zmluvná strana oznámi dožadujúcej zmluvnej strane miesto a čas odovzdania. Ak dožadujúca zmluvná strana neprevezme túto osobu do siedmich dní od dátumu určeného na vydanie, môže sa vyžiadaná osoba prepustiť. Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa môže táto lehota predĺžiť o ďalších sedem dní.

Článok 42

Opakované vydanie

Ak sa vydaná osoba vyhne trestnému stíhaniu alebo výkonu trestu a ak sa vráti na územie dožiadanej zmluvnej strany, bude na novú žiadosť vydaná bez predloženia písomností uvedených v článku 33 tejto Zmluvy.

Článok 43

Oznámenie výsledkov trestného konania

Dožadujúca zmluvná strana oznámi dožiadanej zmluvnej strane výsledok trestného konania proti vydanej osobe. Ak bol proti tejto osobe vynesený rozsudok, zašle sa po nadobudnutí právoplatnosti jeho odpis.

Článok 44

Náklady vydania

Náklady spojené s vydaním znáša zmluvná strana, na území ktorej vznikli. Náklady dopravy znáša dožadujúca zmluvná strana.

Článok 45

Vydanie vecí

(1) Dožadujúcej zmluvnej strane sa vydajú veci použité vyžadovanou osobou na spáchanie súdne trestného činu, pre ktorý je vydanie podľa tejto Zmluvy možné, rovnako ako veci, ktoré táto osoba získala v súvislosti so súdne trestným činom, ako aj veci, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz; tieto veci sa vydajú aj v tom prípade, keď k vydaniu vyžiadanej osoby nedôjde.

(2) Dožiadaná zmluvná strana môže dočasne odložiť vydanie žiadaných vecí, ak sú potrebné v inom trestnom konaní.

(3) Práva tretích osôb k vydaným veciam zostávajú nedotknuté. Po skončení trestného konania vráti dožadujúca zmluvná strana tieto veci dožiadanej zmluvnej strane, aby sa mohli vrátiť oprávneným osobám. V odôvodnených prípadoch a so súhlasom dožiadanej zmluvnej strany môžu sa veci vrátiť oprávneným osobám priamo.

Hlava 3
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PRÁVNEJ POMOCI V TRESTNÝCH VECIACH

Článok 46

Oznamovanie odsúdenia

(1) Zmluvné strany si navzájom podajú správy o rozsudkoch v trestných veciach a o ďalších opatreniach, ktoré súdy jednej zmluvnej strany vydali proti občanom druhej zmluvnej strany.

(2) Na základe odôvodnenej žiadosti si zmluvné strany oznámia odsudzujúce rozsudky nad osobami, ktoré nie sú občanmi dožadujúcej zmluvnej strany.

(3) Zmluvné strany si na žiadosť zasielajú odtlačky prstov osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, pokiaľ je to možné.

Článok 47

Výpisy z registra trestov

Orgány jednej zmluvnej strany zašlú justičným orgánom druhej zmluvnej strany na ich žiadosť výpisy z registra trestov.

ČASŤ IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 48

(1) Táto Zmluva bude ratifikovaná. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Nikózii.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín.

Článok 49

Táto Zmluva sa uzaviera na neobmedzený čas. Každá zmluvná strana môže Zmluvu vypovedať písomným oznámením diplomatickou cestou. Výpoveď nadobúda účinnosť šesť mesiacov po jej doručení.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch strán túto Zmluvu podpísali a pripojili k nej svoje pečate.

Dané v Nikózii 23. apríla 1982 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za

Československú socialistickú republiku:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za

Cyperskú republiku:

Nicos A. Rolandis v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.